Αρχείο ADM406.01 - Αρχείο 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM406.01

Τίτλος

Αρχείο 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Ημερομηνία(ες)

  • 2001-2008 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

5 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Σύμφωνα με το ΠΔ 396 της 14/16 Ιουν. 1989 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» η 2η Διεύθυνση κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Στην Γραμματεία λειτουργούν 4 διευθύνσεις κατά κλάδους βιομηχανικής πολιτικής που ασκούν τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 5
Διευθύνσεις 1η, 2η, 3η και 4η Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
1. Οι Διευθύνσεις 1η, 2η, 3η και 4η Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής ασκούν για τους κλάδους βιομηχανικής δραστηριότητας, που υπάγονται σε αυτές σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9, τις εξής αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθούν και αναλύουν όλα τα οικονομικά μεγέθη και τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν τη διάρθρωση, τη δραστηριότητα, τις εξελίξεις και τις προοπτικές του οικείου κλάδου βιομηχανιών στην Ελλάδα και διεθνώς.
2. Εξασφαλίζουν τη διαρκή και πλήρη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τις υπάρχουσες ή σχεδιαζόμενες βιομηχανίες του κλάδου, για τα οικονομικά, τεχνικά και εμπορικά τους στοιχεία και για τα στοιχεία της αγοράς των προϊόντων τους στην Ελλάδα και διεθνώς.
3. Λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων την πλήρη απασχόληση του παραγωγικού δυναμικού, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των βιομηχανιών του κλάδου, καθώς και για την εξειδίκευση των γενικών μέτρων της βιομηχανικής πολιτικής στις συνθήκες και τις ανάγκες του κλάδου.
4. Λαμβάνουν μέτρα για την ανταπόκριση της προσφοράς εγχώριων βιομηχανικών προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή ζήτηση και για το σχεδιασμό και παραγωγή νέων βιομηχανικών προϊόντων.
5. Λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και για τη διακίνηση και διάθεση στην αγορά κατάλληλων προϊόντων. Βεβαιώνουν την ποσότητα και την καταλληλότητα των πρώτων υλών των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων που χρησιμοποιεί ή παράγει η ελληνική βιομηχανία.
6. Ελέγχουν την ποιότητα των κυκλοφορούντων βιομηχανικών – βιοτεχνικών προϊόντων καθώς και των πρώτων υλών που εισάγονται – παράγονται και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των παραπάνω αναφερομένων προϊόντων.
7. Επιβάλλουν διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις στους διακινούντας ελαττωματικά προϊόντα (κατασκευαστές – εισαγωγείς – εμπόρους).

Όπως διευκρινίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 5 η ταξινόμηση των βιομηχανιών κατά κλάδους βιομηχανικής δραστηριότητας γίνεται με βάση την ταξινόμησή τους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ).

Η 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα (σύμφωνα με το άρθρο 7):
α. Τμήμα χημικών βιομηχανιών.
β. Τμήμα βιομηχανιών ελαστικού και πλαστικών.
γ. Τμήμα φαρμακευτικών βιομηχανιών.
δ. Τμήμα βιομηχανιών μη μεταλλικών ορυκτών.
ε. Τμήμα βιομηχανιών βιοτεχνολογικών προϊόντων.

2. Τα τμήματα της 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 5 παρ. 1 για τους κλάδους βιομηχανικής δραστηριότητας που υπάγονται σε αυτά.
α. Τμήμα χημικών βιομηχανιών:
Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής κλάδοι:


  • «Χημικές βιομηχανίες», εκτός των υποκλάδων «Βιομηχανίας φαρμακευτικών προϊόντων» και «Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιΐας».
  • «Λοιπές βιομηχανίες μη αλλαχού αναφερόμενες».

β. Τμήμα βιομηχανιών ελαστικού και πλαστικών:
Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής κλάδοι:

  • «Βιομηχανίες προϊόντων από ελαστικό», εκτός του υποκλάδου «κατασκευή υποδημάτων από ελαστικό».
  • «Βιομηχανίες προϊόντων από πλαστική ύλη»,εκτός του υποκλάδου «Παραγωγή υποδημάτων από

πλαστική ύλη»
γ. Τμήμα φαρμακευτικών βιομηχανιών:
Στο τμήμα αυτό υπάγονται οι εξής κλάδοι:

  • «Βιομηχανίες φαρμακευτικών προϊόντων»
  • «Βιομηχανίες καλλυντικών και ειδών αρωματοποιΐας»

δ. Τμήμα βιομηχανιών μη μεταλλικών ορυκτών:
Στο τμήμα αυτό υπάγεται ο κλάδος:

  • «Βιομηχανίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, εκτός των παραγωγών πετρελαίου και άνθρακα».

ε. Τμήμα βιομηχανιών βιοτεχνολογικών προϊόντων:
Στο τμήμα αυτό υπάγονται όλες οι βιομηχανίες, ανεξαρτήτως ταξινόμησής τους από την ΕΣΥΕ, που παράγουν προϊόντα ζυμώσεων.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
Ημερομηνία εισαγωγής: 2012-07-13
ΑΒΕ: 1846

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχειακό υλικό σχετικό με τις αρμοδιότητες της 2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής που εποπτεύει, ελέγχει και παρακολουθεί τις χημικές βιομηχανίες, τις βιομηχανιών ελαστικού και πλαστικών, τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και τις βιομηχανίες μη μεταλλικών ορυκτών. Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με οδηγίες για τα προϊόντα δομικών έργων, εβδομαδιαίες αναφορές κοινοποιήσεων του RAPEX [= Σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα], αλληλογραφία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φορείς σχετικά με την διαβούλευση για τη δημιουργία και λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος REACH [= Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances], δύο φάκελοι υποθέσεων σχετικά με άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης