Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Δημοτικό ή Κοινοτικό Αρχείο

Πεδίο επικοινωνίας

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ακαδημίας 14

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Περιοχή

Ήπειρος

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

453 32

Τηλέφωνο

2651 066493

Fax

Email

URL

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Ιωαννιτών ιδρύθηκε το 2001, με σκοπό τη συγκέντρωση, διατήρηση, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του συνόλου των τεκμηρίων που απόκεινται σε αυτό. Συγκεντρώνει και διαφυλάσσει, δηλαδή, τις μαρτυρίες και έγγραφες πράξεις, δια των οποίων αποτυπώθηκε, από το 1913 -έτος απελευθέρωσης των Ιωαννίνων και σύστασης του Δήμου- και αποτυπώνεται έως σήμερα η δραστηριότητά του.

Ο ρόλος του Αρχείου, κατά συνέπεια, είναι διττός. Προσανατολίζεται στην τεκμηρίωση της πληροφορίας που είναι άμεσα συνυφασμένη με τη σύγχρονη δραστηριότητα, οργανώνοντας τα ενεργά αρχεία και εξίσου στην τεκμηρίωση των ανενεργών - ιστορικών αρχείων. Με τον τρόπο αυτό επετεύχθη και επιτυγχάνεται, αφενός, η καταγραφή της πορείας του εν λόγω οργανισμού μέσα στον χρόνο και, αφετέρου, η διάθεση του ιστορικού υλικού του στην έρευνα.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομός Ιωαννίνων

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το αρχειακό υλικό, το οποίο αφορά στον Δήμο Ιωαννιτών, είναι τα πρωτότυπα ή ομοιότυπα έγγραφα, οπτικοακουστικό υλικό και κάθε είδους ηλεκτρονικές αποτυπώσεις που έχουν διοικητική, ιστορική ή πολιτιστική αξία και το οποίο προέρχεται από την ίδια την οργάνωση των δομών του. Ως εκ τούτου, η διαχείριση του συγκεκριμένου υλικού αποτυπώνει τις διοικητικές, οικονομικές, διαχειριστικές, κοινωνικές και λοιπές αρμοδιότητες του Δήμου Ιωαννιτών.
Ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αντλήσει υλικό από μία σειρά μαρτυριών, όπως αλληλογραφία ποικίλου περιεχομένου, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής, νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας, ληξιαρχικά μητρώα, αιτήσεις, πιστοποιητικά, εκλογικοί και φορολογικοί κατάλογοι, δημοσιεύσεις, διακηρύξεις, εκθέσεις, τεχνικές περιγραφές, μελέτες, καθολικά, αποτυπώσεις, ρυμοτομικά σχέδια, τροποποιήσεις σχεδίων πόλης κλπ.
Επιπροσθέτως, η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, με τη σύσταση ειδικού λογισμικού για την ευρετηρίαση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών, οι οποίες αφορούν στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και στις σχετικές αποφάσεις, στις δημαρχιακές περιόδους, στους Δημάρχους καθώς και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εξειδικευμένη βάση δεδομένων, μέρος της οποίας παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.ioannina.gr:8080/apofaseis/), και η ως εκ τούτου οργάνωση, επεξεργασία και καταχώρηση της πληροφορίας που φέρει η κάθε αρχειακή μονάδα αποσκοπεί στην οικειοποίηση του ευρύτερου κοινού με τα τεκμήρια της πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας, των δημογραφικών και ιστορικών διαδρομών, καθώς και των κοινωνικών πραγματικοτήτων της πόλης των Ιωαννίνων.
Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το αρχειακό υλικό υπέστη τις καθιερωμένες εργασίες της εκκαθάρισης, περιγραφής, ταξινόμησης, ευρετηρίασης και της δημιουργίας καταλόγου, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής περιγραφής (ISAD-G) και το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακών Δελτίων Ελέγχου (ISAAR-CPF). Για την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος λήφθηκαν υπόψη οι προδιαγραφές των προτύπων Dublin Core, Machine Readable Cataloguing (MARC), TEI, EAD και CIDOC.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Ακαδημίας 14
Ιωάννινα, Ήπειρος 453 32