Καλλιθέα (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καλλιθέα (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Καλλιθέα (Αττική)

Σχετικοί όροι

Καλλιθέα (Αττική)

3 αποτελέσματα από Καλλιθέα (Αττική)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο A΄Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας

  • GRGSA-CA- ADM089.01
  • Αρχείο
  • 1976-1979

Ο φάκελος περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν σε:δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, σημειώματα θεωρήσεως βιβλίων και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.Υπ. 1 Δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου 1977- 10 δηλώσειςΥπ. 2 Σημειώματα Θεωρήσεως Βιβλίων α. 19...

Α΄Οικονομική Εφορία Καλλιθέας

Αρχείο Δήμου Καλλιθέας

  • GRGSA-CA- MUN003.01
  • Αρχείο
  • 1931-1986

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά το δημοτολόγιο. Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν άλλες οργανωτικές μονάδες και δραστηριότητες των Δήμων: φάκελοι Δημοτικού Συμβουλίου, Τεχνικής Υπηρεσίας, διαχείριση κοιμητηρίων, απορριμάτων, αποχέτευσης κλπ.

Δήμος Καλλιθέας

Αρχείο Πολεοδομίας Καλλιθέας

  • GRGSA-CA- MUN002.01
  • Αρχείο
  • 1964-1986, 1989

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους εκδόσεως οικοδομικών αδειών της περιόδου 1964-1986/89 που αφορούν την περιοχή της Καλλιθέας.Ο κάθε φάκελος περιλαμβάνει:α) Αίτηση με ενσωματωμένα σε ενιαίο τεύχος: αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία, τεχνική έκθεση...

Νομαρχία Αττικής, Διαμέρισμα Πειραιώς, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών