Αρχείο EDU. 74.1- EDU.74.2 - 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 74.1- EDU.74.2

Τίτλος

1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Ημερομηνία(ες)

  • 1961-2004 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων-Διευθυντού-Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού και ατομικοί φάκελλοι EDUαιδευτικών-καθαριστριών-επιστατών που προέρχονται από την Κατωτέρα Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Κ.Δ.Τ.Σ.), Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Μ.Δ.Τ.Σ.), ΚΕΤΕ, Τεχνικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και 1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες