Εμφανίζει 5856 αποτελέσματα

Καθιερωμένη εγγραφή

Ίδρυμα Ford

  • Νομικό Πρόσωπο

Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης»

  • Νομικό Πρόσωπο

Το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Σ. Καψάσκης» αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1994 με απόφαση της Τράπεζας Εργασίας προς τιμήν του Κωνσταντίνου Καψάσκη, ιδρυτή, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Εργασίας.

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων

  • Νομικό Πρόσωπο

Ν. 1724/1940: "Περί οργανώσεως και λειτουργίας των αναμορφωτικών ιδρυμάτων"
ΠΔ 602/1976 (ΦΕΚ Α΄ 220): "Περί οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης" (μετονομάζονται τα αναμορφωτήρια ανηλίκων σε ιδρύματα αγωγής (άρθρο 26)
ΠΔ 180/1997 (ΦΕΚ Α΄ 152) : "Κατάργηση των ιδρυμάτων αγωγής θηλέων Παπάγου και αρρένων Κορυδαλλού του Υπουργείου Δικαιοσύνης"

Μετά την κατάργηση των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων, οι ανήλικες κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού υπό δική τους διεύθυνση.

Σύμφωνα με το ΠΔ 602/1976 τα Καταστήματα Ανηλίκων διακρίνονται σε Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων και Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων.

Σύμφωνα με το ΠΔ 278/1988 με τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Αγωγής σχετίζονται η Διεύθυνση Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων, Τμήμα Συνθηκών Λειτουργίας Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και Σωφρονιστικών Καταστημάτων και η Διεύθυνση Επιθεώρησης Καταστημάτων Κράτησης, Θεραπευτικών Καταστημάτων, Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων.

Στο ΠΔ 602/1976 αναφέρεται η ύπαρξη Ιδρύματος Αγωγής Θηλέων στην Πεύκη και όχι στου Παπάγου.

Δομή
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 278/1988 η Διεύθυνση του Ιδρύματος Αγωγής Θηλέων Παπάγου αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες Τμήμα Διοίκησης - Οικονομικού υπεύθυνο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα Τμήμα Αγωγής Ανηλίκων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Διοίκηση, Διεύθυνση Γραμματείας, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

  • Νομικό Πρόσωπο

ΠΔ 266/1989 άρθρο 6
Αρμοδιότητες
1) Μέριμνα για συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του ΙΚΑ και τα θέματα σχετικά με την αμοιβή τους.
2) Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ
3) Διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή εγγράφων και διακίνηση εντύπων της Διεύθυνσης

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Πειραιά

  • Νομικό Πρόσωπο

Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ συστάθηκαν με το ΝΔ 1383/1942 με την ονομασία Δημόσια Ταμεία Εσόδων ΙΚΑ. Σύμφωνα με τον ΑΝ. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (άρθρο 27) τα Ταμεία ήταν υπεύθυνα για τις εισπράξεις των καθυστερούμενων εισφορών, πρόσθετων τελών ή επαυξήσεως εισφορών.

Σύμφωνα με το ΠΔ 266 της 18/22 Μαίου 1989 (ΦΕΚ Α΄ 127) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)» (άρθρο 4 περ. 3) τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες ασφάλισης του Ιδρύματος, επιπέδου Διεύθυνσης και ως έργο έχουν την είσπραξη των εσόδων που βεβαιώνονται από τα Υποκαταστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς τους, όπως καθορίζονται από τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 18 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α΄) «Ασφάλιση ομογενών, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας του ΙΚΑ και ρύθμιση διαφόρων ασφαλιστικών θεμάτων» ( βλ. και ΑΝ 1846 της 14/21 Ιουν. 1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων»).
Ο νόμος του 1984 προέβλεπε την ύπαρξη έξι (6) Ταμείων: Τέσσερα στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά και ένα στην περιοχή Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το νόμο του 1989 οι περιφερειακές υπηρεσίες ασφάλισης του ΙΚΑ είναι τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα, τα Τοπικά Υποκαταστήματα, τα Παραρτήματα και τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων.

Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ διαρθρώνονται ως ακολούθως:
• Τμήμα Εσόδων
• Τμήμα Διοικητικής Εκτέλεσης
• Τμήμα Οικονομικού και Γραμματείας

Το Τμήμα Εσόδων ανάμεσα στις άλλες αρμοδιότητες ασκεί την έκδοση αποφάσεων για τμηματική εξόφληση οφειλών.

Το Τμήμα Διοικητικής Εκτέλεσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1) Μέριμνα για τη διενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, την εγγραφή υποθήκης και την εκτέλεση ενταλμάτων προσωπικής κράτησης
2) Αναγγελία σε πτωχεύσεις και πλειστηριασμούς
3) Έλεγχος εξόδων και αμοιβών των δικαστικών κλητήρων και συμβολαιογράφων που συνεργάζονται με το Ταμείο
4) Τήρηση βιβλίων και φακέλων για τις ανωτέρω πράξεις παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν με τη Νομική Διεύθυνση του Ιδρύματος

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Καμινίων Πειραιά

  • Νομικό Πρόσωπο

Η Τοπική Μονάδα Υγείας Καμινίων Πειραιά του ΙΚΑ αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία Υγείας Τύπου Α' του Ιδρύματος. Ανήκει στην 9η Διοικητική Περιφέρεια ΙΚΑ - Νομός Αττικής, στη Νομαρχία Πειραιά κατά τον τρόπο διάρθρωσης των περιφερειακών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στην ΤΜΥ Καμινίων υπάγονται τα Τοπικά Ιατρεία: α) Τοπικό Ιατρείο Καμινίων β) Τοπικό Ιατρείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη γ) Τοπικό Ιατρείο Παλαιάς Κοκκινιάς καθώς και ο Σταθμός Προστασίας Μάνας – Παιδιού και Εφήβου. Η διάρθρωση της ΤΜΥ Καμινίων, όπως και όλων των ΤΜΥ Τύπου Α΄ είναι η ακόλουθη (σύμφωνα με το ΠΔ 266/1989) α) Τμήμα Ιατρικής Περίθαλψης και Προληπτικής Ιατρικής β) Τμήμα Νοσηλευτικού γ) Τμήμα Φαρμακευτικού δ) Τμήμα Διοικητικού. Ο Τύπος Α΄ σημαίνει ότι το Διοικητικό και το Φαρμακευτικό είναι σε επίπεδο Τμήματος ενώ στον Τύπο Β΄ είναι σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου.

Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί "Σπύρος Δοξιάδης"

  • Νομικό Πρόσωπο

Το Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Σπύρου Δοξιάδη το 1982 με σκοπό την διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν την παιδική ηλικία και την ιστορία της νεότητας (ιατρική ηθική, μελέτη στάσεων και αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας για το παιδί από της ιδρύσεως του ελληνικού κράτους). Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα: εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συνδιασκέψεις κλπ. Εξέδωσε επίσης πολλές μελέτες που είχαν εκπονήσει οι επιστήμονες - συνεργάτες του. Μία σημαντική πρωτοβουλία του Ιδρύματος υπήρξε η ίδρυση και λειτουργία της Ειδικής Διαγνωστικής Μονάδας σε μια ανεξάρτητη πτέρυγα 450 τ.μ. του Παιδιατρικού Κέντρου στον Παράδεισο Αμαρουσίου με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Μετά το θάνατο του Σπύρου Δοξιάδη (1991) μετονομάσθηκε σε Ίδρυμα Μελετών για το Παιδί «Σπύρος Δοξιάδης». Από το 1992 το Ίδρυμα άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα που σταδιακά επιδεινώθηκαν με αποτέλεσμα το 1996 να υπολειτουργεί. Τη χρονιά αυτή η κύρια δραστηριότητά του σχετίστηκε με τη διαχείριση του ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος «Horizon».

Αποτελέσματα 401 έως 500 από 5856