Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
"Libro primo - Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica" (Χφ19) Με ψηφιακά αντίγραφα