Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)

  • GR-ASKI- 0001
  • Αρχείο
  • 1942 – 1968

Συνέδρια, συνδιασκέψεις και ολοµέλειες της Κεντρικής Επιτροπής του KKE (1945 -1968)

Απόρρητα στενογραφηµένα πρακτικά ολοµελειών της Κεντρικής Επιτροπής.

Αποφάσεις και διακηρύξεις του Πολιτικού Γραφείου (1944-1968)

Αλληλογραφία της Κεντρικής Επιτροπής µε τις παράνοµες κοµµατικές οργανώσεις στην Ελλάδα και τις οργανώσεις του ΚΚΕ στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κεντρικοί µηχανισµοί επαφών στη ∆υτική Ευρώπη (1946-1968) Σχέσεις του ΚΚΕ µε τα κοµµουνιστικά κινήµατα των ανατολικών χωρών (ιδίως: ΕΣΣ∆, Γιουγκοσλαβία, Αλβανία) στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου

Κοµµατικές οργανώσεις και περιφερειακά καθοδηγητικά όργανα. (1942–1951)

Αναµνήσεις και µαρτυρίες για την Εθνική Αντίσταση

∆ιεθνείς σχέσεις του KKE µε το σύνολο σχεδόν των κοµµουνιστικών και εργατικών κοµµάτων

Κοµµατικές Σχολές µετά τον εµφύλιο πόλεµο. Σχολή "Νίκος Μπελογιάννης"

Επιτροπή ∆ιαφώτισης και Εκδοτικό Τµήµα της Κεντρικής Επιτροπής (1950-1968)

Τµήµα Αρχείου και Τοµέας Ιστορίας

Ατοµικοί φάκελοι στελεχών

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας