Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
Albania propria overo superiore, detta anche Macedonia occidentale [Αλβανία, κυρίως το ανώτερο τμήμα της, που ονομάζεται επίσης και Δυτική Μακεδονία] [Albania, especially its superior part, which is also called Western Macedonia] Με ψηφιακά αντίγραφα