Εμφανίζει 41 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εφετείο Ναυπλίου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εφετείου Ναυπλίου

  • GRGSA-CSA- JUS017.01
  • Αρχείο
  • 1831-1832, 1835-1836

Το αρχείο αποτελείται από 5 βιβλία που αφορούν σε αποφάσεις τόσο του Εκκλητού Δικαστηρίου Πελοποννήσου (βιβλία 1-2, 1831-1832) όσο και του Εφετείου Τρίπολης και Ναυπλίου (βιβλία 3-5, 1835-1836). Για τα έτη 1831-1832, στο τέλος του κάθε βιβλίου υπάρχει ευρετήριο με βάση τον αριθμό απόφασης και τα ονόματα των εναγόντων / εγκαλούντων και των εναγομένων / εγκαλουμένων.

Εφετείο Ναυπλίου

Αρχείο Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

  • GR GSA-ARG ΔΙΚ.010.002
  • Αρχείο
  • 1838 - 1988

Βιβλία αποφάσεων, προτάσεων, εφέσεων και ευρετήρια, αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά Προέδρου Εφετών, εκθέσεις γραμματέως και διάφορα βιβλία της Γραμματείας του Εφετείου, φάκελοι διαγωνισμών.

Εφετείο Ναυπλίου