Εμφανίζει 14 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1976-2005

Περιέχει έγγραφα που αφορούν στη Νομοθεσία , κανονισμούς, αποφάσεις, δημόσιες σχέσεις, εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, τηλεγραφικά - τηλεφωνικά - ταχυδρομικά τέλη, οργάνωση αντιπυρικού σχεδιασμού δασών - έλεγχοι, προϋπολογισμοί, στατιστικά στοιχεία, αιτήματα ιδιωτών. Επίσης περιέχει έγγραφα που αφορούν στο προσωπικό : προαγωγές, κατατάξεις, στρατολογία, μονιμοποίηση, μεταβολές εν γένει και στοιχεία ταυτότητας, εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις, καταστάσεις ανδρών και μισθοδοσίας, πολιτικούς υπαλλήλους, άδειες, καθαρίστρια, πειθαρχία ανδρών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.05
 • Αρχείο
 • 1993-2008

Αποτελείται από έγγραφα σχετικά με 1) δυναμολόγιο και κατανομή υπηρετούσας δύναμης στην Π.Υ. Νάουσας, 2) ταχυδρομικά τέλη, 3) επιχειρησιακή κάλυψη, 4) πειθαρχικές ποινές, απονομή υλικών - ηθικών αμοιβών, 5) Νοσολογική κατάσταση υπαλλήλων, 6) Προϋπολογισμό απαιτούμενης δαπάνης, 7) πολιτικό προσωπικό, 8) Προκηρύξεις διαγωνισμών, 9) καταστάσεις μεταβολών - προαγωγές - κατατάξεις, 10) μισθολογικές καταστάσεις.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.10
 • Αρχείο
 • 2004-2011

Περιλαμβάνει: α) θέματα προσωπικού: εθελοντές Πυροσβέστες, μεταβολές υπαλλήλων, εκπαίδευση υπαλλήλων, υπεραπασχόληση, εκλογές, β) οικονομικά στοιχεία: ταχυδρομικά τέλη, προϋπολογισμός υγρών καυσίμων, ισολογισμός λέσχης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας, σύνταξη ετήσιου Προϋπολογισμού, επίδομα νυχτερινής απασχόλησης, μετακινήσεις εκτός έδρας, επιτροπές προμηθειών και παραλαβών, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας, γ) οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας: στατιστικά στοιχεία πυρκαγιών, δελτία τόπου, υπηρεσιακά σημειώματα,οργάνωση πεζοπόρων τμημάτων έτους 2010, κατάθεση γραμματίου για ημερολόγιο γραφείου, ατζέντες και ευχετήριες κάρτες, καταστάσεις συνδρομητών του περιοδικού "Πυροσβεστική επιθεώρηση".

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.04
 • Αρχείο
 • 1992-2008

Περιλαμβάνει : δεκαεννιά φακέλους με το εξής περιεχόμενο : έγγραφα για την επιχειρησιακή κάλυψη της υπηρεσίας, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, σχέδια αντιμετώπισης πυρκαγιών, έγγραφα προσωπικού, έγγραφα εισαγωγής και κατάταξης στην Π. Ακαδημία, εκπαίδευση - μετεκπαίδευση υπαλλήλων, οικονομικά στοιχεία, εκδηλώσεις - δραστηριότητες, ορισμοί, παράδοση - παραλαβή διοίκησης, δοσοληψίες υλικών.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.06
 • Αρχείο
 • 2004-2007

Περιλαμβάνει: ένα φάκελο με εξερχόμενα έγγραφα της Υπηρεσίας ετών 2004-2007 με την εξής θεματολογία: α) Δυναμολόγιο - Κατανομή Υπηρετούσας Δύναμης, β) Επιχειρησιακή Κάλυψη, γ) Επιχειρησιακή ετοιμότητα, δ) αποστρατείες / απολύσεις / προαγωγή υπαλλήλων, ε) μεταθέσεις / αποσπάσεις / μετακινήσεις υπαλλήλων, στ) ποινές / ηθικές αμοιβές, ζ) κατάταξη / κατάληψη ορίου ηλικίας / προαγωγές / καταστάσεις μεταβολών, η) εισαγωγή στην Π.Υ. με διαγωνισμό, θ) έγγραφα οικονομικού περιεχομένου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.09
 • Αρχείο
 • 2003-2013

Περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα: α) Ποινές, ηθικές αμοιβές, αποσπάσματα ημερησίας διάταξης, προκηρύξεις διαγωνισμών (ετών 2003, 2010. β) Εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις υπαλλήλων Π.Σ. 2008. γ) Αποδοχές προσωπικού Π.Σ., επιδόματα χρόνου υπηρεσίας, μισθολογικές προαγωγές, 2007. δ) Δαπάνες, χορήγηση και καταγραφή υλικών, ετήσιος προϋπολογισμός, ισολογισμοί λέσχης, ΚΑΕ, δαπάνες εκτός έδρας (ετών 2008, 2010). ε) Προμήθεια, κατανάλωση υγρών καυσίμων, υπερβάσεις μονάδων κινητής τηλεφωνίας (ετών 2008, 2010). στ) Διάθεση πυροσβεστικών οχημάτων στα εθνικά δίκτυα, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, πεζοπόρα τμήματα, άδειες καύσης (ετών 2012-2013). ζ) Δελτίο τύπου από ΑΠΣ, προαιρετικοί έρανοι, κηδείες, συνδρομητές περιοδικού, τελετές παράδοσης - παραλαβής (ετών 2009-2010). η) Υπηρεσιακά σημειώματα (ετών 2008, 2010).

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.02
 • Αρχείο
 • 1981-2006

Περιέχει : έγγραφα σχετικά με ωράριο εργασίας, στολές, καταστάσεις συνολικής υπηρετούσας δύναμης, υπερωριακή απασχόληση, διεξαγωγή εξετάσεων, αποζημιώσεις εκτός έδρας, καταστάσεις πληρωμής προκαταβολών, ημερήσιες αναπαύσεις, κανονισμός στολής προσωπικού, κοινοποίηση επιτυχόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών, πειθαρχία ανδρών Π.Σ., άδειες, απονομή ηθικών αμοιβών, βεβαιώσεις αποδοχών, συμμετοχή σε απεργία της ΑΔΕΔΥ, ποινές, πρόγνωση καιρικών φαινομένων, στάδια επιχειρησιακής ετοιμότητας, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, σχέδιο Ξενοκράτης, μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, δημόσιες σχέσεις, αθλητικές οργανώσεις του Π.Σ., Δελτία τύπου.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.03
 • Αρχείο
 • 1997-2006

Περιέχει : έγγραφα που αφορούν σε θέματα προσωπικού, λειτουργίας της Υπηρεσίας, της Δ/νσης Υγειονομικού, Γενικής Αλληλογραφίας, Δημοσίων και Κοινωνικών σχέσεων - Εκδηλώσεων.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάουσας

 • GR ADM030.13
 • Αρχείο
 • 2007-2016

Άδειες καύσης κλαδιών, Συγκρότηση επιτροπών, εκπαίδευση προσωπικού, θέματα προσωπικού (υπεραπασχόληση, αποσπάσεις, επιδόματα νυχτερινής απασχόλησης, χορήγηση αδειών), οικονομικά θέματα, χιλιομετρικές αποστάσεις τόπου ψηφοφορίας και υπάλληλοι μη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, επιθεώρηση και ισολογισμός Λέσχης Π.Υ. Νάουσας, υδραυλικές δοκιμές στις φιάλες ανθρακονημάτων, καταγραφή εξοπλισμού, δελτία τύπου, υποβολή στοιχείων για αυταπάγγελτη αναζήτηση και άλλα έγγραφα.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναουσας

 • GR ADM030.07
 • Αρχείο
 • 1994-2011

Περιλαμβάνει: α) δυναμολόγιο Π.Υ. Νάουσας 2008, β) διαγωνισμοί στο Π.Σ. - εκπαιδεύσεις επιτυχόντων 2008, γ) μεταθέσεις - αποσπάσεις - μετακινήσεις Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, δ) ποινές - ηθικές αμοιβές 2006-2008, ε) κατάταξη - κατάληψη ορίου ηλικίας - προαγωγές - καταστάσεις μεταβολών Π.Υ. Νάουσας, στ) εκπαιδεύσεις - μετεκπαιδεύσεις υπαλλήλων Π.Σ. 2005-2006, ζ) αποδοχές προσωπικού - επιδόματα - προαγωγές 2003-2011, η) διάθεση πυροσβεστικών οχημάτων στα εθνικά δίκτυα - πρόγνωση καιρικών φαινομένων 2008, θ) δελτίο τύπου - προαιρετικοί έρανοι - κηδείες 2006-2008, ι) αθλητές του Π.Σ. - αθλητικοί αγώνες 2008, ια) προσωπικό - εκπαίδευση εναέριων μέσων Π.Σ. 2007, ιβ) υπηρεσιακά σημειώματα 2005-2010, ιγ) δελτία τύπου 1994-2010.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας