Εμφανίζει 958 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Σερρών
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 4ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1984 - 1988

5 έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (λειτουργία σχολείου, οικονομικά).

Αρχείο 4ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU058.02
 • Αρχείο
 • 1951, 1968 - 2010

Φάκελοι παλιών καθηγητών, έγγραφα διαφόρων φακέλων υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1997

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία τάξεως, ταμείου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, πράξεων Διευθυντή, εγκύκλιοι, οικονομικοί απολογισμοί, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αρχείο I.E.K. Νιγρίτας

 • GR GRGSA-SER EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1998 - 2003

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά δοκίμια, θέματα εξετάσεων.

Αρχείο Δ.Ο.Υ Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM034.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 2004

Φάκελοι δηλώσεων φόρου εισοδήματος (1966-1969), φάκελος λίμνης Κερκίνης (1948-1954), υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων προς εκτροπή ποταμού Στρυμόνα (1961-1971), υποθέσεων αναγκαστικών απαλλοτριώσεων δυτικού αναχώματος λίμνης Κερκίνης (1975-1978), εκποιηθέντων και παραδοθέντων δημοσίων κτημάτων και κτημάτων βουλγαροπροσφύγων, κτημάτων δοσιλόγων και φυγάδων(1945-1961), απαγορεύσεων αλιείας στη λίμνη Κερκίνη (1993-2004), βιβλία καταχωρίσεως προστίμων Φ.Π.Α. (1990-1999), διαγραφών (1996), φορολογίας κέντρων διασκέδασης.

Αρχείο Δ.Ο.Υ Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM034.02
 • Αρχείο
 • 1940 - 1995

Βιβλία θεαμάτων, έγγραφα, βιβλία του Ταμείου Σιντικής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αλληλογραφία με διάφορες Αρχές, φάκελοι. δημοπρασιών εχθρικών περιουσιών υπό μεσεγγύησιν, φάκελοι φορολογίας ποτοποιών, χρηματικοί κατάλογοι.

Αρχείο Δημητρίου Τσιότρα

 • GR GRGSA-SER COL061.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1958

Εμπορική αλληλογραφία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις παραγωγών του νομού.

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκώμης

 • GR GRGSA-SER EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1952 - 1978

Φάκελοι διδακτηρίου, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και ταμείου, οικονομικοί απολογισμοί, φάκελος προσκοπισμού και αρχείο Κέντρου Επιμορφώσεως Ενηλίκων Παλαιοκώμης.

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1989

Γεωργικές εκθέσεις, γεωργικά έργα, στατιστικά, οικονομικά στοιχεία, προσωπικό, δραστηριότητες της Υπηρεσίας και έκδοση εφημερίδας στη διάρκεια της δικτατορίας, σχετικό προπαγανδιστικό υλικό.

Αρχείο Ι.Ε.Κ. Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU115.01
 • Αρχείο
 • 1994 - 1999

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, ωρολόγια προγράμματα, γραπτά, καταστάσεις βαθμολογίας.

Αρχείο Τάκη Γκοσιόπουλου

 • GR GRGSA-SER COL060.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

Αλληλογραφία με πνευματικούς ανθρώπους των Σερρών. Επιστολές, επιστολικά δελτάρια, αποκόμματα εφημερίδων.

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ζίχνης

 • GR GRGSA-SER NOT005.01
 • Αρχείο
 • 1894 - 1911, 1914 - 1947, 1976

Βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων της περιφέρειας Ειρηνοδικείου Ζίχνης, βιβλία εκθέσεων υποθηκών. Φάκελοι σταχμένων εγγράφων: Υποθήκες-Εκθέσεις, δικαιολογητικά κατασχέσεων, αγωγαί διεκδικητικαί, κατασχέσεις. Φάκελοι με λυτά έγγραφα: καταθέσεις εγγράφων εκτελέσεως συμβολαιογράφου Κων/νου Παπαδήμα, συμβόλαια, τίτλοι διανομών Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, Αλληλογραφία συμβολαιογράφου Ταμβακά με το Πρωτοδικείο, πριστοποιητικά προέδρων κοινοτήτων, δηλώσεις μεταβίβασης περιουσίας, αιτήσεις μετεγγραφής και αιτήσεις προς το Υποθηκοφυλακείο Ζίχνης. Αποκόμματα εφημερίδων "Αλήθεια", "Αμερόληπτος", "Πρωϊα", Αποκόμματα εφημερίδος «Ελληνικός Βορράς» (1976) που αφορούν την εισβολή στην Κύπρο.

Αρχείο 1ης Δ.Ε.Κ.Ε.

 • GR GRGSA-SER ADM099.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1979

Περιλαμβάνονται επιπλέον και τα υποαρχεία της τέως Υ.Σ.Σ.Υ.Ε.Μ. (Υπηρεσία Συντηρήσεως -Συμπληρώσεως Υδραυλικών Έγων Μακεδονίας), Υ.Ε.Κ.Ε. (Υπηρεσία Κατασκευής Έργων) Αλεξανδρουπόλεως / Κλιμακίου Σερρών, αλλά και έγγραφα της Κ.Ο.Μ.Δ.Ε. (Κρατικός Οργανισμός Μηχανημάτων Δημοσίων Έργων) Σερρών. Φάκελοι κατασκευής έργων, εγκριτικών διαταγών, επιθεωρήσεων, εκθέσεων, αποζημιώσεων αγροτών, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων, μισθοδοσίας προσωπικού.

Αρχείο 1ου Αστυνομικού Τμήματος Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM085.01
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

Μέτρα τάξεως και ασφαλείας στις αθλητικές εκδηλώσεις (ποδόσφαιρο), Παράπονα-Αναφορές πολιτών, έλεγχος πάσης φύσεως καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. παρόμοιων καταστημάτων ως και υπόλοιπων ατόμων, συγκεντρώσεις, συναθροίσεις εργατών, απεργία καπνοπαραγωγών, λαϊκοί χοροί-συναυλίες.

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1976 - 2017

Βιβλία ύλης, γραπτά δοκίμια, νομολογία, στατιστικά, μεταφορά μαθητών.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1974 - 1989

Οικονομικοί απολογισμοί, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, δικαιολογητικά δαπανών και βιβλία ταμείου.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1976 - 1991

Βιβλία πρωτοκόλλου (1976-1982), υπηρεσιακή αλληλογραφία και γραπτά μαθητών.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1978 - 1995

Βιβλία διεκπεραίωσης και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

1ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 1ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1943 - 1984

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου (1957-1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βοηθητικού ελέγχου, ανεπίδοτους τίτλους (1943-44), κτηριολογικά θέματα, αλληλογραφία Συλλόγου Γονέων, πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου στις Σέρρες (1964).

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1993

Υπηρεσιακή αλληλογραφία (οικονομικά θέματα, εξωδιδακτικές δραστηριότητες).

Αρχείο 1ου Τ.Ε.Λ. Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU072.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, γραπτά δοκίμια.

Αρχείο 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.07
 • Αρχείο
 • 1982, 1993 - 2000

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και γραπτά δοκίμια μαθητών.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Γραφείου Α/ θμιας Εκπ/σης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM013.07
 • Αρχείο
 • 1945-1983, 1998 - 2000

Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών σχολείων και διδασκάλων Φυλλίδος, ειδικές εκθέσεις, ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι παλιών εκπαιδευτικών, βιβλία βιβλιοθήκης, επιθεωρητού Φυλλίδος, εκθέσεις λειτουργίας νυκτερινών σχολείων, εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας.

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.10
 • Αρχείο
 • 2002

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) όλων των τάξεων.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.08
 • Αρχείο
 • 1984 - 2001

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.11
 • Αρχείο
 • 2002 - 2003

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας: λειτουργία σχολείου, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, μεταφορά μαθητών, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Ενιαίου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.12
 • Αρχείο
 • 2004

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ) όλων των τάξεων.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.06
 • Αρχείο
 • 1997 - 1999

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 2ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU023.04
 • Αρχείο
 • 1996

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και γραπτά δοκίμια μαθητών.

2ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.17
 • Αρχείο
 • 2006 - 2009

Φάκελος ίδρυσης- λειτουργίας σχολείων, φάκελος μεταφοράς μαθητών, γραπτά δοκίμια μαθητών, βιβλία ύλης, απουσιολόγια.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.11
 • Αρχείο
 • 2002 - 2005

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ), διάφορα έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Tεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU006.15
 • Αρχείο
 • 2006 - 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων, στατιστικά στοιχεία, μεταφορά μαθητών, καταστάσεις βαθμολογίας, διάφορα, βιβλία διδασκόμενης ύλης.

3ο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο-ΕΠΑΣ Σερρών

Αρχείο 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-SER ADM007.09
 • Αρχείο
 • 1988 - 2008

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και αλληλογραφία με δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιφέρειας Βισαλτίας.

Αρχείο 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-SER ADM007.08
 • Αρχείο
 • 1957 - 2006

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας και αλληλογραφία με δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της περιφέρειας Βισαλτίας.

Αρχείο 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-SER ADM007.04
 • Αρχείο
 • 1964

1 βιβλίο. Περιλαμβάνει εργασίες λαογραφικού περιεχομένου που πραγματοποίησαν οι δάσκαλοι για λογαριασμό της Ακαδη-μίας Αθηνών στην επαρχία Βισαλτίας. Τα χειρόγραφα βρίσκονται στο Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας.
Φωτοτυπήθηκε από το δακτυλόγραφο πρωτότυπο.

Αρχείο 3ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης

 • GR GRGSA-SER ADM007.11
 • Αρχείο
 • 1925, 1936 - 1989

Φάκελοι πειθαρχικών, εκθέσεις προσόντων, οικονομικά βιβλία και έγγραφα, βιβλία εκθέσεων επιθεωρήσεων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, φάκελοι μητρώα εκπαιδευτικών, Ωρολόγια προγράμματα και στατιστικά.

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.18
 • Αρχείο
 • 2007

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων. Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.14
 • Αρχείο
 • 1987 - 2001

Γραπτά δοκίμια μαθητών όλων των τάξεων και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.13
 • Αρχείο
 • 1991 - 1992, 1996 - 2000

Βιβλία ύλης, γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικά επωνύμου (Δ) και (Κ), ατομικές καρτέλες μαθητών.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.07
 • Αρχείο
 • 1995

Γραπτά δοκίμια μαθητών, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.17
 • Αρχείο
 • 1996 - 2006

Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, γραπτά δοκίμια μαθητών, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας, ποινές.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.15
 • Αρχείο
 • 2001 - 2003

Γραπτά δοκίμια μαθητών με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ) και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αρχείο 3ου Γυμνασίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU034.08
 • Αρχείο
 • 1981 - 1997

Έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας (130) και γραπτά μαθητών (1.080), με αρχικό επωνύμου (Δ) και (Κ).

3ο Γυμνάσιο Σερρών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 958