Εμφανίζει 883 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Kοινότητας Άνω Bασιλικής Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.9
 • Αρχείο
 • 1870-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελλοι οικονομικών στοιχεί-ων, κοινοτικών θεμάτων και αρχόντων, προσωπικού, απογραφής κτηνών, στατιστικών στοιχείων, EDUαιδευτικών θεμάτων, ΠΣΕΑ, κοινοτικών έργων.

Αρχείο Kοινότητας Περιθωρίου Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.8
 • Αρχείο
 • 1870-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώο Θηλέων, Δημοτολόγιο, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πληθυσμού, Ακίνητης Περιουσίας, Κτηματολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, προϋπολογισμών, κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο 2ου Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.76
 • Αρχείο
 • 1979-2002

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερολόγιο Χρηματικής Διαχείρισης, Βιβλία Υλικού, Μισθολόγια και φάκελλοι αλληλογραφίας, προσωπικού, Διοικητικής Επιτροπής, κτιρίου, προϋπολογισμών-απολογισμών.

Αρχείο 1ου Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.75
 • Αρχείο
 • 1944-2008

Πρακτικά Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Καθολικά & Ημερολόγια Χρηματικής Διαχείρισης, Μητρώο Νηπίων, Μισθολόγια, Βιβλία Ελέγχου Συσσιτούντων, Υλικού, Περιουσίας, Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Υλικών, Μισθολογίου, προϋπολογισμοί-απολογισμοί & φάκελλοι κτιρίου, προσωπικού, γενικής αλληλογραφίας, εγκυκλίων, δημοπρασιών, οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Κοινότητας Άνω Χώρας Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.74
 • Αρχείο
 • 1907-1999

Φάκελλοι εγγράφων αρχείου, Πρωτόκολλα πιστοποιητικών, Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών, Καθολικό Εξόδων, Βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, προϋπολογισμοί, φάκελλοι ιδρυτικών στοιχείων & ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού Συμβουλίου, Ληξιαρχείου, προσωπικής εργασίας, απογραφής κτηνών, Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής, εκλογών, Νομαρχίας, κοινοτικής ανάπτυξης, εορτασμών, ύδρευσης/άρδευσης, προσωπικού, κοινοτικών βοσκών & δασών, καστανοδάσους, αγρονομείου Αποδοτίας, κοινοτικού καταστή-ματος, έργων, υδραγωγείου, οδοποιΐας, σχεδίων ξενώνα, οικοδομικών αδειών κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Ελατούς Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.73
 • Αρχείο
 • 1880-2008

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Ευρετήριο Δημοτών, Μητρώα Θηλέων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ακινήτου Περιουσίας, Πράξεων Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής, Πράξεων Δ.Σ. Μορφωτικής Εστίας & Βιβλιοθήκης, προϋπολογισμοί και φάκελλοι ίδρυσης & αλληλογραφίας κοινοτικής Βιβλιοθήκης, κοινοτικού ξενοδοχείου, κοινοτικού γυμναστηρίου, Αναπτυξιακού Συνδέσμου, ορίων οικισμού, αλληλογραφίας Προέδρου, Νομάρχου, κοινοτικού γραμματέα, ΤΕΔΚ, εγγράφων Ληξιαρχείου, ύδρευσης, άρδευσης, παιδικών κατασκηνώσεων, κοινοτικών δασών, Εκπαίδευσης & αθλητισμού, δωρεών & κληροδοτημάτων, φόρων - τελών - δικαιωμάτων, κοινοτικού ιατρείου, κοινοτικών έργων, έργων ύδρευσης & οδοποιΐας κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Κρυονερίων Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.72
 • Αρχείο
 • 1835-1996

Αταξιόμητο (Μητρώα Αρρένων, Μητρώο Θηλέων, Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο Δημοτών, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Οικονομικά Βιβλία, Μητρώο κτηνών και υποζυγίων, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, Εκλογικοί κατάλογοι και φάκελλοι προσωπικής εργασίας, διανομής τροφίμων, κοινοτικού καταστήματος, κοινοτικού συμβουλίου, υδραγωγείου, έργων οδοποιΐας, ιδρυτικών στοιχείων και ορίων οικισμού, περιουσίας, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών βοσκών, ύδρευσης & άρδευσης, φάκελλοι έργων κ.λ.π.)

Αρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.71
 • Αρχείο
 • 1936-1996

Αταξινόμητο (Δημοτολόγιο, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Οικονομικά Βιβλία, Βιβλίο Πράξεων Επιτροπής Συντάξεως Μητρώου Αρρένων, Μητρώα κτηνών και υποζυγίων, Εκλογικοί κατάλογοι, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, και φάκελλοι ορίων οικισμού, πρόνοιας, Εκπαίδευσης & συλλόγων, γεωργοκτηνοτροφικών & δασικών θεμάτων, αγρονομείου, οικοδομικών αδειών, εκλογών, ύδρευσης & υδραγωγείου, κληροδοτημάτων, έργων οδοποιΐας κ.λ.π.)

Αρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.70
 • Αρχείο
 • 1860-1996

Αταξιόμητο (Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Ευρετήριο Δημοτών, Μητρώα Θηλέων, Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών, Εκλογικοί κατάλογοι, Φορολογικοί κατάλογοι και φάκελλοι ορίων οικισμού, κοινοτικού γραμματέα, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού καταστήματος, Αναπτυξιακού Συνδέσμου, δασαρχείου, ύδρευσης, Εκπαίδευσης & συλλόγων, κοινοτικών έργων, έργων ύδρευσης & οδοποιΐας κ.λ.π.)

Αρχείο Kοινότητας Γαλατά Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.7
 • Αρχείο
 • 1869-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώα, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινο-τικού Συμβουλίου, Μητρώα Θηλέων, Βιβλία Πληθυσμού και Οικονομικών στοιχείων, Ευρετήριο Δημοτολογίου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, δικαστικών εγγράφων, προϋπολογισμών, εκλογών, ληξιαρχείου, απογραφής κτηνών και ατομικοί φάκελλοι κοινοτικών υπαλλήλων.

Αρχείο Κοινότητας Γρηγορίου Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.69
 • Αρχείο
 • 1962-1996

Αταξινόμητο (Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Εκθέσεων Ληξιαρχείου, Πράξεων Πρωτοβάθμιας Φορολογικής Επιτροπής, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι ορίων οικισμού, περιουσίας, κοινοτικών βοσκών, προσωπικής εργασίας, αλληλογραφίας Προέδρου, Νομάρχου, ύδρευσης/ άρδευσης, κοινοτικών δασών, Εκπαίδευσης & αθλητισμού, δωρεών & κληροδοτημάτων, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού καταστήματος, έργων ύδρευσης & οδοποιΐας κ.λ.π.)

Αρχείο Κοινότητας Γραμμένης Οξυάς Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.68
 • Αρχείο
 • 1832-1998

Μητρώα Αρρένων, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας και Καταστατικό του Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Γραμμένης Οξυάς.

Αρχείο Κοινότητας Κοκκινοχωρίου Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.67
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας και Καταστατικό του Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Χρυσόβου.

Αρχείο Κοινότητας Κεντρικής Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.66
 • Αρχείο
 • 1946-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας και Καταστατικό του Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κεντρικής.

Αρχείο Κοινότητας Λιμνίτσας Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.65
 • Αρχείο
 • 1947-1998

Βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Ευρετήριο Δημοτών και Καταστατικό του Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Λιμνίτσας.

Αρχείο Κοινότητας Τερψιθέας Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.62
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου και φάκελλοι λυτών εγγράφων αλληλογραφίας Προέδρου, κοινοτικών έργων & με-λετών, διαγραμμάτων & στοιχείων Φράγματος Μόρνου, Καταστατικό Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τερψιθέας, μίσθωσης κοινοτικού ξενοδοχείου, αλληλογραφίας με ΤΕΔΚ, με Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, έγγραφα Πνευματικού-Πολιτιστικού Κέντρου, φορολογικά τέλη, έκδοση Συλλόγου Τερψιθεατών.

Αρχείο Kοινότητας Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου

 • GRGSA-AIT RLA.6.1- RLA.6.2
 • Αρχείο
 • 1916-1983

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώα, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλί-ου και φάκελλοι αλληλογραφίας με Nομαρχία και αρχές, εγκυκλίων, ενταλμάτων, ταμει-ακών απολογιστικών πινάκων και οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, τεχνικών έργων, δελτίων στατιστικής, ενημερωτικών φυλλαδίων, εφημερίδων, αφισσών κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας - Δήμου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT RLA.56
 • Αρχείο
 • 1935-2000

Αταξινόμητο (Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων, Οικονομικών στοιχείων, Φάκελλοι αρχείου, φιλαρμονικής, έργων κ.λ.π.)

Αρχείο Κοινότητας Μανδρινής/Μεγάλης Παλούκοβας Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA.55.1- RLA.55.2
 • Αρχείο
 • 1915-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Οικοδομικών Αδειών, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο «Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν» & φάκελλοι λυτών εγγράφων Τ.Α.Π., Προέδρου, αδειών λειτουργίας καταστημάτων, απογραφής κτηνών, αδειών οικοδομής, έργων, Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., εξερχομένης αλληλογραφίας, Ληξιάρχου, ύδρευσης & τελών, φορολογικών διαφορών, εκλογών, Δασαρχείου, έργων, Μητρώου Αρρένων, Προϋπολογισμών & Απολογισμών.

Αρχείο Κοινότητας Καταφυγίου Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA.54.1- RLA.54.2
 • Αρχείο
 • 1844-1998

Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου, Προέδρου, Συμβουλίου Αρδεύσεων, Μητρώα Αρρένων & Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελλοι εγγράφων Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, έργων, γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών θεμάτων, οικονομικών στοιχείων, Κοινοτικού Συμβουλίου, Γραμματέως, Απορίας, Εκπαίδευσης, Απογραφής κτηνών, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Καταστατικό Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Γολεμίου Κοινότητας Καταφυγίου.

Αρχείο Κοινότητας - Δήμου Αγγελοκάστρου

 • GRGSA-AIT RLA.53
 • Αρχείο
 • 1935-1995

Δημοτολόγια, Ευρετήριο Δημοτών, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Πρόχειρο Βιβλίο Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Καθολικό & φάκελλοι κοινοτικών έργων, εγγράφων Επιτροπής επιλύσεως φορολογικών διαφορών, Ληξιαρχικών Πράξεων, μεταβίβασης σχολικής περιουσίας στην Κοινότητα, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Χώμορης Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA.52
 • Αρχείο
 • 1834-1997

Μητρώα Αρρένων & Θηλέων, Δημοτολόγιο, Ευρετήρια, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Αποφάσεων Προέδρου, Απογραφής, Παραγωγών, Φορολογικής Επιτροπής & φάκελλοι έργων, ληξιαρχικών θεμάτων, δημοτολογίου, στατιστικών στοιχείων, εκλογικών καταλόγων, αλληλογραφίας, απογραφών, ΟΓΑ , Εκπαίδευσης, κτηνοτροφικών & γεωργικών θεμάτων, ύδρευσης, άρδευσης, Δωρεών, Συλλόγων κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Μαμάκως/Μακύνειας Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA.51
 • Αρχείο
 • 1834-2010

Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Δημοτολόγια, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου και Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελλοι διαφόρων κοινοτικών θεμάτων, έργων, ιαματικών πηγών Αγραπιδόκαμπου, ληξιαρχικών και εκλογικών θεμάτων.

Αρχείο Kοινότητας Λεσινίου (Παλαιοκατούνας) Δήμου Οινιαδών

 • GRGSA-AIT RLA.5
 • Αρχείο
 • 1914-1978

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα, Δημοτολόγια, εφημερίδες, περιοδικά, διάφορες εκδόσεις και φάκελλοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, οικονομικών στοιχείων, δικαστικών, γεωργικών και EDUαιδευτικών θεμάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας, αιτήσεων, κοινοτικών έργων κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας-Δήμου Αντιρρίου

 • GRGSA-AIT RLA.49
 • Αρχείο
 • 1835-2010

Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Δημοτολόγια, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου και Αποφάσεων Προέδρου, Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής, Πρακτικά Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αντιρρίου, Οικονομικά Βιβλία, φάκελλοι κοινοτικών/δημοτικών έργων και φάκελλοι αλληλογραφίας κατά το οργανόγραμμα αρχείων ΟΤΑ.

Αρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.48
 • Αρχείο
 • 1836-2004

Βιβλία Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μη-τρώα Αρρένων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ατομικοί Φάκελλοι υπαλλήλων, φάκελλοι αλληλογραφίας (προηγούμενες ενδείξεις: Φ.1, 2, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), φάκελλοι αδειών λειτουργίας καταστημάτων, Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, Πνευματικού Κέντρου, ΤΕΔΚ, Συμβουλίου Περιοχής, και φάκελλοι Έργων.

Αρχείο Δήμου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT RLA.47.1- RLA.47.2
 • Αρχείο
 • 1967-2010

Φάκελλοι εκλογικών καταλόγων και ημερομισθίων εργατών, Κώδικας Νομοθεσίας περί αλλοδαπών, Ευρετήριο Αλλοδαπών και φάκελλοι δικαιολογητικών αλλαγής τόπου κατοικίας και ατομικοί φάκελλοι αλλοδαπών (δειγματοληπτικά).

Αρχείο Κοινότητας Άνω Κουδουνίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.46
 • Αρχείο
 • 1951-2008

Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικών στοιχείων και φάκελλοι αλληλογραφίας, ληξιαρχικών θεμάτων, κοινοτικών έργων κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.45
 • Αρχείο
 • 1866-1998

Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Στμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Αρχείο Κοινότητας Κονοπίνας (Κωνωπίνας) Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.43
 • Αρχείο
 • 1856-1998

Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου, Επιτροπής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών, Αποφάσεων Προέδρου, Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώου Υποζυγίων, Μητρώου Υπαλλήλων, Εκτελουμένων Έργων και φάκελλοι εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, ιδρυτικών στοιχείων και ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, προσωπικού, κοινοτικού καταστήματος, λειτουργίας γραφείου, περιουσίας, κοινοτικών βοσκών και δασών, υδρεύσεως και αρδεύσεως, EDUαιδεύσεως, έργων, γεωργικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, δικαστικών, προϋπολογισμών και απολογισμών.

Αρχείο Κοινότητας (πρώην) Βουστρίου Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.42
 • Αρχείο
 • 1868-1987

Δημοτολόγιο, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου και φάκελλοι προϋπολογισμών -απολογισμών, δικαιωμάτων βοσκής, κινητής και ακίνητης περιουσίας, φορολογικών θεμάτων, έργων, σχεδίων και διαγραμμάτων οικισμού, αδειών κατοχής καπνού, ειδικών θεμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Τρύφου Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.41
 • Αρχείο
 • 1860-1999

Δημοτολόγιο, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Ευρετήριο ΟΓΑ, Βιβλία Ιαματικής Πηγής Αγίου Βαρβάρου, Μητρώο Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Έργων, Πληθυσμού, Εσόδων, Λουτρών και φάκελλοι αλληλογραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών βοσκών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεμάτων, κοινοτικού συμβουλίου και κοινοτικών αρχόντων, εμπιστευτικού πρωτοκόλ-λου, αποφάσεων προέδρου, προσωπικού.

Αρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.40
 • Αρχείο
 • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου και φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Εφορείας Καπνού.

Αρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.39.1- RLA.39.2
 • Αρχείο
 • 1932-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο Δημοτολογίου, Μητρώο Θηλέων, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Χορηγουμένων Πιστώσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών-Υποζυγίων και φάκελλοι διοικητικών ορίων, κτηματο-λογικού πίνακα, ιδιοκτησιών, δικαστικών υποθέσεων, αλληλογραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, στατιστικής, Συμβουλίου περιοχής, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, κτηνών-υποζυγίων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων.

Αρχείο Κοινότητας Αχυρών Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.38
 • Αρχείο
 • 1851-1986

Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ατομικός φάκελλος γραμματέως

Αρχείο Κοινότητας Κατούνας Δήμου Μεδεώνος

 • GRGSA-AIT RLA.37
 • Αρχείο
 • 1839-1999

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Δημοτολόγιο, Βιβλία Πρακτικών Δημαρχιακής Επιτροπής, Μητρώα και φάκελλοι αρχείου κατ’ έτος, σχεδίων πόλεως, έργων, εκλογικών θεμάτων, δικαστικών υποθέσεων, φορολογικών καταλόγων, οικονομικών στοιχείων, ατομικός φάκελλος γραμματέως, τοπογραφικά διαγράμματα.

Αρχείο Κοινότητας Λεύκας Δήμου Αποδοτίας

 • GRGSA-AIT RLA.36.1- RLA.36.2
 • Αρχείο
 • 1934-1999

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλο-γραφίας, περιοδικός τύπος και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, οικοδομικών αδειών, γεωργικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, γεωργικής στατιστικής, εκλογών και σύμμικτων θεμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Ρετσίνων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.35
 • Αρχείο
 • 1860-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Α/θμιας Φορολογικής Επιτροπής, Μητρώα Αρρένων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελλοι κοινοτικών έργων.

Αρχείο Κοινότητας Μουσούρων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.34.1- RLA.34.2
 • Αρχείο
 • 1871-2003

Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου, Προϋπολογισμοί και φάκελλοι κοινοτικών έργων, δημοτικού σχολείου και σύμμικτων θεμάτων.

Αρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)

 • GRGSA-AIT RLA.33.1- RLA.33.2
 • Αρχείο
 • 1928-2001

Βιβλία Διαχωρισμού Ορίων Κοινοτήτων, Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και φάκελλοι συλλόγων διαφόρων κοινοτήτων, συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ΠΣΕΑ, Στατιστικής Υπηρεσίας, ακίνητης περιουσίας Δήμου, χρηματικών ενταλμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Στρανώμης Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.31.1- RLA.31.2
 • Αρχείο
 • 1844-1990

Μητρώο Αρρένων, Ευρετήρια Δημοτών, Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Οικονομικά και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Μηλιάς (ή Μηλέας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.30.1- RLA.30.2
 • Αρχείο
 • 1835-1991

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίαςκαι φάκελλοι τεχνικών κοινοτικών έργων και θεμάτων, εκλογών, εξόδων, ΤΕΔΚ.

Αρχείο Κοινότητας Φαμήλας (ή Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.29.1- RLA.29.2
 • Αρχείο
 • 1845-1992

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Βιβλία Ληξιαρχείου (Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου, Πληθυσμού, Δημοτών), Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελλοι τεχνικών κοινοτικών έργων, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών θεμάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας, προσωπικού, EDUαιδευτικών και οικονομικών θεμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Ποκίστας (ή Πωκίστας) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.28.1- RLA.28.2
 • Αρχείο
 • 1833-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα Αρρένων, Πρωτόκολλα ΟΓΑ, Βιβλία Ληξιαρχείου, Προϋπολογισμοί και φάκελλοι κοινοτικών έργων, διοικητικών ορίων και οριοθέτησης οικισμού, αλληλογραφίας βουλευτών, δηλώσεων καλλιεργητών, καταστάσεων απόρων, εκλογικών καταλόγων.

Αρχείο Κοινότητας Στύλιας Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.27.1- RLA.27.2
 • Αρχείο
 • 1861-1998

Βιβλία Ληξιαρχείου (Μητρώο Αρρένων, Θηλέων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Αποβιώσεων, Εκθέσεων Ληξιάρχου), Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ΟΓΑ και Ληξιαρχείου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Προϋπολογισμοί και .έγγραφα επιθεωρήσεως ληξιαρχείου και τεχνικών έργων.

Αρχείο Κοινότητας Παλαιοπύργου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.26.1- RLA.26.2
 • Αρχείο
 • ΄1865-1998

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων και φάκελλοι ληξιαρχείου, κοινοτικών έργων, αλληλογραφίας, στατιστικών στοιχείων.

Αρχείο Κοινότητας Γάβρου (ή Γαύρου, πρώην Δέλγα) Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.25
 • Αρχείο
 • 1835-1998

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών παραβάσεων, εκλογικών θεμάτων.

Αρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.24.1- RLA.24.2
 • Αρχείο
 • 1952-2001

Βιβλία Πρακτικών και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Εκτελεσθέντων Έργων, Πρωτόκολλα ΟΓΑ, Προϋπολογισμοί και φάκελλοι χρηματικών ενταλμάτων, κοινοτικών έργων, στατιστικών στοιχείων, συλλόγων, περίθαλψης, απαλλοτριώσεων, δασικών ζητημάτων κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.23.1- RLA.23.3
 • Αρχείο
 • 1836-1991

Μητρώα Αρρένων, Μητρώα Θηλέων, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Πληθυσμού, Δημοτών, Ταμείου, Υλικού, Έργων, Ενταλμάτων, Καθολικό Εξόδων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ληξιάρχου και Εμπιστευτικό, Βιβλία Ληξιαρχείου, φάκελλοι ληξιαρχείου, κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, οικονομικών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας, εκλογικών θεμάτων, EDUαιδευτικών, συλλόγων κ.λ.π.

Αρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.22
 • Αρχείο
 • 1863-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Μητρώα, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου, Κτηματολογίου, Πιστώσεων, Προϋπολογισμών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, γενικής αλληλογραφίας, δικαιολογητικών ενταλμάτων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων, πιστοποιητικών υποζυγίων, δελτίων ετήσιας γεωργικής στατιστικής.

Αρχείο Κοινότητας Σίμου Δήμου Πυλήνης

 • GRGSA-AIT RLA.21
 • Αρχείο
 • 1835-1994

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Αρρένων, Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλιοθήκης, Έργων, Ταμείου, Ενταλμάτων, ΟΓΑ και φάκελλοι κοινοτικών έργων, EDUαιδευτικών θεμάτων, εκλογικών, οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.20
 • Αρχείο
 • 1825-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτι-κού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελλοι αλληλογρα-φίας, δικαιωμάτων βοσκής, δαπανών, εκλογικών θεμάτων, κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικών έργων, μητρώου αρρένων και θηλέων.

Αρχείο Κοινότητας Ρίγανης Δήμου Στράτου

 • GRGSA-AIT RLA.2
 • Αρχείο
 • 1920-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου και φάκελλοι οικονομικών θεμάτων, γεωργοκτηνοτροφικών, καπνικών, απογραφής κτηνών, ληξιαρχικών, κατοχής και εμφυλίου, κοινοτικών ζητημάτων, εκλογικών και στατιστικών στοιχείων, εγκυκλίων, Γεωργικού Συνεταιρισμού, Αγροφυλακής κ.λ.π

Αρχείο Κοινότητας Ζευγαρακίου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.19
 • Αρχείο
 • 1841-2001

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα, Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, προγράμματος ανέργων.

Αρχείο Κοινότητας Κάτω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.18
 • Αρχείο
 • 1919-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι προϋπολογισμών και κοινοτικών έργων.

Αρχείο Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.17
 • Αρχείο
 • 1863-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων, κοινωνικής προστασίας- αγροτικού ιατρείου.

Αρχείο Κοινότητας Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.16
 • Αρχείο
 • 1865-1997

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Οικονομικά και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, Συνδέσμου Ύδρευσης κοινοτήτων Μακρυνείας.

Αρχείο Κοινότητας Ματαράγκας Δήμου Αρακύνθου

 • GRGSA-AIT RLA.15
 • Αρχείο
 • 1840-2000

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Οικονομικά και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, Συνδέσμου Ύδρευσης κοινοτήτων Μακρυνείας, διαφόρων κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο Kοινότητας Eλληνικών Δήμου I.Π. Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.14
 • Αρχείο
 • 1830-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Μητρώα Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, απογραφής κτηνών, αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελλοι κοινοτικών υπαλλήλων.

Αρχείο Kοινότητας Kαλαβρούζας Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.13
 • Αρχείο
 • 1840-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Προέδρου Κοινότητας, Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, Επιτροπής Απορί-ας, Βιβλιοθήκης, Βεβαιουμένων Εσόδων, Χρηματικών Ενταλμάτων, Πιστώσεων, Μη-τρώα Κτηνών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, προϋπολογισμών, ληξιαρχείου, ΟΓΑ, εκλογικών και κοινοτικών θεμάτων.

Αρχείο Kοινότητας Γαβρολίμνης Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.12
 • Αρχείο
 • 1844-1994

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου Κοινότητας, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Βιβλία Πληθυσμού, Ληξιαρχείου, Οικονομικών στοιχείων, Ευρετήριο Δημοτών και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, προϋπολογισμών και οικονομικών θεμάτων, κοινοτικών θεμάτων, ληξιαρχείου, μητρώου κτηνών, EDUαιδευτικών στοιχείων, ατομικών φακέλλων υπαλλήλων, ΟΓΑ.

Αρχείο Kοινότητας Tρικόρφου Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.11
 • Αρχείο
 • 1930-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμ-βουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών, Ημερολόγια και φάκελ-λοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, εκλογικών θεμάτων, ιστορικών, γεωργικών-κτηνοτροφικών-δασικών ζητημάτων, προσωπικού, ληξιαρχείου, οικονομικών στοιχείων.

Αρχείο Kοινότητας Kάτω Bασιλικής Δήμου Xάλκειας

 • GRGSA-AIT RLA.10
 • Αρχείο
 • 1860-1996

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Δημοτολόγιο, Ευρετήρια, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Ημερολόγια και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, οικονομικών στοιχείων, ιστορικών-αρχαιολογικών θεμάτων, ληξιαρχικών, εκλογικών, EDUαιδευτικών, απογραφής κτηνών, στατιστικών στοιχείων, Λιμενικού Ταμείου, ΟΤΑ, ΚΕΔΚΕ.

Αρχείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA.1.1-RLA.1.23
 • Αρχείο
 • 1824-2015

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και Θηλέων, Οικονομικά Βιβλία, Βιβλία σχετικά με τα σφαγεία, Πρωτόκολλα ΟΓΑ, Ευρετήρια, Βιβλία διάφορα, φάκελλοι εγγράφων αλληλογραφίας κατά το οργανόγραμμα των αρχείων Δήμων και κοινοτήτων, Μελέτη ύδρευσης, αρχείο Αδελφάτου Δημοτικής Μουσικής, φάκελλοι ιχθυοτροφείων και αλυκών, έργων, εορτών εξόδου, κληροδοτήματος Αριστείδου Γιαννόπουλου, Συμβουλίου Περιοχής, Βαλβείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Νομικών Προσώπων του Δήμου, Σχολικών επιτροπών, εκλογών, αρχείο Υπηρεσιακού Συμβουλίου, φάκελλοι οικογενειακών μερίδων, Μισθολόγια και Ατομικοί φάκελλοι προσωπικού, πολιτιστικά θέματα, Φωτοτυπημένα φύλλα παλαιών εφημερίδων, Aνατυπώσεις παλαιών φωτογραφιών της πόλης, Έργα και Mνημεία της πόλεως Mεσολογγίου, Πρωτότυπη έκδοση του YMNOY EIΣ THN EΛEYΘEPIAN, Δίπλωμα απονομής του Πολεμικού Σταυρού A' Tάξεως στην Ι.Π. Mεσολογγίου για τον ηρωϊσμό της κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του 1940-1941, κ.λ.π.

Αρχείο της Κοινότητας Ματαράγκας (Τμήμα Δωρεάς του Προέδρου του "Προοδευτικού Συλλόγου Ματαράγκας")

 • GRGSA-AIT RLA. 15.2
 • Αρχείο
 • 1950-1970

Καταστάσεις στρατευθέντων, αιτήσεις απορίας των οικογενειών τους για παροχή βοηθήματος, τετράδια και Ημερολόγια της Επιτροπής Λαϊκών Αγώνων, Κα-ταστάσεις Αποτελεσμάτων, Προγράμματα, Μητρώο Κτηνών, Πιστοποιητικά κυριότητας υποζυγίων, Βιβλίο Μεταγραφής Δηλώσεων παραχθέντος καπνού, Εκλογικοί Κατάλογοι ανδρών & γυναικών, επιστολή σεισμοπλήκτου κατοίκου προς τον Υπουργό Πρόνοιας

Αρχείο Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καταφυγίου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT REL.3
 • Αρχείο
 • 1964-1995

Βιβλίο Πρακτικών του Ι.Ν., μπλοκ Δηλώσεων Βαπτίσεων, χρηματικών ενταλμάτων, διαβιβαστικών, αναφορών, δηλώσεις φορολογίας, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, διάφορα έγγραφα

Πάνου Aδαμόπουλου, ιδιώτη

 • GRGSA-AIT PRI.9
 • Αρχείο
 • 1980-2007

Προσωπικός φάκελλος προσκλήσεων και αλληλογραφίας, Αφίσσες πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων πόλεως Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, ΤΕΙ Μεσολογγίου και άλλων φορέων

Ηλία Κότσαρη, ιδιώτη

 • GRGSA-AIT PRI.8β
 • Αρχείο
 • 19ος αιώνας

Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων και φυλλαδίων του 19ου αιώνα αφορώντων στην πόλη του Mεσολογγίου

Χρήστου Κωνσταντίνου, εκδότη

 • GRGSA-AIT PRI.7
 • Αρχείο
 • 1876-1962

28 φύλλα παλαιών εφημερίδων, 1 περιοδικό, 3 φυλλάδια και δεμένος τόμος περιέχον τα φύλλα υπ’ αρ. 2-62 της εφημερίδας O PIZOΣ THΣ ΔEYTEPAΣ (1946-1947).

Χρίστου Μπασαγιάννη, βουλευτή Αιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT PRI.6
 • Αρχείο
 • 1987

Φωτοτυπημένο απόσπασμα της έκδοσης EDUAIΔEYΣH KAI AΓΩΓH TΩN KOPITΣIΩN ΣTHN EΛΛAΔA που αφορά πρόταση ίδρυσης Παρθεναγωγείου στο Mεσολόγγι το 1889, επί Kυβερνήσεως X. Tρικούπη.

Συλλόγου Άνω Χώρας Ναυπακτίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ»

 • GRGSA-AIT PRI.49
 • Αρχείο
 • 1966-1967

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων & Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Ταμείου, μπλοκ γραμματίων εισπράξεως, χρηματικά εντάλματα και φάκελλος αλληλογραφίας του Συλλόγου με Καταστατικό, έγκριση του Πρωτοδικείου και Συμφωνητικό αγοράς οικοπέδου.

Yπηρεσίας Eφέδρων Αξιωματικών N. Aιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT PRI.47
 • Αρχείο
 • 1901-1983

Bιβλία Σ.Ε.Ν. (Συμβουλίου Εφέδρων Νομού), Σ.Τ.Π.Ο. (Συλλόγου Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών) Βάλτου και Τριχωνίδας, Ευρετήρια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώων Eφέδρων, Βιβλία Ταμείου και φάκελλοι αλληλογραφίας, απογραφέντων εφέδρων, καταστάσεων εφέδρων, οικονομικών στοιχείων, δελτίων ενημέρωσης, ειδικών-μερικών-γενικών μητρώων.

Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Αιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT PRI.45
 • Αρχείο
 • 1978-1981

Βιβλία Πρακτικών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών, Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων και φάκελλοι αλληλογραφίας, Καταστατικού, αρχαι-ρεσιών, αιτήσεων εγγραφής μελών.

Αθλητικής ΄Ενωσης Μεσολογγίου (Α.Ε.Μ.)

 • GRGSA-AIT PRI.44
 • Αρχείο
 • 1954-2000

Πρακτικά, Πρωτόκολλα, Μητρώα μελών, Βιβλίο Ταμείου και φάκελλοι στοιχείων ποδοσφαιριστών, προπονήσεων, αγώνων, οικονομικών θεμάτων και έγγραφα γενικής αλληλογραφίας.

Συλλόγου Nέων Eπιστημόνων Eπαρχίας Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT PRI.42
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Bιβλία Πράξεων Γενικών Συνελεύσεων, Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, Mητρώων Μελών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Kαταστατικό και φάκελλοι αλληλογραφίας και δραστηριοτήτων.

Συλλόγου Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Οργανισμού Λεσινίου Η ΠΡΟΟΔΟΣ

 • GRGSA-AIT PRI.41
 • Αρχείο
 • 1948-1981

Δελτία Eργατικής Nομοθεσίας, Mητρώα Μελών, Βιβλία Πράξεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Περιουσίας και φάκελλοι αλληλογραφίας, καταστατικού, αρχαιρεσιών, εγγραφής μελών και αρχείο Συλλόγου Τεχνιτών και Υπαλλήλων Λεσινίου Η ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σωτηρίου Ι. Κωτσόπουλου, παιδοψυχίατρος

 • GRGSA-AIT PRI.40
 • Αρχείο
 • 1924-1935

Υπ’ αρ. 1-4 τεύχη του περιοδικού «ΑΘΗΝΑΙ»-μηνιαίας έκδοσης της εφημερίδας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ». Ανατύπωση έκδοσης «Η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ Κ.Λ.Π. ΑΠΟΨΕΩΣ», του ελληνοδιδασκάλου Σωτηρίου Μιλτ. Κωτσοπούλου και 2 χάρτες χειρόγραφοι σχεδιασμένοι υπό του ιδίου.

Σπύρου Σακαλή, συγγραφέα

 • GRGSA-AIT PRI.38
 • Αρχείο
 • 1900-1938

Εκθέσεις, Μελέτες, Τοπογραφικά Σχέδια, Βυθομετρικά Διαγράμματα, Μελέτες Διαίτης Ανέμων και λοιπά έγγραφα αφορώντα την κατασκευή λιμένος στη Νότια Αιτωλία (Λιμένας Μεσολογγίου).

Γεωργίου Κοκοσούλα, συγγραφέα

 • GRGSA-AIT PRI.37
 • Αρχείο
 • 1927-1936

Επτά (7) πρωτότυπα φύλλα των εφημερίδων ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ, Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ, ΑΝΕ-ΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΑ, που εκδόθηκαν στο Μεσολόγγι στις αρχές του 20ού αιώνα, δωρηθέντα από τον Μεσολόγγίτη Γεώργιο Κοκοσούλα και ενταχθέντα στη Συλλογή παλαιών εφημερίδων του τοπικού τύπου (PRE. 5).

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 883