Εμφανίζει 13499 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Σητείας

 • GRGSA-IRA MTG.6
 • Αρχείο
 • 1880-1963
 • Για όλους τους Δήμους: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Μερίδων, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών & Προσημειώσεων, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλίο Απογράφων, Μεριδολόγια Πιστωτών, Βιβλίο Μερίδων Κατασχόντων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών.
 • Δήμος Καρυδίου-Ιτάνου: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Τουρλωτής: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Ευρετήριο Μεριδούχων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Σητείας: Βιβλία Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Ρουκάκας: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Κατασχέσεων / Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Χανδρά-Πραισού: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.

Υποθηκοφυλακείο Σητείας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου

 • GRGSA-IRA MTG.1
 • Αρχείο
 • 1881-1964
 • Δήμου Αγίων Παρασκιών: Ευρετήριο Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλίο Εκθέσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καστελλίου: Ευρετήρια Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταφράσεων Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Παναγιάς: Ευρετήρια Μεταγραφών, Γενικά Ευρετήρια, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλίο Δανείων Καλλιέργειας, Βιβλίο Περιλήψεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • ΓΕΝΙΚΑ: Ευρετήριο Οφειλετών Υποθηκών, Ευρετήριο Μεταγραφών Γενικό, Μεριδολόγια, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών στην Παλαιοτουρκική, Βιβλία Περιλήψεων Υποθηκών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Στατιστικής Δανείων, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών, αιτήσεις

Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Λ. Χερσονήσου

 • GRGSA-IRA MTG.4
 • Αρχείο
 • 1881-1974
 • Δήμου Επισκοπής: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών,Βιβλία Μεταγραφών των μεταφρασθέντων εγγράφων, Βιβλίο Μεταγραφών & Μεταφράσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλίο Εκθέσεων,
 • Δήμου Λαγκάδος: Ευρετήριο Μερίδων, Μεριδολόγια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Γενικά: Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλίο Ευρετήριο Γενικό Δανειστών, Βιβλία Εισερχομένων 8 Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Υποθηκοφυλακείου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Υποθηκών (στην παλαιοτουρκική)

Υποθηκοφυλακείο Λιμένα Χερσονήσου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αρχανών

 • GRGSA-IRA MTG.2, 2.1
 • Αρχείο
 • 1880-1967
 • Δήμου Αρχανών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Eυρετήρια Mεταγραφών, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων, Δήμου Δαφνών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων,
 • Δήμου Ηρακλείου: Bιβλία Yποθηκών, Γενικό Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mεταγραφών,
 • Δήμου Aγίων Παρασκιών: Bιβλίο Yποθηκών, Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mερίδων, Γενικό Eυρετήριο Mερίδων,
  Γενικά: Bιβλία Στατιστικής, Bιβλία Στατιστικής Mεταγραφών, Bιβλία Eισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, Γενικό Aλφαβητικό Eυρετήριο, Eυρετήριο Kαταχώρισης Δανειστών, Πρωτόκολλο πράξεων του υποθηκοφύλακα Γ. Aνδρουλάκη, Πρωτόκολλο καταγραφής βιβλίων, σκευών, “δούναι και λαβείν” του Yποθηκοφυλακείου, Πρωτόκολλο πράξεων του δικαστικού κλητήρος Aλεξ. Mανουσάκη, Kατάλογος των μουσουλμανικών γαιών του χωριού Kάτω Aρχανών και του χωριού Kαρκαδιωτίσσης Tεμένους, Πρωτόκολλα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας και καταγραφής των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αρχανών), Eυρετήρια των εισαγομένων Πολιτικών Δικογραφιών του Ειρηνοδικείου Αρχανών,
  Φάκελοι: Aιτήσεις Eγγραφής και Περιλήψεις Eγγραφής Yποθηκών, Κατασχέσεις δι’ Eπιταγών, Aλληλογραφία Yποθηκοφυλακείου Aρχανών, (υποθηκοφύλακες: N. Xριστινίδης, N. A. Mαυρογιάννης), Πληροφορίες και Πιστοποιητικά, Δικογραφίες Πλειστηριασμών

Υποθηκοφυλακείο Αρχανών

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας

 • GRGSA-IRA MTG.5
 • Αρχείο
 • 1881-1972
 • Δήμος Ιεράπετρας: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Τελών και Δικαιωμάτων, Βιβλία Μερίδων, Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο, Ευρετήριο Κατασχέσεων, Βιβλία Μεταφράσεων, Βιβλίο Περιλήψεων των προς μετάφραση παραδιδομένων εγγράφων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών
 • Δήμος Ανατολής: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Μεριδολόγια, Γενικό Ευρετήριο Μερίδων, Γενικό Ευρετήριο Υποθηκών,
 • Δήμος Καβουσίου: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μερίδων,
 • Δήμος Κάτω Χωριού: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μερίδων, Γενικά Ευρετήρια. Αιτήσεις προς τον Υποθηκοφύλακα, Βιβλίο εμπόρου Ιεράπετρας Δημ. Τσαγκουράκη

Υποθηκοφυλακείο Ιεράπετρας

Αρχείο Συμβουλευτικής Επιτροπής Καταρτίσεως Νομοθετικών Διαταγμάτων

 • GR GR HP_LHP GR-LHPAtHP_0003
 • Αρχείο
 • 1971 - 1973
 1. Πρακτικά συνεδριάσεων για γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών διαταγμάτων, για ερωτήσεις και αναφορές πολιτών. Περιλαμβάνονται συνοδευτικά έγγραφα σχετικά με νομοθετικά διατάγματα (έκθεση υποεπιτροπής, πίνακες με αριθμητικά στοιχεία, έγγραφα οργανισμών, αποκόμματα Τύπου). Πολλαπλά αντίτυπα (για: Πρόεδρο της Σ.Ε., για Γραμματέα κλπ.).
  Δακτυλόγραφα, χειρόγραφες σημειώσεις και πρωτότυπες υπογραφές.
 2. Γνωμοδοτήσεις της Σ.Ε. σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του δικτατορικού καθεστώτος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει: σχέδιο ν.δ., γνωμοδότηση της Σ.Ε., λοιπά σχετικά έγγραφα (έκθεση υποεπιτροπής, Ημερήσια διάταξη, Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Έγκριση Πρωθυπουργού για την προώθηση του σχεδίου Ν.Δ., εισηγητική/αιτιολογική έκθεση, τροποποιούμενες διατάξεις, γνωμοδοτήσεις δημόσιων υπηρεσιών και φορέων κ.ά.). Δακτυλόγραφα, σφραγίδες και πρωτότυπες υπογραφές, ακριβή αντίγραφα εγγράφων δημόσιων υπηρεσιών, πολλαπλά αντίγραφα.

Συμβουλευτική Επιτροπή επί της Καταρτίσεως των Νομοθετικών Διαταγμάτων

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος

 • GRGSA-ARG ΕΚΚΛ.002.001
 • Αρχείο
 • 1824 - 1994

Βιβλία γεννήσεων, γάμων και θανάτων, διάφορα πιστοποιητικά και δικαστικά έγγραφα.

Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος

Αρχείο Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΚΛ.001.001
 • Αρχείο
 • 1836 - 1839, 1933 - 1940

Διάφορα έγγραφα για την ανέγερση της εκκλησίας, καθώς και για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τα εγκαίνιά της.

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος Ναυπλίου

Αρχείο Δημητρίου και Ελευθερίου Νάκου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.009.001
 • Αρχείο
 • 1898 - 1982

Φάκελοι με αλληλογραφία, παραστατικά αγορών και άλλα έγγραφα, φυλλάδιο απογραφής ελληνικού εμπορικού ναυτικού, βιβλίο αποθήκης εμπορευμάτων, μπλοκ διαθέσεως εμπορευμάτων της επιχείρησης των κοσμηματοπωλών Δ. και Ε. Νάκου

Νάκος, Δημήτριος

Αρχείο Γεωργίου Ασημάκη

 • Αρχείο
 • 1920 - 1944

Κείμενα δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά του Γεωργίου Ασήμακη. Επιστολές και κείμενα άλλων προς τον Γ. Ασημάκη. Αποδείξεις, πιστοποιητικά και άλλα ιδιωτικά έγγραφα. Δημοσιεύματα εφημερίδων. Κείμενα Ι. Δ. Αραβαντινού σχετικά με την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή. Υπηρεσιακά στρατιωτικά έγγραφα και δημοσιεύματα στον Τύπο. Ποικίλα έγγραφα ανά θεματική κατηγορία: α) Κατοχή 1941-1944. β) Λόγοι – επέτειοι κλπ. γ) Αλβανία. δ) Βιογραφικά αξιωματικών κλπ. ε) Νόμοι – εγκύκλιοι κλπ. (1929-1939). 37 φωτογραφίες: προσωπικές, στρατιωτικές, οικογενειακές, δημοσίων προσώπων κ.λπ. 15 Καρτ ποστάλ, κάρτες και φωτογραφίες φωτομοντέλων.

Ασημάκης, Γεώργιος

Αρχείο οικογένειας Θεόδωρου Π. Αγγελίδου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.006.001
 • Αρχείο
 • 1913 - 1943

Λυτά έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση του εμπορικού οίκου της οικογένειας "Θ. Π. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ"

Θεοδώρου Π. Αγγελίδου, οικογένεια

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.002
 • Αρχείο
 • 1868 - 1979

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, έγγραφα και αλληλογραφία της εταιρείας, τοπογραφικά κ.ά. σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα, αρχείο οικογένειας Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.001
 • Αρχείο
 • 1932 - 2010

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ιστορικό της εταιρείας, τοπογραφικό σχέδιο του εργοστασίου, συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη του, Αναστάσιο Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Βασιλείου Χατζίκου

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.004.001
 • Αρχείο
 • 1970 - 1992

Βιβλίο ποιμένων και μεριδολόγια.

Χατζίκος, Βασίλειος

Αρχείο Συνεταιρισμού Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Αυγού Διδύμων

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.003.001
 • Αρχείο
 • 1925 - 1965

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, χρηματικά εντάλματα.

Συνεταιρισμός Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών Αυγού Διδύμων

Αρχείο Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1866 - 2007

Το αρχείο της ΕΣΗΕΑ περιλαμβάνει οκτώ αρχειακές σειρές: α) Διοίκηση. β) Μέλη. γ) Αλληλογραφία. δ) Όργανα και Σωματεία Ε.Σ.Η.Ε.Α. ε) Άλλα Σωματεία. στ) Βιβλιοθήκη. ζ) Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. η) Σύμμικτα.

Στην πρώτη σειρά, «Διοίκηση», περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με την ίδρυση της Ένωσης (1914-5) και τα πρώτα καταστατικά της (1918, 1920, 1924 κ.λπ.), βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. (1915 κ.έ.), εκθέσεις εξελεγκτικής επιτροπής από το 1918 έως το 1965, υποψηφιότητες–οργανωτικά–αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ. κατά τα χρόνια 1925-1969, λογοδοσίες–εκθέσεις πεπραγμένων–απολογισμοί καθώς και θέματα οικονομικής διαχείρισης και κτιριολογικά της περιόδου 1920-1950.

Στη δεύτερη σειρά, «Μέλη», ανάμεσα σε άλλα συγκαταλέγονται κατάλογοι μελών της Ένωσης (1919-1920), αιτήσεις, εγγραφές–επανεγγραφές–πιστοποιητικά μελών (1935-1946), διαγραφές μελών (1915-1979), συνδρομές (1915-1935), μητρώα με προσωπικά στοιχεία των μελών (1927-1940), καταστάσεις με δάνεια και οικονομικά βοηθήματα προς μέλη στην Κατοχή, μισθολογικά ζητήματα (1938-1946) και φωτογραφίες μελών.

Η τρίτη σειρά, «Αλληλογραφία», περιλαμβάνει ποικίλα έγγραφα που καλύπτουν όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ένωσης κατά την περίοδο 1916-1949: πρωτόκολλα αλληλογραφίας (εισερχόμενα–εξερχόμενα), τηλεγραφήματα, επιστολές, πιστοποιητικά, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμών, ψηφίσματα και εγκύκλιους.

Στη τέταρτη σειρά, «Όργανα και Σωματεία», συγκεντρώνονται ιδρυτικά, διοικητικά και οικονομικά έγγραφα διαφόρων οργάνων της Ένωσης (π.χ. Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Ταμείο Πρόνοιας, Ταμείο Συντάξεων κ.ά.) και σωματείων υπό την δικαιοδοσία της (π.χ. Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός, Εστία Τύπου, Δημοσιογραφική Σχολή κ.λπ.)

Στην πέμπτη σειρά, «Άλλα Σωματεία», εντάσσονται ποικίλα έγγραφα από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα που αφορούν σωματεία χωρίς οργανική σχέση με την Ένωση, όπως ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αθηναϊκών Εφημερίδων, η Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων/Fédération Internationale des Journalistes και άλλα σωματεία (ενδεικτικά: Δημοσιογραφική Εταιρία, Εταιρία Τύπου, Σύνδεσμος Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου, Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Τύπου κ.ά.).

Στην ενότητα «Βιβλιοθήκη» περιλαμβάνονται έγγραφα (1922-2009) σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατάλογοι-ευρετήρια βιβλίων, βιβλία επισκεπτών και δωρεές βιβλίων από και προς την Ε.Σ.Η.Ε.Α..

Η έβδομη σειρά, «Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες», συγκροτείται από: Τεκμήρια (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο υλικό) που χρησιμοποιήθηκαν σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ένωση κατά τη διάρκεια των ετών 1930-1994. Υλικό για το περιοδικό Φανός κατά την περίοδο 1925-1948 με οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες διακίνησης–αγγελίες–διαφημίσεις, καθώς και λίγα φύλλα του περιοδικού. Αρχειακό υλικό σχετικό με την έκδοση, διανομή, κλήρωση και τους τυχερούς του Λαχείου Συντακτών της περιόδου 1931-1967, καθώς και έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση του Χορού των Συντακτών τα έτη 1917-1939. Αρχειακά τεκμήρια για τη διοργάνωση των Καλλιστείων κατά την τετραετία 1929-1932.

Τέλος, η σειρά «Σύμμικτα» περιλαμβάνει ποικίλο υλικό: Αιτήσεις δημοσιογράφων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω παύσης της κυκλοφορίας των εφημερίδων τους κατά την περίοδο της Κατοχής. Σκόρπια φύλλα εφημερίδων της περιόδου 1866-1947. Κατάλογοι εφημερίδων-περιοδικών καθώς και καταστάσεις εφημεριδοπωλών και κυκλοφορίας εφημερίδων τη δεκαετία του 1940. Κατάλογοι εφημερίδων επαρχίας (1960-1967) και ελληνικών και ξένων εφημερίδων (1813-1911). Γελοιογραφίες προκειμένου να δημοσιευθούν στο Φανό (1930 κ.έ.). Φωτογραφικό υλικό όπου απεικονίζονται μέλη του Δ.Σ. και άλλοι δημοσιογράφοι σε διάφορες εκδηλώσεις–δραστηριότητες της Ένωσης (1925-1997), εικόνες από το Αλβανικό Μέτωπο και άλλα θέματα (τέλη 19ου – αρχές 20ού αιώνα).

Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Tibériade [Τιβεριάδα] [Tiberias]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000437
 • Αρχείο
 • 19ος αι.

Αναπαραγωγή λιθογραφίας στην οποία απεικονίζεται η Τιβεριάδα, πόλη στις δυτικές όχθες της θάλασσας της Γαλιλαίας (γνωστή και ως λίμνη Γεννησαρέτ ή λίμνη Τιβεριάδα), στο βόρειο Ισραήλ.

Σχεδιαστής: [Roberts, David R.A.]

[Βηθανία] [Bethany]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000436
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Αναπαραγωγή λιθογραφίας, στην οποία απεικονίζεται η Βηθανία, μικρή πόλη της Παλαιστίνης, κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και τα Ιεροσόλυμα.

Σχεδιαστής: Roberts, David R.A.
Χαράκτης: Vincent Brooks, Day & Son
Εκδότης: Cassell, Petter, Galpin & Co.
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: London
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Λονδίνο]
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Paris
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Παρίσι]
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: New York
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Νέα Υόρκη]

Ruines d'un temple à Euromus [Eρείπια ναού στον Εύρωμο] [Ruins of a temple in Euromus]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000025
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Βαθυτυπία στην οποία απεικονίζονται ερείπια ναού στον Εύρωμο (Καρία, Μ. Ασία). Διακρίνονται κάτοικοι με ενδυμασίες της εποχής.

Σχεδιαστής: J.B Hilair
Χαράκτης: Berthaut
Χαράκτης: N.C Varin

Αρχείο Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης

 • GR KDBK AKDB
 • Αρχείο
 • 1954-2008

Το αρχείο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης αποτελείται από ένα κουτί. Περιλαμβάνει:
α) Κληροδότημα ακινήτου του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και της χήρας του Καίτης στο Δήμο με σκοπό να εγκατασταθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη ή για να καλυφθούν τα έξοδά της μέσω της εισπράξεως ενοικίων.
β) Έγγραφα σχετικά με τη δωρεά του Γεωργίου Λυριτζή στη Βιβλιοθήκη.
γ) Κληροδοτήματα ακινήτων Νικολάου Βλιούρα στο Δήμο Κοζάνης, εκ των οποίων κάποια από τα εισοδήματα διετέθησαν για τις δαπάνες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
δ) Δωρεά Κωνσταντίνου Μπλιού προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Αρχείο Οικογένειας Τσιμηνάκη

 • GR KDBK ATSI
 • Αρχείο
 • 1855-1941

Το αρχείο αποτελείται από 4 κουτιά, 12 φακέλους και 862 τεκμήρια. Περιέχει διάφορα έγγραφα της οικογένειας Τσιμηνάκη όπως: Δωρητήρια, ομολογίες, μαρτυρικά, υποσχετικά, ενοικιαστήρια, πληρεξούσια, πωλητήρια, συμβόλαια, συμφωνητικά έγγραφα ιδρύσεως εταιριών. Οθωμανικά έγγραφα όπως λογαριασμοί, επιστολές, διπλώματα, τηλεγραφήματα. Προσωπική αλληλογραφία μελών της οικογένειας Τσιμηνάκη και αλληλογραφία μελών της οικογένειας Τσιμηνάκη τόσο με φυσικά πρόσωπα όσο και με μεταφορικές και ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακούς πράκτορες, μεταναστευτικούς οίκους. Επίσης, αποδείξεις, τιμολόγια, λογαριασμοί δούναι και λαβείν χειρόγραφα τετράδια λογαριασμών των ετών 1903-1922 και άλλα έγγραφα οικονομικής φύσεως της οικογένειας Τσιμηνάκη.

Τσιμηνάκη, οικογένεια

Αρχείο Ιωάννας Γκουτζιαμάνη

 • GR KDBK AGOU
 • Αρχείο
 • 1991-2020

Το αρχείο της Ι. Γκουτζιαμάνη αποτελείται από 20 κουτιά και141 φακέλους και 187 τεκμήρια. Στο αρχείο περιέχονται τα εξής:
1) Εισαγωγή - Παραστάσεις 1996-2014 όπου αναφέρονται ο Καββαδίας, το Πολυτεχνείο, ο Παπαδιαμάντης, η Κατερίνα Γώγου, Τάσος Λειβαδίτης.
2) Το απόσταγμα της παράστασης όπου θα συναντήσουμε ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, ο κόσμος με τα μάτια του μικρού πρίγκηπα, ο Καβάφης στην εποχή του και αφιέρωμα σ αυτόν.
3) Κείμενα εκτός παραστάσεων που αναφέρονται: στην Ισμήνη, το θέατρο στην εκπαίδευση, για την νεολαία και τον πολιτισμό καθώς και για παραστάσεις που οργάνωσε.
4) Αναφορά στο δημοτικό τραγούδι.
5) Σεμινάρια.
6) Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
7) Πανελλήνιο δίκτυο για το θέατρο στην εκπαίδευση.
8) Φίλοι του θεάτρου.
9) Δρυάδες.
10) Αττικό σχολείο αρχαίου δράματος.
11) Δραματουργική επεξεργασία.
12) Αποκόμματα από τοπικές εφημερίδες.
13) Εργασίες εκτός θεάτρου.
14) Οργάνωση γραπτού και του προφορικού λόγου.
15) Δεμένα αντίγραφα διαφόρων παραστάσεων.
16) Φωτογραφίες.

Γκουτζιαμάνη, Ιωάννα

Αρχείο Ελεγκτικού Συνέδριου-1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ν. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 40
 • 2000-2009

13 βιβλία, 12 φάκελοι. Περιλαμβάνονται Μισθολογικά Μητρώα Υπαλλήλων Υπηρεσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Παρακολουθήσεως εργασίας υπαλλήλων, Βιβλίο ευρετήριο, Βιβλίο Εισαγωγής Βιβλίων Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Υλικού Υπηρεσίας, Βιβλίο καταχωρήσεων υπερωριών, Βιβλίο Πράξεων Απαλλαγής από της Ευθύνης Υπολόγων, Ετήσιες εκθέσεις παρακολουθήσεως κι ελέγχου έργων κλπ

Αρχείο Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης

 • GRGSA-IRA ADM. 38, 38.1
 • 1960-1995

(Χωροταξικές και οικονομοτεχνικές μελέτες, Τεύχη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας και στατιστικά στοιχεία, Προτάσεις και μελέτες για αναπτυξιακά θέματα)

Αρχείο Δ/νσης αγροτικής ανάπτυξης (Υ.Σ.Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ν. Ηρακλείου )

 • GRGSA-IRA ADM. 35. 35.1
 • 1900-1988

Αταξινόμητο-Περιλαμβάνει πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο καταγραφής συνεργείων δακοκτονίας, βιβλία αποθήκης, καθολικά, βιβλία χορηγούμενων πιστώσεων, έγγραφα, Φωτογραφίες Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς, Κατάλογος απόρων Δήμων Περιφέρειας Πεδιάδος

Αρχείο Ι.ΕΛ.Υ.Α. (Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου)/Τ.Α.Λ.Α.Φ. και Σ.Γ.Ε.Μ.

 • GRGSA-IRA ADM. 37
 • 1966-2014

Αταξινόμητο (Οδοιπορικά, Συνεδριάσεις ΔΣ ΕΘΙΑΓΕ, Δαπάνες, Ημερίδες, Καρτέλες προϊόντων και είδη συσκευασίας, Οικονομική ενίσχυση, Ημερολόγιο παραγωγού, Βιβλίο πωλήσεων Παραγωγού, βιβλία και περιοδικά της βιβλιοθήκης, Εσπεριδοειδή, Πειραματικός βερικοκιάς, Πειραματικός ζιζανιοκτονίας, Βιβλίο παρατηρήσεων συλλογής ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων, Χημική καταπολέμηση ζιζανίων)

Αρχείο Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 30, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4
 • 1968-2013

Πράξεις Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ατομικοί φάκελοι αναπληρωτών & Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, θέματα προσωπικού, Μισθολογικά, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διορισμών δασκάλων, Βιβλίο Μεταβολών Διδασκάλων και Νηπιαγωγών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Φάκελοι σχολείων (Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), Διδακτιριακά, Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας – Εξοπλισμός Εργαστηρίων, Μαθητές, Εξωδιδακτικές Εκδηλώσεις, Φυσική Αγωγή, Λαϊκή Επιμόρφωση, Ειδική Νομοθεσία — Συνδικαλισμός, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Αρχείο Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 25, 25.1, 25.2, 25.3
 • 1970-2014

Φάκελοι: Έκδοση Διαβατηρίων, Περιβαλλοντικά θέματα, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Εγκατάσταση RADAR, Οδικό δίκτυο Ηράκλειου (εθνικό -επαρχιακό), Εντάξεις έργων στο ΠΕΠ, Μελέτες-προγράμματα-έργα, αποφάσεις επιτροπής Τεχνικών Υποδομών και Περιβάλλοντος, θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού Ν. Ηρακλείου, Σχέδιο Νόμου για την Περιφερειακή Διοίκηση και ΧΣΠ (Χωροταξικά σχέδια περιφερειών), Προγραμματική Σύμβαση μέσω ΠΕΠ Κρήτης, Επέκταση ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου, Αιτήματα Δήμων και Κοινοτήτων, Αλιευτικά Καταφύγια Ν. Ηρακλείου, θέματα σχετικά με τη ΝΕΛΕ, κώδικες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθώσεις, αποφάσεις αδειών σύστασης δικαιοπραξίας, Αλληλογραφία. Άτλαντες: ΑΤΛΑΣ Δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος, ΑΤΛΑΣ Βουλευτικών εκλογών 1981, Βιβλία: Αποφάσεων Διοικητικού Δικαστηρίου Καθορισμού Ορίων Δήμων και κοινοτήτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου έκδοσης διαβατηρίων, βιβλίο απαγορεύσεων εξόδου από τη χώρα, Φωτογραφικό άλμπουμ

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου- 2ο γραφείο

 • GRGSA-IRA ADM. 24
 • 1946-1986

Μισθολογικά Μητρώα, Μισθοδοτικές Καταστάσεις Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Φάκελος Υπεύθυνων Δηλώσεων Δασκάλων, Καταστάσεις Πληρωμής, Καταστάσεις Προσωπικού, Υπερωρίες, Διαφορές Νέου Μισθολογίου, Βεβαιώσεις Αποδοχών Υπαλλήλων, Φάκελος Υγειονομικής Περίθαλψης, Ωρολόγια Προγράμματα, Εγκύκλιοι Αλληλογραφία, Οικονομικά, Μισθώματα

Αρχείο Γραφείου Σχολικών Συμβούλων

 • GRGSA-IRA ADM. 23
 • 1993-2005

Eκθέσεις Σχολικών Συμβούλων, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου (κανονικών και ειδικών σχολείων), ωρολόγια προγράμματα, απογραφικά δελτία κανονικών και ειδικών σχολείων, εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας.

Αρχείο Επιμελητηρίου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 17
 • 1923-1991

Ταξινόμηση σε εξέλιξη. Περιλαμβάνονται: Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Επαγγ. Βιοτεχνών Ν. Ηρακλείου, Σωματεία, Ενώσεις, Συντεχνίες, Σύλλογοι- που σχετίζονται με το Ε.Β.Ε.Η., Τιμολόγια εισαγωγών-εξαγωγών, Αλληλογραφία, Αιτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πιστοποιητικά Προελεύσεως, Περιοδικά, Στατιστικά στοιχεία.

Αρχείο Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 16
 • 1936-1990

Συνθέσεις Κοινοτικών Συμβουλίων- Εκλογές/ Φάκελοι απολυθέντων Κοινοτικών Γραμματέων, εισπρακτόρων και Βοηθών Ταμείου/ Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής - Απαλλοτριώσεις/Δημοτικά κοινοτικά συμβούλια - Καρτέλες, Εκλογές / Απορριπτικές πρώην Κοινοταρχών. Βιβλία: Εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, Αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Καταρτίσεως Κτηματολογίων Δήμων και Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Φορολογιών κατ' είδος, Προσωπικής Εργασίας και Παρακολουθήσεως της Βεβαιώσεως των Προσόδων, Τακτικού Προσωπικού, Προϋπολογισμών Ο.Τ.Α.

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 18
 • 1912-2002

Βιβλία: Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Ε.Σ.Σ.Ε., Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Τριετιών και Πολυετιών, Βιβλίο Αποφάσεων Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Βιβλίο Σχολικών Απολογισμών, Πρακτικά Ε.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Σ.Ε., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Υ.Σ.Δ.Ε., Πρακτικά Εκλογής Αιρετών Μελών Εκπ/κού Συμβουλίου, Πρακτικά Καταλληλότητας Ιδιωτικών Σχολείων, Θέματα Επιθεωρητών, Μητρώα και Ευρετήρια Μητρώου εκπαιδευτικών, Βιβλία Ποιότητας Διδασκάλων-Προσωπικού, Ευρετήριο Διδασκάλων και Σχολείων, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών, Μισθολογικά Μητρώα, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, μαθητικά συσσίτια, μαθητικές κατασκηνώσεις, Βιβλίο Διδακτηρίων, Βιβλίο Διδακτηριακής Κατάστασης, Βιβλίο Εσόδων –Εξόδων Σχολ. Ταμείων, Σχολικοί Έφοροι. Φάκελοι: Θέματα Προϊσταμένων Διευθυντών και προσωπικού, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στοιχεία Υπηρεσιακών Εκθέσεων Δασκάλων, Εκθέσεις λειτουργίας Κέντρου Επιμορφώσεως, Εξοπλισμός-Εποπτικά Μέσα- Εκπαιδευτική Τηλεόραση, Λαϊκή Επιμόρφωση- Αλφαβητισμός, Θεάματα, Οικονομικά, θέματα μαθητών, φάκελοι Σχολείων, Άδειες Ιδιωτικών Σχολείων, Προγράμματα, Ίδρυση/ Οργανικότητα Σχολείων, Ολοήμερα σχολεία, Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Εγκύκλιοι-Διαταγές, Αλληλογραφία

Αρχείο Ι.Κ.Α. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 20
 • 1956-2006

Βιβλία Μητρώου, Ημερολόγια καθυστερήσεων, Βιβλία Χρεώσεων Π.Ε.Ε., Βιβλία Οικοδομικών Εργασιών, Βιβλία Εισπράξεων, Βιβλία-Ευρετήριο Αλληλογραφίας, Αποφάσεις Ρυθμίσεων Οφειλών, Βιβλία Εμβολιασμών, Εισερχόμενα Κέντρων Υγείας

Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας

 • GRGSA-IRA ADM. 21
 • 1986-2007

Αιτήσεις πολιτών, Εκθέσεις ενεργειών Κοινωνικών Λειτουργών, Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων Παιδιών εκτός Γάμου και σχετικές Εκθέσεις Κοινωνικών Λειτουργών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 22
 • 1976-2007

Βιβλία Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Κρατικού Προϋπολογισμού και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Ημερολόγια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Επιτροπικά Εντάλματα, Πρωτόκολλα

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 15, 15.1
 • 1966-1998

Δελτία Τύπου, Σχόλια Τύπου, Δελτία Δυνάμεως και Ημερήσια Δελτία Συμβάντων, Γνωματεύσεις Υγειονομικής Επιτροπής Χορήγησης Αναρρωτικών Αδειών, Στέγαση/Μισθώματα/ Επισκευές Οικημάτων, Οχήματα/Καύσιμα, θέματα προσωπικού, Μέτρα ασφαλείας και ένταξη συνοδών αστυνομικών σκύλων σε Αστυνομικά Τμήματα, Έγγραφα σχετικά με το περιοδικό ¨Αστυνομική Επιθεώρηση¨

Αρχείο Κ.Τ.Ε.Ο. Λασιθίου

 • GRGSA-IRA ADM. 11
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Φάκελοι:Κάρτες συντήρησης, Οχήματα διεθνών μεταφορών, Περί των Δ.Τ.Ε., Πρόγραμμα Φ.Δ.Χ., Πρόγραμμα ελέγχου οχημάτων, Πρόγραμμα πρόσκτησης οχημάτων, Γνωμοδοτήσεις, Επιθεωρήσεις εκπαιδευτικών, Καταλληλότητα Δ.Χ., Έλεγχος οχημάτων Δ.Ε.Η., Πρόγραμμα Βυτιοφόρων, Φύλλα και Καταστάσεις δειγμάτων ελέγχων, Τεχνικοί Έλεγχοι, Πρόληψη Ατυχημάτων, Διακήρυξη Δημοπρασίας, Απογραφικά Δελτία, Απεργειακές Κινητοποιήσεις, Υπομνήματα, Συγκρότηση Δ.Σ., Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, Καταγραφή Πάγιων Στοιχείων, μηχανήματα, Λειτουργία Τμήματος Συγκοινωνίας Μοιρών, Οικονομικά, Πρόγραμμα κοινωνικού και εσωτερικού τουρισμού, Αλληλογραφία, Συγκρότηση Επιτροπών, Σύσταση και Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, θέματα προσωπικού, Πράξη Περικοπής Αποδοχών.

Αρχείο Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης

 • GRGSA-IRA ADM. 13
 • Αρχείο
 • 1979-1984

Έγγραφα, Σχέδια και Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων της Α'θμιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Δ/νση Οικισμού Ηρακλείου)

Αρχείο Λιμενικού σώματος Ιεράπετρας

 • GRGSA-IRA ADM. 10
 • Αρχείο
 • 1985-1989

Φάκελοι: ΥΕΝ/ΔΠΛΣ, ΥΕΝ/ΔΟΥ , ΥΕΝ/ΔΝ ΕΡ, ΥΕΝ/ΔΑΠ, Αλληλογραφία με Λιμενικό Ταμείο- Είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων, Διαταγές καταζητούμενων πλοίων, ΝΑΤ 473/20.1.88, ΝΑΤ 33860/6.5.87, Δελτία κίνησης Θ/Γ, Δελτία στατιστικής λουομένων, Δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Αλληλογραφία παραβάσεων Γενικού Κανονισμού Λιμένα, Δικαιολογητικά παρουσίας πληρώματος , Δελτία συμβάντων, Πρωτόκολλα παράδοσης- παραλαβής

Αρχείο Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών Νομαρχίας Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 08
 • Αρχείο
 • 1957-1976

Φάκελοι: Αναστήλωση Ενετικών τειχών από Πάρκου Γεωργιάδη έως Πύλη Ιησού, Ανακατασκευή κατεδαφισμένου τμήματος ενετικών οχυρώσεων Ηρακλείου Πύλης Ιησού, Αποπεράτωση εσωτερικού χώρου και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πύλης Παντοκράτορος, Διαμόρφωση Ν.Α τάφρου Ενετικών τειχών παρά της Α. Χαριλάου Τρικούπη, Έργα Κούλε: επιμετρήσεις, ηλεκτροφωτισμός κλπ., Εργασίες ανακαινίσεως Φρουρίου Κούλε, Ανακαίνιση ουρητηρίων κτηρίου 1 Μικρού Κούλε, Εργολαβίες Μουσείου: α) Διαμόρφωση αυλών, αυλοτείχων και πεζοδρομίων, συμπλήρωση και βελτίωση υπάρχοντος κτηρίου, Μελέτη αναστηλώσεως Ιερού Ναού Αγ. Πέτρου Ηρακλείου Κρήτης

Αρχείο Τμήματος εργασίας Νομού Λασιθίου

 • GRGSA-IRA ADM. 07
 • Αρχείο
 • 1982-1989

Νυκτερινή εργασία, Διενέργεια επιμορφωτικών Προγραμμάτων, Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων, Παραβάσεις Εργατικής Νομοθεσίας, Καθορισμός ανωτάτου ορίου αλλοδαπών, Απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια εργασίας, Άδειες εργασίας αλλοδαπών.

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας

 • GRGSA-IRA [ADM. 04.1, 04.2]
 • Αρχείο
 • 1946-1987

Φάκελοι εργοστασίων μη λειτουργούντων, άδειες, απαλλαγές από φόρο, οριστικοποιήσεις αδειών, βεβαιώσεις, αλληλογραφία

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 3.6, 3.7
 • Αρχείο
 • 1978-1993

Απόσπασμα Ημερολογίου Συμβάντων, Προσωρινές άδειες εισόδου, Πίνακας δραστηριότητας, Μεταφορά επικινδύνων φορτίων, Κλοπές/άρσεις κλεμμένων μηχανών-αυτοκινήτων-πινακίδων, Άρσεις προανακρίσεων κατά ναυτικών, Ανευρέσεις λέμβων μηχανών που είχαν κλαπεί, Άρσεις απαγορεύσεων αποδημίας, Άρσεις αναζητήσεων διωκομένων ατόμων, Αναζητήσεις/άρσεις εξαφανιζόμενων ατόμων, Άρσεις πλοίων που αναζητούνται για ρύπανση θάλασσας, Άρσεις απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών, Επίδοση ναυτικών φυλλαδίων, Έγγραφα για αποστολή καταλόγων ανέργων ναυτικών για επιδότηση. Σήματα: α) μηνιαία για ναυτικούς που απογράφησαν, β) για ναυτικούς προσφερόμενους για ναυτολόγηση, γ) μηνιαία για αριθμό ανέργων ναυτικών που δικαιούνται επιδότηση, δ) για συλλήψεις λαθρομεταναστών.

Συλλογή Ειρήνης και Μ. Ταχατάκη

 • GRGSA-IRA PRI. 9
 • Αρχείο
 • 1835-1998

Άρθρα εφημερίδων, καρτ-ποστάλ, φάκελοι αλληλογραφίας, φωτογραφίες, περιοδικά, συμβόλαια

Αρχείο Εμμ. Καλοχριστιανάκη

 • GRGSA-IRA PRI. 8
 • Αρχείο
 • 1934-1997

Άρθρα εφημερίδων, καρτ-ποστάλ, φάκελος αλληλογραφίας, παράσημα-μετάλλια, φωτογραφία

Αρχείο του καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη

 • GRGSA-IRA PRI. 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
 • Αρχείο
 • 1825-2020

Σημειώσεις, προσωπικά έγγραφα και αλληλογραφία, οπτικοακουστικό υλικό, αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, συλλογή φωτογραφιών, αρχεία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Αθήνας, χάρτες, βιβλιοθήκες, έπιπλα κλπ

Αρχείο Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου

 • GRGSA-IRA ADM. 01, 01.1
 • Αρχείο
 • 1903-1994

Βιβλία Λ.Τ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Προέδρου, Πιστώσεις, Ισοζύγια Λογιστηρίου, Διεκπεραίωση αλληλογραφίας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Αποθήκη, Προκαταβολές έργων & μελετών, Eνοίκια εξ οικοδομών και λιμενικών χώρων, Ατέλειες, Eβδομαδιαία εργατικά ημερομίσθια, Kατάπλους-Aπόπλους πλοίων. Βιβλία Δ.Ε.Λ.Η.: Hμερολόγια, Kαθολικά, Πράξεις Διευθυντού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας , Πλωτά μέσα- γερανοί και εργαλεία , Hμερήσιες διαταγές, Yλικά αποθήκης. Βιβλία Λ.Ε.Λ.Τ.Η.: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων. Βιβλία Ε.Ε.Λ.Τ.Η: Πρακτικά, Πρωτόκολλο Πράξεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας. Φάκελοι: Αλληλογραφία, Θέματα Προσωπικού, Οικονομικά, Διοικητικά, Απογραφικά, Αποθήκη, Αναφορές, Έργα

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 13499