Εμφανίζει 326 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία
Advanced search options
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο δήμου Καλαμάτας/Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 • GRGSA-MES MUN003.06
 • Αρχείο
 • 1985-2003

τεχνική περιγραφή λειτουργίας της μονάδας λιπασματοποίησης απορριμμάτων δήμου Καλαμάτας, μελέτες και σχεδιαγράμματα για κατασκευή 22ου και 24ου δημοτικών σχολείων, σχετικά με ανακατασκευή κτηρίου Αρναούτογλου, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κατοικιών ΔΕΑΚ στο ανατολικό κέντρο, μελέτη της εταιρείας ΚΕΠΑΜΕ για διαμόρφωση δυτικού και ανατολικού κέντρου, μελέτη της ΚΕΠΑΜΕ για γενικό πολεοδομικό σχέδιο Καλαμάτας 1985-1986, μικροζωνικές μελέτες σχετικές με σεισμικότητα Καλαμάτας, ποικίλα τοπογραφικά διαγράμματα.

Δήμος Καλαμάτας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Ίκλαινας

 • GRGSA-MES EDU174.02
 • Αρχείο
 • 1907-1986

4 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 4 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλία με εντάλματα πληρωμής, 7 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Πλάτανου

 • GRGSA-MES EDU353.01
 • Αρχείο
 • 1942-1978

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο παρουσίας προσωπικού, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας μαθητών, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο βιβλιοθήκης, 2 βιβλία υλικού, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλάτανου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Άνω Βούταινας

 • GRGSA-MES EDU237.02
 • Αρχείο
 • 1958-1992

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Άνω Βούταινας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

 • GRGSA-MES EDU174.03
 • Αρχείο
 • 1946-1986

φάκελοι με εκθέσεις του διευθυντή σχετικές με τη λειτουργία του σχολείου, στατιστικοί πίνακες με εγγραφές-μεταγραφές μαθητών, εγγραφές μαθητών σε μαθητικές κατασκηνώσεις, γυμναστικές επιδείξεις, εγκρίσεις απολογισμών, εκπαιδευτικές εγκύκλιοι, τίτλοι σπουδών, μαθητικά διαγωνίσματα κ.ά.

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αβραμιού

 • GRGSA-MES EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1909-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, φάκελος με βεβαιώσεις κοινότητας Αβραμιού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αβραμιού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

 • GRGSA-MES EDU188.01
 • Αρχείο
 • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αγριλόβουνου

 • GRGSA-MES EDU069.02
 • Αρχείο
 • 1915-1984

3 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 5 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Αγριλόβουνου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αετοφωλιάς

 • GRGSA-MES EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1913-1987

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αετοφωλιάς

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αλτομυρών

 • GRGSA-MES EDU318.01
 • Αρχείο
 • 1944-1971

1 μαθητολόγιο, 1 γενικός έλεγχος, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας, 1 φάκ. με τίτλους σπουδών

Δημοτικό σχολείο Αλτομυρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αλωνίων

 • GRGSA-MES EDU196.02
 • Αρχείο
 • 1915-1981

πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1915-1939, 1957-1960), βιβλίο ημερήσιας σχολικής ζωής (1977-1981), βιβλία διδαχθείσας ύλης (1959-1960, 1973-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1938-1950, 1954-1960, 1967-1973), βιβλίο παράδοσης-παραλαβής (1954-1964), βιβλίο πράξεων δαπανών (1974-1980), βιβλίο υλικού (1971-1977), βιβλίο ταμείου (1955-1981), βιβλίο τάξεως (1972-1973), βιβλίο πρώτων βοηθειών (εκδόθηκε το 1955), εφημερίδα "Διδασκαλικόν Βήμα" (1977-1981).

Δημοτικό σχολείο Αλωνίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Ανδρούσας

 • GRGSA-MES EDU323.01
 • Αρχείο
 • 1926-2000

2 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 βιβλίο υλικού

Δημοτικό σχολείο Ανδρούσας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

 • GRGSA-MES EDU192.02
 • Αρχείο
 • 1916-1970

βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1916-1938), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1935-1941), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1916-1935, 1940-1970), πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (1956-1970), βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου (1957-1958, 1964-1965), μητρώο συσσιτούντων μαθητών (1956), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1957-1958), ημερολόγιο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλία δαμαλισμού (1938-1952, 1964-1968), δελτία εξαγωγής τροφίμων (1965), τίτλοι σπουδής (1949, 1955, 1958, 1959).

Δημοτικό σχολείο αρρένων Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GRGSA-MES EDU108.02
 • Αρχείο
 • 1952-1981

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1952-1977), βιβλίο ημερήσιου ελέγχου (1980-1981), βιβλίο πράξεων διευθυντή (1972-1978), βιβλίο πράξεων συλλόγου (1953-1973), βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1969), βιβλίο πράξεων μαθητικής κοινότητας (1971), πρακτικά τοπικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1958-1960), γεωγραφικός Άτλας (1928).

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GRGSA-MES EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1909-1967

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, καθολικό, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριστομένη

 • GRGSA-MES EDU235.01
 • Αρχείο
 • 1919-1953

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Αριστομένη

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αρμενιών

 • GRGSA-MES EDU225.01
 • Αρχείο
 • 1904-1998

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελος διδακτηριακών θεμάτων.

Δημοτικό σχολείο Αρμενιών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείο (μικτού) Μεθώνης

 • GRGSA-MES EDU085.01
 • Αρχείο
 • 1902-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεθώνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

 • GRGSA-MES EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1892-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Άριος (πρ. Ασλάναγα - Μεσοποταμίας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αλαγονίας (πρ. Σίτσοβας)

 • GRGSA-MES EDU132.01
 • Αρχείο
 • 1910-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αλαγονίας (πρ. Σίτσοβας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Ζευγολατιού

 • GRGSA-MES EDU103.01
 • Αρχείο
 • 1906-1965

4 μαθητολόγια, 10 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο ταμείου.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Ζευγολατιού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Κορώνης

 • GRGSA-MES EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1898-1976

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίοι έλεγχοι, βιβλίο σχολικής εφορείας

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Κορώνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Λογγάς

 • GRGSA-MES EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1900-1939

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Λογγάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου θηλέων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μικρομάνης

 • GRGSA-MES EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1910-1941

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μικρομάνης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Αρφαρών

 • GRGSA-MES EDU185.01
 • Αρχείο
 • 1898-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλία σχολικής βιβλιοθήκης, βιβλίο ποινών, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, απολυτήρια).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αρφαρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - δημοτικού σχολείου (μικτού) Εξωχωρίου

 • GRGSA-MES EDU265.01
 • Αρχείο
 • 1911-1986

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ημερήσιος έλεγχος, τίτλοι σπουδής, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Εξωχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου

 • GRGSA-MES EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1909-1988

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, φάκελος με μισθωτήρια συμβόλαια, τίτλοι σπουδής, πιστοποιητικά κοινότητας Πύλου.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων - Δημοτικού σχολείου (μικτού) Πύλου - 1ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GRGSA-MES EDU077.02
 • Αρχείο
 • 1931-2009

μαθητολόγια (1938-1977), γενικοί έλεγχοι (1938-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1931-2009), βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής (1991).

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Πύλου - 1ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 5ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1899-1949

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων συλλόγου, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο σπουδής μαθητών.

Δημοτικό σχολείο αρρένων Καλυβίων Καλαμάτας - 3ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 5ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου αρρένων Παραλίας - Δημοτικού σχολείου Παραλίας (μικτού) - 3ου Δημοτικού σχολείου Κυπαρισσίας

 • GRGSA-MES EDU223.01
 • Αρχείο
 • 1919-1976

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας

Δημοτικό σχολείο αρρένων Παραλίας - Δημοτικό σχολείο Παραλίας (μικτό) - 3ο Δημοτικό σχολείο Κυπαρισσίας

Αρχείο δημοτικού σχολείου αρρένων-δημοτικού σχολείου θηλέων-δημοτικού σχολείου (μικτού) Βαλύρας (πρ. Τζεφερεμινίου)

 • GRGSA-MES EDU333.01
 • Αρχείο
 • 1899-1980

10 μαθητολόγια, 9 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκόντων, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 βιβλία ταμείου, 1 βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών

Δημοτικό σχολείο Βαλύρας

Αρχείο δημοτικού σχολείου αρρένων-δημοτικού σχολείου θηλέων-δημοτικού σχολείου (μικτού) Διαβολιτσίου

 • GRGSA-MES EDU068.02
 • Αρχείο
 • 1935-1986

2 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 2 βιβλία ταμείου, 1 βιβλίο μηνιαίων παιδαγωγικών συνεδριάσεων, 1 φάκ. με τίτλους σπουδών

Δημοτικό σχολείο αρρένων – Δημοτικό σχολείο θηλέων – Δημοτικό σχολείο (μικτό) Διαβολιτσίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου αρρένων-δημοτικού σχολείου θηλέων-δημοτικού σχολείου μικτού Εύας

 • GRGSA-MES EDU322.01
 • Αρχείο
 • 1896-2002

9 μαθητολόγια, 11 γενικοί έλεγχοι, 6 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο αποφάσεων συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων κοινοτικής επιτροπής, 10 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 φάκ. με τίτλους σπουδής

Δημοτικό σχολείο αρρένων-δημοτικό σχολείο θηλέων-δημοτικό σχολείο (μικτό) Εύας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αρσινόης

 • GRGSA-MES EDU329.01
 • Αρχείο
 • 1936-1983

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Αρσινόης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ασπροπουλιάς (πρ. Γκορτζογλίου)

 • GRGSA-MES EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1922-1987

μαθητολόγια (1922-1932, 1946-1976),γενικός έλεγχος (1922-1933, 1946-1947, 1956-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1977-1987), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1925-1950), βιβλίο πρακτικών προγραμματισμού-απολογισμού σχολικού έργου (1971-1973), πρακτικά σχολικής εφορείας (1925-1939, 1952-1963, 1972-1973), πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής.

Δημοτικό σχολείο Ασπροπουλιάς (πρ. Γκορτζογλίου)

Αρχείο δημοτικού σχολείου Βασιλάδας

 • GRGSA-MES EDU324.01
 • Αρχείο
 • 1934-1987

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας

Δημοτικό σχολείο Βασιλάδας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βασιλιτσίου

 • GRGSA-MES EDU234.01
 • Αρχείο
 • 1915-1963

γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Βασιλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βελανιδιάς

 • GRGSA-MES EDU197.01
 • Αρχείο
 • 1917-1958, 1969-1985

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Βελανιδιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 326