Ανδρούσα (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ανδρούσα (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Ανδρούσα (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Ανδρούσα (Μεσσηνία)

2 αποτελέσματα από Ανδρούσα (Μεσσηνία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

  • Αρ.Εισ. 27
  • Αρχείο
  • 1682-1818

Οθωμανικά δικαιοπρακτικά έγγραφα κυρίως της οικογένειας Μπενάκη, για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας· πωλητήρια τσιφλικιού στο Γαϊδουροχώρι (1682) και περιβολιού στην Καλαμάτα (1692).Έγγραφα των ετών 1706-1749: αποπληρωμή χρεών ...

Μπενάκη, οικογένεια

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

  • Αρ.Εισ. 28
  • Αρχείο
  • π. 1685-1891

Τοπογραφικό σχέδιο των βενετικών αρχών για την παραχώρηση γαιών στην Ανδρούσα (1685).Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας, κυρίως για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας (1748-1764)· καταστάσεις εσόδων (1783-1785)· διαθήκη της Σταυ...

Μπενάκη, οικογένεια