Αξιός, ποταμός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αξιός, ποταμός

Αντίστοιχοι όροι

Αξιός, ποταμός

Σχετικοί όροι

Αξιός, ποταμός

1 αποτελέσματα από Αξιός, ποταμός

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Υπουργείου Συντονισμού / Εθνικής Οικονομίας

  • GRGSA-CA- ADM006.01
  • Αρχείο
  • 1961-1986

Βιβλία, έντυπα και φάκελοι των παρακάτω Διευθύνσεων του Υπουργείου Συντονισμού / Εθνικής Οικονομίας (κυρίως Συντονισμού):1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Προγραμματισμού, Διεύθυνση ΣΤ΄ Πολιτικής επί της Πρωτογενούς Παραγωγής, Διεύθυνσ...

Υπουργείο Συντονισμού