Σχολεία, Νυχτερινά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Νυχτερινά

44 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Νυχτερινά

44 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1889-1972

Αρχειακό υλικό καταργηθεισών σχολικών μονάδων (Ζ’ Γυμνάσιο Αρρένων, Βαρβάκειο Γυμνάσιο, 10ο και 7ο Γυμνάσιο, ΙΕ΄ Ελληνικόν Σχολείον, Δ’ Γυμνάσιο Θηλέων, Ζ’ Νυχτερινό Γυμνάσιο): βιβλία Γενικού Ελέγχου, βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλία αιτήσεως αποδεικτικών, απουσιολόγιο, βιβλίο επίπλων, σκευών και οργάνων, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Ημερολόγιο, στελέχη αποδείξεων υποχρεωτικών εισφορών μαθητών του Ζ΄ Γυμνασίου κ.ά.

7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU121.01
 • Αρχείο
 • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.004
 • Αρχείο
 • 1914 - 1989

Φάκελοι δασκάλων, Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., μαθητικά συσσίτια, πράξεις Επιθεωρητή, φάκελοι σχολείων και Σχολικών Εφορειών, νυκτερινά σχολεία, μισθοδοτικές καταστάσεις, φάκελοι γενικής αλληλογραφίας και οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Αρχείο Ζ' Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU017.02
 • Αρχείο
 • 1877-1976

Περιλαμβάνεται αρχειακό υλικό από σχολικές μονάδες προγενέστερες του 7ου Λυκείου Αθηνών Ζ΄ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών Ζ΄ Νυκτερινό Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών Περιλαμβάνονται: τίτλοι σπουδών του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων, Ημερησίου και Εσπερινού (δεκαετίες 1920-1970). Εντοπίστηκαν επίσης λίγα βιβλία (Ειδικός και Γενικός Έλεγχος του Βαρβακείου Λυκείου από το 1884, Ειδικός Έλεγχος του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων 1937-1940) καθώς και διάφοροι φάκελοι : φάκελος αλληλογραφίας Γενικού Επιθεωρητού (1940-1941, έγγραφα διαφόρων αρχών (1941), φάκελος με εντάλματα πληρωμής του Σχολικού Ταμείου του Ζ΄ Γυμνασίου Αρρένων (1932-1933) κ.ά.

Ζ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών

Αρχείο Ζ' Γυμνασίου Θηλέων, Νυχτερινό Παράρτημα

 • GRGSA-CA- EDU016.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1980

Δακτυλογραφημένα υπηρεσιακά έγγραφα, υπηρεσιακά βιβλία, φυλλάδια, μηχανογραφημένες μισθολογικές καταστάσεις καθηγητών, αποδείξεις και καταστάσεις εξόδων της σχολικής εφορείας, τίτλοι σπουδών, στελέχη διπλοτύπων αποδείξεων, πλάνο τάξης.

Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών, Νυκτερινό Παράρτημα

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Περιχώρας Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1954-1958

Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μαθητολογίου

Νυχτερινή Σχολή Περιχώρας (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινής Σχολής Πηγαδίων Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU041.01
 • Αρχείο
 • 1954-1957

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρωτοκόλλου

Νυχτερινή Σχολή Πηγαδίων (Δράμα)

Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής

 • GRGSA-ROD EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1974

Έκθεση λειτουργίας, κανονισμοί - μέτρα καταπολέμησης αναλφαβητισμού, μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδών, φάκελοι ημερησίου ελέγχου, τίτλοι εγγραφής, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, έκθεση λειτουργίας, γραπτά δοκίμια.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής