Σχολεία, Νυχτερινά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Νυχτερινά

Equivalent terms

Σχολεία, Νυχτερινά

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Νυχτερινά

161 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Νυχτερινά

161 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU165.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1997

Το αρχείο του 11ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1944 - 1997 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 26 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι.11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (1944 - 1997), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Λάρισας (1960 - 1961). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

11ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

 • GR GRGSA_LAR EDU189.01
 • Αρχείο
 • 1918 - 1995

Το αρχείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1918 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 66 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 16 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας και Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Ελασσόνας. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM013.07
 • Αρχείο
 • 1945-1983, 1998 - 2000

Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών σχολείων και διδασκάλων Φυλλίδος, ειδικές εκθέσεις, ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι παλιών εκπαιδευτικών, βιβλία βιβλιοθήκης, επιθεωρητού Φυλλίδος, εκθέσεις λειτουργίας νυκτερινών σχολείων, εγκύκλιοι Υπουργείου Παιδείας.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 2ο Γραφείο

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων

 • GR GRGSA_LAR EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 1985

Το αρχείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1964 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 14 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Φαρσάλων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM026.04
 • Αρχείο
 • 1926 - 2011

Μαθητικές κατασκηνώσεις Σιντικής: βιβλία μητρώου θερινής περιόδου, βιβλία υλικού, αποθήκης τροφίμων, συσσιτίου, δυνάμεως συσσιτούντων, 1945-1968, βιβλία και έγγραφα Δημοτικού Σχολείου Πολύβρυσου (εγκαταλελειμμένου μετά τον εμφύλιο), 1924-1946, εκθέσεις επιθεωρητών, 1945-1970, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γραφείου Σιντικής 1945-2011, Νυκτερινά σχολεία Φάκελοι εγκυκλίων διαταγών Υπουργείου Παιδείας, 1968-1974, Δελτία απογραφής διδακτηρίων -δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, 1958-2009. Ιστορικά στοιχεία σχολείων, 1953-1966, μητρώα διδακτηρίων (1945).

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, 4ο Γραφείο

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 2000

Το αρχείο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 23 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 13 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, σειρά ΙΙ. 4ο Νυκτερινόν Σχολείον Λαρίσης.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (8/θέσιο)

Αρχείο 4ου Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU144.01
 • Αρχείο
 • 1999 - 2012

Έγγραφα με βαθμολογίες γραπτών εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου, καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας, καταστάσεις απουσιών, έγγραφα εκπαιδευτικών δράσεων, έγγραφα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και 2 έγγραφα γραπτών και θεμάτων.

4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σερρών

Αρχείο 7ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1889-1972

Αρχειακό υλικό καταργηθεισών σχολικών μονάδων (Ζ’ Γυμνάσιο Αρρένων, Βαρβάκειο Γυμνάσιο, 10ο και 7ο Γυμνάσιο, ΙΕ΄ Ελληνικόν Σχολείον, Δ’ Γυμνάσιο Θηλέων, Ζ’ Νυχτερινό Γυμνάσιο): βιβλία Γενικού Ελέγχου, βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Μαθητολόγια, βιβλία Πρωτοκόλλου, βιβλία αιτήσεως αποδεικτικών, απουσιολόγιο, βιβλίο επίπλων, σκευών και οργάνων, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Ημερολόγιο, στελέχη αποδείξεων υποχρεωτικών εισφορών μαθητών του Ζ΄ Γυμνασίου κ.ά.

7ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU172.01
 • Αρχείο
 • 1923 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου καλύπτει τα έτη 1923-1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 2 σειρές: Σειρά Ι. 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Φιλλιπουπόλεως. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1977

Μαθητολόγιο (1944-48), μαθητολόγιο Νυκτερινής Σχολής, βιβλίο συσσιτίων, βιβλία μητρώο προσωπικού, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Τίτλοι σπουδών, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βροντούς Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βασιλικών

 • GR GRGSA_LAR EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1990

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βασιλικών (Άνω Δουβλατάν) καλύπτει τα έτη 1951 - 1990 και αποτελείται από 12 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Άνω Βασιλικών, σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Άνω Βασιλικών. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βασιλικών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Χαλκιάδων

 • GR GRGSA_LAR EDU111.01
 • Αρχείο
 • 1940-1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Άνω Χαλκιάδων καλύπτει τα έτη 1941 - 1996 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 60 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές, όσοι και οι παραγωγοί του υλικού του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Άνω Χαλκιάδων (55 βιβλία, 9 φάκελοι, 1941-1996), σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Άνω Χαλκιάδων (3 βιβλία, 1954-1962), σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Άνω Χαλκιάδων (1 βιβλίο, 1975 - 1976), σειρά IV. Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοινότητος Χαλκιάδων (2 βιβλία, 1982-1996). Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Χαλκιάδων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Σοφίας

 • GR GRGSA_LAR EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 1983

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Σοφίας (Οκτσιλάρ) καλύπτει τα έτη 1935 - 1983 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 43 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αγ. Σοφίας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Αγ. Σοφίας. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Σοφίας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

 • GR GRGSA_LAR EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου (Χατζή Αμάρ) Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1941 - 1998 και αποτελείται από 39 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA_LAR EDU109.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1997

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου καλύπτει τα έτη 1929 - 1997 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 70 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου (1929-1997), και σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Αγίου Κωνσταντίνου (1955 - 1965). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγναντερής

 • GR GRGSA_LAR EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγναντερής (Δεδέργιαννη), καλύπτει τα έτη 1951 - 1994 και αποτελείται από 24 βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αγναντερής, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Αγναντερής. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγναντερής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αζώρου

 • GR GRGSA_LAR EDU207.01
 • Αρχείο
 • 1950- 1995

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αζώρου καλύπτει τα έτη 1950 - 1992. Χωρίζεται σε 4 σειρές, όσοι και οι παραγωγοί του υλικού του:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αζώρου
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Βουβάλας
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Βουβάλας
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Αζώρου.

Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 22 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αζώρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμουρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU173.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμουρίου καλύπτει τα έτη 1944 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 42 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων διδακτικού προσωπικού, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αμουρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Αμουρίου.
Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αμουρίου (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελιάς

 • GR GRGSA_LAR EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμπελιάς (Κάτω Δερεγκλί) καλύπτει τα έτη 1939 - 2003 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 57 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αμπελιάς, σειρά ΙΙ. Μονοτάξιος Νυκτερινή Σχολή Αμπελιάς. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αμπελιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρμενίου

 • GR GRGSA_LAR EDU158.01
 • Αρχείο
 • 1922 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αρμενίου (Γκερλί) καλύπτει τα έτη 1916 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 43 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρακτικών κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αρμενίου (41 βιβλία, 10 φακέλους), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αρμενίου (2 βιβλία). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αρμενίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασπρογείων

 • GR GRGSA_LAR EDU116.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ασπρογείων καλύπτει τα έτη 1929 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 45 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ανήκει σε δυο παραγωγούς και χωρίζεται σε 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ασπρογείων, Σειρά ΙΙ Νυκτερινή Σχολή Ασπρογείων. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ασπρογείων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου Φαρσάλων

 • GR GRGSA_LAR EDU147.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1953

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αχίλλειου (Κακλετζί) καλύπτει τα έτη 1946 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 59 βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δυο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αχίλλειου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κακλετζί. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αχιλλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αύρας

 • GR GRGSA_LAR EDU063.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1985

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αύρας (Σαρρή Καγιά ή Σαρικαγιάς), καλύπτει τα έτη 1931 - 1985 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, πρωτόκολλα, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι Δημοτικό Σχολείο Αύρας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Σαρρή Καγιά. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αύρας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθυτόπου Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU121.01
 • Αρχείο
 • 1945-2018

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Μαθητολόγια, Μαθητολογια 2/ξιου Νυχτερινού Σχολείου, Γενικού Ελέγχου, Γενικού Ελέγχου Νυχτερινού Σχολείου, Βιβλία Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Βαθυτόπου (Δράμα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς

 • GR GRGSA_LAR EDU122.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βαμβακούς (Μπαϊρακλί) καλύπτει τα έτη 1898 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 88 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 16 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο έχει 5 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς (1989 - 1995),
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Βαμβακούς (1955 - 1968),
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Βαμβακούς (1976 - 1984),
Σειρά IV. Επιτροπή Διοικήσεως Κοινοτικού Γυμναστηρίου Βαμβακούς (1972 - 1976),
Σειρά V. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Βαμβακούς (1971 - 1976).
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Βαμβακούς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βασιλιού

 • GR GRGSA_LAR EDU143.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 2004

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βασιλίου καλύπτει τα έτη 1940 - 2004 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Βασιλίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Βασιλίου, Σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Βασιλίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Βασιλίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βρυσίων

 • GR GRGSA_LAR EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1991

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Βρυσιών καλύπτει τα έτη 1949-2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρακτικών, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Βρυσίων, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Βρυσίων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Βρυσίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γαλανόβρυσης

 • GR GRGSA_LAR EDU204.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 1988

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γαλανόβρυσης καλύπτει τα έτη 1943 - 1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 52 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από τρεις σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Γαλανόβρυσης
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Γαλανόβρυσης
Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο επιμορφώσεως Γαλανόβρυσης.
Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Γαλανόβρυσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γερανείων

 • GR GRGSA_LAR EDU201.01
 • Αρχείο
 • 1949-2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γερανείων καλύπτει τα έτη 1949 - 2002 και είναι χωρισμένο σε 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Γερανείων
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Γερανείων
Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Γερανείων
Σειρά IV. Επιτροπή 5ου Συστήματος Προσκόπων Γερανείων.
Αποτελείται από 87 βιβλία, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 17 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία των παραγωγών του αρχείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Γερανείων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γιαννώτων

 • GR GRGSA_LAR EDU209.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γιαννώτων καλύπτει τα έτη 1949 - 1996 και αποτελείται από 78 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά, ενώ περιέχει και υλικό του Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Γιαννώτων.

Δημοτικό Σχολείο Γιαννώτων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γυρτώνης

 • GR GRGSA_LAR EDU161.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γυρτώνης (Μπάκραινας) καλύπτει τα έτη 1950 - 1999 και αντικατοπτρίζει την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 17 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Γυρτώνης (32 βιβλία, 8 φάκελοι), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Μπακραίνης (2 βιβλία, 1 φάκελος), Σειρά ΙΙΙ. Πρωτοδικείο Λάρισας (8 φάκελοι).
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Γυρτώνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου

 • GR GRGSA_LAR EDU028.01
 • Αρχείο
 • 1919 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου καλύπτει τα έτη 1919 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 61 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 23 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Το αρχείο περιέχει επίσης εποπτικό υλικό, μικροφίλμ και 3 μηχανές προβολής.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Δαμασίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου (6/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαμασουλίου

 • GR GRGSA_LAR EDU029.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1988

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δαμασουλίου καλύπτει τα έτη 1927 - 1988 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δαμασουλίου, σειρά ΙΙ.Νυκτερινό Σχολείο Δαμασουλίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δαμασουλίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασολόφου

 • GR GRGSA_LAR EDU133.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1997

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δασόλοφου (Μπεκήδες) καλύπτει τα έτη 1925 - 1995 και αποτελείται από 40 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές, όσοι και οι παραγωγοί του υλικού του.
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δασόλοφου (1925 - 1995)
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Δασόλοφου (1954 - 1956)
Σειρά ΙΙΙ. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Δασόλοφου (1965 - 1970)
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Δασόλοφου (1969 - 1970)
Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δασόλοφου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU072.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου καλύπτει τα έτη 1930 - 1996 και αποτελείται από 10 βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δασοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Δασοχωρίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δασοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Διλόφου Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR EDU096.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου (Μέγα Χαλίτσιον) Λάρισας καλύπτει τα έτη 1914 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 27 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο περιλαμβάνει 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Διλόφου (1914 - 1997), Σειρά ΙΙ. Μονοτάξιος Νυκτερινή Σχολή Μεγάλου Χαλιτσίου (1954 - 1957). Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Λάρισας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Διλόφου Φαρσάλων

 • GR GRGSA_LAR EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1986

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου Φαρσάλων (Άνω Σιατερλί) καλύπτει τα έτη 1930 - 1986 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 47 βιβλία, γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Διλόφου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Άνω Σιατερλί, Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων Διλόφου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Φαρσάλων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δολίχης

 • GR GRGSA_LAR EDU195.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1995

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης καλύπτει τα έτη 1949 - 1995 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 21 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρακτικών κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δολίχης και Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Δολίχης. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δολίχης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δομένικου

 • GR GRGSA_LAR EDU186.01
 • Αρχείο
 • 1943 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δομένικου καλύπτει τα έτη 1943-1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 37 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δομένικου, Σειρά ΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Δομένικου, Σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Δομένικου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά

Δημοτικό Σχολείο Δομένικου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δοξαρά

 • GR GRGSA_LAR EDU131.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δοξαρά καλύπτει τα έτη 1937 - 1999 και αποτελείται από 46 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές. Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δοξαρά (1937 - 1999), Σειρά ΙΙ. 1/τάξιος Νυκτερινή Σχολή Δοξαρά (1954 - 1961). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δοξαρά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δρυμού

 • GR GRGSA_LAR EDU191.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1986

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Δρυμού καλύπτει τα έτη 1943-1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 46 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο διαιρείται σε 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Δρυμού, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Δρυμού, Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Δρυμού. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Δρυμού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας

 • GR GRGSA_LAR EDU014.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1991

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ελάτειας (Μικρό Κεσερλί) καλύπτει τα έτη 1916 - 1991 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας (1916 - 1991), σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ελάτειας (1955 - 1956).
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ελάτειας (3/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού

 • GR GRGSA_LAR EDU139.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1985

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού (Μπετσιλέρ) καλύπτει τα έτη 1946 - 1985 και αποτελείται από 7 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου κ.α.

Το αρχείο έχει 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού (1946 - 1985), και Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ελληνικού (1955 - 1974). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερέτρειας

 • GR GRGSA_LAR EDU117.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ερέτρειας καλύπτει τα έτη 1947 - 1998 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 39 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ερέτρειας (1947-1998), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ερέτρειας (1955 - 1959), Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Ερέτρειας (1974 - 1976). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ερέτρειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ευαγγελισμού Ελασσόνας

 • GR GRGSA_LAR EDU194.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ευαγγελισμού Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1929-1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 4 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου διαιρείται σε δύο σειρές: Σειρά Ι: Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελισμού και Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Ευαγγελισμού. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά

Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελισμού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζαππείου

 • GR GRGSA_LAR EDU126.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1984

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ζαππείου (Μπακράτσι) καλύπτει τα έτη 1932 - 1984 και αποτελείται από 16 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ζαππείου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ζαππείου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ζαππείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων

 • GR GRGSA_LAR EDU120.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βούναινων καλύπτει τα έτη 1935 - 2005 και αποτελείται από 56 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βούναινων (1935-2002), σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Κάτω Βούναινων, σειρά ΙΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Κάτω Βούναινων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βούναινων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων

 • GR GRGSA_LAR EDU112.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Χαλκιάδων (Καραδεμερτζή) καλύπτει τα έτη 1956 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων, σειρά ΙΙ. 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Χαλκιάδων, σειρά ΙΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Χαλκιάδων. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Χαλκιάδων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλού Νερού

 • GR GRGSA_LAR EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καλού Νερού (Σουλεμέζ) καλύπτει τα έτη 1957 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 20 βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Καλού Νερού, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Καλού Νερού. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Καλού Νερού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Αναλήψεως

 • GR GRGSA_LAR EDU177.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1997

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Αναλήψεως καλύπτει τα έτη 1951 - 1997 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 54 βιβλία, μητρώου προσωπικού, πράξεων , πρωτόκολλου κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Αναλήψεως, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αναλήψεως (Καλυβίων).

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Αναλήψεως

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Κοκκινοπηλού

 • GR GRGSA_LAR EDU220.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 1981

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων Κοκκινοπηλού καλύπτει τα έτη 1957 - 1981 και αποτελείται από βιβλία, έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Περιέχει δε υλικό και από το 1/ταξιο Νυκτερινό Σχολείο Καλυβίων.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Κοκκινοπηλού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας

 • GR GRGSA_LAR EDU110.01
 • Αρχείο
 • 1949-1971

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας καλύπτει τα έτη 1949 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Καρίτσας, σειρά ΙΙ. 1/τάξιον Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Καρίτσης. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Καρίτσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU142.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1987

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κατωχωρίου (Κάτω Τσαχμάτι ή Τσιαχμάτ) καλύπτει τα έτη 1931 - 1987 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 56 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κατωχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κατωχωρίου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κατωχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας

 • GR GRGSA_LAR EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδας καλύπτει τα έτη 1946 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 19 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο κοιλάδας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κοιλάδας, Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Κοιλάδας.
Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουλουρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU079.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κουλουρίου καλύπτει τα έτη 1921 - 2002 και αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 19 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κουλουρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κουλουρίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κουλουρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρήνης

 • GR GRGSA_LAR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κρήνης (Δρίσκολη) καλύπτει τα έτη 1936 - 1998 και αποτελείται από 43 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι Δημοτικό Σχολείο Κρήνης, σειρά ΙΙ Νυκτερινή Σχολή Δρίσκολης, σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Κρήνης. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κρήνης (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κραννώνα

 • GR GRGSA_LAR EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1991

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κραννώνα (Χατζηλάρ) καλύπτει τα έτη 1925 - 1991 και αντικατοπτρίζει την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 15 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρωτόκολλα, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 13 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε τρεις σειρές με βάση τον παραγωγό: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κραννώνα, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κραννώνος, σειρά ΙΙΙ. Α.Ο. Αγίων Αναργύρων "Ο Ατρόμητος". Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κραννώνα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κυπαρίσσου

 • GR GRGSA_LAR EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 2002

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρίσσου καλύπτει τα έτη 1944 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 41 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 11 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κυπαρίσσου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κυπαρίσσου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νυκτερινή Σχολή Κυπαρίσσου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίων

 • GR GRGSA_LAR EDU086.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1983

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίων καλύπτει τα έτη 1946 - 1983 και αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίων, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κυπαρισσίων. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • GR GRGSA_LAR EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Λουτρού (Αουντουκλάρ ή Λουτρός) καλύπτει τα έτη 1950 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 66 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 16 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Λουτρού, σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Λουτρού. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λοφίσκου

 • GR GRGSA_LAR EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Λοφίσκου καλύπτει τα έτη 1937 - 2002 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 35 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Λοφίσκου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Λοφίσκου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Λοφίσκου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας (Λάρισας)

 • GR GRGSA_LAR EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μάνδρας καλύπτει τα έτη 1929 - 1996 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 49 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας, Σειρά ΙΙ. 1/τάξιος Νυκτερινή Σχολή Θωμαΐ (γηγενών). Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μέλισσας

 • GR GRGSA_LAR EDU152.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μέλισσας (Σακαλάρ) καλύπτει τα έτη 1915 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 18 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Μέλισσας. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU183.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Ελευθεροχωρίου καλύπτει τα έτη 1949 -1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 51 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, το οποίο και αποτελεί ξεχωριστεί σειρά. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU166.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1987

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεγάλου Μοναστηρίου καλύπτει τα έτη 1916 - 1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 59 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 12 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 4 σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙ. 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά ΙΙΙ. 2/τάξιον Νυκτερινόν Σχολείον Μεγ. Μοναστηρίου,
Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μεγ. Μοναστηρίου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Μοναστηρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελίας

 • GR GRGSA_LAR EDU154.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μελίας (Τσουλάρ) καλύπτει τα έτη 1944 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μελίας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Μελίας. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μελίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU044.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου (Μετεσελή) καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 36 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου (5/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU044.02
 • Αρχείο
 • 1990 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου (Μετεσελή) καλύπτει τα έτη 1929 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 36 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.α. και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Μελισσοχωρίου, Σειρά ΙΙΙ 1/θ Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μελισσοχωρίου (5/θέσιο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU178.01
 • Αρχείο
 • 1949-1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου καλύπτει τα έτη 1949 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 23 βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Μεσοχωρίου.

Δημοτικό Σχολείο Μεσοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Βουνού

 • GR GRGSA_LAR EDU040.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μικρού Βουνού καλύπτει τα έτη 1927 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις παραπάνω αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το διάστημα αυτό. Αποτελείται από 60 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 17 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μικρού Βουνού, Σειρά ΙΙ Νυκτερινό Σχολείο Μικρού Βουνού. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μικρού Βουνού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοσχοχωρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU090.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μοσχοχωρίου (Μπεχτιλάρ) καλύπτει τα έτη 1946 - 2000 και αποτελείται από 34 βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχωρίου, σειρά ΙΙ. 1/θέσιον Νυκτερινόν Σχολείον Μοσχοχωρίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μοσχοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μύρων

 • GR GRGSA_LAR EDU091.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2000

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Μύρων καλύπτει τα έτη 1950 - 2000 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 25 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου διαιρείται σε 4 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Μύρων (1950 - 2000), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Μύρων (1955 - 1969), Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Μύρων (1981 - 1987), και Σειρά IV. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Μύρων (1970-1971). Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Μύρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Λεύκης

 • GR GRGSA_LAR EDU087.01
 • Αρχείο
 • 1918 - 1983

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Λεύκης (Γκοτς Μπασάν ) καλύπτει τα έτη 1918 - 1983 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 13 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Νέας Λεύκης, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Νέας Λεύκης. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Νέας Λεύκης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέσσωνα

 • GR GRGSA_LAR EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1990

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νέσσωνα (Τζαμί) καλύπτει τα έτη 1931 - 1990 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 31 βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Νέσσωνα, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Νέσσωνος. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Λάρισας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέων Καρυών

 • GR GRGSA_LAR EDU128.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1991

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νέων Καρυών καλύπτει τα έτη 1909 - 1991 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 27 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Νέων Καρυών, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Νέων Καρυών. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Νέων Καρυών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου

 • GR GRGSA_LAR EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1988

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ναρθακίου (Κιοπεκλί) καλύπτει τα έτη 1927 - 1988 και αποτελείται από 18 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 1 φάκελο με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Κιοπεκλίου, σειρά ΙΙΙ. 1/θ Νηπιαγωγείο Ναρθακίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ναρθακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας

 • GR GRGSA_LAR EDU104.01
 • Αρχείο
 • 1949-1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας (Αναμπακλί) καλύπτει τα έτη 1949 - 1998 και αποτελείται από 27 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Νεράιδας. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Νεράιδας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας

 • GR GRGSA_LAR EDU218.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1951 - 1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 27 βιβλία και 14 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από τρεις σειρές:
Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδας (25 βιβλία, 13 φακέλους),
Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδας (2 βιβλία),
Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Ολυμπιάδας (1 φάκελος).
Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου

 • GR GRGSA_LAR EDU187.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου καλύπτει τα έτη 1946 - 1999 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 34 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων συλλόγου διδασκόντων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 3 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Σχολείον Παλαιοκάστρου, Σειρά ΙΙΙ. Νηπιαγωγείο Παλαιοκάστρου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιομύλου

 • GR GRGSA_LAR EDU118.01
 • Αρχείο
 • 1951-1985

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόμυλου (Ιναλί, Παληόμυλος) καλύπτει τα έτη 1950 - 1992 και αποτελείται από 53 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Παλαιόμυλου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Παλαιόμυλου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιόμυλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοπύργου

 • GR GRGSA_LAR EDU047.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοπύργου καλύπτει τα έτη 1937 - 2001 και αποτελείται από 56 βιβλία πράξεων, μητρώου, πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 16 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Παλαιόπυργου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Παλαιοπύργου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοπύργου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου

 • GR GRGSA_LAR EDU160.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Παραποτάμου (Μπαξιλάρ) καλύπτει τα έτη 1951 - 1992 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 13 βιβλία πράξεων, βιβλία πρωτοκόλλου, ημερολόγια κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Παραποτάμου. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυδαμείου

 • GR GRGSA_LAR EDU101.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1995

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πολυδαμείου (Καραμπαϊράμ) καλύπτει τα έτη 1928 - 1995 και αποτελείται από 24 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Πολυδαμείου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Πολυδαμείου. Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πολυδαμείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυνερίου

 • GR GRGSA_LAR EDU066.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1993

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πολυνερίου (Σιμικλί) καλύπτει τα έτη 1939 - 1993 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 52 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε 3 σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Πολυνερίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Πολυνερίου, Σειρά ΙΙΙ. Κέντρο Επιμορφώσεως Ενηλίκων Πολυνερίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πολυνερίου (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πουρναρίου

 • GR GRGSA_LAR EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1910 - 2004

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πουρναρίου (Πουρνάρ) καλύπτει τα έτη 1910 - 2004 και αντικατοπτρίζει όλες τις παραπάνω αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 38 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Πουρναρίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Πουρναρίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πουρναρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πυθίου

 • GR GRGSA_LAR EDU196.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πυθίου Ελασσόνας καλύπτει τα έτη 1950-2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 44 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, βιβλία πρωτοκόλλου κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου προέρχεται από τρεις παραγωγούς: το Δημοτικό Σχολείο Πυθίου, το Νηπιαγωγείο Πυθίου και το Νυκτερινό Σχολείο Πυθίου. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πυθίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πυργετού

 • GR GRGSA_LAR EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2005

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Πυργετού καλύπτει τα έτη 1949 - 2005 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 38 βιβλία, πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 15 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, αφίσες και φωτογραφίες.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Πυργετού, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Πυργετού. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Πυργετού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης

 • GR GRGSA_LAR EDU135.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1999

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ραψάνης καλύπτει τα έτη 1949 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 51 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία μητρώου κ.ά., καθώς και 9 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης (1949 - 2001), Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ραψάνης (1955 - 1961). Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρεμματιάς

 • GR GRGSA_LAR EDU125.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1963

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ρεμματιάς (Σέχι) καλύπτει τα έτη 1946 - 1963 και αποτελείται από 3 βιβλία, μαθητολόγια και βιβλία γενικού ελέγχου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ρεμματιάς, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ρεμματιάς. Το υλικό δε του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ρεμματιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρηγαίου

 • GR GRGSA_LAR EDU100.01
 • Αρχείο
 • 1927 - 1986

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Ρηγαίου (Αϊβαλί) καλύπτει τα έτη 1927 - 1987 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 56 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 8 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο διαιρείται σε 2 σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Ρηγαίου, σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Ρηγαίου.
Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Ρηγαίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσας

 • GR GRGSA_LAR EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1936 - 1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Σκοτούσας (Κολαξήζι) καλύπτει τα έτη 1936 - 1994 και αποτελείται από 55 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 7 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές: σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσας, σειρά ΙΙ. Μονοτάξιος Νυκτερινή Σχολή Σκοτούσης. Είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σοφού

 • GR GRGSA_LAR EDU129.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 2004

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Σοφού καλύπτει τα έτη 1950 - 2004 και αποτελείται από 45 βιβλία, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.α. και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Σοφού, Σειρά ΙΙ Νυκτερινή Σχολή Σοφού. Το δε υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Σοφού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταυρού

 • GR GRGSA_LAR EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1992

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού καλύπτει τα έτη 1944 - 1992 και αντικατοπτρίζει την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 37 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Σταυρού, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Σταυρού Γηγενών. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Σταυρού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Συκέας

 • GR GRGSA_LAR EDU176.01
 • Αρχείο
 • 1949-1994

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Συκέας καλύπτει τα έτη 1949-1994 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 51 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων, πρωτόκολλα κ.ά., καθώς και 6 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το αρχείο χωρίζεται σε δύο σειρές: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Συκέας, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινό Σχολείο Συκέας.

Δημοτικό Σχολείο Συκέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας

 • GR GRGSA_LAR EDU241.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 2001

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας καλύπτει τα έτη 1937 - 2001 και αντικατοπτρίζει όλες τις σχετικές αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου. Αποτελείται από 14 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πρακτικών διδακτικού προσωπικού κ.ά., καθώς και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι χωρισμένο σε δύο σειρές: Ι. Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας (13 βιβλία και 2 φάκελοι), ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας (1 βιβλίο) και είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό σχολείο Τερψιθέας (Λάρισα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρικόρυφου

 • GR GRGSA-THE EDU.180
 • Αρχείο
 • 1948-2003

Δημοτικό Σχολείο Τρικόρυφου: Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου
Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Τρικόρυφου: Γενικός Έλεγχος, μαθητολόγιο

Δημοτικό Σχολείο Τρικόρυφου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Υπέρειας

 • GR GRGSA_LAR EDU064.01
 • Αρχείο
 • 1939 -2003

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Υπερείας (Χατζόμπασι) καλύπτει τα έτη 1939 - 2003 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 37 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 5 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι Δημοτικό Σχολείο Υπερείας, Σειρά ΙΙ. Μονοτάξιος Νυκτερινή Σχολή Χατζόμπασι. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Υπέρειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης

 • GR GRGSA_LAR EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1911 - 1996

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Φαλάνης (Τατάρ) καλύπτει τα έτη 1911 - 1996 και αντικατοπτρίζει όλες τις αλλαγές στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα. Αποτελείται από 22 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 3 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινόν Δημοτικόν Σχολείον Φαλάνης. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 161