Εμφανίζει 5918 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δ49 Διεύθυνσης Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM067.01
 • Αρχείο
 • 2002-2004

Καθημερινές καταστάσεις κίνησης λογαριασμών Ελληνικού Δημοσίου, που αποστέλλονται από την "Τράπεζα της Ελλάδος, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο". Αφορούν τον λογαριασμό Κ.Α 200 "Ε.Δ. - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" την περίοδο 2002-2004. Επισυνάπτεται και ανάλυση Κονδυλίου "Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους" με χρέωση λογαριασμού Κ.Α. 200 και διαθέσιμα ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ευρώ και συνάλλαγμα.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ49 Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM068
 • Αρχείο
 • 1968 - 2016

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των γραφείων που υπάγονται σε αυτό, του Π.Ο.Ν.Θ., των Λιμενικών Τμημάτων Ν. Μουδανιών και Κατερίνης: Βιβλία καυσίμων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πλωτού σκάφους και περιπολικών, πιστοποιητικά επιθεώρησης πνευστής σωστικής σχεδίας, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής τηλεπ/κού υλικού 1974-1982. Φάκελοι αλληλογραφίας και αποστολής Επιδοτηρίων Λιμενικών Αρχών 1990-1991. Φάκελοι άδειας Οστρακαλιείας. Μέτρα τάξης κατά την απο-επιβίβαση επιβατών και οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 1990-1992. Φάκελος εσωτερικής αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας με ΛΑ/Δικαστικό 1990-1995. Φάκελος ΛΑ/Δικαστικού: διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε λιμενικές και αστυνομικές Αρχές 1992-1993. Διοικητικά θέματα, 1986-1992, ρύπανση θάλασσας 1980-1996, φάκελος Νηολογίων 1996. Πίνακες διαφόρων δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης 1994. Από το Α΄ Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας: 1 φάκελος Γαλάζιες σημαίες της Ευρώπης 1997. Από Β΄ Λ/Τ Ν.Μουδανιών: 1 φάκελος Παράνομη αλιεία-άδειες αμμοληψίας- αλληλογραφία με Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 1995-1997. 3 φάκελοι αδειών πετρέλευσης πλοίων 1996-1997. 11 φάκελοι αδειών σκαφών, γρι-γρι, κ.λπ. Από το Γ΄ Λ/Τ Κατερίνης: 1 Βιβλίο καταγγελιών για παράνομη αλιεία 1992-94. 8 φάκελοι ποικίλων θεμάτων. Από το Δ΄ Λ/Τ Ν. Μαρμαρά: 1 φάκελος κίνησης Θ/Γ σκαφών 1991-1994. Ατυχήματα πλοίων 1986. Από το Λ/Σ Πλαταμώνα: 1 φάκελος ποικίλων θεμάτων 1986-1994. Από Οίκο Ναύτου 1 φάκελος Υγειονομικών. Γραφείο Γενικής Αστυνομίας: α) Αιτήσεις-εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων 1988. β) Βιβλίο καταγγελιών παράνομης αλιείας 1985-1989. γ) Άδειες ανέλκυσης-καθέλκυσης 1995-1999. δ) Άδειες πετρέλευσης 1996, 1999. Γραφείο Μικρών Σκαφών: Αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας (ερασιτεχνικές/επαγγελματικές) 2000. Τμήμα Ναυτολογίας: Ναυτικοί που έτυχαν προστασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Σημειώματα ΓΕΝΕ των προς ναυτολόγηση ναυτικών έως και 1999. Τμήμα ΛΑ/ΓΓΑ: σχετικά με άδειες καταδυτικών εργασιών, εκδηλώσεις στους χώρους λιμανιού, λειτουργία πλωτών αναψυκτηρίων, άδειες ναυτικών πρακτόρων κ.λπ. Έγραφα του ΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών 2000-2001. Φάκελος φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύμα πετρελαίου-αερίων σε δεξαμενόπλοια 2001. Φάκελοι του Γραφείου Ασφάλειας με Βεβαιώσεις Ναυτολόγησης-Απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2001-2003. Φάκελος του Γραφείου Επιστασίας. Φάκελοι του Γρ. Ναυτολογίας (κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για πλόες στον Περσο-αραβικό Κόλπο, 1990. Φάκελος Υγειονομικού Ελέγχου αλιευμάτων 2001. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π πλοίων σημαίας εξωτερικού και εσωτερικού 2015. Βεβαιώσεις ναυτολόγησης και απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2015. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π Κ/Ζ 2012. Καταχωρήσεις σημάτων SCHENGEN-SIRENE 2012. Έντυπα πληροφοριακών στοιχείων για είδος φορτοεκφορτωθέντων πετρελαιοειδών φορτίων έτους 2013.Υπηρεσιακά σημειώματα ελεγχθέντων πλοίων ετών 2013-2014. Φύλλα εκθέσεων επιθεωρήσεων MARPOL ετών 2013-2014. Έγγραφα του ΚΛΘ/Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών και του Κ.Λ.Θ./Δ’ Λ/Τα Πλαταμώνα.

Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Κεντρικό

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM068.01
 • Αρχείο
 • 1971-1984

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από φακέλους χρηματικών ενταλμάτων - απολογισμών, και φακέλους δημοσίων επενδύσεων - Συλλογικών Αποφάσεων Έργων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

 • GRGSA-CA- ADM068.02
 • Αρχείο
 • 1979-2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δημοσίων επενδύσεων, βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής τακτικού προϋπολογισμού, βιβλία προπληρωμής, ημερολόγιο δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια τακτικού προϋπολογισμού.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Ν.Α. Κιλκίς

 • ADM069
 • Αρχείο
 • 1970 - 1987

Προγράμματα και απολογισμοί Υπουργείου Γεωργίας, στατιστικά στοιχεία και πεπραγμένα δασικών έργων. Απολογισμοί δραστηριότητος δασικών υπηρεσιών. Ετήσια προγράμματα δασικών έργων και πρωτόκολλα παραλαβής δασοτεχνικών έργων και αποφάσεις έγκρισης. Περιοδικά στατιστικά.

Ν.Α. Κιλκίς, Διεύθυνση Δασών

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχία Κιλκίς

 • ADM070
 • Αρχείο
 • 1982 - 1995

Αλληλογραφία για έρευνες της Ε.Σ.Υ.Ε. 1992-1995. Γενικά θέματα της υπηρεσίας και του προσωπικού των ετών 1982-1995. Αλληλογραφία για τη φυσική κίνηση του πληθυσμού, το εργατικό δυναμικό, την ιδιωτική και δημόσια νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (1995). INTRASTAT (Ενδοκοινoτικό Εμπόριο). Γεωργική Στατιστική έρευνα. Ετήσια Έρευνα Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας. Μηνιαία Έρευνα παραγωγής. Ζωικό κεφάλαιο. Έρευνα καταναλωτή, διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών, οικογενειακών προυπολογισμών. Μητρώα στατιστικών συνεργατών.

Νομαρχία Κιλκίς, Υπηρεσία Στατιστικής

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM070.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1984

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους σχετικούς με τη διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων. Διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής για συμβάσεις προμηθειών, δικαιολογητικά μετακίνησης υπαλλήλων εκτός έδρας, χρηματικά εντάλματα, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής κ.ά.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορίου

Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM070.03
 • Αρχείο
 • 1976-1996

Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων Ταμείου Λαϊκών Αγορών, Υπουργείου Εμπορίου και διαφόρων εποπτευόμενων φορέων του. Περιλαμβάνεται και ένα βιβλίο προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορίου του 1976.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορίου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM071.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Βιβλιοδετημένα στελέχη χρηματικών και βιβλιοδετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπολόγων / δοσιλόγων, ημερολόγια, καθολικά, χορηγουμένων προκαταβολών (χρηματικά εντάλματα προπληρωμής), μητρώα υπάλλήλων. Το αρχειακό υλικό αφορά τις κρατικές προμήθειες / αγορές υπουργείων, τον Λογαριασμό Κεφαλαίου Διαχειρίσεως Καταναλωτικών Αγαθών (ΚΔΚΑ), τον προϋπολογισμό του Ταμείο Άρτου, του Ταμείου Λαϊκών Αγορών κ.ά

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM071.02
 • Αρχείο
 • 1996 - 2004

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, μητρώα υπαλλήλων, φάκελος μετακλητών και αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ).

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.

 • ADM072
 • Αρχείο
 • 1956 -1986

Μηνιαία και ετήσια δελτία της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εργαστηριακά δελτία παθολογικού υλικού Κτηνιατρικών Ινστιτούτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ν.Α. Κιλκίς, Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Αρχείο Ειδικού Λογιστηρίου στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

 • GRGSA-CA- ADM072.01
 • Αρχείο
 • 1946-1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, παράδοσης/αποστολής εγγράφων, μητρώα υπαλλήλων, δευτερευόντων διατακτών, δοσιλόγων / υπολόγων, καθολικά, αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, ημερολόγια ενταλμάτων, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, κεκλεισμένων χρήσεων, πληρωτέων υπολοίπων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, πιστώσεων, χορηγηθεισών προκαταβολών

Ειδικό Λογιστήριο στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων

 • GRGSA-CA- ADM073.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1988

Ημερολόγια, χρηματικά εντάλματα δημοσίων επενδύσεων, χρηματικά εντάλματα τακτικού προϋπολογισμού, χρηματικά εντάλματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καρτέλες καταχώρησης extrait από την Τράπεζα της Ελλάδος, βιβλίο υπολόγων, καταστάσεις, διαβιβαστικά κ.ά.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Αρχείο Α.Δ.Σ.Ε.Ν. /Α.Ε.Ν. Μακεδονίας

 • ADM074
 • Αρχείο
 • 1977 - 2003

Εκπαιδευτικά και σπουδαστικά ζητήματα (εκπαιδευτικά ταξίδια, αναφορές εν πλω του διευθυντή σπουδών, ημερολόγια γέφυρας, μετεκπαίδευση προσωπικού, υποτροφίες, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών υπαλλήλων, Γραφείο Επιστασίας Σπουδαστών, Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, εισαγωγή και κατανομή σπουδαστών, γραπτά σπουδαστών δειγματοληπτικά). Ζητήματα ασφάλισης (δικαιολογητικά δαπανών ασφάλισης σπουδαστών στο Ι.Κ.Α.). Οικονομικά ζητήματα (προϋπολογισμού έτους 1989 και 1990). Διοικητικά ζητήματα (προκήρυξη διαγωνισμού, Γραφείο Διαχείρισης-Επιμελητείας, αναφορές, εκθέσεις, διαταγές, αναφορές πεπραγμένων, μέτρα προσέλευσης νέων, μέτρα απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, πεπραγμένα, αλληλογραφία). Στατιστικά στοιχεία. Προσωπικό (προπαίδευση και εκπαίδευση προσωπικού, προσλήψεις). Απογραφή (ετήσιος έλεγχος απογραφής). Κοινωνικός Τουρισμός. Κενές θέσεις Υπηρεσιών Ν. Θεσ/νίκης. Σχολή Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων.

Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

 • GRGSA-CA- ADM074.02
 • Αρχείο
 • 1975 - 1999

Συμβάσεις προμηθειών, βιβλιοθετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, αλληλογραφία με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.01
 • Αρχείο
 • 1965-1990

Υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και πληρωμών εντολής, ημερολόγια ενταλμάτων, υπολόγων, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, υποχρεώσεων παρελθουσών χρήσεων, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Φάκελοι ενταλμάτων (δικαιολογητικά). Το αρχειακό υλικό είναι από την περίοδο που η Υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.02
 • Αρχείο
 • 1974 - 2004

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, καθολικά, υπολόγων, κά. Αλληλογραφία για την έκδοση χρηματικών και επιτροπικών ενταλμάτων, φάκελοι για την έκδοση ενταλμάτων σχετικών με τις δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.03
 • Αρχείο
 • 1993 - 2006

Βιβλία μητρώων υπαλλήλων (1993, 1998, 2000, 2005, 2006). Αφορούν υπαλλήλους της Γραμματείας Συντονισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Ι.Κ.Α. Πύλης Αξιού

 • ADM076
 • Αρχείο
 • 1962 - 2003

Αρχειακό υλικό από τα τμήματα: Οικοδομοτεχνικών Έργων (φάκελοι 10), Εσόδων (1 φάκελος), Μητρώου (1 κλασέρ), Διοικητικού (29 φάκελοι και 38 βιβλία πρωτοκόλλου), Οικονομικών (2 φάκελοι και 7 καταστάσεις υλικού), Συντάξεων (1 φάκελος), ΕΟΚ-Διεθνών Σχέσεων (3 κλασέρ, 1 μετάφραση και 3 ευρετήρια), Παροχών (8 κλασέρ), Τ.Μ.Υγείας (6 φάκελοι), Υγειονομικής Υπηρεσίας (21 φάκελοι και 2 κλασέρ), Μικροβιολογικών Εργαστηρίων (17 φάκελοι). Μηνιαία κατάσταση εμβολίων ηπατίτιδας. Δηλώσεις ατυχημάτων και σχετικές αποφάσεις, ετών 1990-1994.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στην Προεδρία της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM076.01
 • Αρχείο
 • 1971-2004

Το αρχείο περιέχει υλικό που αναφέρεται στην λειτουργία της υπηρεσίας τόσο ως ΥΕΕ όσο και ως ΥΔΕ. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το "αρχείο ΥΕΕ", δηλ. η διαβίβαση από την αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας των δικαιολογητικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ("διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής") (1973-1986, κυρίως 1973-1980). Μικρό μέρος του υλικού είναι χρηματικά εντάλματα, έντυπα κλπ. Επίσης περιέχονται υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο υπαλλήλων κ.α.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εξωτερικών

 • GRGSA-CA- ADM077.01
 • Αρχείο
 • 1970-2002

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα, προπληρωμής (υπολόγων), μητρώα υπαλλήλων. Φάκελοι σχετικά με αποφάσεις Επιτροπών άρθρου 34 Ν1489/1984 (εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων της ΥΕΕ/ΥΔΕ) και άλλα θέματα.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εξωτερικών

 • GRGSA-CA- ADM077.02
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Αρχείο Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μαρμαρά

 • ADM078
 • Αρχείο
 • 1976 - 1995

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα σε διωκόμενα άτομα. Παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών. Δραστηριότητα του κατηργημένου σήμερα Λ/Σ Γερακινής. Ασκήσεις αντιαεροπορικών βολών. Παράνομη αλιεία. Δραστηριότητα Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Εισπράξεις υπέρ Λιμενικού Ταμείου 1987-1993. Δικαιολογητικά ΝΑΤ, Δραστηριοποίηση ΓΕΝΕ, Προκήρυξη κατάταξης δοκίμων λιμενοφυλάκων, Μέτρα Τάξεως.

Λιμενικό Τμήμα Δ΄ Ν. Μαρμαρά

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα Πιερίας

 • ADM079
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Προανακρίσεις ατυχημάτων, προστασία θαλασσών, καθαριότητα ακτών. Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης. Απαγόρευση αλιείας παρακτίων σκαφών. Υγειονομικές εξετάσεις, ίδρυση σχολής προπονητών θαλάσσιου σκι, προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ/Σ. Θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα Πιερίας

Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

 • GRGSA-CA- ADM079.01
 • Αρχείο
 • 1982-1995

Αρχειακό υλικό που αφορά την αρμοδιότητα του Τμήματος που αναφέρεται στην εκπόνηση σχεδίων και την εισήγηση έκδοσης διαταγών, που αναφέρονται στη λήψη αστυνομικών μέτρων, αν για την εφαρμογή τους απαιτείται η σύμπραξη περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων Αστυνομίας ή αφορούν ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α. Μέτρα τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις, αφίξεις - αναχωρήσεις επισήμων (κυρίως πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη), επισκέψεις αρχηγών κρατών, εθνικές, θρησκευτικές, τοπικές εορτές, απεργίες, συναθροίσεις / συγκεντρώσεις / πορείες, πρεσβείες. Επίσης, περιπολίες, διάθεση ΔΙΑΤ-ΔΙΜΕΤ κ.ά.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα 6ο Επιχειρήσεων

Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

 • GRGSA-CA- ADM079.02
 • Αρχείο
 • 2006-2011

Συγκεντρώσεις - συναθροίσεις (2010), κινητοποιήσεις (2006-2011), αναφορές συμβάντων της ΔΑΕΑ (Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, 2007-2009).

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα 6ο Επιχειρήσεων

Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

 • GRGSA-CA- ADM079.03
 • Αρχείο
 • 2002 - 2014

Το αρχειακό υλικό αφορά τη μέριμνα για λήψη μέτρων τάξης. Τα θέματα σύμφωνα με το ισχύον θεματολόγιο της ΕΛ.ΑΣ (Γενικός Φάκελος): 1002: Διάθεση δυνάμεων για θρησκευτικές εορτές. 1005: Μέτρα τάξης σε δεξιώσεις, χοροεσπερίδες, κοσμικά. 3015: Γενικές οδηγίες περί κτιρίων (ασφάλεια, φρούρηση) . 3017: Μέτρα τάξης σε συγκεντρώσεις, συναθροίσεις (πορείες κλπ). 3018: Μέτρα τάξης σε απεργίες.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα 6ο Επιχειρήσεων

Αρχείο Τμήματος Επιχειρήσεων του Επιτελείου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α)

 • GRGSA-CA- ADM079.04
 • Αρχείο
 • 2003-2007

Το αρχειακό υλικό αφορά τη μέριμνα για λήψη μέτρων τάξης. Τα θέματα σύμφωνα με το ισχύον θεματολόγιο της ΕΛ.ΑΣ (Γενικός Φάκελος): 1002: Εορτασμός Πάσχα. 1003: Αθλητικοί αγώνες. 1005: Εκδηλώσεις σε κλειστούς χώρους. 1007: Μεταγωγές στα δικαστήρια. 1025: Βουλευτικές εκλογές. 1026: Διάθεση δυνάμεων ΔΑΕΑ. 3001: Αφίξεις - αναχωρήσεις ξένων επισήμων και Προέδρου της Δημοκρατίας. 3017: Συγκεντρώσεις - συναρθροίσεις. 3018: Στάσεις - απεργίες. 9012: Συνέδρια.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Επιτελείο, Τμήμα 6ο Επιχειρήσεων

Αρχείο Οίκου Ναύτου Π.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης

 • ADM080
 • Αρχείο
 • 1978 - 1995

Ισολογισμοί-συμβάσεις ιατρών, "ειδική προστασία" ασφαλισμένων. Εισιτήρια νοσοκομείων 1995. Δελτία Κίνησης Υλικών Απογραφής και διάφορα στατιστικά.

Οίκος Ναύτου, Π.Ο.Ν. Θεσσαλονίκης

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM080.01
 • Αρχείο
 • 1965-1978

Ημερολόγια, Ημερολόγιο Β΄ [δευτερεύοντος] διατάκτη, βιβλίο υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικό νοσηλείων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Μέχρι το 1969 στα ημερολόγια αναγράφονται δαπάνες που αφορούν την πληρωμή από δημόσια Ταμεία των Νήσων Αργοσαρωνικού και της Τροιζήνας.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Διαμέρισμα Πειραιώς της Νομαρχίας Αττικής

Αρχείο Α΄ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας

 • ADM081
 • Αρχείο
 • 1990, 1994, 1999

Πειρατική αλιεία, διευκολύνσεις πλοίων, καθαριότητα ακτών. Γαλάζιες σημαίες και διοικητικά θέματα 1994. Πεπραγμένα, στατιστικά, εκπαιδευτικά θέματα.

Λιμενικό Τμήμα Α΄ Ν. Μηχανιώνας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM081.01
 • Αρχείο
 • 1961-1992

Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής κύριου και δευτερεύοντος διατάκτη, ημερολόγια κυρίου και δευτερεύοντος διατάκτη, καθολικό κυρίου διατάκτου, υπολόγων και υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, αρχείο (αλληλογραφία) ΥΕΕ, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

 • ADM082
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Πληροφορίες σχετικά με λειτουργία ΚΤΕΟ, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά εισπράξεων ΚΤΕΟ, κτιριακά προβλήματα, υπαλληλικά θέματα. 2.500 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαφόρων κατηγοριών.

ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM082.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 2006

Βιβλία πρωτοκόλλου, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, υπολόγων, ημερολόγια, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων, φάκελοι χανσενικών, μισθοδοσία υπαλλήλων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Αρχείο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM084.01
 • Αρχείο
 • 1995-1998

Βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, πρωτόκολλα, ημερολόγια, βιβλία προπληρωμής (υπολόγων), βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής δημοσίων επενδύσεων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας της Νομαρχίας Αθήνας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας

 • GRGSA-CA- ADM084.02
 • Αρχείο
 • 1999 - 2002

Πρωτόκολλα Εισερχόμενης Αλληλογραφίας στα οποία καταγράφονται οι εγκεκριμένες δαπάνες για τις υπηρεσίες της εκπαίδευσης (πχ λειτουργικές δαπάνες σχολείων) και για τις υπηρεσίες της περιφέρειας του τέως Νομαρχιακού Τομέα Ανατολικής Αθήνας (Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών).

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Νομαρχιακό Τομέα Ανατολικής Αθήνας

Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM085
 • Αρχείο
 • 1982 - 1988

12 βιβλία πρωτοκόλλου 1982-1988. 8 φάκελοι δικαιολογητικών πολιτικών και θρησκευτικών γάμων 1986-1988. 9 φάκελοι διορθώσεων/μεταβολών στο περιθώριο ληξιαρχικών πράξεων 1986-1988. 4 φάκελοι καταχώρισης πράξεων μεταβολών (κύρια πράξη σε άλλο Ληξιαρχείο) 1986-1988. 14 φάκελοι δικαιολογητικών βαπτίσεων 1986-1988. 12 φάκελοι δικαιολογητικών δηλώσεων γεννήσεων 1986-1988. 6 φάκελοι δικαιολογητικών δηλώσεων θανάτων 1986-1988. 10 φάκελοι αλληλογραφίας 1986-1988.

Ειδικό Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Θ΄ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM085.01
 • Αρχείο
 • 1971-1983

Το αρχείο αποτελείται από 5 φακέλους που αφορούν σε δηλώσεις φόρου Εισοδήματος (Α’ και Β’ Τύπου και Εταιρειών) σε Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) όπως αυτές κατατέθηκαν στη Θ’ Οικονομική Εφορία Αθηνών (περιοχή Καλλιθέας).

Φ.1 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Α’ τύπου (μισθωτών) 1971-1980 (κυτίο 1)
Φ.2 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Β’ τύπου (δηλώσεις φορολογουμένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν εισοδήματα από την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιχειρήσεως- έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ.- από οικοδομές, τόκους, μερίσματα, εκμισθώσεις γαιών και από μισθωτές υπηρεσίες) 1973-1978 (κυτίο 2)
Φ.3 Δηλώσεις φόρου εισοδήματος Εταιρειών 1973-1978 (κυτίο 3)
Φ.4 ΦΑΠ (1977-1979) (κυτίο 4)
Φ.5 ΦΜΥ (1980-1983) (κυτίο 4)

Θ΄ Οικονομική Εφορία Αθηνών

Αρχείο Αγρονομείου Έδεσσας

 • ADM087
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Έδεσσας

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας (Δ.Ο.Υ.) ΙΓ΄Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM087.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Το αρχείο περιέχει χρηματικούς καταλόγους διαφόρων τύπων φόρων (εισοδήματος, ακινήτων, ανείσπρακτων συνδρομών Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας), πιστωτικές καταστάσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, τριπλότυπα βεβαιώσεων, πράξεις σχετικές με συνταξιοδοτικά θέματα, λειτουργικά θέματα εφορίας κλπ.

Δημόσια Οικονομική Εφορία ΙΓ ΄ Αθηνών

Αρχείο Αγρονομείου Γιαννιτσών

 • ADM088
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Γιαννιτσών

Αρχείο Αγρονομείου Αλμωπίας

 • ADM089
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Αλμωπίας

Αρχείο A΄Οικονομικής Εφορίας Καλλιθέας

 • GRGSA-CA- ADM089.01
 • Αρχείο
 • 1976-1979

Ο φάκελος περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν σε:
δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου, σημειώματα θεωρήσεως βιβλίων και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Υπ. 1 Δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου 1977- 10 δηλώσεις
Υπ. 2 Σημειώματα Θεωρήσεως Βιβλίων α. 1976 - 10 σημειώματα, β. 1977 - 10 σημειώματα
Υπ. 3 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Ετών 1977-1979 - 30 δηλώσεις
Υπ. 3.1 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1977 - 10 δηλώσεις
Υπ. 3.2 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1978 - 10 δηλώσεις
Υπ. 3.3 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 1979 - 10 δηλώσεις

Α΄Οικονομική Εφορία Καλλιθέας

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Ο.Α.Ε.Δ. 25ης Μαρτίου

 • ADM090
 • Αρχείο
 • 1981 - 1998

Φάκελοι Ανεργίας, Μητρότητος, Επιδομάτων: φάκελλοι ανεργίας. Παροχών μητρότητας. Εφεδρικών επιδομάτων. Επιδότησης Ελληνοποντίων. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ. Απολύσεις. Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία 25ης Μαρτίου

Αρχείο Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Κατερίνης

 • ADM091
 • Αρχείο
 • 1989 - 1993

Αιτήσεις Βεγγαλικών. Μηνιαίες Αναφορές Δραστηριοτήτων. Δραστηριότητα ΓΕΝΕ. Διαταγές Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας. Aποφάσεις του Γ' Λιμενικού Τμήματος Κατερίνης. Ανανεώσεις επαγγελματικών ατομικών αδειών αλιείας 1993.

Λιμενικό Τμήμα Γ΄ Κατερίνης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γλυφάδας

 • GRGSA-CA- ADM091.01
 • Αρχείο
 • 1973-1978

Περιλαμβάνονται δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σημειώματα υπολογισμού και εκκαθάρισης, βεβαιώσεις καταβολής εισφορών ασφαλισμένου, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών: 1978: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1977: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1976: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1975: ασφαλισμένοι με επίθετο από Κ και Μ 1974: ασφαλισμένοι με επίθετο από Φ 1973: ασφαλισμένοι με επίθετο από Φ

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Γλυφάδας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,

 • ADM092
 • Αρχείο
 • 1977 - 2006

Φάκελοι ενταλμάτων και Βιβλία Πρωτοκόλλου. Καταστάσεις εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων νοσηλείων. Βιβλία Ημερολογίου. Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. Βιβλία Ημερολογίου Φαρμακευτικής Περίθαλψης. Φάκελοι με αντίγραφα καταστάσεων εισερχομένων δικαιολογητικών.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νοσηλείων στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγίας Παρασκευής

 • GRGSA-CA- ADM092.01
 • Αρχείο
 • 1991-1995

Τμήμα ΣΤ΄ Εσόδων Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, και νομικών προσώπων. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αποτελείται από δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής

Αρχείο Λιμενικού Φυλακίου Καλαμαριάς

 • ADM093
 • Αρχείο
 • 1987 - 1992

Πληρώματα αλιευτικών. Δελτία καιρού. Αναγγελίες Βολών. Έλεγχος πλοίων. Ποικίλα θέματα: ρύπανση θάλασσας και ακτών, κίνηση θαλαμηγών, έλεγχος δικτύων σκαφών, δικαιολογητικά ναύλωσης πλοιαρίων, έλεγχοι σκαφών για παράνομη αλιεία, ετήσια γενική επιθεώρηση σκαφών, ατυχήματα στη θαλάσσια αλιεία και σπογγαλιεία, εκτίσεις ποινών αλιευτικών σκαφών, αναγγελίες θυέλλης, πεδία βολής.

Λιμενικό Φυλάκιο Καλαμαριάς

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Κορυδαλλού

 • GRGSA-CA- ADM093.02
 • Αρχείο
 • 1949-1984

Το αρχείο αποτελείται από δηλώσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και δηλώσεις φόρου κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Το αρχείο εισήχθη από τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας με την οποία συγχωνεύτηκε η Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού το 2013.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Κορυδαλλού

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Τ.Ε.Β.Ε. Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM094
 • Αρχείο
 • 1964 - 2002

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ονομαστικές καταστάσεις καταβαλλόντων, δικαιολογητικά-βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, διαγραφές-επανεγγραφές, εργατικά ατυχήματα, παραπεμπτικά-συνταγολόγια-λογαριασμοί, απορριπτικές αποφάσεις για νοσηλεία στο εξωτερικό, συμβάσεις του ΤΕΒΕ με ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, συμβάσεις φίλτρων αιμοκάθαρσης ατομικοί φάκελοι νοσηλείας στο εξωτερικό και ευρετήριο δημοσιευμάτων (Φ.Ε.Κ.) που αφορούν τον οργανισμό του ΤΕΒΕ. Εισπρακτική κίνηση τμημάτων, διαφόρων εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Βεβαιώσεις επαγγελματικής διακοπής και συνταξιοδότησης, διαγραφές-επανεγγραφές αυτοτελών Οργανικών Μονάδων.

Τ.Ε.Β.Ε., Διεύθυνση Κεν.Δυτ. Μακεδονίας

Αρχείο Β΄ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μουδανιών

 • ADM095
 • Αρχείο
 • 1988 - 2000

Άδειες επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας. Παράνομη αλιεία. Ρύπανση από ελαιοτριβεία. Έλεγχοι πλοίων σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος. Δικαιολογητικά παραλαβής καυσίμων. Παράνομη απουσία ναυτικών. Απολογισμός-Προγραμματισμός 1991-1992. Εμπιστευτικά σήματα ελέγχου σκαφών. Δελτία κίνησης Θ/Γ. Εγληματικότητα αλλοδαπών. Διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε Λιμενικές και Αστυνομικές Αρχές. Ρύπανση-καθαρισμός αιγιαλού, βολές, επιφυλακή 50% δυνάμεως. Ανακοινώσεις εκτάκτων δελτίων καιρού.

Λιμενικό Τμήμα Β΄ Ν. Μουδανιών

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης

 • ADM096
 • Αρχείο
 • 1972 - 1998

Εκθέσεις Επιθεώρησης/Δ.Α.Π. 1987-90. Μηνιαία κίνηση μηνυμάτων με Διεθνές Τηλεταχυδρομείο 1992-1993. Τιμολόγιο δεμάτων εξωτερικού 1992. Πίνακας χωρών που δέχονται αντικείμενα EMS. 1 φάκελος στατιστικών στοιχείων Β'-Δ' τριμήνου 1993. 1 φάκελος υπεύθυνων δηλώσεων φορολογικών στοιχείων υπαλλήλων 1988, 1989. Εγκύκλιος περί του Ταχ. Κώδικα. Διοικητική αλληλογραφία. Αναλυτικά Hμερολόγια Tαμείου, Δελτία Sτατιστικής, πίνακες αρχαιότητας υπαλλήλων, πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης διαχείρισης, βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων, μηνιαία ταμειακή κατάσταση, πρόχειρα Βιβλία Ταμείου, βιβλίο παραγραφής πιστωτικών υπολοίπων και αντικειμένων στους δικαιούχους, βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων ενεχυροσακκιδίων εκ του θησαυροφυλακίου, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής τιμαλφών αντικειμένων, καταστάσεις Γραμματέα Πρωτοδίκων, λογιστικά βιβλία.

Ελληνικά Ταχυδρομεία, Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Β’ Ελευθερίων Επαγγελμάτων

 • GRGSA-CA- ADM096.01
 • Αρχείο
 • 1978-1991

Εξοφλημένοι φάκελοι κατασχέσεων, αιτήσεις φορολογικής ενημερότητας, καρτέλες φορολογουμένων των οποίων το όνομα αρχίζει από Α, Μ, Κ, Σ.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Β' Ελευθερίων Επαγγελμάτων

Αρχείο Τμήματος Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης του Γενικού Χημείου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM097.01
 • Αρχείο
 • 1947-1976

Τόμοι εγκυκλίων των ετών 1947-1976. Το υλικό αφορά την αρμοδιότητα της τήρησης αρχείου εγκυκλίων και μέριμνα για τη βιβλιοδέτησή τους. Την περίοδο που καλύπτει το αρχείο η αρμοδιότητα ασκούνταν από το ΙΙΙ Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Στατιστικής.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Προσωπικού και Τεχνικής Υποστήριξης, Τμήμα Γ΄ Οργάνωσης και Τεχνικής Υποστήριξης

Αρχείο Ταχυδρομείου Πολυγύρου

 • ADM098
 • Αρχείο
 • 1992 - 1993

5 Βιβλία επίδοσης συστημένων σε Δ.Υ., 1992-93. 5 Παρουσιολόγια 1992-93.

Ταχυδρομικό Γραφείο Πολυγύρου

Αρχείο Δ37 Διεύθυνσης Φοροτεχνικής του Γενικού Χημείου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM098.01
 • Αρχείο
 • 1937-1989

Το αρχείο αποτελείται από υλικό των παρακάτω Τμημάτων της Διεύθυνσης: Τμήμα Α΄Οίνου Πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εγχωρίου, πρωτόκολλα αραίωσης οίνων και γλεύκους, πρωτόκολλα παραλαβής/καταμέτρησης/δειγματοληψίας οίνου (ταξινομημένα ανά εταιρία). "Πρωτόκολλα αναμίξεως κρασιών αλλοδαπής" / "Πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εξωτερικής δραστηριότητας". Καταστάσεις εξαγωγών οίνων (ταξινομημένες κατά Διευθύνσεις Χημικών Υπηρεσιών Νομών). Εγκύκλιοι. Διασαφηνίσεις, εκθέσεις εξετάσεως εξαχθέντος εις την αλλοδαπή οίνου, δηλώσεις, άδειες εξαγωγής, πρωτόκολλα δειγματοληψίας, παρασταστικά διασαφηνίσεως εξαγωγής. Σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση σταφίδας: άδειες λειτουργίας εργοστασίων παραγωγής σταφιδίνης, εκκαθαρίσεις Αυτόνομου Οργανισμού Σταφίδος. Αλληλογραφία σχετική με τη διαχείριση αφορολόγητου οινοπνεύματος: αποφάσεις, παρατάσεις εξαγωγής, Εγκρίσεις διάθεσης οίνων από ανάμιξη με αφορολόγητο οινόπνευμα ή οινόπνευμα εξαγωγικής δραστηριότητος στην εσωτερική κατανάλωση Τμήμα Β΄ Ζύθου, Όξους και Λοιπών Ειδών "Στατιστικά στοιχεία βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων φόρων εκ βύνης εγχωρίου και εκ ζύθου αλλοδαπής". Ειδικός φόρος κατανάλωσης βύνης ανά μήνα.

Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ37 Διεύθυνση Φοροτεχνική

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM099.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 2003

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινόπνευμα), ζύθου (μπύρα) και την ποτοποιϊα (αλκοολούχα ποτά). Αφορά στον έλεγχο δειγμάτων, την φορολογία ζύθου, την παραγωγή οινοπνεύματος, τη λειτουργία ποτοποιείων, τη φορολογία, προσφυγές εταιρειών κ.ά. Μικρό τμήμα αφορά τον έλεγχο ελαιολάδου και διοικητικά εν γένει θέματα της Υπηρεσίας. Αλκοόλη Αναφορικά με την αλκοόλη περιέχονται φάκελοι κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων, δελτία χημικής ανάλυσης, αποφάσεις και πρωτόκολλα μετουσίωσης (επεξεργασία για διάφορες χρήσης πλην ποτοποιΐας) αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος), ιδιωτικές αναλύσεις, εγκρίσεις Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, Αποδεικτικά είσπραξης υπηρεσίας Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), φάκελοι ποτοποιΐων που έπαυσαν τη λειτουργία τους Ζύθος Αναφορικά με τον ζύθο περιέχεται υλικό σχετικό με αποφάσεις PLATO (φορολόγηση ζύθου), αλληλογραφία με την εταιρεία Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα ΑΕ. Υλικό δικαστικών υποθέσεων: προσφυγές εταιρειών: ΒΟΤΡΥΣ, ΑΕΟΠ, Κρόνος, υπόθεση εταιρείας ERKIS. Υλικό για τον έλεγχο λαδιού. Τέλος περιέχονται έγγραφα αναφορικά με τις διοικητικές υποθέσεις της Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM099.02
 • Αρχείο
 • 1952-2002

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Αλκοόλη (οινόπνευμα) - Οινοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βότρυς, Ερκίς, Κρόνος, Βάκχος κ.ά.). Περιέχονται δικαιολογητικά και εγγυητικές επιστολές. Αλκοολούχα ποτά - Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Οίνος - ζύθος και λοιπά προϊόντα - Οινοποιεία (επιχειρήσεις): έλεγχος, άδειες λειτουργίας εργοστασίων, άδειες παρασκευής συμπεπυκνωμένου γλεύκους εκ χλωρών σταφυλών (Βότρυ, Ερκίς κ.ά). Οξοποιείο (επιχείρηση, παραγωγή ξυδιού): κυρίως εποπτεία διακίνησης σταφίδος και συναφών προϊόντων (σταφιδίνη) του εργοστασίου Α. Τριποδάκης .Τέλος, περιέχονται: α) "αρχείο" διοικητικών πράξεων και β) τετράδια αναλυτών, γ) παλιές εγγυητικές διαφόρων εταιρειών.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM099.03
 • Αρχείο
 • 1938-2005

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχειακού υλικού αποτελείται από πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Το υπόλοιπο τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, κυρίως στον τομέα αλκοόλης (οινοπνεύματος), ποτοποιϊας (αλκοολούχα ποτά), οίνου (κρασιού), ζύθου (μπύρας) και λοιπών προϊόντων. Μικρό τμήμα καλύπτει την αρμοδιότητα της αποτροπής της επικινδυνότητας τροφίμων και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Αλκοόλη (οινόπνευμα) Ονοπνευματοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος οινοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας και αποσταγματοποιείων (Βάκχος, Alkovin, Κρόνος, Ερκίς, Βότρυςκ.ά.). Επίσης, διάφορα σχετικά με την εποπτεία του κλάδου: πρωτόκολλα, κίνηση οινοπνεύματος κ.λπ. Αλκοολούχα ποτά Ποτοποιεία (επιχειρήσεις): Έλεγχος, άδειες λειτουργίας διαφόρων ποτοποιείων της περιοχής (μητρώο ποτοποιών). Αλληλογραφία, βιβλία σχετικά με χρεωπιστώσεις ταινιών οινοπνευματωδών ποτών, φορολογία οινοπνεύματος ποτοποιίας Περιλαμβάνονται, επίσης, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας Εκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.

Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας

Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

 • ADM100
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

2 φάκελοι εγκυκλίων 1984,1986. 2 φάκελοι εγγράφων προσωπικού ΕΛΤΑ 1990-91. 6 Πρωτόκολλα 1989-91. 1 φάκελος φιλοτελικών εγκυκλίων. 1 φάκελος εγκυκλίων δεμάτων. Βιβλία εγγραφής αντικειμένων ειδικής καταχώρισης (καταστήματα Ιπποδρομίου, Μητροπόλεως και Αγοράς).

Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής

 • GRGSA-CA- ADM100.01
 • Αρχείο
 • 1984-1999

Εκθέσεις μη κανονικών δειγμάτων των ετών 1984, 1987, 1989, 1994 και 1999 της Χημικής Υπηρεσίας Αγίας Παρασκευής.

Χημική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής

Αρχείο Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς

 • ADM101
 • Αρχείο
 • 1952 - 1984

Θέματα νοσηλείας ασθενών (φαρμακευτική αγωγή, ασφαλιστικά, συνθήκες νοσηλείας) και λειτουργίας του νοσοκομείου (προμήθειες φαρμακευτικού υλικού, υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, σίτιση κ.λπ.).

Νοσοκομείο Κιλκίς, Γενικό Νομαρχιακό

Αρχείο Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM101.01
 • Αρχείο
 • 1992, 1997

Το υλικό προέρχεται κυρίως από το Β΄ Τμήμα, το οποίο, κατά την περίοδο παραγωγής του αρχειακού υλικού είχε ως αρμοδιότητα τον έλεγχο προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Μικρότερου μεγέθους είναι το υλικό από τα άλλα Τμήματα της Υπηρεσίας. Αποτελείται από έγγραφα που συγκροτούν το "αρχείο δοκιμών" και πρόκειται για δείγματα που έχουν χαρακτηριστεί "κανονικά" δηλ. κατάλληλα προς κατανάλωση. Πρόκειται για προϊόντα: αρωματικές/γλυκαντικές ύλες, ελαιόλαδο, δημητριακά, εδώδιμα (καφές,τσάι, κακάο), κρέας, ψάρι, έλαια, βερνίκια κλπ. Οι έλεγχοι στις Χημικές Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται. Στο συγκεκριμένο αρχείο οι δοκιμές προέρχονται από: αγορανομικά, συμβάσεις, ιδιωτικές αναλύσεις, τελωνειακά, λοιπά.

Δ' Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Αρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

 • ADM102
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Φάκελοι Ετήσιων Στατιστικών Ερευνών 1985-1988. Φάκελος και λυτά μητρώα ΕΒΕΠ 1987-1990. Φάκελοι με καρτέλες Επιχειρήσεων ΕΒΕΠ 1980-92. Μητρώα ΕΒΕ 1987, 1989-91. Φάκελοι αποσπάσεων Α και Β 1985-1990. Φάκελοι μητρώα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Φύλλα Αυτοτελ. Οικισμ. Ν. Θεσ/νίκης 1980. Πίνακες Α + Β 1985-1990.

Νομαρχία Θεσσαλονίκης, Υπηρεσία Στατιστικής

Αρχείο Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους και Πολίτη

 • GRGSA-CA- ADM102.01
 • Αρχείο
 • 1994 - 2010

Αρχειακό υλικό που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που σε γενικές γραμμές είναι ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και εφαρμογή προγραμμάτων πληροφόρησης των πολιτών, η ενίσχυση της διαφάνειας των διοικητικών πράξεων, η μεσολάβηση για την απεμπλοκή των υποθέσεων των πολιτών και η μέριμνα για την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Περιλαμβάνονται: υπηρεσιακή αλληλογραφία, θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αιτήσεις αποζημιώσεων πολιτών από Δήμους, θέματα συλλογικών οργάνων, αιτήσεις πολιτών κ.ά.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους και Πολίτη

Αρχείο Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους και Πολίτη

 • GRGSA-CA- ADM102.02
 • Αρχείο
 • 1991-2013

Πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας (άρθρο 5 του Ν.1943/1991) αντικείμενο της οποίας ήταν η εξέταση αιτημάτων πολιτών για αποζημίωση εξ' αιτίας της μη τήρησης από τη διοίκηση των προθεσμιών προς απάντηση όπως καθορίζονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Με το άρθρο 2 του Ν 2690/1999 δημιουργήθηκε νέα Επιτροπή συνέχεια της παλαιάς. Περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις της Διεύθυνσης προς την Επιτροπή. Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους και Πολίτη μεταβίβαζε στην Επιτροπή τις αιτήσεις πολιτών μαζί με την εισήγησή της επ' αυτών.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους και Πολίτη

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου Κασσανδρείας

 • ADM103
 • Αρχείο
 • 1981 - 1991

2 βιβλία Ημερολογίου Α5 Ταμιευτηρίου 1987-1988. 1 βιβλίο Στατιστικής Ταμιευτηρίου Α9 1985-1987. 6 βιβλία επιταγών εσωτερικού 1981-1986. 10 βιβλία καταστ. καταθέσεων Ταμιευτηρίου 1987-88. 10 βιβλία καταστ. αποδόσεων Ταμιευτηρίου 1987-88. 1 βιβλίο μηνιαίας ταμειακής κατάστασης. 1 συγκεντρωτικό δελτίο αγοράς συναλλάγματος 1991. 1 πινάκιο επιταγών επιστροφής φόρων 1987-1988. 1 δελτίο εξοφλητικών επιταγών συνταξιούχων δημοσίου1987-1988. Aποδείξεις παραλαβής χρηματικών ποσών ΕΤΕ 1987-1988. 1 υπόδειγμα ΠΕΦ Α60 1987-1988. 1 δελτίο αποστολής περίσσειας Ταμείου 1987-1988. 1 φάκελος με μηνιαία δελτία κίνησης κουμπαράδων 1984-1988.

Ταχυδρομικό Γραφείο Κασσανδρείας

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM103.01
 • Αρχείο
 • 1959-1979

1) Φάκελοι αρχείου Διοικητική αλληλογραφία με το Υπουργείο Προνοίας, ασφαλιστικά ταμεία κ.ά σχετικά με τη λειτουργία του Οφθαλμιατρείου, οικονομική διαχείριση, θέματα προσωπικού κλπ. (1958-1979, 19 φυσικοί φάκελοι / κλασέρ) 2) Βιβλία Μητρώα ασθενών εξωτερικών ιατρείων (1956-1976, 1984-1985, 64 βιβλία) Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1970-1972, 1976-1979, 4 βιβλία) Βιβλία εσόδων - εξόδων (1960-1961, 2 βιβλία) Ημερολόγιο (1971, 1 βιβλίο) Κατάλογος εξοπλισμού (1 βιβλίο)

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM103.02
 • Αρχείο
 • 1892 - 1996

Το αρχείο περιέχει υπηρεσιακά βιβλία: σηπτικών εγχειρήσεων, ασήπτων εγχειρήσεων, τόμους ιστορικών ασθενών (εισαγωγές, εγχειρίσεις), ευρετήρια ασθενών (σχετίζονται με τα ιστορικά των ασθενών). Πρακτικά Διοικούσης Επιτροπής, Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, δύο επετειακά λευκώματα, σχετικά με την ιστορία του Οφθαλμιατρείου.

Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Αρχείο Τοπικής Μονάδας Υγείας Ι.Κ.Α. Νεαπόλεως

 • ADM104
 • Αρχείο
 • 1979 - 1993

6 βιβλία συνεδριάσεων επιτροπών 1979-1988. 1 βιβλίο πρακτικών κληρώσεως ιατρών ΑΥΕ 1983-1988. 2 βιβλία επιτροπής λουτροθεραπείας 1979-1988. Τριμηνιαία στατιστική 1987. Μηνιαία στατιστικά 1985-1986, 1992-1993. Μηνιαία στατιστικά ανικανοτήτων 1990-1993. Στατιστική τριμήνων 1987-1993. Μηνιαία στατιστικά οδοντιάτρων 1989.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπική Μονάδα Υγείας Νεάπολης

Αρχείο Τμήματος Γ Φοροτεχνικού της Α΄ Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM104.01
 • Αρχείο
 • 1940-2006

Το αρχείο αφορά το Γ΄Τμήμα Φοροτεχνικό και που ως αρμοδιότητα έχει την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων «περί φορολογίας του οινοπνεύματος», ζύθου, οίνων, αμυλοσιροπίου, χαρουποσιροπίου, σταφιδίνης, και όξους, επί των εργαστασίων, εργαστηρίων ή καταστημάτων διαθέσεως αυτών. Περιλαμβάνει κυρίως: χορηγηθείσες άδειες ταινιών, πιστωμένες ταινίες, πιστοποιητικά, ειδικές άδειες εισαγωγής, άδειες εισαγωγής οινοπνευματωδών ποτών, πρωτόκολλα αναμίξεως οινοπνεύματος εγχωρίου, άδειες ποτοποιών, φακέλους εργοστασίων και εργαστηρίων : οξοποιεία, σταφιδίνη, ανηθόλη, αεριούχα ποτά (ΗΒΗ, ΤΣΟΤΡΑΣ, ΑΖΕΛ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, ΒΙΝΑΛΚΟ κ.ά) και διάφορα άλλα τεκμήρια σχετικά με τη φορολογία οινοπνεύματος.

Α' Χημική Υπηρεσία Πειραιά

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Νεαπόλεως

 • ADM105
 • Αρχείο
 • 1985 - 1992

Βιβλία επισκέψεων κατ' οίκον 1985-1991, παράδοσης ιματισμού 1991, στατιστικής οδοντιατρικής περιθάλψεως 1991-92, στατιστικής 1990-1992, παρακλινικών εξετάσεων 1992, εξαγωγής οδόντων 1990. 140 μπλοκ ανικανοτήτων 1990. 1 φάκελος υπερωριών Διευθυντού 1990-1991. Στατιστική Ιατρείου μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1992.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Νεαπόλεως

Αρχείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

 • GRGSA-CA- ADM105.01
 • Αρχείο
 • 2003-2011

Αντίγραφα πορισμάτων των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, που κοινοποιούνται στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Αναφορές πολιτών που έχουν τεθεί στο αρχείο χωρίς ενέργειες της Διοίκησης για τα έτη 2003 έως 2006. Αντίγραφα πειθαρχικών αποφάσεων που κοινοποιήθηκαν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για τα έτη 2004 έως και 2008. Εκτυπώσεις πρωτοκόλλων (από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) από το 2005 έως και το έτος 2010 (τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο).

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Σταυρούπολης και Ν. Ευκαρπίας

 • ADM106
 • Αρχείο
 • 1987 - 2001

Συνταγολόγια Ειδικών Φαρμάκων 1989-1991. 1 βιβλίο στατιστικής ετών 1990-93. Βιβλία κίνησης ασθενών, 1997. Βιβλία επισκέψεων ασθενών, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Σταυρούπολης και Ν. Ευκαρπίας

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Πολίχνης

 • ADM107
 • Αρχείο
 • 1971 - 1992, 2000

19 βιβλία 1971-1992. 8 πρωτόκολλα παραδοθέντος ιματισμού 1985-1992. Βιβλίο επίσκεψης ασθενών 2000.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Πολίχνης

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας

 • GRGSA-CA- ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1958-1985

Το αρχείο αποτελείται από υποθέσεις φόρου γονικών παροχών, δωρεών, προικώα (κωδικός αρχειοθέτησης Ζ) και από φόρους κληρονομιών (κωδικός αρχειοθέτησης Θ). Με την ίδια εισαγωγή περιήλθε μέρος του αρχείου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού (με τα ίδια θέματα) που συγχωνεύτηκε το 2013 με τη Δ.Ο.Υ. Νίκαιας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νίκαιας

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Μετεώρων

 • ADM108
 • Αρχείο
 • 1967 - 2001

Βιβλία ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης 1980, 1984, 1988. Βιβλία στατιστικής 1967-1980, 1989-1991, 1992-1994, 1996-2001. Βιβλία κίνησης ασθενών 1997 -2000. Βιβλίο συνταγολογίων 2000. Βιβλίο επαναλαμβανόμενων συνταγών 2000. Βιβλίο παρουσιών 1990-1993. 2 φάκελοι φαρμακευτικού υλικού 1977-1984, 1 φάκελος κατασκηνώσεων 1987-1991. Στατιστικά στοιχεία οδοντοτεχνικής περίθαλψης 1991-1992, 1990-1994, βιβλία στατιστικής οδοντιάτρων 1992, 1993-1996. Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1979-1994. Στατιστική εμβολίων, 2000-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Μετεώρων

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- ADM108.01
 • Αρχείο
 • 2007-2008

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά: Διοίκηση Ασφάλειας: δικογραφίες λιμενικών Τμημάτων, καταγγελίες - δημοσιεύματα, λαθρεπιβάτες πλοίων, περί ναυτικών πρακτόρων, απωλεσθείσες - ανευρεθείσες, μέτρα τάξης - ασφάλειας, φυγόποινοι, διωκόμενοι, αλλοδαποί, θέματα προσωπικού, κρατούμενοι, τρομοκρατία, λαθρομετανάστες, συνθήκη Schengen (2007, 9 φάκελοι). Τομέας Ναυτολογίας: ναυτεργατικά θέματα ( 2007-2008, 3 φάκελοι).

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ασβεστοχωρίου

 • ADM109
 • Αρχείο
 • 1975 - 2001

Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1985. Πρωτόκολλο ιματισμού 1987-1991. Βιβλίο οδοντιατρικών εξαγωγών 1975-1990. 2 συνταγολόγια ειδικών φαρμάκων 1989-1990. 1 φάκελος Στατιστική μηνός 1992. 1 φάκελος Στατιστική τριμήνου 1987-1992. 1 φάκελος Στατιστική εξαμήνου 1987-1992. Βιβλία κίνησης ιατρών, 1998-2000. Βιβλίο στατιστικής, 1985-1997. Βιβλία οδοντιατρικών εργασιών, 1994-1997. Βιβλία πρωτοκόλλου, 1977-1994. Στατιστικές μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ασβεστοχωρίου

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)

 • GRGSA-CA- ADM109.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 2002

Αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και διαδέχτηκε προηγούμενες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (κυρίως Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών, Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίες και καταργήθηκαν). Το αρχείο αποτελείται από βιβλία καταχωρήσεως αποφάσεων επιβολής προστίμου, βιβλία καταχώρησης ΥΣΕ (Υπηρεσιακών σημειωμάτων ελέγχου), φακέλους αποτελεσμάτων ελέγχου.

Υπουργείο Οικονομικών, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής

Αρχείο Ταχυδρομικού Γραφείου 11 Θεσσαλονίκης

 • ADM110
 • Αρχείο
 • 1984

19 φάκελοι Προσωπικού. 1 Πρωτόκολλο Γραφείου 1986. 1 βιβλίο πληρωθέντων επιταγών εσωτερικού. 1 βιβλίο πληρωθέντων επιταγών εξωτερικού. 1 βιβλίο κίνησης χαρτοκιβωτίων. Στατιστικά φυλλάδια Α και Β 1986. 4 βιβλία πρόχειρα ΑΗΕΠ. 1 βιβλίο τηλεγραφικών επιταγών 1984.

Ταχυδρομικό Γραφείο Θεσσαλονίκης 11

Αρχείο Έδρας Ναυτικού Ακολούθου Μπουένος Άϊρες Αργεντινής

 • GRGSA-CA- ADM110.01
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων σημάτων, αλληλογραφία με τοπικές αρχές, αποδείξεις παραλαβής εγγράφων από το 3ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, διαταγές απαγόρευσης ναυτολόγησης ναυτικών και διαταγές άρσεις απαγορεύσεων ναυτολόγησης ναυτικών.

Έδρα Ναυτικού Ακολούθου Μπουένος Άϊρες

Αποτελέσματα 601 έως 700 από 5918