Εμφανίζει 1086 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές στο ανώτερο επίπεδο Γενικά Αρχεία του Κράτους - Tμήμα Αιτωλοακαρνανίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 1.22
 • Αρχείο
 • 1999-2010

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής & φάκελλοι αλληλογραφίας, εκλογικών καταλόγων, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Παιδικών Σταθμών, Νομικών Προσώπων, Συλλόγων και Σωματείων, Προγραμμάτων, Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, οικονομικών στοιχείων

Aρχείο Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 1.20
 • Αρχείο
 • 1978-2001

Φάκελλοι χρηματικών ενταλμάτων, απολογισμών, μισθολογίων, γενικής αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων, συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, έργων, αδειών οικοδομών

Aρχείο Δήμου Ναυπακτίας

 • RLA. 47.2
 • Αρχείο
 • 2001-2010

Κώδικας Νομοθεσίας περί αλλοδαπών, Ευρετήριο Αλλοδαπών, φάκελλοι δικαι-ολογητικών αλλαγής τόπου κατοικίας & ατομικοί φάκελλοι αλλοδαπών

Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)

 • RLA. 33
 • Αρχείο
 • 1928-2001

Βιβλία Διαχωρισμού Ορίων Κοινοτήτων, Πρόχειρο Πρακτικό Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και φάκελλοι συλλόγων διαφόρων κοινοτήτων, συλλόγου εργαζομένων ΟΤΑ, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ΠΣΕΑ, Στατιστικής Υπηρεσίας, ακίνητης περιουσίας Δήμου, χρηματικών ενταλμάτων

Aρχείο Δήμου Πυλήνης (και πρώην Κοινοτήτων)

 • RLA. 33.2
 • Αρχείο
 • 1988-2010

Αλληλογραφία επί θεμάτων γεωργοκτη-νοτροφικών, δασικών, εκπαιδευτικών, υγειονομικών, αρδευτικών, Δημοτολογίου, εγκύκλιοι, στατιστικά στοιχεία, όρια-ιδρυτικά στοιχεία-τοπική ιστορία, περιουσία, μνημεία & διατηρητέα, πολιτιστικοί Σύλλογοι, Πνευματικό Κέ-ντρο, κοιμητήρια, Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αιτωλική Αναπτυξιακή, θέματα αλλοδαπών και σχετική νομοθεσία, άδειες οικοδομών & καταστημάτων, οδοποιΐα, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Τοπικών Συμβουλίων, ΠΣΕΑ & Σχέδια Πολιτικής Προστασίας

Aρχείο Ειρηνοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • JUS. 2.5
 • Αρχείο
 • 1910-1999

Βιβλία Ταμείου, Εφέσεων, Πινακίων Πολιτικών Υποθέσεων, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Αποφάσεων & Πρακτικών Μικροδιαφορών, Ματαιωθεισών Υποθέσεων, Πολιτικών Δικογρα- φιών, Αγωγών, Προγραμμάτων Πλειστηριασμού & Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης, Διαταγών Πληρωμών, Πρακτικών Αναβολής και φάκελλοι αιτήσεων, πιστοποιητικών, Πίνακες δικηγόρων, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Πολιτικές Εκθέσεις, Αποφάσεις ΟΓΑ, εκλογικά

Aρχείο Κοινότητας Άνω Κερασόβου Δήμου Αρακύνθου

 • RLA. 20
 • Αρχείο
 • 1825-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελλοι αλληλογραφίας, δικαιωμάτων βοσκής, δαπανών, εκλογικών θεμάτων, κοινοτικών συμβουλίων, κοινοτικών έργων, μητρώου αρρένων και θηλέων

Aρχείο Κοινότητας Άνω Χώρας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 74
 • Αρχείο
 • 1907-1999

Φάκελλοι εγγράφων αρχείου, Πρωτόκολλα πιστοποιητικών, Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών, Καθολικό Εξόδων, Βιβλίο χρηματικών ενταλμάτων, προϋπολογισμοί, φάκελλοι ιδρυτικών στοιχείων & ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού Συμβουλίου, Ληξιαρχείου, προσωπικής εργασίας, απογραφής κτηνών, Φορολογικής Επιτροπής, εκλογών, Νομαρχίας, κοινοτικής ανάπτυξης, εορτασμών, ύδρευσης/άρδευσης, προσωπικού, κοινοτικών βοσκών & δασών, καστανοδάσους, αγρονομείου Αποδοτίας, έργων, υδραγωγείου, οδοποιΐας, σχεδίων ξενώνα, οικοδομικών αδειών κ.λ.π.

Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 45
 • Αρχείο
 • 1866-1998

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Aρχείο Κοινότητας Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου

 • RLA. 53
 • Αρχείο
 • 1935-1995

Δημοτολόγια, Ευρετήριο Δημοτών, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρόχειρο Βιβλίο Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Καθολικό & φάκελλοι κοινοτικών έργων, εγγράφων Επιτροπής επιλύ-σεως φορολογικών διαφορών, Ληξιαρχικών Πράξεων, μεταβίβασης σχολικής περιουσίας στην Κοινότητα, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων

Aρχείο Κοινότητας Αετού Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 40
 • Αρχείο
 • 1941-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Υλικού, Μητρώα Υποζυγίων, Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου & φάκελλοι αρχείου, έργων, οικοδομικών αδειών, απαλλοτριώσεων, Εθνικού Οργανισμού Καπνού & Εφορείας Καπνού

Aρχείο Κοινότητας Αμπελακιώτισσας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 71
 • Αρχείο
 • 1872-1999

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Μητρλωα απογραφής κτηνών και φάκελλοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών θεμάτων, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, πολιτιστικώνθεμάτων, Συλλόγων κ.λ.π.

Aρχείο Κοινότητας Ανθοφύτου Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 22
 • Αρχείο
 • 1863-1998

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Μητρώα, Βιβλία Ληξιαρχείου, Ταμείου, Κτηματολογίου, Πιστώσεων, Προϋπολογισμών & φάκελλοι κοινοτικών έργων, γενικής αλληλογραφίας, δικαιο-λογητικών ενταλμάτων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων, πιστοποιητικών υποζυγίων, δελτίων ετήσιας γεωργικής στατιστικής

Aρχείο Κοινότητας Αχυρών Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 38
 • Αρχείο
 • 1851-1986

Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Αποφάσεις Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ατομικός φάκελλος γραμματέως

Aρχείο Κοινότητας Βουστρίου Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 42
 • Αρχείο
 • 1868-1987

Δημοτολόγιο, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου & φάκελλοι προϋπολογισμών-απολογισμών, δικαιωμάτων βοσκής, κινητής και ακίνητης περιουσίας, φορολογικών θεμάτων, έργων, σχεδίων και διαγραμμάτων οικισμού, αδειών κατοχής καπνού, ειδικών θεμάτων

Aρχείο Κοινότητας Γραμματικούς Δήμου Αρακύνθου

 • RLA. 16
 • Αρχείο
 • 1865-1997

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Οικονομικά και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, Συνδέσμου Ύδρευσης κοινοτήτων Μακρυνείας

Aρχείο Κοινότητας Γρηγορίου πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 69
 • Αρχείο
 • 1915-1997

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας,Βιβλίο Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι έργων, ληξιαρχείου, εκλογών, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, ορίων οικισμού, κοινοτικού ξενώνα κ.λ.π.

Aρχείο Κοινότητας Δορβιτσάς Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 23.2
 • Αρχείο
 • 1867-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ληξιάρχου και Εμπιστευτικό, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Πληθυσμού, Δημοτών, Ταμείου, Υλικού, Έργων, Ενταλμάτων, Καθολικό Εξόδων, Μητρώα Θηλέων, Υπαλλήλων και φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, οικονομικών στοιχείων, ακίνητης περιουσίας, εκλογικών θεμάτων, εκπαιδευτικών, συλλόγων

Aρχείο Κοινότητας Ελατούς πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 73
 • Αρχείο
 • 1880-2008

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Πράξεων Επιτροπής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών, Πρωτόκολλα, Ληξιαρχικά Βιβλία, Βιβλίο Ακινήτου Περιουσίας, Οικονομικά Βιβλία, Μητρώο ΟΓΑ, αρχείο Μορφωτικής Εστίας-Βιβλιοθήκης Ελατούς, φάκελλοι κτηματολογίου, πολεοδομίας, κοινοτικού ξενοδοχείου, τεχνικών κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφίας, ορίων κοινότητας, κληροδοτημάτων, λειτουργίας άρδευσης, Αγροτικού Ιατρείου/Κέντρου Υγείας

Aρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 70
 • Αρχείο
 • 1860-1996

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Βιβλία Ληξιαρχείου και φάκελλοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών θεμάτων, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, Δασικού Συνεταιρισμού κ.λ.π.

Aρχείο Κοινότητας Ελευθέριανης Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 24.2
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Προέδρου, Προϋπολογισμοί, Βιβλία Εκτελεσθέντων Έργων, Πρωτόκολλα ΟΓΑ & φάκελλοι κοινοτικών έργων, στατιστικών στοιχείων, συλλόγων, περίθαλψης, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, απαλλοτριώσεων, δασικών ζητημάτων

Aρχείο Κοινότητας Ευηνοχωρίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 48
 • Αρχείο
 • 1836-2004

Βιβλία Πράξεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Μητρώα Αρρένων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ατομικοί Φάκελλοι υπαλλήλων, φάκελλοι αλληλογραφίας (προηγούμενες ενδείξεις: Φ. 1, 2, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29), αδειών λειτουργίας καταστημάτων, Σχολικών Επιτροπών Παιδείας, Πνευματικού Κέντρου, ΤΕΔΚ, Συμβουλίου Περιοχής και Έργων

Aρχείο Κοινότητας Ζευγαρακίου Δήμου Αρακύνθου

 • RLA. 19
 • Αρχείο
 • 1841-2001

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώα, Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου και Οικονομικά & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, προγράμματος ανέργων

Aρχείο Κοινότητας Κατούνας Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 37
 • Αρχείο
 • 1839-1999

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Δημοτολόγιο, Βιβλία Πρακτικών Δημαρχιακής Επιτροπής, Μητρώα & φάκελλοι αρχείου κατ’ έτος, σχεδίων πόλεως, έργων, εκλογικών θεμάτων, δικαστικών υποθέσεων, φορολογικών καταλόγων, οικονομικών στοιχείων, ατομικός φάκελλος γραμματέως, τοπογραφικά διαγράμματα

Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 39.2
 • Αρχείο
 • 1932-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο Δημοτολογίου, Μητρώο Θηλέων, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Χορηγου-μένων Πιστώσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογρα-φίας Ληξιαρχείου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών-Υποζυγίων και φάκελλοι διοικητικών ορίων, κτηματολογικού πίνακα, ιδιοκτησιών, δικαστι-κών υποθέσεων, αλληλογραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, στατιστικής, Συμβου-λίου περιοχής, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, κτηνών-υποζυγίων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων

Aρχείο Κοινότητας Κομπωτής (Κομποτής) Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 39.1
 • Αρχείο
 • 1932-1998

Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο Δημοτολογίου, Μητρώο Θηλέων, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Βιβλίο Υποχρέων εις Προσωπικήν Εργασίαν, Χορηγου-μένων Πιστώσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογρα-φίας Ληξιαρχείου, Μητρώα Απογραφής Κτηνών-Υποζυγίων και φάκελλοι διοικητικών ορίων, κτηματολογικού πίνακα, ιδιοκτησιών, δικαστι-κών υποθέσεων, αλληλογραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, στατιστικής, Συμβου-λίου περιοχής, εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, κτηνών-υποζυγίων, ατομικοί φάκελλοι υπαλλήλων

Aρχείο Κοινότητας Κονοπίνας (Κωνωπίνας) Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 43
 • Αρχείο
 • 1856-1998

Δημοτολόγιο, Βιβλία Ληξιαρχείου, Επιτροπής Επιλύσεως Φορολογικών Διαφορών, Αποφάσεων Προέδρου, Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Μητρώου Υποζυγίων, Μητρώου Υπαλλήλων, Βιβλίο Εκτελουμένων Έργων & φάκελλοι εμπιστευτι-κού πρωτοκόλλου, ιδρυτικών στοιχείων και ορίων κοινότητας, κοινοτικών αρχόντων, προσωπικού, κοινοτικού καταστήματος, λειτουργίας γραφείου, περιουσίας, κοινοτικών βοσκών και δασών, υδρεύσεως και αρδεύσεως, εκπαιδεύσεως, έργων, γεωργικώνκτηνοτρο-φικών και δασικών ζητημάτων, δικαστικών θεμάτων, προϋπολογισμών και απολογισμών

Aρχείο Κοινότητας Κρυονερίων πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 72
 • Αρχείο
 • 1835-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου & Προέδρου Κοινότητας, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά Βιβλία και φάκελλοι έργων, αγροτικών-κτηνοτροφικών θεμάτων, φορολογικών και οικονομικών, απορίας, ληξιαρχείου, ορίων οικισμού, οικοδομικών αδειών, πολιτιστικών θεμάτων κ.λ.π.

Aρχείο Κοινότητας Λεύκας Ναυπακτίας

 • RLA. 36.2
 • Αρχείο
 • 1945-2002

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου και φάκελλοι έργων, μισθώσεων κοινοτικού καταστήματος, δημοπρασιών κοινοτικού λειβαδίου, Καταστατικό Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού

Aρχείο Κοινότητας Λιμνίτσας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 65
 • Αρχείο
 • 1947-1998

Βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Αποφάσεων Προέδρου Κοινότητας, Ευρετήριο Δημοτών και Καταστατικό του Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Λιμνίτσας

Aρχείο Κοινότητας Μαμάκως/Μακύνειας του Δήμου Ναυπακτίας

 • RLA. 51
 • Αρχείο
 • 1834-1997

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου & Προέδρου, Βιβλία Ληξιαρχείου & φάκελλοι διαφόρων κοινοτικών θεμάτων, έργων, ιαματικών πηγών Αγραπιδόκαμπου, ληξιαρχικών και εκλογικών υποθέσεων

Aρχείο Κοινότητας Μανδρινής/ Μεγάλης Παλούκοβας Ναυπακτίας

 • RLA. 55.1
 • Αρχείο
 • 1915-1998

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Οικοδομικών Αδειών, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλίο Πληθυσμού, Ευρετήριο «Υποχρέων εις Προσω-πικήν Εργασίαν» & φάκελλοι λυτών εγγράφων Τ.Α.Π., Προέδρου, αδειών λειτουργίας καταστη-μάτων, απογραφής κτηνών, αδειών οικοδομής, Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., εξερχομένης αλληλογραφίας, Ληξιάρχου, ύδρευσης & τελών, φορολογικών διαφορών, εκλογών, Δασαρχείου, έργων, Μητρώου Αρρένων, Προϋπολογισμών & Απολογισμών

Aρχείο Κοινότητας Ματαράγκας Δήμου Αρακύνθου

 • RLA. 15.1
 • Αρχείο
 • 1840-2000

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Οικονομικά και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, Συνδέσμου Ύδρευσης κοινοτήτων Μακρυνείας, διαφόρων κοινοτικών θεμάτων

Aρχείο Κοινότητας Μουσούρων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 34.2
 • Αρχείο
 • 1871-2003

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Δημοτολόγια, Βιβλία Ληξιαρχείου, Προϋπολογισμοί & φάκελλοι κοινοτικών έργων και Δημοτικού Σχολείου

Aρχείο Κοινότητας Παλαιοπύργου Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 26.2
 • Αρχείο
 • 1865-1996

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά και Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ληξιαρχικά, ΟΓΑ και φάκελλοι κοινοτικών έργων, αλληλογραφίας, στατιστικών

Aρχείο Κοινότητας Παπαδατών Δήμου Αρακύνθου

 • RLA. 17
 • Αρχείο
 • 1863-1999

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά και φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων, κοινωνικής προστασίας- αγροτικού ιατρείου

Aρχείο Κοινότητας Ποκίστας (Πωκίστας) Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 28.2
 • Αρχείο
 • 1833-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Προϋπολογισμοί & φάκελλοι Ληξιαρχείου, κοινοτικών έργων, διοικητικών ορίων και οριοθέτησης οικισμού, αλληλογραφίας βουλευτών, δηλώσεων καλλιεργητών, καταστάσεων απόρων, εκλογικών καταλόγων

Aρχείο Κοινότητας Ρετσίνων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • RLA. 35
 • Αρχείο
 • 1860-1998

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Α/θμιας Φορολογικής Επιτροπής, Μητρώα Αρρένων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας & φάκελλοι κοινοτικών έργων

Aρχείο Κοινότητας Σίμου Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 21
 • Αρχείο
 • 1835-1994

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεων Προέδρου, Πρωτό-κολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Αρρένων, Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Βιβλιοθήκης, Έργων, Ταμείου, Ενταλμάτων, ΟΓΑ και φάκελλοι κοινοτικών έργων, εκπαιδευτικών θεμάτων, εκλογικών, οικονομικών στοιχείων

Aρχείο Κοινότητας Στρανώμης Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 31.2
 • Αρχείο
 • 1844-1990

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Οικονομικά, Ληξιαρχείου & φάκελλοι κοινοτικών έργων, οικοδομικών αδειών, κοινοτικών θεμάτων

Aρχείο Κοινότητας Στύλιας Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 27.2
 • Αρχείο
 • 1961-1998

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, Πρωτόκολλα ΟΓΑ, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Προϋπολογισμοί και έγγραφα επιθεωρήσεως ληξιαρχείου και τεχνικών έργων

Aρχείο Κοινότητας Τερψιθέας πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 62
 • Αρχείο
 • 1945-1998

Βιβλία Πράξεων και Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου και φάκελλοι λυτών εγγράφων αλληλογραφίας Προέδρου, κοινοτικών έργων & μελετών, διαγραμμάτων & στοιχείων Φράγματος Μόρνου, Καταστατικό Γεωργικού-Πιστωτικού Συνεταιρισμού Τερψιθέας, μίσθωσης κοινο-τικού ξενοδοχείου, αλληλογραφίας με ΤΕΔΚ & με Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, φορολογικά τέλη, έγγραφα Πνευματικού - Πολιτιστικού Κέντρου, έκδοση Συλλόγου Τερψιθεατών

Aρχείο Κοινότητας Τρύφου Δήμου Μεδεώνος

 • RLA. 41
 • Αρχείο
 • 1860-1999

Δημοτολόγιο, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Ευρετήριο ΟΓΑ, Βιβλία Ιαματικής Πηγής Αγίου Βαρβάρου, Μητρώο Θηλέων, Βιβλία Ληξιαρχείου, Έργων, Πληθυ-σμού, Εσόδων, Λουτρών & φάκελλοι αλληλο-γραφίας, έργων, οικοδομικών αδειών, κοινο-τικών βοσκών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεμάτων, κοινοτικού συμβουλίου και κοινοτικών αρχόντων, εμπιστευτικού πρωτοκόλ-λου, αποφάσεων προέδρου, προσωπικού

Aρχείο Κοινότητας Φαμήλας (Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 29.1
 • Αρχείο
 • 1845-1992

Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Ληξιαρχείου (Ευρετήρια Γάμων, Γεννήσεων, Θανάτων, Εκθέσεων Ληξιάρχου, Πληθυσμού, Δημοτών), Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας & φάκελλοι τεχνικών κοινοτικών έργων

Aρχείο Κοινότητας Φαμήλας (Φαμίλας) Δήμου Πυλήνης

 • RLA. 29.2
 • Αρχείο
 • 1950-1991

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Αποφάσεις Προέδρου, Βιβλία Οικονομικών στοιχείων, Ληξιαρχείου & φάκελλοι κοινοτικών έργων, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών θεμάτων, Κοινωνικής Πρόνοιας, προσωπικού, εκπαιδευτικών και οικονομικών θεμάτων

Aρχείο Κοινότητας Χώμορης Δήμου Ναυπακτίας

 • RLA. 52
 • Αρχείο
 • 1834-1997

Μητρώα Αρρένων & Θηλέων, Δημοτολόγιο, Ευρετήρια, Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Αποφάσεων Προέδρου, Απογραφής, Παραγωγών, Φορολογικής Επιτροπής & φάκελ-λοι έργων, ληξιαρχικών θεμάτων, στατιστικών στοιχείων, δημοτολογίου, εκλογικών καταλό-γων, αλληλογραφίας, εκπαίδευσης, κτηνοτροφικών-γεωργικών θεμάτων, ΟΓΑ, ύδρευσης, άρδευσης, Δωρεών, Συλλόγων

Aρχείο Κοινότητας-Δήμου Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας

 • RLA. 49
 • Αρχείο
 • 1835-2010

Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού/ Δημοτικού Συμβουλίου, Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημαρχιακής Επιτροπής, Αποφάσεις Προέδρου/ Δημάρχου, Βιβλία Ληξιαρχείου, Οικονομικά, Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αντιρρίου & φάκελλοι κοινοτικών/δημοτικών έργων, διαφόρων κοινοτικών θεμάτων

Aρχείο Πρωτοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • JUS. 8.3
 • Αρχείο
 • 1989, 1994

Φάκελλοι δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων, Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, δικογραφιών Βουλευμάτων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, δικογραφιών φαρμάκων, αυτόφωρα

Aρχείο Πρωτοδικείου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • JUS. 8.4
 • Αρχείο
 • 1999

Φάκελλοι δικογραφιών Μονομελούς & Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων, δικογραφιών Βουλευμάτων Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αυτόφωρα

Aρχείο πρώην Δήμου Αποδοτίας

 • RLA. 57
 • Αρχείο
 • 1999-2010

Έργα και Μελέτες, Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής, Τοπικών Συμβουλίων, Συνδέσμων, Εταιρειών Ανάπτυξης, Συμβουλίου Περιοχής και φάκελλοι αλληλογραφίας κατά το οργανόγραμμα

Aρχείο Στατιστικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νίας

 • ADM. 1.3
 • Αρχείο
 • 1991-2003

Βιβλίο Καταχωρήσεως Ληξιαρχικών Γεγονότων φυσικής κίνησης πληθυσμού, απογραφή πληθυσμού 2001, απογραφές οικοδομών-κτιρίων και πληθυσμού-κατοικιών

Aρχείο Υποθηκοφυλακείου Δήμου Κλεπαΐδος

 • MTG. 7
 • Αρχείο
 • 1871-1963

Τόμοι Μερίδων (Ευρετήρια Μεταγραφών), Αλφαβητικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Τόμοι Εγγραφής Υποθηκών, Σώματα Μεταγεγραμμένων Συμβολαίων, Εκθέσεις Υποθηκών (λυτά έγγραφα)

Aρχείο Υποθηκοφυλακείου Δήμου Προσχίου

 • MTG. 5
 • Αρχείο
 • 1857-1952

Τόμοι Μερίδων (Ευρετήρια Μεταγραφών), Αλφαβητικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Τόμοι Εγγραφής Υποθηκών, Σώματα Μεταγεγραμμένων Συμβολαίων, Εκθέσεις Υποθηκών (λυτά έγγραφα), Βιβλία Κατασχέσεων, Εκθέσεων Κατασχέσεων, Διεκδικήσεων, Μεταγραφής Δηλώσεων Φόρου Μεταβιβάσεων Ακινήτων, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία

Aρχείο Υποθηκοφυλακείου Δήμου Πυλλήνης

 • MTG. 6
 • Αρχείο
 • 1871-1963

Τόμοι Μερίδων (Ευρετήρια Μεταγραφών), Αλφαβητικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Τόμοι Εγγραφής Υποθηκών, Σώματα Μεταγεγραμμένων Συμβολαίων, Εκθέσεις Υποθηκών (λυτά έγγραφα)

Aρχείο Υποθηκοφυλακείου Ι.Π.Mεσολογγίου

 • MTG. 1.3
 • Αρχείο
 • 1896-2003

Bιβλία Mεταγραφών του Δήμου Μεσολογγίου, Υποθηκών, Διεκδικήσεων, Κατασχέσεων, Τελών & Δικαιωμάτων, Γενικά Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών και Αντιγράφων

Aρχείο Υποθηκοφυλακείων Δήμων Aιτωλικού & Ωλενείας

 • MTG. 4.2
 • Αρχείο
 • 1874-1943

Ημερολόγια Στατιστικής Υποθηκών & Μεταγραφών, Βιβλία πιστοποιητικών & αντιγράφων, Εκθέσεις κατασχέσεων Δήμων Αιτωλικού & Ωλενείας, Eυρετήρια Aλφαβητικά Mεταγραφών, Αριθμητικό Ευρετήριο, Ευρετήριο ενυποθήκων δανειστών και συμβόλαια μεταγεγραμμένα στα Βιβλία Μεταγραφών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασπριά

 • EDU. 150
 • Αρχείο
 • 1897-2002

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Ημερησίου Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Επιτροπής Παιδείας, Βιβλίο Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας & φάκελλος διδακτηρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρύπου Ναυπακτίας

 • EDU. 157
 • Αρχείο
 • 1951-1970

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Προσωπικού & Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείο Αγρινίου

 • EDU. 371
 • Αρχείο
 • 1964-2004

Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων & φάκελλοι διδακτηρίου, αλληλογραφίας, εγκυκλίων & διαταγών Επιθεωρητού, Σχολικού Συμβούλου, οικονομικών στοιχείων, δυναμολόγιο του Σχολείου, μεταβίβαση περιουσίας στους Ο.Τ.Α.

Αρχείο 11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • EDU. 466
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Μητρώα Νηπίων, Παρουσιολόγιο, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Ημερήσιας Λειτουργίας, Πράξεων Συλλόγου και Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Απολογιστικά στοιχεία & φάκελλοι εξερχόμενης αλληλογραφίας

Αρχείο 1ου Nηπιαγωγείου Mεσολογγίου

 • EDU. 45
 • Αρχείο
 • 1966-1992

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Bιβλία Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Mαθητολόγιο, Bιβλίο Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας Λειτουργίας και φάκελλοι πιστοποιητικών εγγραφής, αλληλογραφίας, απολογιστικών στοιχείων Σχολικού Ταμείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 1086