Προεπισκόπηση εκτύπωσης Κλείσιμο

Εμφανίζει 121 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Απασχόληση - Κρατική πολιτική
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM008.06
 • Αρχείο
 • 1948-2010 (περ.)
 1. Φάκελοι αιτήσεων αναπήρων πολεμιστών και θυμάτων πολέμου έως 31-12-1990 (1-323 αιτήσεις , 7 φάκελοι)
 2. Γενική αλληλογραφία (αποφάσεις – νομοθεσία) σχετικά με το τοπικό συμβούλιο προστασίας ανάπηρων πολεμιστών ετών 1970-1990 (1 Ντοσιέ) και 1 μονογραφία με τίτλο «Προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου: νομοθεσία-ερμηνεία-νομολογία» Γεωργίου Κυρ. Κοκολάκη (υπαλλήλου Υπουργείου Εργασίας)
 3. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι σχετικά με την νομοθεσία ανάπηρων πολεμιστών Α.Ν 1836/1951 8/5/1959-16/7/1977 (1 φάκελος), φάκελοι συγκρότησης Τοπικών Συμβουλίων προστασίας παλαιών πολεμιστών / απολυόμενων εκ των τάξεων του Στρατού ετών 1974-1976 (3 φάκελοι), αλληλογραφία περί πολεμιστών έτους 1976 (1 φάκελος) – (σύνολο φακέλων 5)
 4. Αλληλογραφία σχετικά με υποτρόφους αλλοδαπούς 1973-2000 (2 φάκελοι)
 5. Αλληλογραφία σχετικά με την χορήγηση αδειών εργασίας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και προπονητών 1974-2010 (1φάκελος)
 6. Αλληλογραφία σχετικά με την χορήγηση αδειών εργασίας αλλοδαπών σε κρατικούς αερολιμένες 1982-2010 (1Φάκελος)
 7. Αλληλογραφία σχετικά με την χορήγηση αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς τεχνικούς 1970-2010 (1 φάκελος)
 8. Αλληλογραφία σχετικά με την χορήγηση αδειών εργασίας αλλοδαπών χορευτριών και χορευτών 1971-2010 (1 φάκελος)
 9. Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπηρεσίας έτους 1976 (Νομαρχία Αχαΐας – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Αχαΐας) (1 φάκελος)
 10. Πρακτικά και λοιπά έγγραφα συσκέψεων τριμερούς συνεργασίας, συμβουλίων, επιτροπές και ομάδες εργασίας: Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου Ν. 751/48 Νομού Αχαΐας (8 βιβλία πρακτικών ετών 1948-1965) και Βιβλίο πρωτοκόλλου Τοπικού Συμβουλίου Ν. 751/48 Νομού Αχαΐας Νο 1-126/1948 και 1-573/1949 (1 βιβλίο)

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο ΟΑΕΔ Αλεξάνδρειας

 • GR ADM016.05
 • Αρχείο
 • 1984-2007

Περιλαμβάνει: α) ατομικούς φακέλους ανεργίας έτους 2003-2007, β) ατομικούς φακέλους τριμήνου βοηθήματος ετών 2006-2007, γ) ατομικούς φακέλους βοηθήματος αποφυλακισθέντων 2005-2007, δ) ατομικούς φακέλους βοηθήματος εκδοροσφαγέων 2005-2007, ε) ατομικούς φακέλους απορριπτικών αποφάσεων τακτικής ανεργίας 2004-2007, στ) φάκελους πρακτικής άσκησης ΤΕΙ 2003-2007, ζ) Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για Δελτία εγγραφής Ανέργων, Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης, Καταγγελίες Σύμβασης Εργασίας, η) Φακέλους Προγραμμάτων ΝΘΕ (Νέων Θέσεων Εργασίας) ετών 1984-1994, θ) Φακέλους προγραμμάτων ΝΕΕ (Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών) ετών 1986-1987, ι) Αλληλογραφία.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.5
 • Αρχείο
 • 1984-2008

Φάκελοι:
Επιδοτηθέντων ανέργων, ΕΣΠΑ, Τριμήνου βοηθήματος, Επιχορήγησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ, Μακροχρονίως ανέργων, Σμπληρωματικών παροχών μητρότητας, Επιδοτηθέντων εφέδρων, ΔΛΟΕΜ, Ειδικής συμπληρωματικής παροχής εκδοροσφαγέων, Ειδικού βοηθήματος αποφυλακιζομένων, Προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΝΕΕ, Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας ΝΘΕ, Δικαιολογητικά εκτάκτων βοηθημάτων χειριστών, Δικαιολογητικά εκτάκτων βοηθημάτων οικοδόμων, Προσλήψεις εργοδοτών και Δελτία εγγραφής ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.3
 • Αρχείο
 • 1977-2005

Φάκελοι:
Επίδομα Μητρότητας, Παροχές για πρακτική άσκηση φοιτητών ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, Επιδότηση εφέδρου, Ειδικό βοήθημα αποφυλακιζόμενων, Έκτακτη οικονομική ενίσχυση παλιννοστούντων, Επίδομα Ανεργίας, Οικοδομικό Βοήθημα, Κατάσταση πληρωμής επιδοτούμενων ανέργων, Βεβαιώσεις επιδότησης ανέργων, Αλληλογραφία εξερχόμενη, Έκθεση δραστηριότητας, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών, Καταστάσεις ανέργων ασφαλισμένων, Βεβαιώσεις εργοδοτών, Επίδομα Θέρμανσης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.1
 • Αρχείο
 • 1967-1997

Φάκελοι:
Οικοδομικό βοήθημα (επιταγές), Ειδικού βοηθήματος μετά τρίμηνη ανεργία, Συμπληρωματικών παροχών μητρότητας, Ε.Σ.Π.Α., Επιδοτηθέντων εφέδρων, Δικαιούχων Δ.Λ.Ο.Ε.Μ., Επιδοτηθέντων ανέργων, Καταστάσεις νέων επιδοτούμενων ανέργων, Απορριπτικές αποφάσεις παροχών, Επιχορήγησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ & ΣΕΛΕΤΕ, Οικονομικής ενίσχυσης πολιτικών προσφύγων, Αναγγελίες Κ.Σ.Ε. & Λ.Σ.Ε., Εργοδοτών για μετακίνηση εργατικού δυναμικού για συλλογή ελαιοκάρπου, Επανένταξης μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας, Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικών επιχειρήσεων, Δικαιολογητικά προστατευομένων, Μετεγκατάστασης για μόνιμη απασχόληση, Χρηματοδότησης Δήμων & Κοινοτήτων για την εκτέλεση κοινωφελών έργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ / ΤΥ Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM41.1
 • Αρχείο
 • 1988-2001

Φάκελοι: Επιδοτηθέντες Άνεργοι, Δικαιούχοι Οικογενειακού επιδόματος, Επιδοτηθέντες Έφεδροι, ΕΣΠΑ, Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας, Επιχορήγηση Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών, Πρόσθετη Σπουδαστική Άδεια στους εργαζόμενους μαθητές, Αναγγελίες 25 Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Βόλου

Αρχείο ΟΑΕΔ / Κ.Π.Α. Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM41.5
 • Αρχείο
 • [1984-2000]

Φάκελοι:
Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ), Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), ΝΘΕ και ΝΕΕ ΑΜΕΑ, παλιννοστούντων, ειδικών κοινωνικών ομάδων (αποφυλακισθέντων κ.ά.).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.6
 • Αρχείο
 • 2006-2009

Φάκελοι: Επιδοτηθέντων ανέργων, ΕΣΠΑ, Τριμήνου βοηθήματος, Αναγγελίες Κ.Σ.Ε. & Λ.Σ.Ε., Επιχορήγησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ, Προσλήψεις εργοδοτών και Δελτία εγγραφής ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.4
 • Αρχείο
 • 1984-2003

Φάκελοι:
Πρόσθετης άδειας φοιτητών Ν. 1346/83, Ειδικής συμπληρωματικής παροχής ανεργίας εκδοροσφαγέων, Ειδικού βοηθήματος αποφυλακιζομένων, Μακροχρονίως ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ/ Τοπικής Υπηρεσίας Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM32.2
 • Αρχείο
 • 1991-1997

Φάκελοι:
Επίδομα Τέκνων, Γραφείο Ασφάλισης, Αιτήσεις – Δηλώσεις ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο ΟΑΕΔ / Κ.Π.Α. Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM41.2
 • Αρχείο
 • 1984-2004

Φάκελοι:
Καταγγελίες Σύμβασης Εργασίας (Λήξεις, Απολύσεις, Οικειοθελείς Αποχωρήσεις), Συνήθης Αλληλογραφία – Έγγραφα, Φάκελοι Υπαλλήλων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου

Αρχείο ΟΑΕΔ / Κ.Π.Α. Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM41.3
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Φάκελοι:
Συμβουλευτικών Επιτροπών ΟΑΕΔ, Αλληλογραφία με ΟΑΕΔ Αθηνών, Στατιστικά πληρωμών, Καταστάσεις πληρωμών επιδοτούμενων εργαζομένων, Αναγγελίες οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών (παραιτήσεις), καταγγελίες συμβάσεων εργασίας (απολύσεις), Αναγγελίες πρόσληψης, Δελτία εργοδοτών, Ατομικοί φάκελοι δικαιούχων επιδόματος ανεργίας,

Βιβλία:
Πρακτικά Συμβουλευτικής Επιτροπής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ Νομού Μαγνησίας, Πρωτόκολλο Γραφείου Εργασίας Βόλου, Πρωτόκολλο Υπηρεσίας ΟΑΕΔ Ν. Μαγνησίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Βόλου

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1991-1996

Φάκελοι ανέργων, οικογενειακού επιδόματος, εφέδρων, εργοδοτών πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Λαμίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GRGSA-SER ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1953 - 2002

Βιβλία πρακτικών Νομαρχιακής Επιτροπής Εργασίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βασικές διατάξεις, Σχέδια εγγράφων, μισθοδοσία υπαλλήλων, Πειθαρχικό συμβούλιο κουρέων -κομμωτών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM014.05
 • Αρχείο
 • 2004 - 2009

Φάκελοι επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις για παραβάσεις, αιτήσεις διενέργειας εργατικών διαφορών, αλληλογραφία με επιχειρήσεις, φάκελος εβδομαδιαίων αναπαύσεων προσωπικού και φάκελοι επιχειρήσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.006
 • Αρχείο
 • 1968 - 1997

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι δαπανών, ανεργίας, Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.), 14ημερης άδειας, μητρότητας κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.004
 • Αρχείο
 • 1980 - 1996

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι ανεργίας, 14ημερης άδειας, μητρότητας, δαπανών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.003
 • Αρχείο
 • 1979 - 1995

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι ανεργίας, 14ήμερης άδειας, μητρότητας, δαπανών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.002
 • Αρχείο
 • 1971 - 1995

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, φάκελοι δαπανών, ανεργίας, μητρότητας, μαθητών Ο.Α.Ε.Δ., παλιννόστησης κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1990

Βιβλία αλληλογραφίας, πρακτικών, μητρώων, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, μαθητείας, μετανάστευσης, ανεργίας και επιδομάτων οικογενειακών, Ι.Κ.Α., οικονομικών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σερρών

 • GRGSA-SER ADM012.05
 • Αρχείο
 • 1979 - 2011

Αρχείο του Κέντρου Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαιδεύσεως και Κοινωνικής Αναπτύξεως. Προγράμματα stage, Βεβαιώσεις μεταβολής ατομικών στοιχείων, οικονομικά έγγραφα, προσλήψεις, πρωτόκολλα ορκομωσίας, απολύσεις. Έγγραφα κατάρτισης ανέργων και ιατρικών γνωματεύσεων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.10
 • Αρχείο
 • 1990 - 2009

Στοιχεία οικονομικού έτους 1990, αιτήσεις-βεβαιώσεις ανεργίας (2009), απολύσεις (2008).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.04
 • Αρχείο
 • 1992 - 1998

Ατομικοί φάκελοι διαφόρων κατηγοριών εργασιακής κατάστασης, καταστάσεις ανέργων, φάκελοι αλληλογραφίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1995

Ατομικοί φάκελοι ανέργων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, επιδοτούμενων μητέρων, εφέδρων, σπουδαστών ΤΕΙ, μετεγκατάστασης μεταναστών, προσωρινής μετακίνησης εργαζομένων (254 ατομικοί φάκελοι). 1 φάκελος απολύσεων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Βιβλία(4) προϋπολογισμών,1 δελτίο Νομαρχίας Σερρών. Υπηρεσιακή αλληλογραφία[σχέδια εγγράφων(1985-1991),στατιστικά],φάκελος απολύσεων εργαζομένων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.09
 • Αρχείο
 • 1992 - 2001

Πρωτόκολλα μηνύσεων, Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ιδιωτικά συμφωνητικά εργασίας αλλοδαπών (2003), φάκελος πολεμιστών (1974-87).

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GRGSA-SER ADM016.05
 • Αρχείο
 • 1976 - 1998

Φάκελοι ανέργων, φάκελος απολύσεων, απολογιστικά στοιχεία, στατιστικά δελτία Ο.Α.Ε.Δ. (έντυπα), μισθοδοσία υπαλλήλων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Τοπική Υπηρεσία Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)-Τ.Υ. Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1964-2000

Βιβλία πράξεων συμβουλευτικής επιτροπής του γραφείου εύρεσης εργασίας Καλαμάτας, βιβλίο καταγγελιών σύμβασης εργασίας, βιβλίο διακίνησης εργατικού δυναμικού, ονομαστικές καταστάσεις εγγραφέντων για απασχόληση στη δυτική Γερμανία, ημερήσια δελτία σίτισης, βιβλία παρουσίας προσωπικού.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM049.04
 • Αρχείο
 • 1952-2000
 1. Μητρώο εργοδοτών από 1968-1979
 2. Μισθοδοτικές καταστάσεις επιχ. LEVIS
 3. Βιβλίο αναστολών επιδότησης από Ιαν. 1995 έως Ιούνιο 1999
 4. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3300001 έως 3303187
 5. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3303188 έως 3311502
 6. βιβλίο κίνησης επιταγών οικογενειακού επιδόματος ΔΛΟΕΜ από 2-6-1995 έως 27-9-2000
 7. Μητρώο αποφοίτων ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» Αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 8. Μαθητολόγιο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Μεσσηνίας ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 9. Μητρώο αρρένων ταμείου ανεργίας από 1952 έως 1957
 10. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1962 έως 1966
 11. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1966 έως 1973

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Δράμας

 • GRGSA-DRA EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλίο Ποινολογίου, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτοκόλλου, Απουσιών Διαφόρων Ειδικοτήτων, Εκθέσεις και Προγράμματα Πρακτικής Άσκησης, Ωρολόγια Προγράμματα, Ατομικές Καρτέλες Μαθητών, Εκθέσεις Απογραφής Υλικών, Στατιστικά Δελτία, Συμφωνητικά Μαθητείας Διαφόρων Ειδικοτήτων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.005
 • Αρχείο
 • 1981 - 1996

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, φάκελοι ανεργίας, 14ήμερης άδειας, μητρότητας, δαπανών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας

Αρχείο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GR GRGSA-ACH ADM043.02
 • Αρχείο
 • 1972-2009

Αρχείο τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού: εισερχόμενη αλληλογραφία, τεστ δεξιοτήτων, μονογραφίες κλπ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM008.02
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Λυτά έγγραφα που αφορούν σε: απασχόληση-Γραφεία εύρεσης εργασίας, Σχολές μαθητείας - προκήρυξη διαγωνισμού προς εισαγωγή, μηνύσεις (αντίγραφα), υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων, εργατικά ατυχήματα, εργασία Κυριακής, εκθέσεις προς Νομαρχία κλπ.

Νομαρχία Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας της Νομαρχίας Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1950-1970 (δεκ.)

Ατομικοί φάκελοι με αιτήσεις και δικαιολογητικά απολυόμενων από τις τάξεις του Στρατού ως προστατευόμενοι του Α.Ν. 1836/51 (περί προστασίας παλαιών πολεμιστών) και δικαιολογητικά για εύρεση εργασίας-διορισμό.

Αρχείο Νομαρχίας Αχαΐας, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Σάμου

 • Αρχείο
 • 1935-1999

Καταστάσεις προσωπικού και ωρών εργασίας, προγράμματα εργασίας, άδειες εργασίας αλλοδαπών, στατιστικά στοιχεία, σωματεία, οικονομικά, μηνύσεις, νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι, αποφάσεις ανοίγματος και κλεισίματος καταστημάτων, εργατικών ατυχημάτων, ισότητας φύλων, προϋπηρεσία ανηλίκων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καταστάσεων, θεωρήσεις βιβλίων αυτοκινήτων, εγγράφων, επιθεωρήσεις εργασίας Βαθέος Σάμου, μητρώον εργασιακών σωματείων, καταγγελιών, βιβλία δρομολογίων, βιβλίο επίπλων-σκευών, βιβλίον δελτίον ελέγχου, βιβλίο καταχωρήσεων εισερχομένων εγγράφων, βιβλίο σημάτων, ευρετήριο Σ. Σ. Ε. και Δ. Δ., Δ.Ε.Ν., βιβλίο παραλαβής-παράδοσης δελτίων ελέγχου, θεωρήσεις βιβλίων αυτοκινήτων, στατιστικά , σωματεία.

Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Νομού Σάμου

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.07
 • Αρχείο
 • 1997-1998

Φάκελοι Ανεργίας, Ειδικού Βοηθήματος, Φάκελοι Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών, Σπουδαστών, Απορριπτικών Αποφάσεων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Σάμου

 • Αρχείο
 • 1997-1999

Φάκελοι με καταστάσεις τακτικής επιδότησης ανέργων, απολύσεις εργαζομένων, εγκύκλιοι, εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας, εφεδρικά επιδόματα κ.ά..

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σάμου

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Σάμου

 • Αρχείο
 • 1979-1996

Φάκελοι με καταστάσεις τακτικής επιδότησης ανέργων, απολύσεις εργαζομένων, εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας, εγκύκλιοι σχετικές με επιδόματα ανεργίας, εγκύκλιοι σχετικές με οικογενειακά επιδόματα παιδιών, γενικές εγκύκλιοι από διάφορες υπηρεσίες, έκτακτες επιδοτήσεις, εφεδρικά επιδόματα, μετεγκατάσταση, έγγραφα οργάνωσης και υποστήριξης των υπηρεσιών του οργανισμού, εξερχόμενα έγγραφα και θέματα απασχόλησης των εργαζομένων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σάμου

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Σάμου

 • Αρχείο
 • 1984-1992

Καταστάσεις επιδοτήσεων μητρότητας, καταστάσεις ανεργίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Σάμου

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Καταστατικά, Ισολογισμοί, Απολογισμοί, Ημερήσια Δελτία Δρομολογίων, Αλληλογραφία, Αποφάσεις Ωραρίου Λειτουργίας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Υπομνήματα, Απαιτήσεις επί Αναφορών Αιτήσεων, Αλλοδαποί, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Ωράρια Εργασίας, Απολύσεις-Απεργίες-Αποζημιώσεις, Καταστάσεις Μισθοδοσίας, Δικαστικές Αποφάσεις, Πίνακες Αποδοχών, Αναγγελίες Αδειών, Οικονομική Διαχείριση, Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.06
 • Αρχείο
 • 1995-1996

Καταστάσεις, Ατομικοί Φάκελοι Κινήτρων Μετεγκατάστασης, Κινήτρων ΕΣΠΑ, Παροχών Μητρότητας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών,Απορριπτικών Αποφάσεων και Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1984-1989

Φάκελοι Κινήτρων Μετεγκατάστασης, ΕΣΠΑ, Επιδομάτων Ανεργίας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Παροχών Μητρότητας, Αδειών Μαθητών, Απορριπτικών Αποφάσεων Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1990-1991

Φάκελοι Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών, Παλιννοστήσεων και Επιδομάτων Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.12
 • Αρχείο
 • 2003-2005

Επιδότηση Τακτικής Ανεργίας, Επιδότηση Προγράμματα ΕΣΠΑ, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ, Ειδικό Βοήθημα, Οικογενειακό Επίδομα

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.01
 • Αρχείο
 • 1972-1979, 1989

Φάκελοι Οικογενειακών Επιδομάτων, Παροχών Μητρότητας, Επιδομάτων Ανεργίας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Αδειών Μαθητών και Απορριπτικών Αποφάσεων Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.08
 • Αρχείο
 • 1999-2001

Καταστάσεις Ανεργίας, ΕΣΠΑ,, Μητρότητας, Στράτευσης Σπουδαστών, Ειδικού Βοηθήματος Εγγεγραμμένων Ανέργων

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Κοινωνικής Επιθεώρησης Σάμου

 • Αρχείο
 • 1965-2003

Βιβλία: Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Καταστάσεων προσωπικού, Θεωρήσεις βιβλίων δρομολογίων, βιβλία Παραδόσεως εγγράφων, Παρουσιολόγιο, Μητρώο αλλοδαπών, Καταχωρήσεως βιβλιαρίων εργασίας ανηλίκων, Πρακτικά Επιτροπών Υπουργείου Εργασίας.
Φάκελοι: "γενικαί διαταγαί", υγειονομική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων, στατιστικά, νόμοι - διατάγματα - αποφάσεις - εγκύκλιοι, μηνύσεις - μηνυτήριοι αναφοραί, χρονικά όρια εργασίας, φορτοεκφορτωτικά, διπλώματα - πτυχία - ειδικές άδειες εργαζομένων - θεωρήσεις, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, ανήλικοι, αλλοδαποί, οικονομικά, προστασία πολεμιστών, αποδοχές εργαζομένων, διαιτησία, απασχόληση, οργανισμοί, ατομικές συμβάσεις, καταστάσεις προσωπικού, δελτία ωρών εργασίας κ.ά..

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ.

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1973-1994

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.04
 • Αρχείο
 • 1992-1993

Φάκελοι Κινήτρων Μετεγκατάστασης, ΕΣΠΑ, Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας, Εφεδρικών Επιδομάτων, Άδειας Μαθητών, Παλιννοστήσεων, Απορριπτικών Αποφάσεων και Ανεργίας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM001.05
 • Αρχείο
 • 1994-1994

Καταστάσεις ασφαλισμένων, Ατομικοί Φάκελοι ανεργίας και μητρότητας, άδειας μαθητών, πρακτικής άσκησης σπουδαστών και ειδικού βοηθήματος

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Νομού Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Πιερίας

 • ADM063
 • Αρχείο
 • 1970 - 1993

Φάκελλος μηνιαίων στατιστικών πινάκων παροχών ανεργίας ετών 1983-1986. Βεβαιώσεις εργοδοτών για συμβάσεις ορισμένου χρόνου/έργου 1987. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας 1987. Φάκελλοι παλιννόστησης. Αναστολές/διακοπές επιδόματος. Αιτήσεις εργοδοτών. Φάκελοι επιδομάτων Τ.Ε.Ι. Φάκελοι ανεργίας. Φάκελοι Ε.Σ.Π.Α. Φάκελοι πολιτικών προσφύγων. Φάκελοι ΔΛΟΕΜ. Διοικητικά έγγραφα. Ατήσεις ζήτησης μισθωτών. Ατομικοί φάκελοι στράτευσης. Φάκελος έκτακτων επιδοτήσεων. Φάκελοι ειδικού βηθήματος.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Ν. Πιερίας

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας

 • GR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1972-1994

Το αρχείο αποτελείται από: φακέλους οικογενειακών επιδομάτων 1972-1973, φάκελο εξερχομένων 1991, φάκελος διαταγών Νομαρχίας 1991, ατομικούς φακέλους ανέργων 1991,1993, φάκελοι παλιννόστησης 1993, φάκελος απορριπτικές παλιννοστούντων 1993, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων 1993, φάκελος στατιστικών στοιχείων 1993, φάκελος αναστολών Ε.Ε.Π.Α. 1993, φακέλους απολύσεων 1993-1994, φακέλους αναστολών 1993, αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών 1993, έγγραφα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 1993.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Ν. Πιερίας

 • GR ADM004.05
 • Αρχείο
 • 2002-2006

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας, Αναγγελίες Πρόσληψης, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας, Αναστολές-Διακοπές και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.10
 • Αρχείο
 • 1999-2002

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.09
 • Αρχείο
 • 1995-2001

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.03
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Πολ. Προσφύγων, Στράτευσης, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας και ΔΛΟΕΜ, Αναγγελίες Πρόσληψης και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.07
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Αλληλογραφίας (Εισερχόμενα-Εξερχόμενα), Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών και Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.11
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Δελτία εγγραφής ανέργου, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αναγγελίες, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Απορριπτικές αποφάσεις, Επιδόματα, Φάκελοι μητρότητας, Φάκελοι Ποντίων και Ατομικοί φάκελοι ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.04
 • Αρχείο
 • 2002-2005

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας και ΔΛΟΕΜ, Αναγγελίες Πρόσληψης, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας, Αναγγελίες Πρόσληψης, Αναστολές-Διακοπές και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κ.Π.Α. 2 Κατερίνης

 • GR ADM004.12
 • Αρχείο
 • 2005-2008

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Απορριπτικές αποφάσεις, Πρακτική ΤΕΙ, , Καταγγελίες σύμβασης έργου, Αναγγελίες, Αναστολές - Διακοπές, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.08
 • Αρχείο
 • 1996-2000

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Ζήτηση μισθωτών, Δελτία εγγραφής ανέργων και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Κιλκίς

 • ADM117
 • Αρχείο
 • 1990 - 1996

Γραφείο απασχόλησης: καταγγελίες σύμβασης εργασίας. Γραφείο ασφάλισης: απορριπτικές αποφάσεις ανεργίας, φάκελοι ανεργίας, φάκελοι στράτευσης, φάκελοι μητρότητας, φάκελοι ανεργίας Ν.1545/85 1990. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας 1994. Εγκύκλιοι για ζήτηση και για επαγγελματική κατάρτιση προσωπικού 1993. 20 ατομικοί φάκελλοι εφέδρων 1991. Ζήτηση μισθωτών. Επαγγελματική κατάρτιση. Απορριπτικές στράτευσης - μητρότητας. Κατάσταση ανεγγελθέντων ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Ν. Κιλκίς

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νεάπολης

 • ADM126
 • Αρχείο
 • 1955 - 1994

Εγκύκλιοι σχετικές με ζήτηση προσωπικού 1990, 1993. 150 ατομικοί φάκελλοι οικογενειακού επιδόματος ή ΔΛΟΕΜ, 1955-1994. Ατομικοί φάκελοι ανέργων, μητρότητας, απορριπτικές αποφάσεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Νεάπολης

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Λαγκαδά

 • ADM155
 • Αρχείο
 • 1979 - 2012

300 φάκελοι ανεργίας. 9 φάκελοι με πρακτικά ασκουμένων των ΚΑΤΕΕ. 82 φάκελοι Μητρότητας. 56 φάκελοι πολιτικών προσφύγων. 30 φάκελοι απορριπτικές αποφάσεις. Γραφείο Απασχόλησης: ένας φάκελος με καταγγελίες Σύμβασης Εργασίας- Δηλώσεις Εργοδότη (1996). Γραφείο Ασφάλισης: επτά φάκελοι στράτευσης (1993), είκοσι φάκελοι Παλιννοστούντων (1993), δέκα φάκελοι Απορ/κών αποφάσεων (1993). Γρ. Ασφάλισης: 15 φάκελοι Παλιννοστούντων 1994.10 φάκελοι Απορ/κών 1994. Γρ. Απασχόλησης: 1 φάκελος με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας/ βεβαιώσεων -δηλώσεων εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου έργου 1997. Φάκελοι ανεργίας,1995-2000. Φάκελοι μητρότητας, 1995-2000. Φάκελοι παλιννοστούντων, 1995-2000. Φάκελοι στράτευσης, 1995-2000. Απορριπτικές ανεργίας,1996-2000. Έγγραφα-σχέδια εξερχομένων εγγράφων, 1995-2000. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας/Βεβαιώσεις-Δηλώσεις εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 1998-2000.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Λαγκαδά

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 25ης Μαρτίου

 • ADM090
 • Αρχείο
 • 1981 - 1998

Φάκελοι Ανεργίας, Μητρότητος, Επιδομάτων: φάκελλοι ανεργίας. Παροχών μητρότητας. Εφεδρικών επιδομάτων. Επιδότησης Ελληνοποντίων. Ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ. Απολύσεις. Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία 25ης Μαρτίου

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γιαννιτσών

 • ADM062
 • Αρχείο
 • 1968 - 1984

Φάκελοι παλιννοστούντων, στατιστικά στοιχεία διακίνησης εργατικού δυναμικού, οικογενειακά επιδόματα. Πρωτόκολλα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ετών 1970-1982. Βιβλίο επαναπατριζόμενων από Δυτ. Γερμανία ετών 1968-1977. Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου μετακίνησης εργατικού δυναμικού ετών 1970-72.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Γιαννιτσών

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Κατερίνης

 • ADM116
 • Αρχείο
 • 1990 - 1997

4 φάκελοι προσωπικού. 2 φάκελοι εκπαίδευσης. 1 φάκελος γραμματείας διοικητή. 1 φάκελος μεταβολών προσωπικού. 1 φάκελος προγράμματα προσωπικού.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Γουμένισσας Κιλκίς

 • ADM131
 • Αρχείο
 • 1983 - 1989

8 φάκελλοι με καταγγελίες σύμβασης εργασίας ετών 1983-1989, 150 ατομικοί φάκελλοι ανεργίας, 19 ατομικοί φάκελλοι μητρότητας, 27 ατομικοί φάκελλοι απορριπτικών αποφάσεων ανεργίας, 63 ατομικοί φάκελλοι εφέδρων, 90 ατομικοί φάκελλοι Ε.Σ.Π.Α., 74 ατομικοί φάκελλοι μετεγκατάστασης, 27 ατομικοί φάκελλοι πολιτικών προσφύγων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Τοπική Υπηρεσία Γουμένισσας Κιλκίς

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Ωραιόκαστρου

 • ADM067
 • Αρχείο
 • 1968 - 2004

Φάκελοι μαθητών. Αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών 1985-1994. Πιστοποιητικά σπουδών 1992 και 1993. Εγκύκλιοι-διαταγές διοίκησης. Γενικό Αρχείο. Αιτήσεις τμημάτων εκπαίδευσης. Βεβαιώσεις φοίτησης εκπαιδευομένων. Δικαιολογητικά μαθητείας. Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης τμημάτων. Φάκελοι πρακτικών. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιχειρήσεων. Θέματα σπουδαστών και τμημάτων Σχολών. Αναλυτικά προγράμματα. Διοικητικά θέματα. Πρακτική άσκηση φοιτητών. Εκθέσεις ΟΑΕΔ. Ποινές. Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα. Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων, τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων μαθητείας του ΟΑΕΔ,1994. Σχετικά με ένταξη των σχολών Μαθητείας στα Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δίκτυα, Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Χορήγηση διδακτικών βιβλίων, 1997. Μαθητικές εκλογές, εξεύρεση νέων ειδικοτήτων, 1995. Βιβλία παρουσίας τακτικού και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναγράφεται ειδικότητα, ώρες σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικός, υπογραφές). Βιβλία διεκπεραίωσης, αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ωραιόκαστρου

Αρχείο Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕ.Τ.Ε.Κ.) Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM057
 • Αρχείο
 • 1989

Φάκελος του Τμήματος Γραμματείας: Διοικητικά έγγραφα, Ένωση Κομμωτών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών

 • ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1976-2001

Άδειες εργασίας, φάκελοι θυμάτων πολέμου, λειτουργίες καταστημάτων, στατιστικά, έλεγχοι τόπων εργασίας, καταγγελίες.

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 121