Εθνικό Ταμείο (περιόδου Αγώνα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Νομικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Εθνικό Ταμείο (περιόδου Αγώνα)

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η ταμειακή υπηρεσία από το 1822 μέχρι το 1824 διεξαγόταν από έναν υπάλληλο του Υπουργείου της Οικονομίας, ο οποίος εκτελούσε χρέη Ταμία. Ως Ταμίας για ένα διάστημα υπηρέτησε ο Αναστάσιος Ελαιών.
Εν όψει της ανάληψης των πρώτων ποσών του Α΄ δανείου του εξωτερικού την 1η Απριλίου 1824 προτάθηκε στο Βουλευτικό η σύσταση θέσης Γενικού Θησαυροφύλακα με σκοπό την αναδιοργάνωση της κρατικής ταμειακής υπηρεσίας. Το Βουλευτικό αποβλέποντας στην αποφυγή ενδεχόμενων κατάχρησης ανέθεσε σε επιτροπή τη σύνταξη του σχετικού σχεδίου νόμου. Το σχέδιο αυτό στις αρχές του Οκτωβρίου, έγινε ο υπ’ αριθ. ΛϚ΄ νόμος περί Εθνικού Ταμείου.
Ο ανωτέρω νόμος όριζε τα εξής: α) στο Εθνικό Ταμείο, το οποίο πλέον θα αποτελούσε αυτοτελή υπηρεσία, θα εισέρρεαν όλα τα δημόσια έσοδα και οι εισπράξεις που γίνονταν μέσω των διαφόρων οργάνων του Υπουργείου της Οικονομίας. Επίσης, από το Εθνικό Ταμείο θα πληρωνόταν κάθε δαπάνη του δημοσίου, είτε σε μετρητά, είτε σε συναλλαγματικές, β) για την εκτέλεση των πληρωμών από το Εθνικό Ταμείο προβλεπόταν η ακόλουθη διαδικασία. Οι αιτήσεις δαπανών θα συντάσσονταν από τα αρμόδια υπουργεία και θα υποβάλλονταν προς έγκριση στο Εκτελεστικό. Εφόσον εγκρίνονταν από αυτό, θα διαβιβάζονταν με ειδικό ένταλμα στο Υπουργείο της Οικονομίας για να θεωρηθούν και να αποσταλούν στη συνέχεια προς εκτέλεση στο Εθνικό Ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο θα τηρούσε ειδικό αρχείο των αποστελλομένων αιτήσεων δαπανών, ενώ παράλληλα ειδικό πρωτόκολλο αυτών θα τηρούσε και το Υπουργείο της Οικονομίας, γ) της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνταν οι πληρωμές των μισθών των μελών του Βουλευτικού και Εκτελεστικού, δ) ειδικές διατάξεις αφιερώθηκαν στον καθορισμό της λογιστικής διαδικασίας στην υπηρεσία του ταμείου, ε) η διεύθυνση του Εθνικού Ταμείου ανατέθηκε σε μια τριμελή επιτροπή, η οποία διορίστηκε από το Εκτελεστικό.
Την πρώτη επιτροπή αποτέλεσαν οι Γ.Μ. Αντωνόπουλος, Αναγνώστης Μοναρχίδης και Γ. Παπαηλιόπουλος. Το 1826 τον Αναγνώστη Μοναρχίδη αντικατέστησε ο Φιλ. Κάππαρης και τον Γ.Μ. Αντωνόπουλο ο Κ. Θεοχαρόπουλος. Η Διοικητική Επιτροπή ανέθεσε τη διεύθυνση του Ταμείου σε νέα Επιτροπή αποτελούμενη από τους Γ.Μ. Αντωνόπουλο, Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο και Γ. Παπαηλιόπουλο, η οποία άσκησε τα καθήκοντά της μέχρι την παράδοση της εξουσίας στην Αντικυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος. Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Ταμείου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του διετέλεσε ο Ι. Βιζούλας.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες