Αρχείο PAA005.01 - Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνα)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PAA005.01

Τίτλος

Αρχείο Εθνικού Ταμείου (περιόδου Αγώνα)

Ημερομηνία(ες)

  • 1822-1827 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

31 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Η ταμειακή υπηρεσία από το 1822 μέχρι το 1824 διεξαγόταν από έναν υπάλληλο του Υπουργείου της Οικονομίας, ο οποίος εκτελούσε χρέη Ταμία. Ως Ταμίας για ένα διάστημα υπηρέτησε ο Αναστάσιος Ελαιών.
Εν όψει της ανάληψης των πρώτων ποσών του Α΄ δανείου του εξωτερικού την 1η Απριλίου 1824 προτάθηκε στο Βουλευτικό η σύσταση θέσης Γενικού Θησαυροφύλακα με σκοπό την αναδιοργάνωση της κρατικής ταμειακής υπηρεσίας. Το Βουλευτικό αποβλέποντας στην αποφυγή ενδεχόμενων κατάχρησης ανέθεσε σε επιτροπή τη σύνταξη του σχετικού σχεδίου νόμου. Το σχέδιο αυτό στις αρχές του Οκτωβρίου, έγινε ο υπ’ αριθ. ΛϚ΄ νόμος περί Εθνικού Ταμείου.
Ο ανωτέρω νόμος όριζε τα εξής: α) στο Εθνικό Ταμείο, το οποίο πλέον θα αποτελούσε αυτοτελή υπηρεσία, θα εισέρρεαν όλα τα δημόσια έσοδα και οι εισπράξεις που γίνονταν μέσω των διαφόρων οργάνων του Υπουργείου της Οικονομίας. Επίσης, από το Εθνικό Ταμείο θα πληρωνόταν κάθε δαπάνη του δημοσίου, είτε σε μετρητά, είτε σε συναλλαγματικές, β) για την εκτέλεση των πληρωμών από το Εθνικό Ταμείο προβλεπόταν η ακόλουθη διαδικασία. Οι αιτήσεις δαπανών θα συντάσσονταν από τα αρμόδια υπουργεία και θα υποβάλλονταν προς έγκριση στο Εκτελεστικό. Εφόσον εγκρίνονταν από αυτό, θα διαβιβάζονταν με ειδικό ένταλμα στο Υπουργείο της Οικονομίας για να θεωρηθούν και να αποσταλούν στη συνέχεια προς εκτέλεση στο Εθνικό Ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο θα τηρούσε ειδικό αρχείο των αποστελλομένων αιτήσεων δαπανών, ενώ παράλληλα ειδικό πρωτόκολλο αυτών θα τηρούσε και το Υπουργείο της Οικονομίας, γ) της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνταν οι πληρωμές των μισθών των μελών του Βουλευτικού και Εκτελεστικού, δ) ειδικές διατάξεις αφιερώθηκαν στον καθορισμό της λογιστικής διαδικασίας στην υπηρεσία του ταμείου, ε) η διεύθυνση του Εθνικού Ταμείου ανατέθηκε σε μια τριμελή επιτροπή, η οποία διορίστηκε από το Εκτελεστικό.
Την πρώτη επιτροπή αποτέλεσαν οι Γ.Μ. Αντωνόπουλος, Αναγνώστης Μοναρχίδης και Γ. Παπαηλιόπουλος. Το 1826 τον Αναγνώστη Μοναρχίδη αντικατέστησε ο Φιλ. Κάππαρης και τον Γ.Μ. Αντωνόπουλο ο Κ. Θεοχαρόπουλος. Η Διοικητική Επιτροπή ανέθεσε τη διεύθυνση του Ταμείου σε νέα Επιτροπή αποτελούμενη από τους Γ.Μ. Αντωνόπουλο, Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο και Γ. Παπαηλιόπουλο, η οποία άσκησε τα καθήκοντά της μέχρι την παράδοση της εξουσίας στην Αντικυβερνητική Επιτροπή της Ελλάδος. Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Ταμείου σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του διετέλεσε ο Ι. Βιζούλας.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιέχει αλληλογραφία του Εκτελεστικού Σώματος με τα Υπουργεία της Οικονομίας, του Πολέμου, των Εσωτερικών, των Ναυτικών, της Θρησκείας, της Αστυνομίας και του Δικαίου και με τη Γενική Γραμματεία. Πιο αναλυτικά, περιέχονται αναφορές των ανωτέρω Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας προς το Εκτελεστικό Σώμα για ζητήματα που σχετίζονται κατά βάση με τη διεκπεραίωση πληρωμών και άλλων οικονομικών απαιτήσεων, όπως αιτήματα για την πληρωμή μισθών και σιτηρεσίων οπλαρχηγών και των στρατιωτών τους, για πληρωμή μισθών υπαλλήλων της Διοικήσεως, αναφορές για εξόφληση επαρχιακών μισθών και εξόδων, για εξόφληση μισθού πλοίων κ.ά.

Περιλαμβάνονται, επίσης, διαταγές πληρωμής, μεσεγγύησης, συμψηφισμού οφειλών κ.ά. του Υπουργείου της Οικονομίας προς το Εθνικό Ταμείο, διαταγές πληρωμής του Εθνικού Ταμείου προς ενοικιαστές εθνικών προσόδων, ειδοποιήσεις του Εθνικού Ταμείου προς την Εν Λονδίνω Επιτροπή του Ελληνικού Δανείου σχετικά με έκδοση συναλλαγματικών «εις βάρος της», αποδείξεις σε όσους «συνεισέφεραν εις το Εθνικόν Ταμείον δια τας παρούσας χρείας της Διοικήσεως» κ.ά.

Εντοπίζονται, τέλος, διαταγές πληρωμής της Διοικητικής Επιτροπής της Ελλάδος προς το Εθνικό Ταμείο αλλά και διαταγές που συνοδεύουν αποφάσεις της Πενταμελούς Επιτροπής Τόπον Επεχούσης Θαλασσίου Κριτηρίου σχετικά με κατασχεθέντα πλοία, ειδοποιήσεις του Εθνικού Ταμείου προς τη Διοίκηση, διακηρύξεις του Εθνικού Ταμείου περί δημοπράτησης εθνικών προσόδων, αποδεικτικά πληρωμής, οφειλής ή είσπραξης και πλήθος αναφορών προς τη Διοίκηση και το Εθνικό Ταμείο για διάφορα οικονομικής φύσεως ζητήματα κ.ά.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 11, σ. 145-146

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Το αρχείο είναι ψηφιοποιημένο και τα ψηφιακά αντίγραφα διαθέσιμα στον Αρχειομνήμονα: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01%20&id=1576

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Ψηφιακό Αρχείο 1821" του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Κ.Ε.Α.Ε.), πραγματοποιήθηκε η περιγραφή του αρχείου σε επίπεδο φακέλου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες