Δήμος Χανίων, Τμήμα Βιβλιοθηκών

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Δήμος Χανίων, Τμήμα Βιβλιοθηκών

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

 • Δημοτικό ή Κοινοτικό Αρχείο

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Τοποθεσία

Χανιά

Περιοχή

Κρήτη

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2821341662

Fax

Email

URL

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Αρμοδιότητες Τμήματος Βιβλιοθηκών
Το Τμήμα Βιβλιοθηκών αποτελείται από δύο γραφεία:
α) το γραφείο Δημοτικών Βιβλιοθηκών και β) το γραφείο Συντήρησης και Αρχειακού Υλικού.
(α) Το γραφείο Δημοτικών Βιβλιοθηκών:

 1. Είναι αρμόδιο για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, των αποκεντρωμένων Δημοτικών Βιβλιοθηκών, των Παιδικών Εφηβικών Βιβλιοθηκών και της κινητής Βιβλιοθήκης του Δήμου Χανίων στα πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινού και με βάση τον εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο «Κανονισμό Λειτουργίας».
 2. Είναι αρμόδιο για την διαχείριση, συντήρηση και ανάπτυξη των κλειστών/σπάνιων συλλογών που υπάρχουν και λειτουργούν στις Βιβλιοθήκες του Δήμου (όπως π.χ. κλειστή συλλογή βιβλιοθήκης Ελ. Βενιζέλου). Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο μεριμνά για:
  την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια του υλικού των κλειστών/σπάνιων συλλογών, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγνωστών/ερευνητών, την ηλεκτρονική τεκμηρίωση του σπάνιου υλικού, τη διαφύλαξη και διαχείριση του αρχειακού υλικού σε συνεργασία με το γραφείο Συντήρησης και Αρχειακού Υλικού, την οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων προβολής τόσο του σπανίου όσο και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης, την έκδοση ειδικών πληροφοριακών φυλλαδίων σε σχέση με το περιεχόμενο των κλειστών/σπάνιων συλλογών.
 3. Τηρεί τα βιβλία αρχείου και τις καταχωρήσεις των συγγραμμάτων, εντύπων και περιουσιακών στοιχείων όλων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Νόμο.
 4. Μεριμνά για την πιστή τήρηση των διαδικασιών διαφύλαξης, ταξινόμησης, συντήρησης και διάθεσης δανεισμού στο αναγνωστικό κοινό, του υλικού που διαθέτει το σύνολο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, έγγραφα, χειρόγραφα, κ.λπ.).5. Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του υλικού (βιβλιογραφικού και ηλεκτρονικού) των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας και μετά από σχετική εισήγηση κάθε Βιβλιοθήκης.
 5. Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εισήγηση στο Δ.Σ. προγραμμάτων, διαλέξεων σεμιναρίων, εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, μουσικών ακροάσεων, παρουσιάσεων βιβλίων συγγραφέων, λεσχών ανάγνωσης και εν γένει καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προάγουν την πνευματική καλλιέργεια των πολιτών. Παράλληλα σχεδιάζει και εισηγείται στο Δ.Σ. τη διοργάνωση δραστηριοτήτων για παιδιά εφήβους, θεματικά αφιερώματα και προβολές, ώρες παραμυθιού, εκθέσεις κ.λπ., καθώς και εργαστήρια (θέατρο, ζωγραφική, κεραμική, σκάκι, καραγκιόζης κ.λπ.).
 6. Διενεργεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες σχετικά με θέματα Δωρεών Κληρονομιών Κληροδοσιών κ.λπ. προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη (τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες).
 7. Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και την προώθηση του στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
 8. Καταρτίζει τα προγράμματα λειτουργίας και μελέτης για το κοινό των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 10. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την έκδοση νέων βιβλίων, περιοδικών, ετησίων εκδόσεων και αφιερωμάτων του Δήμου. Φροντίζει για την έκδοση και διάθεση ενημερωτικού δελτίου των δραστηριοτήτων των Δημοτικών
  Βιβλιοθηκών.
 9. Συνεργάζεται με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σχολεία, κ.α. που ασχολούνται με το βιβλίο και τον πολιτισμό.
 10. Μεριμνά για τη διασύνδεση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών μέσω Η/Υ με άλλες βιβλιοθήκες και τράπεζες πληροφοριών.
 11. Μεριμνά για την ενημέρωση πληροφόρηση του προσωπικού των Βιβλιοθηκών για συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και προγράμματα κατάρτισης και για τη συμμετοχή του σε αυτά, σε συνεργασία με το Γραφείο Διοίκησης, Διαχείρισης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 12. Εισηγείται στο Δ.Σ. την ίδρυση νέων βιβλιοθηκών στα διοικητικά όρια του Δήμου.
  (β) Το γραφείο Συντήρησης και Αρχειακού Υλικού:
 13. Είναι αρμόδιο για την καταγραφή του σπάνιου και αρχειακού υλικού του Δήμου (έγγραφο ή εικαστικό), για την προληπτική συντήρηση και διαφύλαξη του (καθαρισμός, απολύμανση και φύλαξη σε αντιόξινα κουτιά, η στερέωση και αισθητική αποκατάσταση των τεκμηρίων κ.α.) καθώς και για την ανάδειξη του (έκθεση του στους κατάλληλους χώρους).
 14. Μεριμνά για τη μηχανογράφηση, τη μικροφωτογράφιση, ψηφιοποίηση και διάσωση σε ηλεκτρονική μορφή των παλαιών και σπάνιων βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, φωτογραφιών, εγγράφων, χειρογράφων κ.λπ.
 15. Μεριμνά για τη διάσωση και συγκέντρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων καθώς και όλων των δημοτικών εγγράφων ή χειρογράφων που παράγονται ή αναφέρονται στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και διοικητική δραστηριότητα του Δήμου.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης υπ' αριθμ. 13678 "Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων" (ΦΕΚ Β΄ 2812/12.12.2011)

Διοικητική δομή

Το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων διαρθρώνεται σε δύο Γραφεία:
Γραφείο Δημοτικών Βιβλιοθηκών
Γραφείο Συντήρησης και Αρχειακού Υλικού.

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Τελικό

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Μερική

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Χανιά, Κρήτη
GR