Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Αρχείο Θρησκευτικής Κοινοτήτας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Ύδρας 9Δ', Αχαρνές Αττικής

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τηλέφωνο

2102464160

Fax

Email

URL

www.copts-greece.com

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Η "Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο" είχε αναγνωριστεί από το έτος 1996 με τη νομική μορφή σωματείου (με την αρχική επωνυμία "Χριστιανικόν Κοπτορθόδοξον Πνευματικόν Κέντρον (Αιγυπτιακή Εκκλησία Αγίου Μάρκου εν Ελλάδι)" και την ξενόγλωσση "Coptic- Orthodox Centre (St. Mark Coptic Orthodox Church)" και τη σημερινή επωνυμία "Χριστιανικόν Κοπτορθόδοξον Πνευματικόν Κέντρον (Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία Παρθένου Μαρίας και Αγίου Μάρκου εν Ελλάδι)" και την ξενόγλωσση "Christian Coptic - Orthodox Spiritual Center (Virgin Mary & St. Mark Egyptian Coptic Orthodox Church in Greece)". Δυνάμει του Ν.4301/2014 άρθρο 13, παρ. 5, περ.γ' η "Αιγυπτιακή Κοπτορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο" έχει αναγνωριστεί ως Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο συνιστάμενο από δύο Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα, τα οποία υπάγονται στο Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο. Ανώτατη διοικητική αρχή του εκκλησιαστικού νομικού προσώπου και των υπαγόμενων σε αυτό θρησκευτικών νομικών προσώπων είναι ο Μητροπολίτης Ελλάδος και Κύπρου.

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

  • Διοικητικά έγγραφα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία και την ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων (καταστατικός χάρτης, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, αποφάσεις διορισμών θρησκευτικών λειτουργών, αλληλογραφία κ.λπ.)
  • Οικονομικά στοιχεία (αποδείξεις πληρωμών κ.λπ.)
  • Ληξιαρχικά αρχεία (τελέσεων γάμων, πιστοποιητικά βαπτίσεων, διαζευκτήρια) καθώς και πιστοποιητικά αγαμίας και βεβαιώσεις Χριστιανισμού
  • Γραπτά κείμενα και συγγράματα θρησκευτικού, ιστορικού και άλλου περιεχομένου.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Ύδρας 9Δ', Αχαρνές Αττικής
Αθήνα, Αττική