Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Χαλκιδικής

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CHA

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Χαλκιδικής

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

 • Γ.Α.Κ. Χαλκιδικής

Τύπος

 • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου, Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος Τ.Θ. 60

Τοποθεσία

Πολύγυρος

Περιοχή

Χαλκιδική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

63100

Τηλέφωνο

23710-23143

Fax

23710-23545

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ.- Νομού Χαλκιδικής είναι περιφερειακή υπηρεσία των γενικών Αρχείων του Κράτους που ιδρύθηκε με το Νόμο 1946/91 (ΦΕΚ 69 τΑ/91). Σκοπός τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ανωτέρω νόμου είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση του αρχειακού υλικού του νομού Χαλκιδικής (δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων), που αναφέρεται στην ιστορία, στην πολιτιστική κληρονομιά και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του νομού Χαλκιδικής, καθώς και η διάθεση στο κοινό και η αξιοποίησή του με ποικίλους τρόπους.
Η Υπηρεσία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1995.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Τα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Νομού Χαλκιδικής στεγάζονται στο κτήριο του Παλιού Δικαστικού Μεγάρου Πολυγύρου στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο.

Συλλογές

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Λιµεναρχείου Ιερισσού (1978-2012)
 2. Λιµενικού Σταθµού ∆άφνης (1998-2002)
 3. Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (1985-2005) 4. Τ.Ε.Β.Ε. Πολυγύρου (1986-1998)
 4. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταγείρων-Ακάνθου ( 2001-2005)
 5. Νοµαρχία Χαλκιδικής (1932-1947)
 6. Υπολιµεναρχείου Νέων Μουδανιών (1981-2011)
 7. Κτηµατικής Υπηρεσίας Νοµού Χαλκιδικής (1931-1995)
 8. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (1958-1974)
 9. Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Υ.∆.Ε. (1968-1987)
 10. Αγρονοµικού Τµήµατος Πολυγύρου (1920-2004)
 11. Περιφέρειας – Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης (1989-1992)
 12. Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Κασσάνδρας (1972-1984)
 13. Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού (1929-1992)
 14. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (1995-2006).
 15. Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου (1974-1992).
 16. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας (1965-2000).

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. ∆ήµου Νικήτης (1919-1992)
 2. Κοινότητας Μεταγγιτσίου (1937-1969)
 3. 12 Κοινότητες Χαλκιδικής-∆ηµοτολόγια (1914-1970)
 4. ∆ουµπίων (1957)
 5. Κοινότητας Κρήνης ( 1959)
 6. 11 Κοινότητες Χαλκιδικής – ∆ηµοτολόγια (1955-1961)
 7. Κοινότητας Πυργαδικίων (1957)
 8. Κοινότητας Ζωγράφου (1957)

∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Ειρηνοδικίου Νέων Μουδανιών (1958-1990)
 2. Ειρηνοδικείου Ιερισσού (1913-1962)
 3. Πρωτοδικείου Χαλκιδικής (1946-2008)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Συµβολαιογράφων Ειρηνοδικών Πολυγύρου ( 1913-1926)
 2. Α. Τσανάκα Συµβολαιογράφου ( 1926-1943)

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 1. Καραγκάνη (1880-1986)
 2. ∆. Κύρου - Ιδιωτικών οθωµανικών εγγράφων (1859-1912)

ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 1. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Χαλκιδικής Ε.Π.Σ. (1968-1971)
 2. Αρχείο βιβλίων Ι.Λ.Ε.Χ. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής
  (1961- 2004)

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. ∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπ/γείου ∆ιονυσίου ( 1911-1999)
 2. ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου ( 1925-2001)
 3. Λυκείου Μουδανιών ( 1974-1999)
 4. Γυµνασίου Πολυγύρου ( 1946-1975)
 5. ∆ηµοτικού Σχολείου Κελλιού ( 1948-1967)
 6. ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Μαρµαρά (1927-1980)
 7. Νηπιαγωγείο Ν. Μαρµαρά (1972-2000)
 8. ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου (1971-1986)

ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 1. Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών) ( 1970-1972)
 2. Εφηµερίδα «Παλαιοχωρινά Νέα» (2007-2012)
 3. Εφηµερίδα «Τα Νέα του Συλλόγου Πολιτισµού Στρατωνίου» (2007-2010)
 4. Περιοδικό «Τα Νέα της Βαρβάρας» (1991-2006)
 5. Εφηµερίδα « Η Φωνή της Βάβδου» (1986-2011)
 6. Ηµερήσια Εφηµερίδα «Τύπος της Χαλκιδικής» (2004-2012)
 7. Εβδοµαδιαία Πολιτική Εφηµερίδα «Η Χαλκιδική Σήµερα» ( 2002-2010)
 8. Περιοδική Έκδοση Οµίλου Πολυγύρου «Πολύγυρος» (2000-2012)
 9. Τ.Ε.∆.Κ. (Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων) «Περί ∆ήµων...Ο Λόγος» (2001- 2005)
 10. Εφηµερίδα «Πολύγυρος Χαλκιδικής» (2002-2011)
  Τύπος από την Ιδιωτική Συλλογή του Καραγκάνη
  • Εφηµερίδα «Το Βήµα» (1950-1979)
  • Εφηµερίδα «Τα Νέα» ( 1973-1978)
  • Εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» (1977)
  • Εφηµερίδα «Βραδυνή» (1973-1974)
  • Εφηµερίδα «Το Βήµα της Κυριακής» (1981)
  • Εφηµερίδα «Το Φως» (1953-1954)
  • Εφηµερίδα «Εµπρός» (1955-1961)
  • Εφηµερίδα «Ελευθερία» ( 1956-1965)
  • Εφηµερίδα «∆ηµοκρατικός Παλµός» ( 1975)
  • Εφηµερίδα « Η Καθηµερινή» (1974-1975)
  • Εφηµερίδα «Ο Κόσµος Νέα ∆ηµοκρατία» (1974)
  • «Ο Ταχυδρόµος» ( 1954)
  • Εφηµερίδα «Η Ηµέρα» (1974)
  • Εφηµερίδα «Η Νίκη» (1954)
  • Εφηµερίδα «Η ∆ράση» (1958)
  • Εφηµερίδα «Η Θεσσαλονίκη» (1964-1977)
  • Εφηµερίδα «Αθηναϊκή» (!961-1974)
  • Εφηµερίδα «∆ηµοκρατικό Κέντρο» (1977)
  • Εφηµερίδα «Εξόρµηση» (1981)
  • Εφηµερίδα «Μακεδονία» (1933-1981)

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Χαλκιδικής λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08.30-14.30.

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997.
Η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μετά τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης όπου αναγράφονται τα στοιχεία και η ιδιότητα των μελετητών, ο σκοπός της έρευνας, η υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή και η δέσμευσή τους να καταθέσουν στα Αρχεία μας ένα αντίτυπο (βιβλίο, ανάτυπο κλπ.)
Τα Αρχεία Ν. Χαλκιδικής ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή καταλόγων ή και αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Στα Αρχεία Ν. Χαλκιδικής λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό Γ.Α.Κ. Ν. Χαλκιδικής.
Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά αλλά και παιδαγωγικά θέματα, ενώ ιδιαίτερη ενότητα αφορά διάφορα θέματα της τοπικής βιβλιογραφίας.
Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

 • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Παλαιό Δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου, Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος Τ.Θ. 60
Πολύγυρος, Χαλκιδική 63100