Έλεγχος, Δημοσιονομικός

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Έλεγχος, Δημοσιονομικός

Equivalent terms

Έλεγχος, Δημοσιονομικός

Σχετικοί όροι

Έλεγχος, Δημοσιονομικός

83 Αρχειακή περιγραφή results for Έλεγχος, Δημοσιονομικός

83 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου στο νομό Μαγνησίας

 • GR GRGSA-MAG ADM3.15
 • Αρχείο
 • 1994-2007

Σχέδια αποφάσεων ανάληψης δαπανών και ανακλήσεων ΠΕΜΣ, Εκτέλεση προϋπολογισμού, Χρηματοδοτήσεις ΠΔΕ, Καταστάσεις ΕΑΠ, Αιτήματα συμψηφισμού, Αποφάσεις επιτροπής αρθρ. 34 του Ν.1489/84, Προϋπολογισμοί Κύριου Διατάκτη και Δευτερεύοντος Διατάκτη, Μητρώο Δεσμεύσεων ΥΔΕ.

Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Μαγνησίας

Αρχείο Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Λέσβου

 • ADM024.03
 • Αρχείο
 • 1994 - 2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία εγκρίσεων πληρωμών και προπληρωμών και φάκελοι αρχείων χρηματικών ενταλμάτων Π.Δ.Ε. και Τακτικού Προϋπολογισμού διαφόρων φορέων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Λέσβου

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1973-1992

Βιβλία: α. Πιστώσεων Χ.Ε.Π., Δημοσίου, ΝΠΔΔ, Αναπήρων θυμάτων πολέμου, β. Βιβλία εισερχομένων - εξερχομένων, γ. Χρηματικών ενταλμάτων.
Φάκελοι: α.Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, β. Επιτροπικά χρηματικά εντάλματα.
Ένα δέμα με εντολές υγειονομικής περίθαλψης.

Ελεγκτικό Συνέδριο Σάμου

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1978

Απολογισμοί ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Σχολικών Εφορειών, Τελωνείων, Δημόσιων Ταμείων Νομού Σερρών.

Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Σερρών

Αρχείο της τέως Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών

 • Αρχείο
 • 1974 - 2002

Βιβλία Ημερολογίου, Μητρώου Υπαλλήλων, Πρωτοκόλλου, Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και Δευτερεύοντος Διατάκτη

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών

Αρχείο του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης

 • GRGSA-CA- ADM295.02
 • Αρχείο
 • 1965 - 2002

Υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων εντολών πληρωμής (καθολικά), υπολόγων, δημοσίων επενδύσεων. Τακτικά χρηματικά εντάλματα (ΤΧΕ) και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ).

Ειδικό Λογιστήριο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Αρχείο Υ.Δ.Ε. στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 • ADM015.04
 • Αρχείο
 • 1986 - 2009

Βιβλία υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και Τακτικού Προϋπολογισμού και στελέχη χρηματικών εμταλμάτων

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.03
 • Αρχείο
 • 1982 -1996

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα, Βιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια (Κυρίου και Δευτερεύοντος Διατάκτη), Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR GRGSA-MAG ADM3.14
 • Αρχείο
 • 1994-2007

Ημερολόγια Κύριων Διατακτών Κέντρων Υγείας, Υπηρεσιών Υπουργείων, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, Ημερολόγια Δευτερευόντων Διατακτών, Βιβλία Υπολόγων Δημόσιων Επενδύσεων, Φάκελος Απολογισμών ΝΠΔΔ

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.05
 • Αρχείο
 • 2004, 2009

Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής κρατικού προϋπολογισμού δευτερεύοντα διατάκτη, βιβλίο υπολόγων προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αντίγραφα δικαιολογητικών κρατικού προϋπολογισμού περιφερειακών υπηρεσιών, αντίγραφα δικαιολογητικών προϋπολογισμού Υπηρεσίας Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Το αρχείο αποτελείται:
Φακέλους εκδοθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων (Κυρίου Διατάκτη- Δημοσίων Επενδύσεων-ΟΠΑΔ) , Αντίγραφα Αποφάσεων Αναλήψεων Δαπανών, Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμών-Μηχανογραφικές καταστάσεις δαπανών και βιβλιοδετημένοι τόμοι Φ.Ε.Κ. (1976-2001).

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.04
 • Αρχείο
 • 2006-2007

Το αρχείο αποτελείται: Φάκελοι Κυρίου Διατάκτη, Δευτερευόντος Διατάκτη, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ΟΠΑΔ.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR GRGSA-MAG ADM3.6
 • Αρχείο
 • 1975-2001

Ημερολόγια Κύριου Διατάκτη, Ημερολόγιο Δημόσιων Επενδύσεων, Βιβλίο Παρουσίας Υπαλλήλων, Φάκελοι Υπηρεσίας

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR GRGSA-MAG ADM3.13
 • Αρχείο
 • 2001-2008

Ημερολόγια Κύριων και Δευτερευόντων Διατακτών (ΚΔ, ΔΔ), Βιβλία Εγκρίσεως και Εντολών πληρωμής, Ημερολόγια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, Περιφέρειας, Υπουργείων, ΥΠΑΔ, Φάκελοι υπηρεσίας

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR GRGSA-MAG ADM3.4
 • Αρχείο
 • 1951-1991

Πρωτόκολλα ΥΔΛ Ν. Μαγνησίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Υπολόγων Δημόσιων Επενδύσεων, Αποληψίμων, Φάκελοι υπηρεσίας

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

 • GR ADM017.03
 • Αρχείο
 • 1990-2000

Περιλαμβάνει εβδομήντα βιβλία και δύο φακέλους με περιεχόμενο: α) Πρωτόκολλα κρατικού προϋπολογισμού (3) 1995-1998, β) Βιβλία πρωτοκόλλου Α (28) 1992-1999 και ένα φάκελο καταστάσεων πρωτοκόλλου 1999, γ) Βιβλία υπολόγων προϋπολογισμού Ν. Ημαθίας (5) 1992-2000, δ) Βιβλία υπολόγων Π.Δ.Ε (3) 1990-1999, ε) Ημερολόγια προϋπολογισμού Α και Β 1995-1999, στ) Ημερολόγια Κρατικού προϋπολογισμού 1994-1998, ζ) Ημερολόγιο Π/Υ Δευτερεύοντα Διατάκτη 1994-1998 και Ημερολόγιο Π.Δ.Ε 1991-2000, η) Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμών κρατικού Π/Υ (8 βιβλία) 1993-1998, θ) Βιβλία (10) εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Π/Υ Ν.Α. Ημαθίας 1995-1998, ι) Βιβλία (3) εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Π/Υ Δευτερεύοντα διατάκτη 1994-1998, ια) Βιβλία (2) εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Π.Δ.Ε. 1991-2000.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

 • GR ADM017.02
 • Αρχείο
 • 1981-1997

Περιλαμβάνει : Χρηματικά εντάλματα, Βιβλίο πιστώσεων για επιτροπικά εντάλματα υπουργείου, τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία υπολόγων, χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, καταστάσεις εντολών πληρωμής, μισθοδοτικές καταστάσεις υπαλλήλων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

 • GR ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1957-1996

Περιλαμβάνει : Προϋπολογισμούς και Απολογισμούς του Κράτους, Σχέδια προϋπολογισμών, Δημόσιες Επενδύσεις, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Δημοσίων επενδύσεων, Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Κύριου και Δευτερεύοντα Διατάκτη, Ημερολόγια Δημοσίων Επενδύσεων και Κύριου και Δευτερεύοντα Διατάκτη (1971-1996) και τόμους ΦΕΚ Β΄ ετών 1957-1978.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Αρκαδίας - Δ.Υ.Ε.Ε.

 • GRGSA-ARK ADM4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9
 • Αρχείο
 • 1960 - 2011

Βιβλία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων, χορηγηθείσες πιστώσεις (Καθολικόν), Καθολικόν Νοσηλειών, Βιβλία εγκρίσεως και εντολών πληρωμής, Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων, τακτοποίησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία αποζημιώσεων υπαλλήλων εκτός έδρας, χρηματοδότησης έργων Δημοσίων Επενδύσεων, πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων, ημερολόγια.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

 • GR ADM017.04
 • Αρχείο
 • 2002-2005

Περιλαμβάνει: Πρωτόκολλα (2002), Ημερολόγια Κρατικού Προϋπολογισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δευτερεύοντα διατάκτη (2003), Ημερολόγια Π.Δ.Ε. (2003), Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής κρατικού προϋπολογισμού Δευτερεύοντα διατάκτη (2003), Βιβλία υπολόγων Π.Δ.Ε. (2003), Αντίγραφα δικαιολογητικών κρατικού προϋπολογισμού - περιφερειακών υπηρεσιών (2005), Αντίγραφα δικαιολογητικών Π.Δ.Ε. (2005).

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ημαθίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 22
 • Αρχείο
 • 1976-2007

Βιβλία Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Κρατικού Προϋπολογισμού και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Ημερολόγια Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, Επιτροπικά Εντάλματα, Πρωτόκολλα

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Ηρακλείου

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2001

Δημόσιες επενδύσεις, τακτικός προϋπολογισμός, εγκρίσεις και εντολές πληρωμής, υλικό για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, Υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου στο Νομό Ροδόπης

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Φθιώτιδας

 • GR GRGSA-FTH ADM012.03
 • Αρχείο
 • 1987-1999

Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού, Καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού, Bonus και έξοδα κίνησης, Ειδική υπερωριακή αποζημίωση, Ημερολόγιο ΥΕΕΝ, Ημερολόγιο Δ.Ε., Ημερολόγιο Γ.Γ.Π., Βιβλίο Υπολόγων Δ.Ε.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Ν. Φθιώτιδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αχαΐας

 • GR GRGSA-ACH ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1987-2012

Βιβλία εγκρίσεων-εντολών πληρωμής, βιβλία πρωτοκόλλου, ημερολόγια, φάκελοι καταστάσεων χρηματικών ενταλμάτων για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Αχαΐας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM003.03
 • Αρχείο
 • 1981-2001

Στελέχη Χρηματικών Ενταλμάτων, Απολογισμοί, Επιτροπικά, Σχέδια Προϋπολογισμών Διαφόρων Διευθύνσεων, Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, Βιβλίο Προπληρωμής Υπολόγων, Ημερολόγιο Δευτερεύοντος Διατάκτη

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM003.04
 • Αρχείο
 • 1995-2005

Αναλυτικά Ημερολόγια Πληρωμών, Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων, Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Κρατήσεων Εξοφληθέντων, Εντολές Κατάθεσης Πληρωμής, Αποδεικτικά Είσπραξης Εσόδων, Απολογισμοί, Νομαρχιακές Επιτροπές

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM003.05
 • Αρχείο
 • 1996-1997

Στελέχη Χρηματικών Ενταλμάτων Δευτερεύοντος Διατάκτη, Απολογισμοί, Σχέδια Προυπολογισμού Διαφόρων Διευθύνσεων, Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, Ημερολόγιο Κύριου Διατάκτη, Βιβλίο Προπληρωμής Υπολόγων ΧΕΠ

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1980-1995

Φάκελοι Χρηματικών Ενταλμάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Προϋπολογισμοί, Απολογισμοί, Φάκελος Αποφάσεων Υπουργείων, Έγγραφα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και Υπουργείου Υγείας

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1972-1990

Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, Υπολόγων ΧΕΠ, Πρωτοκόλλου, Ημερολόγια Εκδοθέντων ΧΕΠ, Βιβλία Παράδοσης Παραλαβής Εγγράφων

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Δράμας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Ροδόπης

 • GRGSA-ROD ADM007.02
 • Αρχείο
 • 1997 - 1998

Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής: Δημόσιες επενδύσεις, τακτικός προϋπολογισμός - καθολικό, εντολές πληρωμής Π.Α.Μ.Θ, εντολής πληρωμής Υ.Ε.Ε.Ν., πρωτόκολλο.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες δημοσιονομικού ελέγχου, Υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου στο Νομό Ροδόπης

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1973 - 1989

Πρωτόκολλα εισερχομένων εγγράφων (1971-1984), βιβλία απλής αλληλογραφίας, συστημένης αλληλογραφίας, διεκπεραίωσης, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δαπανών κρατικού προϋπολογισμού, νομαρχιακού προϋπολογισμού, δημόσιων επενδύσεων, νοσηλίων, καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σερρών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM017.02
 • Αρχείο
 • 1967 -1996

Καταστάσεις νοσηλίων δημοσίων υπαλλήλων, βιβλία πρωτοκόλλου, υπολόγων διαχειριστών, κίνησης δημόσιων επενδύσεων στο νομό, χρηματικών ενταλμάτων.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σερρών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM017.04
 • Αρχείο
 • 1993 - 2002

Βιβλία υπολόγων διαχειριστών Ν. Σερρών (τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής).

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σερρών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM017.03
 • Αρχείο
 • 1981 - 1994

Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (1981-1993), βιβλία υπολόγων Χ.Ε.Π.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Σερρών

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας

 • GR ADM017.05
 • Αρχείο
 • 1958-2009

Το αρχείο αποτελείται: Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εγκρίσεως και Εντολών Πληρωμής Δευτερευόντος Διατάκτη, Βιβλία κωδικών, δελτίων, εγκυκλίων και διαταγών, Βιβλίο Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων και βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων Ν.Α. Πιερίας.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 • ADM015.02
 • Αρχείο
 • 2006-2007

Οικονομικό αρχείο της Υ.Δ.Ε. στην Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ετών 2006 & 2007

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

 • GR ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1980, 1990-1999

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρωτοκόλλου από το 1990 έως το 1993, Βιβλίο Τακτοποίησης Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, Αποφάσεις μεταβολών Προϋπολογισμού Γ.Λ.Κ. 1995-1997,
Καταστάσεις Χρηματικών Ενταλμάτων, Επιστροφή δικαιολογητικών και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

 • GRGSA-CHA [ADM.10.1, 10.6]
 • Αρχείο
 • 1967-2012

Φάκελοι αποφάσεων & διαταγών, φάκελοι οδηγιών εκκαθαρίσεως δαπανών, φάκελοι δελτίων ατομικών στοιχείων εργαζομένων, βιβλία ημερολόγια, βιβλία Υπολόγων, βιβλίο Δημόσιες Επενδύσεις, βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου, βιβλία Πρωτοκόλλου, φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Νομού Θεσσαλονίκης

 • ADM048
 • Αρχείο
 • 1967 - 2013

Τροποποιήσεις προϋπολογισμών 1979-80 Γυμνασίων-Λυκείων-ΚΕΤΕ-Δημ. και Τεχν. Σχολές. Εγκρίσεις προϋπολογισμών νοσοκομείων 1979-81. Εγκρίσεις-Τροποποιήσεις προϋπολογισμών 1979-1981 διαφόρων Οργανισμών-Συνδέσμων-Ασφαλ. Ταμείων-Σχολών-Παιδικών Σταθμών-διαφόρων κληροδοτημάτων. Καταστάσεις με εκδοθέντα εντάλματα νοσηλείων. Φακ. δικαιολογητικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων τακτικού προϋπολογισμού, Δημοσίων Επενδύσεων, Νομαρχιακών Ταμείων 1987. Φάκελοι απολογισμού/προϋπολογισμού ΝΠΔΔ 1988. Λογιστικά Βιβλία Τακτικού Προϋπολογισμού, Δημ.Επενδύσεων και Νομαρχιακού Ταμείου 1987. Βιβλία Πρωτοκόλλου 1983. Δικαιολογητικά για χρηματοδοτήσεις Δημοσίων Επενδύσεων έτους 1981.Δικαιολογητικά και στελέχη χρηματικών ενταλμάτων τακτικού προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. ετών 1994 και 2009. Έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος (extrait και δελτία αναγγελιών) ετών 2009 και 2011. Αποφάσεις χρηματοδότησης τακτικού προϋπολογισμού έτους 2009. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Υ.Δ.Ε. έτους 2004. Έγγραφα χρηματοδότησης έργων Δ.Ε. 2013, Πρωτόκολλο υπηρεσίας 2006.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό

 • GRGSA-CA- ADM418.01
 • Αρχείο
 • 1995 - 2004

Βιβλία εγκρίσεως πληρωμών εντολής, ημερολόγια χρηματικών ενταλμάτων, ημερολόγια δημοσίων επενδύσεων, βιβλία προπληρωμής, βιβλία υπολόγων, μητρώο υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες που υπάγονται στον πρωθυπουργό είναι: Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού, Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης

 • ADM272
 • Αρχείο
 • 1981 - 2012

3 Ημερολόγια Τακτικού Προϋπολογισμού 1981-1985. 5 Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής 1981-1985. 5 Ημερολόγια Δημοσίων Επενδύσεων 1981-1985. 5 Καθολικά Δημοσίων Επενδύσεων 1981-1985. 4 Καταστάσεις αποστολής χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 1999-2003. Στελέχη Χρηματικών Ενταλμάτων Τακτικού Προϋπολογισμού, Στελέχη Χρηματικών Ενταλμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, Βιβλία Εγκρίσεων και εντολής πληρωμών Τακτικού Προϋπολογισμού. Αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών υπαγόμενων στην ΤτΕ, έγγραφα που αφορούν σε επενδύσεις και γενικές κινήσεις κρατικού προϋπολογισμού. Καθολικό ημερολόγιο κινήσεων - ενταλμάτων οικονομικού έτους 2003.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων

 • GR GRGSA-MAG ADM3.1
 • Αρχείο
 • 1957-1988

Ημερολόγια Κύριων και Δευτερευόντων Διατακτών (ΚΔ, ΔΔ), Ημερολόγια Δημόσιων Επενδύσεων, Βιβλία Εγκρίσεως και Εντολών πληρωμής, Αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, Καθολικά, Καθολικά Νοσηλείων, Υπολόγων Δημόσιων Επενδύσεων, Μισθολογικού Μητρώου, Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, Αποζημιώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων, Ημερολόγια ΥΔΕ, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι υπηρεσίας

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων

 • GR GRGSA-MAG ADM3.3       
 • Αρχείο
 • 1991-1993

Ημερολόγια Κύριων και Δευτερευόντων Διατακτών (ΚΔ, ΔΔ), Ημερολόγια Δημόσιων Επενδύσεων, Βιβλία Εγκρίσεως και Εντολών πληρωμής, Ημερολόγια Εντολών

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Μαγνησίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM068.01
 • Αρχείο
 • 1971-1984

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από φακέλους χρηματικών ενταλμάτων - απολογισμών, και φακέλους δημοσίων επενδύσεων - Συλλογικών Αποφάσεων Έργων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στην Προεδρία της Δημοκρατίας

 • GRGSA-CA- ADM076.01
 • Αρχείο
 • 1971-2004

Το αρχείο περιέχει υλικό που αναφέρεται στην λειτουργία της υπηρεσίας τόσο ως ΥΕΕ όσο και ως ΥΔΕ. Το μεγαλύτερο μέρος του αποτελεί το "αρχείο ΥΕΕ", δηλ. η διαβίβαση από την αρμόδια υπηρεσία της Προεδρίας της Δημοκρατίας των δικαιολογητικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ("διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής") (1973-1986, κυρίως 1973-1980). Μικρό μέρος του υλικού είναι χρηματικά εντάλματα, έντυπα κλπ. Επίσης περιέχονται υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώο υπαλλήλων κ.α.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Προεδρία της Δημοκρατίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

 • GRGSA-CA- ADM074.02
 • Αρχείο
 • 1975 - 1999

Συμβάσεις προμηθειών, βιβλιοθετημένα στελέχη χρηματικών ενταλμάτων, αλληλογραφία με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM066.01
 • Αρχείο
 • 1955-1988

Υπηρεσιακά Βιβλία: Γενικά και ειδικά βιβλία πρωτοκόλλου και ευρετήρια. Φάκελοι: Συλλογικές αποφάσεις, εντολές χρηματοδότησης έργων Δημοσίων επενδύσεων. Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων. Το αρχειακό υλικό καλύπτει την περίοδο που η υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

 • GRGSA-CA- ADM066.02
 • Αρχείο
 • 1973-1999

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, εγκρίσεων και εντολών πληρωμής δευτερευόντων διατακτών, καθολικά, ημερολόγια, μητρώα υπαλλήλων, προπληρωμής, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, πρωτόκολλα, διεκπεραίωσης κ.ά Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων. Αλληλογραφία, αποστολή χρηματικών ενταλμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εντολές χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων, αντίγραφα αποφάσεων αναλήψεων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εξωτερικών

 • GRGSA-CA- ADM077.01
 • Αρχείο
 • 1970-2002

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, πρωτόκολλα, προπληρωμής (υπολόγων), μητρώα υπαλλήλων. Φάκελοι σχετικά με αποφάσεις Επιτροπών άρθρου 34 Ν1489/1984 (εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων της ΥΕΕ/ΥΔΕ) και άλλα θέματα.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εξωτερικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.02
 • Αρχείο
 • 1974 - 2004

Υπηρεσιακά βιβλία: Εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, ημερολόγια, καθολικά, υπολόγων, κά. Αλληλογραφία για την έκδοση χρηματικών και επιτροπικών ενταλμάτων, φάκελοι για την έκδοση ενταλμάτων σχετικών με τις δαπάνες προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών

 • GRGSA-CA- ADM075.01
 • Αρχείο
 • 1965-1990

Υπηρεσιακά βιβλία: εγκρίσεων και πληρωμών εντολής, ημερολόγια ενταλμάτων, υπολόγων, υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, καθολικά, μητρώα υπαλλήλων, υποχρεώσεων παρελθουσών χρήσεων, προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Φάκελοι ενταλμάτων (δικαιολογητικά). Το αρχειακό υλικό είναι από την περίοδο που η Υπηρεσία λειτουργούσε ως Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων

 • GRGSA-CA- ADM073.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1988

Ημερολόγια, χρηματικά εντάλματα δημοσίων επενδύσεων, χρηματικά εντάλματα τακτικού προϋπολογισμού, χρηματικά εντάλματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιΐας (ΤΕΟ), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καρτέλες καταχώρησης extrait από την Τράπεζα της Ελλάδος, βιβλίο υπολόγων, καταστάσεις, διαβιβαστικά κ.ά.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Αρχείο Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

 • ADM305
 • Αρχείο
 • 2002

Θεωρημένα χρηματικά εντάλματα του Δημοσίου και Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματικά εντάλματα προπληρωμής.

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης

Αρχείο Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου για το Νομό Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει βιβλία παρακολουθήσεως πιστώσεων, βιβλία καταχωρήσεως, πληρωμής, παράδοσης και επιστροφής χρηματικών ενταλμάτων, πρωτόκολλα απολογισμών και αλληλογραφίας, καθώς και λοιπό διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας.

Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπηρεσία Επιτρόπου Νομού Λάρισας

Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (Y.Δ.E.) Ν. Αιτωλ/νίας

 • GRGSA-AIT ADM. 16.2
 • Αρχείο
 • 1979-1990

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Τακτοποίησης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Ημερολόγια Κύριου και Δευτερεύοντος Διατάκτη, Βιβλία Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων, Εγκρίσεων Εντολών & Πληρωμών Κύριου & Δευτερεύοντος Διατάκτη & φάκελοι εγκυκλίων και συγγραμμάτων

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Y.Δ.E.) Νομού Αιτωλοακαρνανίας