Τρόφιμα - Τιμές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Τρόφιμα - Τιμές

Equivalent terms

Τρόφιμα - Τιμές

Σχετικοί όροι

Τρόφιμα - Τιμές

4 Αρχειακή περιγραφή results for Τρόφιμα - Τιμές

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αυτόνομης Υπηρεσίας Επισιτισμού Μακεδονίας

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1941 - 1945

Γενικές αποφάσεις και διαταγές σχετικά με τον επισιτισμό, κίνηση των επαρχιακών Επισιτιστικών Γραφείων, υπαλληλικά θέματα, αγορανομικές διατάξεις και δελτία τιμών, μεταφορές προϊόντων, χορηγήσεις τροφίμων και διαφόρων προϊόντων σε ιδιώτες και ιδρύματα, καταστάσεις αποθεμάτων, οικονομικά θέματα, έγγραφα της ελληνικής και γερμανικής διοίκησης.

Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας

Αρχείο Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών του Υπουργείου Εμπορίου

 • GRGSA-CA- ADM327.01
 • Αρχείο
 • 1983-1995

Φάκελοι αλληλογραφίας. Τα έγγραφα της περιόδου 1983-1988 έχουν συνταχθεί από τα Τμήματα των προκάτοχων Διευθύνσεων Προϊόντων Φυσικής Προέλευσης και Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης (ΠΔ 607/1976). Το υλικό αντανακλά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών όπως περιγράφονται στο ΠΔ 397/1988.

Υπουργείο Εμπορίου (1951-1996), Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων-Ποτών

Αρχείο Υπηρεσίας Εμπορίου νομού Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM037.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1958

Εκθέσεις επιθεωρήσεων αποθηκευτικών κέντρων, δελτία τιμών τροφίμων, πίνακες 10ημέρου τιμών λιανικής πώλησης, στελέχη διατακτικών διαθέσεως εφοδίων, τιμοκατάλογοι γεωργικών προϊόντων, καταστάσεις ελαιοτριβείων, σαπωνοποιείων

Υπηρεσία Εμπορίου νομού Χανίων

Αρχείο Υπηρεσίας Εφοδιασμού - Διανομών

 • ADM004
 • Αρχείο
 • 1945 - 1954

Ίδρυση-αρμοδιότητες, θέματα λειτουργικά και προσωπικού. Καταγραφή αναγκών σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων. Αλληλογραφία και αποφάσεις διανομής τροφίμων και εφοδίων, αγορανομικά θέματα. Φάκελοι της Περιφερειακής Υπηρεσίας Εφοδιασμού (Π.Υ.Ε.Δ.) Β' Διαμερίσματος που αφορά την διανομή τροφίμων και εφοδίων στα πλαίσια των προγραμμάτων γενικών και ειδικών διανομών και της Αμερικανικής βοήθειας. Περιλαμβάνονται αγορανομικές διατάξεις και αλληλογραφία με τις περιφερειακές Αγορανομικές Επιτροπές και άλλους φορείς για θέματα διατίμησης τροφίμων.

Υπηρεσία Εφοδιασμού - Διανομών