Δικαστήρια - Δικογραφίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δικαστήρια - Δικογραφίες

Αντίστοιχοι όροι

Δικαστήρια - Δικογραφίες

Σχετικοί όροι

Δικαστήρια - Δικογραφίες

90 Αρχειακή περιγραφή results for Δικαστήρια - Δικογραφίες

90 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές επενδύσεις)

 • GRGSA-CA- ADM140.01
 • Αρχείο
 • 1949-2001

Φάκελοι που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 289/1976 και 1262/1982, που παρήχθησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων και Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων. Ιδιωτικές επενδύσεις, Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), τοπογραφικές μελέτες, συνεργασίες με τρίτες χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία, Ιράκ). Υπάρχουν επίσης φάκελοι που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων: παροχή στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και σύνταξη απαντήσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Είναι πιθανόν το αρχείο να αφορά το σύνολο των Διευθύνσεων που συγκροτούσαν / συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (από το 1977 έως σήμερα) που εκτός από τη Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων περιλάμβανε επίσης (2000): Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών. Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι υπάρχει αλληλογραφία με Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και φάκελοι για τα F16, ΕΑΒ, προφανώς στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών οφελών.

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS018.01
 • Αρχείο
 • 1984-1985

Το αρχείο αποτελείται από 40 φακέλους που αφορούν σε δικογραφίες (20 για το έτος 1984 και 20 για το έτος 1985).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS018.02
 • Αρχείο
 • 1986-1987

Το αρχείο αποτελείται από 1 φάκελο και περιέχει 20 υποφακέλους δικογραφιών οικονομικού περιεχομένου, των ετών 1986-1987 (10 για το κάθε έτος).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS006
 • Αρχείο
 • 1989 - 2011

Δικογραφίες Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, φάκελοι δικογραφιών ακυρωτικής, προεδρικής, αναστολών, ουσίας, σε συμβούλιο διαδικασίας.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.005.002
 • Αρχείο
 • 1964 - 2000

Φάκελοι δικογραφιών Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Φάκελοι αλληλογραφίας, οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, ατομικοί και διαγωνισμών δικαστικών υπαλλήλων.
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρόχειρων πρακτικών κ. ά.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.005.003
 • Αρχείο
 • 1999 - 2009

Φάκελοι δικογραφιών Μονομελούς και Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου, αιτήσεις ακύρωσης, αναστολής, αιτήσεις αναστολής ακυρωτικής διαδικασίας, παραιτήσεις - καταργήσεις, αντιρρήσεις κατακράτησης.

Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου

Αρχείο Ειρηνοδικείου - Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.04
 • Αρχείο
 • 1957-2019

Φάκελοι αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Πταισματοδικείο: Ευρετήρια αποφάσεων, Βιβλίο αυτοφώρων, Βιβλίο Εφέσεων, Φυλλάδα δημοσίευσης αποφάσεων, Φάκελος καθαρογραμμένων αποφάσεων, Δικογραφίες Πταισματοδικείου.

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Περιέχει: Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1999), Δικογραφίες Πταισματοδικείου Αλεξάνδρειας (1967-1991), Εκλογικό υλικό και αποτελέσματα κοινοτικών εκλογών ετών 1975-1994, οδηγίες εγκυκλίους, εκλογικούς καταλόγους (1957-1990) για τις βουλευτικές - δημοτικές εκλογές. Αποφάσεις ΟΓΑ συνταξιοδοτήσεως Αγροτών περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1965-1966), Αιτήσεις συνταξιοδότησης και γενικώς συνταξιοδοτικές υποθέσεις ΟΓΑ (1973-1986), έγγραφα σχετικά με Γ.Π. Συνεταιρισμών (1965-1987), θέματα ΤΟΕΒ περιφέρειας Αλεξάνδρειας (1971-1975), Μητρώα μελών Συμβουλίων και Σωματείων (1966-1971), Διαχειριστικούς ελέγχους, κλείσιμο βιβλίων υπηρεσιών (1966-1971), ΦΕΚ - εγκύκλιοι (1962-1985), αλληλογραφία (1967-1985), εκπρόθεσμες καταχωρήσεις γάμων, γεννήσεων, βαπτίσεων, θανάτων σε Ληξιαρχικά βιβλία (1984-1992), σφραγίσεις - αποσφραγίσεις περουσιών (1968-1992), Αντίγραφα αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Πταισματοδικείου, Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (1977-1992), Αρχείο προσωπικού (1977-1992), Οικονομικά, λειτουργικά - διοικητικά υπηρεσίας (1969-1992).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας

 • GR JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1925-2006

Περιέχει : Πρακτικά και αποφάσεις συνεδριάσεως πταισματοδικείου (1957-1970), Πολιτικές αποφάσεις (1957-1970), Δικόγραφα και σχετικά πολιτικών υποθέσεων (1925-1970), Εκθέσεις αγωγής - ανακοπής μικροδιαφορών (1949-1970), Δικόγραφα μικροδιαφορών (1955-1962), Αποφάσεις μικροδιαφορών και πρακτικά συνεδριάσεως ετών 1957-1970 (1956-1974), Πρακτικά και αποφάσεις μονομελούς πλημμελειοδικείου (1964-1970), Πρακτικά συνεδριάσεως ειρηνοδικείου, Εκλογές 5/7/1964, 16/10/1966, 5/4/1969 (1959-1967), Αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας 1969, Αιτήσεις διαταγών πληρωμής (1957-1970), Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων πταισματοδικείου, Αποδεικτικά παραλαβής χρηματικών τίτλων μονομελούς πλημμελειοδικείου, Ημερήσιες καταστάσεις εισπράξεων μον. πλημ/κείου, πταισματοδικείου, ειρηνοδικείου, Δικόγραφα εφέσεων, Εκλογές (1956-1970), Γεωργικοί Συνεταιρισμοί (1948-1970), Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών (1958-1969), Αιτήσεις του Ν.Δ. 39/58/59 (1959-1960), Ατομικά στατιστικά Δελτία Κατηγορουμένων (1957-1958), ενενήντα τρία (93) βιβλία Ειρηνοδικείου (1952-2006), Πινάκια, Βιβλία εφέσεων, Ευρετήρια ποινικών και πολιτικών αποφάσεων, Εκθέσεων κατάθεσης δικογράφων, εφέσεων και αναφορών, πρωτόκολλα, απολήψιμων εξόδων, μισθοδοσίας υπαλλήλων, λιπομαρτύρων, πρακτικών και συνεδριάσεων πλημμελειοδικείου, τρία βιβλια με τίτλο "Στατιστική της Δικαιοσύνης" 1961-1963, Δημοτικά και Κοινοτικά κτηματολόγια (1954-1960), Αλληλογραφία με Εισαγγελία Βέροιας (1956-1961).

Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Βέροιας

 • GR JUS004.02
 • Αρχείο
 • 1929-1994

Περιέχει: 23 βιβλία με το εξής περιεχόμενο: κτηματολόγιο Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας, ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων, πινάκια πολιτικών υποθέσεων, εκθέσεων και επιδόσεων δικαστικών κλητήρων και βιβλίο ΓΛΣ Καστανιάς. Επίσης περιέχει: Σχετικά Μικροδιαφορών (1955-71), Ματαιωθείσες Μικροδιαφορές (1963-1973), Σχετικά και αποφάσεις τακτικής Διαδικασίας 1970- 1974, Σχετικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας 1969-1971, Υποθέσεις εκούσιας Δικαιοδοσίας (1971), Αγωγές ασφαλιστικών μέτρων (1970-1971), Ματαιωθείσες τακτικής, ειδικής, εκούσιας διαδικασίας και Ασφαλιστικών Μέτρων (1971-1973), Συναλλαγματικές (1971-1976), Πολιτικά Δικόγραφα (1963-1966), Εκλογικά (1994), Εφέσεις (1971-73), Αλληλογραφία εισερχόμενη και εξερχόμενη με Υπηρεσίες (1969-1976).

Ειρηνοδικείο Βέροιας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Δικογραφίες, εφέσεις, αγωγές μικροδιαφορών, εκθέσεις και πράξεις, πρακτικά αναβολής συμβιβασμού, αιτήσεις ειδικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις ειδικής διαδικασίας, αγωγές τακτικής διαδικασίας, πρακτικά και αποφάσεις τακτικής διαδικασίας και προγράμματα δημόσιων αναγκαστικών πλειστηριασμών.

Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νάουσας

 • GR JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1913-2003

Περιλαμβάνει : 1) Πρακτικά και αποφάσεις Πταισματοδικείου, επ' αυτοφώρω δικών, και διατάξεις Αναστολής ποινικής δίωξης, 2) Αποφάσεις αγροτών κατά πιστωτών και πιστωτών κατά αγροτών, 3) αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νάουσας, 4) αποφάσεις και πρακτικά Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας, 5) εκθέσεις - πράξεις Ειρηνοδικείου Νάουσας, 6) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (ερήμην), 7) Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας Αντιμωλία και ερήμην, 8) σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Νάουσας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παπάδου

 • JUS012.02
 • Αρχείο
 • 1985-2002

Δικογραφίες, αιτήσεις, αποφάσεις, πταίσματα, ατομικοί φάκελοι, ασφαλιστικά, ένορκες βεβαιώσεις, πρακτικά αναβολής και συμβιβασμού

Ειρηνοδικείο Παπάδου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Πολυχνίτου

 • JUS010.03
 • Αρχείο
 • 1977-2002

Δικογραφίες & Αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (Ποινικά), Δικογραφίες Πταισματοδικείου (Πταίσματα), Δικογραφίες Πολιτικών Υποθέσεων, Αγωγές Τακτικής Διαδικασίας, Εκθέσεις & Πράξεις κλπ.

Ειρηνοδικείο Πολυχνίτου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1976

Δικογραφίες έτους 1949, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Πρακτικών και Αποφάσεων ετών 1949-1960, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις ετών 1948-1968 & Πρακτικά και αποφάσεις ετών 1961-1968.
Φάκελοι εκλογικών εγγράφων και καταλόγων, φάκελος δελτίων Αμερικανικής βοήθειας, φάκελοι Προϊσταμένης Αρχής.
Βιβλίο ποινικών αποφάσεων, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλίο (τετράδιο) αδειών προσωπικού, βιβλία εκθέσεων Αναχωρήσεως και επανόδου και βιβλίο εισπράξεων υπέρ του δημοσίου έτους 1955.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Τήνου

 • GR JUS004.01
 • Αρχείο
 • 1835 - 1950

Αποφάσεις (ποινικές και πολιτικές), Πρακτικά, Εκθέσεις, Εκλογικό υλικό, Δικογραφίες, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Ειρηνοδικείο Τήνου

Αρχείο Ειρηνοδικείου- Πταισματοδικείου Βασιλικών

 • JUS016
 • Αρχείο
 • 1957- 2012

Ματαιωθείσες αγωγές και αιτήσεις όλων των διαδικασιών. Αντίγραφα εκθέσεων κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων). Πταισματικές δικογραφίες.

Ειρηνοδικείο Βασιλικών

Αρχείο Εισαγγελίας Βέροιας

 • GR JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1924-1961

Αποτελείται από 29 βιβλία: α) βιβλίο Φυγοποίνων (1924-1951), β) βιβλίο Υποδίκων (1928-1942), γ) ευρετήριο Μηνύσεων (1933-1942), δ) βιβλία Μηνύσεων (7) (1938-1955), ε) βιβλίο Δικογραφίας (1938-1943), στ) βιβλίο Δικασίμων (1938-1948), ζ) βιβλίο Πιστοποιητικών Εισαγγελίας (1940-1946), η) βιβλίο Ωρίμων Νάουσας (1941-1960), θ) βιβλίο Ερήμην Τριμελούς (1943-1946), ι) πινάκιο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νάουσας (1945-1950), ια) βιβλίο Ωρίμων Μονομελούς, ιβ) βιβλίο Τριμελούς (1943-1946), ιγ) βιβλίο Ερήμην Μονομελούς (1949-1953), ιδ) βιβλίο Προτάσεων Εισαγγελίας (1949-1954), ιε) βιβλίο Ειρηνοδίκου Νάουσας (1949-1955), ιστ) βιβλίο Αλφαβητικών Τριμελούς (1949-1955), ιζ) βιβλίο Εισαγγελίας (1951-1952), ιη) βιβλίο Βουλευμάτων (1952-1964), ιθ) Αναβλητικών Μονομελούς (1955-1958), κ) βιβλίο Παραδιδομένων Δικογραφιών (1955-1961), κα) βιβλίο Διεκπεραίωσης (1957), κβ) Ποινικό Μητρώο (1960-1961), κγ) βιβλίο Προτάσεων (1946-1952) και από ένα δέμα με λυτά έγγραφα που έχουν περιέλθει στο βιβλίο Δικασίμων.

Εισαγγελία Βέροιας

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS048.01
 • Αρχείο
 • 1941-1997

1)Τμήμα ΜΟΔ : Ποινικές δικογραφίες, βιβλία ωρίμων [υποθέσεων] Κακουργιοδικείου. 2)Ευρετήρια φυγοποίνων, βιβλία καταχωρήσεως δικογραφιών φυγοδίκων. 3) Διατάξεις διαγραφής φυγοδίκων. 4) Βιβλία φυλακίσεων και αποφυλακίσεων. 5) Θέματα φυλακών: αλληλογραφία περί μεταγωγών (κυρίως από φυλακές Άμφισας προς Αθήνα), εκθέσεις επιθεωρήσεων φυλακών. 6) Τμήμα Ν. 4351/1964 [Περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου] : Καταστάσεις δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης βουλευτών και Υπουργών, ευρετήρια. 7) Εκθέσεις επιθεωρήσεως συμβολαιογραφείων, Πρωτοδικείων, Εφετείων. 8) Πειθαρχικά δικαστικών υπαλλήλων. 9) Υπάρχουν επίσης και άλλες κατηγορίες υλικού που αφορούν στατιστικά, πίνακες εργασιών εισαγγελικών λειτουργών, πραγματογνωμόνων κ.ά.

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αιγαίου

 • GR JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1977

Βιβλίο εισερχομένων εγγράφων, Πινάκια Κακουργημάτων Σύρου και Χίου, Βιβλίο καταδικαστικών αποφάσεων, Βιβλίο φυγοδίκων, Πινάκιο δικασίμων Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Πινάκιο υποθέσεων Εφετείου, Βιβλίο καταδίκων, Βιβλίο φυγοποίνων, Δικογραφία, Βιβλίο μισθοδοτικού, Βιβλίο ωρίμων κακουργημάτων, Πινάκιο Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου, Βιβλίο ερήμην αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου, Υποθέσεις Τριμελούς Εφετείου, Πινάκιο περί αποκαταστάσεως στα πολιτικά δικαιώματα, Βιβλίο πειστηρίων, Βιβλίο προσωπικού, Βιβλίο προτάσεων, Πινάκιο υποθέσεων, Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου, Βιβλίο αδειών δικαστικών λειτουργών, Βιβλίο εισερχομένων δικογραφιών, Πρόχειρο βιβλίο δικασίμων, Πινάκιο Δικασίμων ΜΟΔ, Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, Ευρετήριο φυγοδίκων, Κακουργ. Αλφαβητικό Ευρετήριο Καταδίκων, Φάκελος με υποθέσεις παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων, Φάκελος εκθέσεων εκποιήσεως πειστηρίων.

Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 • Αρχείο
 • 1992 - 2019

Τμήμα Α' Ποινικής Δίωξης: Άρσεις Τηλεφωνικού Απορρήτου, δικογραφίες που έχουν τεθεί στο αρχείο και αφορούν σε υπουργούς και βουλευτές ετών 1992-1999
Τμήμα Ανηλίκων: φάκελοι κοινωνικής έρευνας (2004)
Τμήμα Εκτελέσεως Ποινών: Βιβλίο προτάσεων ναρκωτικών
Τμήμα Πρωτοκόλλου: Βιβλία Εισερχομένων-Εξερχομένων εγγράφων
Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων: βιβλία κοινοποιήσεων ερήμην αποφάσεων
Τμήμα Διοικητικού: φάκελοι προκαταρκτικών-πειθαρχικών εξετάσεων κατά υπαλλήλων συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, υποθηκοφυλάκων που τέθηκαν στο αρχείο μέχρι του έτους 2011

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS010.03
 • Αρχείο
 • 1985-2005

Αιτήσεις [προστασίας ανηλίκων], δικογραφίες, υποθέσεις ανηλίκων, απορριπτικές διατάξεις, αρχείο αγνώστων δραστών, δικογραφίες, γνωματεύσεις νοσοκομείων, αρχείο εισαγγελίας εφετών, κ.ά.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1954-2010

Το αρχείο περιέχει αρχειακές σειρές από τα παρακάτω Τμήματα α) Τμήμα Διοικητικού Εκθέσεις επιθεωρήσεως συμβολαιογράφων Ειρηνοδικείου Αθηνών. Εκθέσεις επιθεωρήσεως Υποθηκοφυλακείων εντός και εκτός Πρωτοδικείου Αθηνών. Ανακοπές . Πρακτικά συμβιβασμών και παραιτήσεων από δικόγραφο. Βιβλία αιτήσεων προσωρινών μέτρων. Αποφάσεις προσωρινών μέτρων. Ματαιωθείσαι αιτήσεις προσωρινών μέτρων. Βιβλία αποφάσεων προσωρινών μέτρων. β) Τμήμα Τμήμα Δίωξης Αυτοφώρων εγκλημάτων – Κατηγορητηρίων Α΄ Ποινικής Δίωξης και Αυτοφώρου διαδικασίας – Πειστηρίων (2002 - ). Αρχείο αγνώστων δραστών (προανακριτικές δικογραφίες που τέθηκαν στο αρχείο αγνώστων δραστών). Αρχείο άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (έναρξη ποινικής δίκης). Αρχείο άρθρου 47 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (εγκλήσεις).[Αρμοδιότητες: Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων κατά τα άρθρα 43 και 47 του ΚΠΔ, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα, προσφυγών κατά διατάξεων επί δικογραφίων αυτοφώρων εγκληµάτων]. Αρχείο άρθρου 315 (απόλυση ή προσωρινή κράτηση κατηγορουμένου).. Προτάσεις κατασχέσεων ασέμνων.. Βιβλία καταγραφής δικογραφιών σχετικών με παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.. Βιβλία πειστηρίων.. γ) Τµήµα Α’ Ποινικής Δίωξης – Δίωξης εγκληµάτων σχετικά µε την υπηρεσία και τη διαφθορά - Μηνύσεων και Πληροφοριών Αρχείο άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αρχείο άρθρου 47 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. [Αρμοδιότητες: Η διεκπεραίωση αναφορών και διατάξεων (προβουλευµάτων) των Εισαγγελέων, κατά τα άρθρα 43 και 47 του Κ.Π.Δ. αρχειοθετήσεων δικογραφιών του άρθρου 12 παρ.5 εδ.β΄ν.3500/2006, απαγορεύσεων εξόδων από τη χώρα , προσφυγών κατά διατάξεων. Η σύνταξη πινάκων κινήσεως δικογραφιών και µηνύσεων και η τήρηση αρχείων άρθρων 43, 47 ΚΠΔ και αγνώστων δραστών]. Άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου. Καρτέλες δικογραφιών έτους 2000. δ) Τμήμα Ερήμην Αποφάσεων [Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου] Βιβλία πορείας ερήμην αποφάσεων. ε) Τμήμα Ανηλίκων Φάκελοι κοινωνικής έρευνας. Ευρετήρια: υποθέσεων, φορέων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

 • JUS011
 • Αρχείο
 • 1970 - 2014

Δικόγραφα δικαστικής συνδρομής εξωτερικού,1990-2004, αγωγές αποζημίωσης κατά του Γερμανικού Δημοσίου 1995-1997, δικόγραφα μη συσχετισθέντα και επιστραφέντα για εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης 1984-1987, "Επιθεώρησις ληξιαρχικών γραφείων και ληξιάρχων 2004", αποσπάσματα αποφάσεων για δήμευση ναρκωτικών 2005-2006, Βιβλίο φυγοδίκων 1970-1984. Βιβλίο παρακολουθήσης διατάξεων απαγορεύσεων εξόδου ανακριτών 1981-1987. Βιβλίο εμφανίσεως 1984-1987, Βιβλία εφέσεων 1991-1994, Βιβλίο επιστροφής εφέσεων φυγοποίνων 1998. Δικόγραφα που επιδίδονται στον Εισαγγελέα. Εκθέσεις συμβολαιογράφων, ληξιαρχείων, υποθηκοφυλακείων, δημοσίων κατηγόρων. Βιβλία πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων. Εκλογικό αρχείο. Φάκελοι πειθαρχικών εξετάσεων. Σωματεία. Αρχείο αγνώστων δραστών, Βιβλία βουλευμάτων, Βιβλία διεκπεραίωσης συνήθους αλληλογραφίας, Βιβλία χρέωσης ποινικών και λοιπών δικογράφων στους επιμελητές του τμήματος.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κατερίνης

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Το αρχείο αποτελείται από:
Ποινικές δικογραφίες αμετακλήτων αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Πλημ/δικείου,
Ποινικές δικογραφίες αμετακλήτων αποφάσεων Τριμελούς και Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων,
Δικογραφίες βουλευμάτων,Προτάσεις και σχετικά έγγραφα πολιτικών δικογραφιών: Πολυμελούς Πρωτοδικείου τακτικής διαδικασίας, Μονομελούς Πρωτοδικείου τακτικής διαδικασίας και ασφαλιστικών μέτρων.

Πρωτοδικείο Κατερίνης

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.03
 • Αρχείο
 • 1990-2005

1) Αρχείο Τμήματος Διοικητικού: 10 φάκελοι ψυχασθενών των ετών 2000-2005
2) Αρχείο Τμήματος Βουλευμάτων: 1 κιβώτιο δικογραφιών παραγραφεισών λόγω εικοσαετίας με εισαγγελική διάταξη με χρόνο τέλεσης μέχρι το 1990.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.01
 • Αρχείο
 • 1942-1985

Το αρχειακό υλικό παραδόθηκε από διάφορα Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας και κυρίως: Τμήμα Διοικητικό, Τμήμα Μηνύσεων, Τμήμα Αγορανομίας. Περιλαμβάνει: εκθέσεις επιθεωρήσεως αμίσθων δικαστικών επιμελητών (Τμήμα Διοικητικό), δικογραφίες αγνώστων δραστών (Τμήμα Μηνύσεων), διατάξεις εισαγγελέων, αποφάσεις απαγορεύσεως εξόδου και άρσεις, δικογραφίες δημοσίων υπαλλήλων/λαθρεμπόριο. Τα βιβλία του αρχείου περιλαμβάνουν: πινάκια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο περαιωμένων δικογραφιών, βιβλίο βουλευμάτων, βιβλίο προανάκρισης.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.02
 • Αρχείο
 • 1984-1985

Βιβλίο παραγγελιών για πνευματική λύση γάμων-διαζυγίων (Τμήμα Διοικητικού). Βιβλίο δικογράφων για επίδοση στο εξωτερικό (Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρίων).

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1987

1 Βιβλίο κατηγορουμένων. Το β΄μέρος χρησιμοποιείται ως πρωτόκολλο αλληλογραφίας για εγκλήματα πολέμου κατοχικών αρχών με Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου ετών 1947-1948. Βιβλία φυγόδικων ετών 1945-1948, βιβλία Αλφαβητικά ευρετήρια υποδίκων ετών 1945-1946.
Φάκελοι κατασχέσεων περιουσιών «των συμμετεχόντων εκουσίως εις τον συμμοριακόν αγώνα». Ονομαστικές καταστάσεις με εντάλματα και κατασχετήρια, καθώς και φυγοδίκων "ων αγνοείται ο τόπος της διαμονής των και υπάρχουν υπόνοιες διαφυγής εις το εξωτερικόν". Κατάσταση «συμμοριτών» που προτάθηκε η δήμευση των περιουσιών τους της 25/01/1950. Τρεις αποφάσεις εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών και 2 καταστάσεις (112 και 125 ονόματα) «συμμοριτών» από 18-03-1948 ως 10-11-48. Έντυπα αιτήσεων Εισαγγελίας επιβολής δήμευσης περιουσίας χωρίς χρονολογική σήμανση.
Φάκελοι εκλογικών καταλόγων και φάκελοι δικογραφιών.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1958, 1963 - 1995, 2000

Βιβλία Ευρετήρια Μηνύσεων (ανά κατηγορία, γενικά, λαθρεμπορίας, δημοσίων υπαλλήλων και δασικών αδικημάτων), βιβλία Μηνύσεων Εισαγγελίας ετών 1945-1951, βιβλία δικογραφιών, βιβλία Ανακριτών, βιβλία Φυγοδίκων- Φυγόποινων- Λιπενόρκων –Υποδίκων ετών 1945-1960, βιβλία Ποινικού Μητρώου (Πρωτόκολλα, Ευρετήρια, Αλληλογραφία, Αποσπασμάτων, Δελτίων) ετών 1945-1982.
Έγγραφα αποτελεσμάτων δίκης, έγγραφα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής και μία ονομαστική κατάστασή καταδιωκομένων Ροδολίβους (ετών 1944, 1966), έγγραφα ομιλιών, έγγραφα δικογραφιών, έγγραφα ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και προστασίας φύλαξης προσώπων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.04
 • Αρχείο
 • 1994

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 9 κιβώτια και αφορά σε : Πολιτικές Δικογραφίες (10 δικογραφίες) και Ποινικές Δικογραφίες (10 Δικογραφίες).

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS049.04
 • Αρχείο
 • 1945-1976

Α) 111 τόμοι από το αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Αθηνών: πρακτικά, αποφάσεις και βουλεύματα.

Β) 2 βιβλία: α) Βιβλίο Μηνύσεων Εγκληματιών Πολέμου και β) Βιβλίο Τακτικής Ανάκρισης Εγκληματιών Πολέμου

Γ) 14 φάκελοι με υποθέσεις δοσιλόγων και εγκληματιών πολέμου, καθώς και διάφορα διοικητικά έγγραφα

Δ) 4 κυτία που περιέχουν υλικό σχετικά με: Τμήμα Ν4351/1964 [Περί προστασίας της τιμής του πολιτικού κόσμου (πόθεν έσχες)] : Δικογραφίες - μηνύσεις εναντίον βουλευτών (1964-1968). Πενταμελές Εφετείο : Δικογραφία. Τριμελές Εφετείο : Δικογραφία ναυαγίου του επιβατηγού "Ηράκλειον" (1966-1968). Εφετείο Αθηνών, Γραμματεία, Τμήμα Πειστηρίων : Αλληλογραφία για την αποστολή πειστηρίων (1973).

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.06
 • Αρχείο
 • 1995, 1997-1998

45 δικογραφίες πλημμελημάτων και κακουργημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες όλων των συνθέσεων του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): Τριμελές Εφετείο, Πενταμελές Εφετείο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Επίσης του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Τέλος υπάρχουν φάκελοι βουλευμάτων, μετατροπής ποινής, αναστολής εκτέλεσης, διατάξεων, τροποποίηση όρου εμφάνισης.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.07
 • Αρχείο
 • 1997-1999, 2011

Δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Εφετείου, Πολυμελούς Κακουργημάτων, Τριμελούς Πλημμελημάτων. Φάκελοι δικογραφιών γνωστών υποθέσεων

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.01
 • Αρχείο
 • 1992-1997

54 δικογραφίες ποινικών υποθέσεων προσώπων, αποφάσεις οι οποίες εκδικάζονται από το 3μελές και 5μελές Εφετείο Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.05
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Δικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων κυρίως αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Μικρό σε όγκο αρχειακό υλικό με δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS012
 • Αρχείο
 • 1945 - 1964

6 δικογραφίες 7μελούς και 79 δικογραφίες 5μελούς του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ) 1951-1982 και 1 δικογραφία του Τριμελούς Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS008
 • Αρχείο
 • 1946 - 2009

Δικογραφίες ποινικών υποθέσεων Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Φάκελοι των υποθέσεων Στακτόπουλου - Πολκ, Λαμπράκη, Τσαρουχά, Χασάν Μεχμέτ Ογλού (υπόθεση εμπρησμού Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης). Δικογραφίες του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των και Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης [Βουλεύματα]. του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης Εφετείου Κακουργημάτων, των Μικτών Ορκωτών Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κατερίνης, Έδεσσας, Κιλκίς, Σερρών. Καταστάσεις Ενόρκων.

Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Θράκης

 • GRGSA-ROD JUS002.05
 • Αρχείο
 • 1996-2006

Δικογραφίες (υποθέσεις μαστρωπείας, νακρωτικών, κλοπές κ.ά.)

1) Αριθ. Β. Εφ. Π. 37/93 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 17/3/1994
2) Αριθ. Β. Εφ. Π. 24/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
3) Αριθ. Β. Εφ. 419/99 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/11/2003
4) Αριθ. Β. Εφ. 405/98 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
5) Αριθ. Β. Εφ. 120/2002 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 24/8/1997
6) Αριθ. Β. Εφ. 382/97 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/10/2000
7) Αριθ. Β. Εφ. 242/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
8) Αριθ. Β. Εφ. 387/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
9) Αριθ. Β. Εφ. 25/93 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 20/11/1994
10) Αριθ. Β. Τριμ. Κακ. 70/91 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 5/3/1992
11) Αριθ. 546/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
12) Αριθ. 85/86 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/5/2001
13) Αριθ. 448/95 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 18/10/1995
14) Αριθ. 4/94 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 16/12/1995
15) Αριθ. 39/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/1996
16) Αριθ. 13/94 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 6/4/1995
17) Αριθ. 332/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 15/10/1998
18) Αριθ. Β. Εφ. Π. 31/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
19) Αριθ. Β. Εφ. Π. 3/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
20) Αριθ. Β. Εφ. Π. 29/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 19/10/1995
21) Αριθ. Β. Εφ. Π. 156/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/5/2001
22) Αριθ. Β. Εφ. 111/99 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 22/10/2003
23) Αριθ. Β. Εφ. 593/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 6/10/2004
24) Αριθ. Β. Εφ. 183/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
25) Αριθ. Β. Εφ. 554/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/2001
26) Αριθ. Β. Εφ. 164/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 17/12/2003
27) Αριθ. Β. Εφ. 362/2001 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/11/2003
28) Αριθ. Β. Εφ. 235/2000 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 11/1/2003
29) Αριθ. Β. Εφ. Π. 69/95 Πενταμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 21/11/1996
30) Αριθ. Β. Εφ. 322/97 Τριμελές Εφετείο Θράκης Δικάσιμος: 1/121/1999

Εφετείο Θράκης

Αρχείο Εφετείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS040.01
 • Αρχείο
 • 1996, 2001, 2005

ποινικές δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων)

Εφετείο Καλαμάτας

Αρχείο Εφετείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1996-2007

Σχετικά δικογραφίας της υπόθεσης του ναυαγίου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Εξπρές Σάμινα», καθώς και του «Δυστός».

Εφετείο Πειραιά

Αρχείο Μονομελούς Πλημμελειοδικείου-Μεταβατικής Έδρας Εύας

 • GR GRGSA-MES JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1949-1988

Πρακτικά και αποφάσεις, πρωτόκολλο συντασσόμενων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο αποληψίμων, βιβλίο αναβλητικών, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων και λιπομαρτύρων, βιβλίο μετατροπής ποινών, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων, δικογραφίες.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο - Μεταβατική Έδρα Εύας

Αρχείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

 • GRGSA-CA- ADM063.01
 • Αρχείο
 • 1936-1951

Φάκελοι υποθέσεων των ετών 1936-1951, που αφορούν τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου και την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή τον συμβιβασμό σε διαφορές με το Δημόσιο, αρμοδιότητες που ασκούνται αποκλειστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το υλικό αφορά τόσο το διαδικαστικό στάδιο ανάθεσης των υποθέσεων στα αρμόδια μέλη του ΝΣΚ (χρεώσεις), όσο και την ουσία των υποθέσεων (φάκελοι δικογραφιών – υποθέσεων). Οι ακραίες χρονολογίες του αρχείου είναι οι χρονολογίες πρώτης συγκρότησης των φακέλων. Το περιεχόμενο κάθε φακέλου υπόθεσης ποικίλει. Σε γενικές γραμμές περιέχονται : διαβιβαστικά, δικαστικές αποφάσεις, αντίγραφα πρακτικών του ΝΣΚ, απόψεις των υπηρεσιών (στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η υπεράσπιση του Δημοσίου), πράξεις εκκαθάρισης αμοιβής των συνεργαζομένων με το Δημόσιο κ.ά. Οι φάκελοι έχουν παραχθεί από Γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν σε υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δικαστικά γραφεία ΝΣΚ που λειτουργούν στην περιφέρεια.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αρχείο Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.021.002
 • Αρχείο
 • 1949 - 1994

Βιβλία βουλευμάτων, διατάξεων Προέδρου, πρακτικών και αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων, πρακτικών επιλογής ενόρκων, φάκελοι δικογραφιών.

Εφετείο Ναυπλίου (Ποινικό)

Αρχείο Πρωτοδικείου Βέροιας

 • GR JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1976-1990

Περιλαμβάνει : Δικογραφίες βουλευμάτων (1976, 1981, 1986), Δικογραφίες Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976-1981, 1986) Δικογραφίες Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας (1976, 1981, 1986), Κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 1984 Και 1989, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Δημοτικών εκλογών 1986, κωδικοποιημένους εκλογικούς καταλόγους Βουλευτικών εκλογών 1989, δείγματα ψηφοδελτίων Βουλευτικών, Δημοτικών και εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από 1982 έως 1990).

Πρωτοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πρωτοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Πρακτικά πολιτικών αποφάσεων, αποφάσεις προέδρου και πρακτικά, πράξεις προέδρου, πρακτικά ορκομοσιών αναβολής, πρακτικά διάφορα, αιτήσεις ενώπιον εισηγητού, πράξεις εισηγητού, εισηγήσεις, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, αποφάσεις και πρακτικά μονομελούς, αποφάσεις και πρακτικά τριμελούς, αποφάσεις και πρακτικά ανηλίκων, αποφάσεις συμβουλίου πρωτοδικών, βουλεύματα, διεξαγωγές, διαταγές πληρωμής, γραμμάτια, εκθέσεις μαρτυρικών αποδείξεων, ευρετήρια πολιτικών αποφάσεων, ευρετήριο πράξεων προέδρου, βιβλίο προεδρικής διαδικασίας, πινάκιο τακτικής διαδικασίας, βιβλίο προτάσεων, βιβλίο εταιρειών, βιβλίο αναιρέσεων, βιβλίο πρωτόκολλο εξερχομένων ανακριτή, βιβλίο εφέσεων, ευρετήρια ειδικού δικαστηρίου, πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων, δικογραφίες ειδικού δικαστηρίου, αποφάσεις τριμελούς

Πρωτοδικείο Δράμας

Αρχείο Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

 • JUS001
 • Αρχείο
 • 1913 - 2015

Πρακτικά και αποφάσεις ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, πράξεις προέδρου, βουλεύματα, προτάσεις, αγωγές, εφέσεις, εκθέσεις μαρτυριών-εξομολογήσεις, εργατικά, πτωχεύσεις, εκλογικά, φάκελοι δικογραφιών (και ανηλίκων), φάκελοι υιοθεσιών 1933-1991, διαθήκες 1913-1960, φάκελοι σωματείων, ναζιστικές υποθέσεις-κατοχικές αποφάσεις, εταιρικά.

Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES JUS023.03
 • Αρχείο
 • 1860, 1876-1877, 1914-1986

Αρχείο Πρωτοδικείου Καλαμάτας αποτελούμενο από σχετικά Σωματείων, σχετικά Διαθηκών (1930-1982), σχετικά Πολιτικών Αποφάσεων (1950-1955, 1960-1965), σχετικά Βουλευμάτων (1960,1961,1963-1965), και Διάφορα, ήτοι: Αποφάσεις Πρωτοδικείου (1860), Πρακτικά Συνεδριάσεων (1950), Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καλαμών (1955), Απαλλοτριώσεις Υδραυλικού Ταμείου Παμίσου (1952-1956), Μητρώο υπαλλήλων Πρωτοδικείου (1931-1934), Ευρετήριο Πειθαρχικών Αποφάσεων (1939-1943), Πειθαρχικές Δικογραφίες (1935-1942,1952-1960), Ευρετήριο Αποφάσεων κατ' έφεσιν αγροτικών προέδρου Ν.677 (1937-1942), Αγροτικές Αποφάσεις (1940-1942), Βουλεύματα Δοσιλογικά (1946,1947), Ευρετήριο Εργατικών Αγωγών (1951), Ευρετήριο Δημοσιεύσεως Αποφάσεων Ειδικής Διαδικασίας και Εργατικών (1972-1974), Εκλογικά Κοινοτήτων Ανδριανής, Μεσοπόταμου, Μηλέας, Σταματινού (1959), Υπηρεσιακή Αλληλογραφία και Δικογραφίες ειδικού Αγορανομικού Δικαστηρίου Καλαμάτας (1941-1942), έγγραφα που αφορούν κυρίως αρχαιρεσίες Σωματείων, Καταστατικό Συνδέσμου Επαγγελματικών Σωματείων Καλαμών (1925), Παράρτημα Εκλογικού Καταλόγου ενορίας Αγίου Γεωργίου Καλαμάτας (1936), Εκλογές Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνιών Καλαμών (1938), δύο δικογραφίες μεταξύ Σωματείων, Πρακτικό διαλογής ψηφοδελτίων εκλογών εργατοϋπαλλήλων καπνοβιομηχανίας Καρέλια (1983), βιβλίο κλητήρα (1876-1877).

Πρωτοδικείο Καλαμάτας

Αρχείο Πρωτοδικείου Κατερίνης

 • GR JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1966-2002

Το αρχείο αποτελείται: βιβλία πράξεων εφορευτικής επιτροπής (δείγμα), εκλογικά βιβλιάρια (δείγμα), εκλογικά τμήματα (1 βιβλίο), ασφαλιστικά μέτρα (δικογραφίες), φάκελος πτώχευσης, βιβλίο πρακτικών (πρόχειρο), εκλογικό υλικό από βουλευτικές εκλογές.

Πρωτοδικείο Κατερίνης

Αρχείο Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

 • JUS018.16
 • Αρχείο
 • 1992 - 2011

Πράξεις Προέδρου, δικογραφίες Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου Κακουργημάτων

Πρωτοδικείο Μυτιλήνης

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά

 • Αρχείο
 • 2005-2007

1) Δικογραφίες Ανηλίκων Μονομελών και Τριμελών Δικαστηρίων (2005-2007). 2) Βιβλία πτωχεύσεων με περαιωθείσες εργασίες πτωχεύσεως/πτωχευτικές Μερίδες (κατ’ επιλογήν).

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1983

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Πειραιά αφορά σε :
• Βουλεύματα 1974 - 1975
• Αγορανομία 1974 - 1975
• Μονομελές 1975
• Μονομελές Ανηλίκων 1975
• Τριμελές 1974 - 1975
• Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας 1978-1983 : δικογραφίες πτωχεύσεων και Εξομολογήσεις Πλοιάρχων (εκθέσεις συμβάντων εν πλω)

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1987

Βιβλία πινάκια εκούσιας δικαιοδοσίας, πολιτικών υποθέσεων. Φακέλους δικογραφιών τακτικής-εκούσιας διαδικασίας και εφέσεις. Φακέλους δικογραφιών Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ανηλίκων και φακέλους δικογραφιών Τριμελούς και Πολυμελούς Πλημμελειοδικείου.

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS001.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1991

Φάκελοι δικογραφιών του μονομελούς, τριμελούς και πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών. Στη δικογραφία υπ. Αριθμ. 106 βρίσκεται η υπόθεση (23-7-1966) Κερδυλλίων, `Αμποτ. Μέσα στους φακέλους συνημμένοι χάρτες Νέας Τυρολόης, Αναγέννησης, Βαμβακιάς, Προβατά (153, 154, 155 και 160) και 2 χάρτες των Νέων Κερδυλλίων (70).

Πρωτοδικείο Σερρών

Αρχείο Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

 • JUS009
 • Αρχείο
 • 1987 - 1990

Φάκελοι πολιτικών δικογραφιών Μονομελούς και Πολυμελούς τακτικής διαδικασίας, ασφαλιστικών μέτρων και βουλευμάτων.

Πρωτοδικείο Χαλκιδικής

Αρχείο Πταισματοδικείου Βέροιας

 • GR JUS006.02
 • Αρχείο
 • 1965-2003

Αποτελείται από έντεκα θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε σαράντα δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) βιβλία πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 1988-1997, β) βιβλία απολήψιμων 1986-2003, γ) βιβλίο προκαταρτικών παραγγελιών 1987-2000, δ) βιβλίο πρωτοεισαγόμενων παραγγελιών 1983-1990, ε) βιβλίο αδειών 1972-1991, στ) εκθέσεις και πράξεις, αποφάσεις πταισματοδίκη 1983-1993, ζ) αναβλητικές αποφάσεις 1965-1994, η) μισθοδοτικές καταστάσεις 1991-1996, θ) αλληλογραφία με Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων 1971-1988, ι) αποφάσεις και πρακτικά 1970-1975 και 1977, ια) Δικογραφίες 1976-1980.

Πταισματοδικείο Βέροιας

Αρχείο Πταισματοδικείου Δράμας

 • GRGSA-DRA JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Δικογραφίες πταισμάτων και Αποφάσεις πταισμάτων, Πρακτικά και Αποφάσεις Πταισματοδικείου, Τετράδια πρόχειρων Πρακτικών καταγραφής επί της Έδρας, Φάκελοι Εκθέσεων και Πράξεων, Φάκελοι Α.Φ.Ε.(Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης), Αποφάσεις πταισμάτων Προσοτσάνης, Δικογραφίες πταισμάτων Προσοτσάνης, Φάκελοι Εκθέσεων και Πράξεων Προσοτσάνης

Πταισματοδικείο Δράμας

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Φάκελοι: Δικογραφιών, Εκλογικού Καταλόγου Υπαλλήλων Πταισματοδικείου ετών 1967-1968, εγκυκλίων Εισαγγελέα και Υπουργείου Δικαιοσύνης ετών, Εκθέσεις – Πράξεις, Αγροφυλακής: «Αγροτικής Αστυνομίας ετών 1949-1951, ειδικού Ταμείου ανεγέρσεως δικαστικών Μεγάρων και φυλακών ετών 1949-1951, Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής απόρρητης αλληλογραφίας ετών 1968-1973. Οικονομικών θεμάτων και Μισθολογικό μητρώο, Στατιστικών πινάκων προανακρίσεως, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Υπαλλήλων Πταισματοδικείου, Αστυνομικών Διατάξεων, Δημοψηφίσματος έτους 1974 και φάκελοι με Διάφορα διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία με Κοινότητες, Αστυνομικά τμήματα, εκλογικά τμήματα κ.ά.).

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS008.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Βιβλία: διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, Ευρετήρια Ποινικών Αποφάσεων, μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών προϊσταμένου Εισαγγελέως ετών 1949-1990, παραγγελιών ξένων αρχών, αποληψίμων εξόδων (εισπρακτέων) Δημοσίου, αποληψίμων Αγροφυλακής, ερήμην καταδικαστικών αποφάσεων, βιβλίο αποφάσεων τακτικής διαδικασίας και μισθολόγια υπαλλήλων.
Βιβλίο Πρωτόκολλο συντασσομένων δελτίων ποινικού μητρώου, βιβλίο προκαταρκτικών εξετάσεων, βιβλίο αποφάσεων κατά λιπομαρτύρων και βιβλίο μετατροπής ποινών.
Φάκελοι μισθολογικών θεμάτων και φάκελοι δικογραφιών.

Πταισματοδικείο Σερρών

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1980

Περιλαμβάνονται υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι δικογραφιών. Υπηρεσιακά βιβλία: Πρακτικά συνεδριάσεων, πρακτικά δημοσιεύσεων, πρωτόκολλα εισηγητών, ευρετήρια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης. Φάκελοι δικογραφιών: Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ (δικαστικές αρμοδιότητες): Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές, γνωμοδοτήσεις. Τμήμα Ε΄ (επεξεργασία διαταγμάτων, άσκηση πειθαρχικών διώξεων): Γνωμοδοτήσεις. Ολομέλεια: Αποφάσεις, πρακτικά, αναστολές.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1998 - 2001

Φάκελοι δικογραφιών των ετών 1998-2001 (δειγματοληπτικά) και αποφάσεις δικογραφιών σε ψηφιακή μορφή (1998-2001)

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.04
 • Αρχείο
 • 2008-2009

Το αρχείο περιέχει δικογραφίες αποφάσεων (δειγματοληπτικά) και το σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίοδο 2008-2009. Οι δικογραφίες αφορούν το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε οποιαδήποτε σύνθεση: αναστολές, παραιτήσεις, πρακτικά επεξεργασίας (προεδρικών διαταγμάτων). Δικογραφίες αποφάσεων σε Ολομέλεια, αποφάσεων Ολομέλειας σε Συμβούλιο. Δικογραφίες αναστολών, παραιτήσεων, επεξεργασίας προεδρικών διαταγμάτων. Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή. Μέρος των αποφάσεων αφορά το Ν. 3068/2002 ("Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.")

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • Αρχείο
 • 2010

α) Δικογραφίες έτους 2010 (δειγματοληπτική επιλογή) / Αποφάσεις Ολομέλειας, Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας, Πρακτικά Παραιτήσεων, Πρακτικά της Επιτροπής Συμμόρφωσης κλπ. β) Αποφάσεις του ΣτΕ έτους 2010 σε ψηφιακή μορφή

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Φάκελοι δικογραφιών και πρακτικών επεξεργασίας (Διατάγματα) των ετών 1980-1997 και αποφάσεις δικογραφιών ΣτΕ (σε ψηφιακή μορφή) των ετών 1929-1997.

Συμβούλιο της Επικρατείας

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.05
 • Αρχείο
 • 2002 - 2007

Φάκελοι δικογραφιών: Αποφάσεις, αναστολές (2002-2007). Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή (2002-2007), μορφότυπος txt.

Συμβούλιο της Επικρατείας