Εκπαίδευση - Αιτωλοακαρνανία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εκπαίδευση - Αιτωλοακαρνανία

Equivalent terms

Εκπαίδευση - Αιτωλοακαρνανία

Σχετικοί όροι

Εκπαίδευση - Αιτωλοακαρνανία

169 Αρχειακή περιγραφή results for Εκπαίδευση - Αιτωλοακαρνανία

169 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αγίου Γεωργίου Αντιρρίου/Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αντιρρίου/Δημοτικού Σχολείου Αντιρρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 553
 • Αρχείο
 • 1895-2015

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Διευθυντού, Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Επιθεωρουμένων Διδασκάλων, Εποπτικών Μέσων, Μητρώου Προσωπικού & φάκελοι εξερχόμενης αλληλογραφίας, περιοδικών στοιχείων-πινάκων-προγραμμάτων, διδακτηρίου, Σχολικού Συμβούλου, τίτλων σπουδών, καθαριστριών-κυλικείου-μεταφοράς μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Αγίου Γεωργίου Αντιρρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασπριά

 • GRGSA-AIT EDU. 150
 • Αρχείο
 • 1897-2002

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Ημερησίου Ελέγχου, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Επιτροπής Παιδείας, Βιβλίο Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας & φάκελος διδακτηρίου

Δημοτικό Σχολείο Ασπριά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρύπου Ναυπακτίας

 • GRGSA-AIT EDU. 157
 • Αρχείο
 • 1951-1970

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Προσωπικού & Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Τρύπου Ναυπακτίας

Αρχείο 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 371
 • Αρχείο
 • 1964-2004

Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων & φάκελοι διδακτηρίου, αλληλογραφίας, εγκυκλίων & διαταγών Επιθεωρητού, Σχολικού Συμβούλου, οικονομικών στοιχείων, δυναμολόγιο του Σχολείου, μεταβίβαση περιουσίας στους Ο.Τ.Α.

11ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Αρχείο 11ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 466
 • Αρχείο
 • 1969-2010

Μητρώα Νηπίων, Παρουσιολόγιο, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Ημερήσιας Λειτουργίας, Πράξεων Συλλόγου και Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Απολογιστικά στοιχεία & φάκελοι εξερχόμενης αλληλογραφίας

11ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 14ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 529
 • Αρχείο
 • 2007-2018

Μητρώα Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, περιοδικών στοιχείων–πινάκων–προγραμμάτων

14ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 16ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 525
 • Αρχείο
 • 1979-2018

Βιβλία Μητρώου Νηπίων, Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Εσόδων-Εξόδων, Ανάληψης Υπηρεσίας και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας

16ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 17ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 548
 • Αρχείο
 • 1985-2020

Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Προϊσταμένης, Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Υλικού και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτηρίου & Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής.

17ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 1ου Nηπιαγωγείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 45
 • Αρχείο
 • 1966-1992

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Bιβλία Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Mαθητολόγιο, Bιβλίο Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας Λειτουργίας και φάκελοι πιστοποιητικών εγγραφής, αλληλογραφίας, απολογιστικών στοιχείων Σχολικού Ταμείου

1ο Nηπιαγωγείο Mεσολογγίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 86.1
 • Αρχείο
 • 1879-1992

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Έλεγχοι Ενιαυσίων Εξετάσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Υλικού, Πράξεων Προσωπικού, Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής, Διδαχθείσης Ύλης, Εσόδων-Εξόδων

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 86.2
 • Αρχείο
 • 1961-2011

Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, τίτλοι εγγραφής μαθητών

1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 390
 • Αρχείο
 • 1903-2006

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων, Βιβλία Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, Εσόδων-Εξόδων, Ταμείου, Υλικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία ΙΚΑ και λυτά έγγραφα αλληλογραφίας, περιουσίας του σχολείου & τίτλων εγγραφής & σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 90.1
 • Αρχείο
 • 1921-2000

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρακτικά Συλλόγου & Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας σχολικής ζωής, Εμβολιασμών, Πιστοποιητικών Σπουδών, διάφορες εκδόσεις της ΕΟΝ & φάκελοι αλληλογραφίας, δημοπρασιών & τίτλων σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 90.2
 • Αρχείο
 • 1961-2010

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλίο Βιβλιοθήκης & Φύλλα Ελέγχου Μαθητών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής

 • GRGSA-AIT EDU. 454
 • Αρχείο
 • 1929-1978

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας

1ο Δημοτικό Σχολείο Κατοχής

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 1.3
 • Αρχείο
 • 1929-2010

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Mαθητολόγια, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης και φάκελοι λυτών εγγράφων αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου

 • GRGSA-AIT EDU. 200
 • Αρχείο
 • 1896-1987

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας & Σχολικής Επιτροπής & φάκελος Διδακτηρίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 74.1
 • Αρχείο
 • 1961-2004

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων-Διευθυντού-Επιτροπών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Υλικού και φάκελοι ατομικοί εκπαιδευτικών-καθαριστριών-επιστατών που προέρχονται από την Κατωτέρα Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Κ.Δ.Τ.Σ.), Μέση Δημόσια Τεχνική Σχολή Ναυπάκτου (Μ.Δ.Τ.Σ.), ΚΕΤΕ, Τεχνικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο & 1ο Τ.Ε.Ε. Ναυπάκτου

1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Αρχείο 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου (αρχείο Τ.Ε.Σ. Ναυπάκτου)

 • GRGSA-AIT EKΠ. 74.2
 • Αρχείο
 • 1977-1979

Ατομικοί Φάκελοι εκπαιδευτικών, Γενικός Έλεγχος Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και δύο ανεπίδοτα Απολυτήρια της Τ.Ε.Σ. Ναυπάκτου

1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπάκτου

Αρχείο 1ου Κρατικού Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 75.1
 • Αρχείο
 • 1944-2002

Πρακτικά Διοικητικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Καθολικά & Ημερολόγια Χρηματικής Διαχείρισης, Μητρώο Νηπίων, Μισθολόγια, Βιβλία Ελέγχου Συσσιτούντων, Υλικού, Περιουσίας, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί & φάκελοι κτηρίου, προσωπικού, γενικής αλληλογραφίας, εγκυκλίων, δημοπρασιών, οικονομικών στοιχείων

1ος Κρατικός Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου

Αρχείο 1ου Λυκείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 33
 • Αρχείο
 • 1866-1976

Mαθητολόγιο, Ημερολόγιο Διεύθυνσης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας & Βιβλίο Προφορικής Βαθμολογίας Εμπορικής Σχολής Αγρινίου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Παραβόλας και Γυμνασίου Αρρένων, Πρακτικά Συλλόγου Αστικού Σχολείου και φάκελοι εγκυκλίων, τίτλων σπουδών & εγγραφής μαθητών Γυμνασίου Αρρένων

1ο Λύκειο Αγρινίου

Αρχείο 1ου Λυκείου Μεσολογγίου (Παλαμαϊκής Σχολής)

 • GRGSA-AIT EDU. 17.3
 • Αρχείο
 • 1924-1976

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ειδικοί Έλεγχοι, Βοηθητικοί Ειδικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου και Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων Γυμνασίου

1ο Λύκειο Μεσολογγίου (Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου)

Αρχείο 1ου Λυκείου Μεσολογγίου (Παλαμαϊκής Σχολής Μεσολογγίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 17.1
 • Αρχείο
 • 1839-1949

Bιβλία Γενικού & Eιδικού Eλέγχου Mαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Mαθητολόγια, Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Δελτία Eπιθεωρητού, Bιβλία Πράξεων και Tαμείου Σχολικής Εφορείας, Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Tαμείου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Bιβλίο Yλικού, Zητημάτων Διαγωνισμών, Mισθολόγιο Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου Μεσολογγίου

1ο Λύκειο Μεσολογγίου (Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου)

Αρχείο 1ου Λυκείου Μεσολογγίου (ΠΑΛΑΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)

 • GRGSA-AIT EDU. 17.2
 • Αρχείο
 • 1923-2000

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Μητρώα Προσωπικού, Μισθολόγια, Βιβλία Παιδαγωγικών Συνεδριών, Υλικού, Ημερολόγια, Καθολικό, Πρακτικό Σχολικής Εφορείας, Γενικοί Έλεγχοι εισιτηρίων εξετάσεων, Πρόχειρο Μαθητολόγιο, Βιβλίο Βαθμολογίας, Βοηθητικά Βιβλία Ειδικού Ελέγχου

1ο Λύκειο Μεσολογγίου (Παλαμαϊκή Σχολή Μεσολογγίου)

Αρχείο 1ου Λυκείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 373
 • Αρχείο
 • 1976-2008

Βιβλία Γενικών Ελέγχων, Μητρώου Μαθητών, Ειδικά Μητρώα Γενικών Εξετάσεων, Βιβλία επιβολής κυρώσεων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας

1ο Λύκειο Ναυπάκτου

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 412.2
 • Αρχείο
 • 1964-2018

Βιβλία Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας του σχολείου και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτηρίου, Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής, Περιοδικών Στοιχείων-Πινάκων-Προγραμμάτων, σχολικών δραστηριοτήτων

1ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 565
 • Αρχείο

Μαθητολόγιο, Μητρώο Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας

1ο Νηπιαγωγείο Αιτωλικού

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 533
 • Αρχείο
 • 1975-2018

Βιβλίο Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, Περιοδικών Στοιχείων-Πινάκων-Προγραμμάτων, Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής, Δ.Ο.Ε. (=Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος), εγκυκλίων Επιθεωρητού, Τμήματος Ένταξης και γνωματεύσεων ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ

1ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας

Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείου Θεστιέων (Καινούργιου)

 • GRGSA-AIT EDU. 295.3
 • Αρχείο
 • 1978-2018

Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Μητρώου Νηπίων, Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαρίστριας – κυλικείου - μεταφοράς μαθητών, διδακτηρίου & Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής του σχολείου

1ο Νηπιαγωγείο Θεστιέων (Καινούργιου)

Αρχείο 1ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 412
 • Αρχείο
 • 1964-2011

Μαθητολόγιο, Μητρώα Νηπίων και Προσωπικού, Βιβλία Υλικού, Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Πράξεων, Ταμείου, Απολογισμοί & φάκελοι εξερχομένων εγγράφων, Διδακτηρίου, Σχολικής Επιτροπής, οικονομικών στοιχείων

1ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 1ου, 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου Μοναστηρακίου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 575
 • Αρχείο
 • 1969-2016

Γενικός Έλεγχος, Μητρώα Νηπίων, Προσωπικού, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Υλικού, Βιβλιοθήκης, Διδαχθείσης Ύλης, φάκελοι εξερχόμενης αλληλογραφίας, Σχολικής Εφορείας & Ατομικά Δελτία Νηπίων

1ο Νηπιαγωγείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας

Αρχείο 21ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 477
 • Αρχείο
 • 1986-2012

Μητρώο Νηπίων, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων Ταμείου & φάκελοι Νόμων-Διαταγμάτων-Υπουργικών Αποφάσεων-Βασικών Διαταγών, εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαρίστριας, κατάργησης Σχολικής Επιτροπής και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου

21ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 22ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 417
 • Αρχείο
 • 1988-2005

Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Ευρετήρια Μητρώων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Εποπτικών Μέσων, Πράξεων, Εσόδων-Εξόδων και φάκελοι Διδακτηρίου, οικονομικής διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής, καθαρίστριας, εξερχόμενης αλληλογραφίας

22ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Αρχείο 22ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 556
 • Αρχείο
 • 1988-2016

Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Σχολικής Επιτροπής, Εσόδων-Εξόδων, Μητρώο Νηπίων και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, Περιοδικών στοιχείων –Πινάκων–Προγραμμάτων και Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου-Θέρμου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

22ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 28ης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1959-1979

Πρακτικά Συλλόγου Kαθηγητών, Bιβλία Ύλης, Ελέγχου Aπουσιών, Παραπτωμάτων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και φάκελοι βασικών διαταγών και κανονισμών, γενικής αλληλογραφίας, προσωπικού, μαθητών, προγραμμάτων, οικονομικών στοιχείων, συσσιτίων, ημερησίων καταστάσεων σιτίσεως, δαπανών, υλικών, τίτλων εγγραφής, απορριφθέντων μαθητών, γραπτών εξετάσεων

28η Τεχνική Σχολή Μαθητείας ΟΑΕΔ Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Γραφείου Αμφιλοχίας)

 • GRGSA-AIT EDU. 177.2
 • Αρχείο
 • 1972-2011

Φάκελοι στατιστικών και οικονομικών στοιχείων, υπερωρίες εκπαιδευτικών και ωρομίσθιοι, επισκευή κτηρίων, μισθώσεις

2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχίας)

Αρχείο 2ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλωακαρνανίας (Αμφιλοχίας)

 • GRGSA-AIT EDU. 177.1
 • Αρχείο
 • 1968-2011

Ατομικοί φάκελοι συνταξιοδοτηθέντων εκπαιδευτικών & επιστατών (49), φάκελοι αναπληρωτών (271), φάκελοι μη λειτουργούντων φροντιστηρίων (101), αλληλογραφίας σχολείων (22) αρμοδιότητας 2ου Γραφείου & φάκελοι γενικής αλληλογραφίας

2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αμφιλοχίας)

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

 • GRGSA-AIT EDU. 187.2
 • Αρχείο
 • 1958-2014

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Αποσπάσματα Γενικών Ελέγχων Απολυθέντων Μαθητών των σχολείων αρμοδιότητας 2ου Γραφείου & φάκελος αντιγράφων εκ των Βιβλίων Μητρώου & Προόδου Μαθητών

2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 22.2
 • Αρχείο
 • 1922-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλίο Διεκπεραίωσης εγγράφων, Μητρώα Μαθητών & Προσωπικού, Βιβλία Ταμείου

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Mεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 22.3
 • Αρχείο
 • 1936-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Περιουσίας του Σχολείου & Βιβλίο Εποπτικών Οργάνων και Μέσων Διδασκαλίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.3
 • Αρχείο
 • 1947-2011

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Υλικού, Δαμαλισμού, Συγκεντρώσεως Γονέων & φάκελοι προσωπικού, περιοδικών στοιχείων, καθαρίστριας, κυλικείου, μεταφοράς μαθητών

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.1
 • Αρχείο
 • 1987-1931

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Eλέγχου αποτελεσμάτων εξετάσεων, Mαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αιτωλικού

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.2
 • Αρχείο
 • 1927-2012

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία και Ευρετήριο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Επιτροπής, Μητρώο Αναλφαβήτων & Ημιαναλφαβήτων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλα & Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού & φάκελος εγγράφων πολιτικής άμυνας (ΠΣΕΑ)

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αστακού

 • GRGSA-AIT EDU. 360.1
 • Αρχείο
 • 1961-1977

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιος Έλεγχος & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας

2ο Δημοτικό Σχολείο Αστακού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αστακού

 • GRGSA-AIT EDU. 360.2
 • Αρχείο
 • 1960-1994

Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας και στατιστικών στοιχείων

2ο Δημοτικό Σχολείο Αστακού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμου

 • GRGSA-AIT EDU. 223
 • Αρχείο
 • 1962-1989

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Περιουσίας σχολείου & λυτά έγγραφα διδακτηριακών στοιχείων, τίτλοι εγγραφής μαθητών

2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 22.4
 • Αρχείο
 • 1936-2016

Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Μισθολογικό Μητρώο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, καρτέλλες λογαριασμού συνδρομών διδασκάλων, φάκελοι λειτουργίας σχολείου, περιοδικών στοιχείων, Στατιστικών Πινάκων, Προγραμμάτων, σχολικής περιουσίας, διδακτηρίου, Σχολικού Ταμείου, εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαρίστριας & κυλικείου, σχολιατρικών, Ειδικής Τάξης/Σχολείου

2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 137
 • Αρχείο
 • 1936-1995

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Αποθήκης Μαθητικών Συσσιτίων, Πρακτικών & Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου, Περιουσίας Σχολείου, Βιβλιοθήκης & φάκελοι τίτλων σπουδών, διδακτηρίου, οικονομικών στοιχείων, αλληλογραφίας και εμπιστευτικών εγγράφων

2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Παναιτωλίου

 • GRGSA-AIT EDU. 199.1
 • Αρχείο
 • 1930-1989

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρακτικών & Ταμείου Συνεταιρισμού Μαθητών & φάκελος αλληλογραφίας Επιμορφωτικού Κέντρου Παναιτωλίου, εξερχομένων εγγράφων και στατιστικών στοιχείων

2ο Δημοτικό Σχολείο Παναιτωλίου

Αρχείο 2ου Κρατικού Παιδικού Σταθμού Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 76
 • Αρχείο
 • 1979-2002

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερολόγιο Χρηματικής Διαχείρισης, Βιβλία Υλικού, Μισθολόγια και φάκελοι αλληλογραφίας, προσωπικού, Διοικητικής Επιτροπής, κτιρίου, προϋπολογισμών-απολογισμών

2ος Κρατικός Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 531
 • Αρχείο
 • 1977-2021

Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Προϊσταμένης, Σχολικής Επιτροπής, Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας και Οργάνων Λαϊκής Συμμετοχής

2ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Θεστιέων (Καινούργιου)

 • GRGSA-AIT EDU. 537
 • Αρχείο
 • 1974-2018

Βιβλίο Νηπίων, Βιβλίο Υλικού & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτικού προσωπικού, καθαριστριών και περιοδικών στοιχείων-πινάκων-προγραμμάτων

2ο Νηπιαγωγείο Θεστιέων (Καινούργιου)

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Κατοχής

 • GRGSA-AIT EDU. 333
 • Αρχείο
 • 1967-2008

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πράξεων Ανάληψης Υπηρεσίας, Ημερολογίου Σχολικής Ζωής, Υλικού, Βιβλιοθήκης & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτικού προσωπικού, Σχολικού Συμβούλου, κτιρίου, δικαιολογητικών εγγραφής, Δ.Ο.Ε., αποτύπωσης του εκπαιδευτικού συστήματος

2ο Νηπιαγωγείο Κατοχής

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Παναιτωλίου

 • GRGSA-AIT EDU. 527
 • Αρχείο
 • 1977-2020

Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Προϊσταμένου, Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων Σχολικής Επιτροπής & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, καθαρίστριας, βιβλιάρια ενσήμων, ΑΠΔ

2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου

Αρχείο 2ου Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 510
 • Αρχείο
 • 1966-1970

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερήσιος Έλεγχος, τίτλοι εγγραφής μαθητών και λυτά έγγραφα εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας

2ο Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

 • GRGSA-AIT EDU. 423
 • Αρχείο
 • 1963-2011

Μαθητολόγιο, Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Εφορείας/ Σχολικής Επιτροπής, Πράξεων Προσωπικού, Ημερήσιας Λειτουργίας, Πρωτόκολλα, Βιβλίο Υλικού και εξερχόμενη αλληλογραφία

2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 11.2
 • Αρχείο
 • 1874-2001

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας & Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Μαθητικών Συσσιτίων, Δαμαλισμού και φάκελοι αλληλογραφίας, τίτλων σπουδών, απολογιστικών στοιχείων

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 536
 • Αρχείο
 • 1982-2018

Μητρώα Νηπίων, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και λυτά έγγραφα περιοδικών στοιχείων-πινάκων-προγραμμάτων, Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής, Διδακτικού προσωπικού, Σχολικών Συμβούλων και Καθαριστριών-Κυλικείων

3ο Νηπιαγωγείο Αιτωλικού

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 554
 • Αρχείο
 • 1980-2018

Μητρώα Νηπίων, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Επιτροπής 1ου, 2ου & 3ου Νηπιαγωγείων Βόνιτσας, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Βιβλιοθήκης, Υλικού και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθαριστριών και Ι.Κ.Α. καθαριστριών

3ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 524
 • Αρχείο
 • 1972-2020

Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Προϊσταμένου, Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Εσόδων-Εξόδων, Μητρώων Νηπίων & λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας

3ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 549
 • Αρχείο
 • 1980-2018

Μητρώα Νηπίων (4ου και 5ου Νηπιαγωγείων Ναυπάκτου), Βιβλία Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτηρίου & Πρωτοκόλλων Παράδοσης-Παραλαβής, περιοδικών στοιχείων-πινάκων-προγραμμάτων, Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής, οικονομικής διαχείρισης και καθαριστριών-μεταφοράς μαθητών

4ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου

Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 573
 • Αρχείο
 • 1969-2016

Μητρώο Νηπίων, Βιβλίο Πρακτικών Προϊσταμένης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Ταμείου/Εσόδων-Εξόδων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Υλικού, Ημερήσιας Λειτουργίας Νηπιαγωγείου, Μισθολόγια ΙΚΑ, παρουσιολόγια

5ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου

Αρχείο Γυμνασίου Κάτω Μακρινούς

 • GRGSA-AIT EDU. 586
 • Αρχείο
 • 1981-2012

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντού, Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Μισθολογικού Μητρώου και φάκελος ΙΚΑ εκπαιδευτικών

Γυμνάσιο Κάτω Μακρινούς

Αρχείο Γυμνασίου Μαχαιρά

 • GRGSA-AIT EDU. 585
 • Αρχείο
 • 1984-1999

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Καθηγητών

Γυμνάσιο Μαχαιρά

Αρχείο Γυμνασίου Παλαιομάνινας

 • GRGSA-AIT EDU. 584
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Μητρώα Μαθητών, Αλφαβητικό Ευρετήριο Μητρώων Μαθητών, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών, Βιβλίο Πράξεων Γυμνασιάρχου, Μισθολογικά Μητρώα Προσωπικού, Βιβλίο Ακίνητης Περιουσίας του σχολείου και λυτά έγγραφα

Γυμνάσιο Παλαιομάνινας

Αρχείο Γυμνασίου Σαρδινίων

 • GRGSA-AIT EDU. 587
 • Αρχείο
 • 1986-2011

Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντού, Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου, φάκελοι Σχολικής Επιτροπής και ΙΚΑ εκπαιδευτικών και καθαριστριών

Γυμνάσιο Σαρδινίων

Αρχείο "Δημητρούκειου" Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ι.Π. Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 522
 • Αρχείο
 • 1999-2019

Φάκελλοι εξερχόμενης αλληλογραφίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, Σχολικής Επιτροπής, Σχολικού Συμβούλου, Κοινωφελούς Εργασίας

"Δημητρούκειο" Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ι.Π. Μεσολογγίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Στρογγυλοβουνίου

 • GRGSA-AIT EDU. 461.2
 • Αρχείο
 • 1957-2020

Βιβλίο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Σχολικής Επιτροπής, Ανάληψης Υπηρεσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Υλικού και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας & Πρωτοκόλλων Παράδοσης του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Στρογγυλοβουνίου.

Δημοτικό Σχολείο Στρογγυλοβουνίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 544
 • Αρχείο
 • 1937-2014

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Πράξεων Προϊσταμένου, Παρουσίας Εκπαιδευτικών Ολοήμερου Σχολείου, Τάξεως, πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετού Ξηρομέρου

 • GRGSA-AIT EDU. 558
 • Αρχείο
 • 1927-2017

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Εσόδων Εξόδων, Μητρώου Προσωπικού και λυτά έγγραφα εξερχόμενης αλληλογραφίας, διδακτηρίου, στατιστικών στοιχείων

Δημοτικό Σχολείο Αετού Ξηρομέρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμοργιανών

 • GRGSA-AIT EDU. 347.2
 • Αρχείο
 • 1940-2004

Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πρακτικά & Αποφάσεις Δημοτικού Σχολείου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου/Εσόδων-Εξόδων, Βιβλία Ταμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων και φάκελλοι αλληλογραφίας, Δελτίων Ατομικότητας μαθητών, διδακτηριακών στοιχείων, Μαθητικών Συσσιτίων, Σχολικής Εφορείας, Σχολικού Κινηματογράφου

Δημοτικό Σχολείο Αμοργιανών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελίων Τριχωνίδος

 • GRGSA-AIT EDU. 432.2
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Γενικός Έλεγχος, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Ταμείου/Εσόδων-Εξόδων, Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας, Βιβλία Υλικού, Βιβλιοθήκης και καταγραφή αθλητικών χώρων & υλικού

Δημοτικό Σχολείο Αμπελίων Τριχωνίδος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αφροδίτης Ναυπάκτου/3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου

 • GRGSA-AIT EDU. 550
 • Αρχείο
 • 1923-2000

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής

Δημοτικό Σχολείο Αφροδίτης Ναυπάκτου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαϊναρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 434.2
 • Αρχείο
 • 1961-1986

Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου/Εσόδων-Εξόδων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Περιουσίας, Υλικού, Βιβλιοθήκης, έγγραφα Σχολικής Εφορείας και Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής του σχολείου.

Δημοτικό Σχολείο Βαϊναρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γουριώτισσας

 • GRGSA-AIT EDU. 435.2
 • Αρχείο
 • 1953-2020

Βιβλία Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Συλλόγου Διδασκόντων, Διευθυντή, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας, Υλικού

Δημοτικό Σχολείο Γουριώτισσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θυρρείου/Θυρίου Βόνιτσας

 • GRGSA-AIT EDU. 576
 • Αρχείο
 • 1945-2020

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώα Μαθητών, Ευρετήριο Μητρώου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μητρώο Αναλφαβήτων & Ημιαναλφαβήτων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Αποφάσεων Διευθυντού, Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Ανάληψης Υπηρεσίας, Κυλικείου, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλιάρια ΙΚΑ, εξερχόμενη αλληλογραφία, Διδακτήριο, Περιοδικά Στοιχεία-Πίνακες-Προγράμματα και αντίγραφα Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων

Δημοτικό Σχολείο Θυρρείου/Θυρίου Βόνιτσας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 169