Ιστορία - Τουρκία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία - Τουρκία

Αντίστοιχοι όροι

Ιστορία - Τουρκία

Σχετικοί όροι

Ιστορία - Τουρκία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία - Τουρκία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Fotografla Turkiye = La Turquie en image = Turkey in pictures = Die Turkei im Bild (Οπτικ. 12)

  • GRGSA-CA- AUV002.09
  • Αρχείο
  • 1930;

Λεύκωμα-έκδοση της Γενικής Διεύθυνσης Τύπου της Τουρκίας. Απεικονίζονται διάφορες όψεις της Τουρκίας στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας.
Το λεύκωμα χωρίζεται σε έξι ενότητες:
Α. Ankara [Άγκυρα]
B. Istanbul [Κωνσταντινούπολη]
C. Towns and Landscape [Πόλεις και Τοπίο]
D. Archaeology and Art [Αρχαιολογία και Τέχνη
E. Economy and Construction Work [Οικονομία και κατασκευαστικά έργα]
F. Man and Civilization [Άνθρωπος και Πολιτισμός]
Προηγείται εισαγωγή (17 σελίδες) στις τέσσερις γλώσσες αναφορικά με τη σύγχρονη ιστορία της κεμαλικής Τουρκίας..