Ασφάλιση, Κοινωνική

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ασφάλιση, Κοινωνική

Αντίστοιχοι όροι

Ασφάλιση, Κοινωνική

 • UF Κοινωνική Ασφάλιση

Σχετικοί όροι

Ασφάλιση, Κοινωνική

91 Αρχειακή περιγραφή results for Ασφάλιση, Κοινωνική

91 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων

 • GRGSA-CA- ADM323.02
 • Αρχείο
 • 1919-1994

Αρχεία Ταμείων που συγχωνεύθηκαν με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Μεταλλευτών (1946-1956), Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών - Μυλεργατών - Μακαρονοτεχνιτών (1930-1965), Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνιτών θεάτρου και κινηματογράφου (1957-1979), Πυριτιδοποιών (ΠΥΡΚΑΛ) (1938-1966), Ταμείο Συντάξεως Υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων (1940-1958), Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΑΣΟ (1955-1964), Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (1919, 1922-1930, 1955), Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών γραφικών τεχνών (1983-1992), Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρείας Διαχείρισης ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου (1981). Μικρό μέρος του υλικού αφορά στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ Αθήνας. Περιέχονται: πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων, αποφάσεις Διευθυντών, καταστάσεις ασφαλισμένων, καταστάσεις ασφαλίστρων, φάκελοι θεατρικών επιχειρήσεων κ.ά.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Υποδιεύθυνση Συγχωνευθέντων Ταμείων

Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων

 • GRGSA-CA- ADM323.01
 • Αρχείο
 • 1930 (περ.)-1991

Αρχειακό υλικό Ταμείων που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ. Περιλαμβάνονται ατομικοί φάκελοι ασφαλισμένων κυρίως των Ταμείων: Ταμείο Ασφαλίσεως Μεταλλευτών, Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.). Μικρό μέρος του υλικού αφορά στο Ταμείο Ασφαλίσεως Κεραμοποιών, Πλινθοποιών και Αγειοπλαστών, στο Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων, Μουσικών και Τεχνιτών θεάτρου και κινηματογράφου και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Υποδιεύθυνση Συγχωνευθέντων Ταμείων

Αρχεία συγχωνευθέντων Ταμείων και του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Γραμματείας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 • GRGSA-CA- ADM324.01
 • Αρχείο
 • 1942-1992

Αρχειακό υλικό Ταμείων που συγχωνεύθηκαν στο ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (έτος συγχώνευσης 1992), Ταμείο Συντάξεων Ηθοποιών, Συγγραφέων και Τεχνικών Θεάτρου (έτος συγχώνευσης 1981), Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών. Περιέχονται: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά ΔΣ, οικονομικά βιβλία (βιβλία ταμείου, καθολικά), ευρετήρια αποφάσεων ΔΣ, πινάκια θεμάτων ΔΣ κ.ά. Το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Γραμματείας της Διοίκησης του ΙΚΑ μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του ΙΚΑ και τα θέματα σχετικά με την αμοιβή τους.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Διοίκηση, Διεύθυνση Γραμματείας, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Αρχείο Γραφείου Ναυπλίου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.042.001
 • Αρχείο
 • 1981 - 2003

Φάκελοι αλληλογραφίας, δικαιολογητικών έκδοσης και παράτασης βιβλιαρίων ασθένειας, απαλλακτικών βεβαιώσεων κ.ά., στελέχη μπλοκ αποδείξεων πληρωμής, παραπεμπτικών κ.ά.

Γραφείο Ναυπλίου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Αρχείο Β΄Τμήματος Μισθωτών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.06
 • Αρχείο
 • 1995 - 2014

Έγγραφα δικαιολογητικά παροχών ασθενείας, αντίγραφα καταστάσεως και δικαιολογητικών Γενικού Νοσοκομείου και κλινικών εργαστηριακών ιδρυμάτων, στατιστικά και οικονομικά έγγραφα, καταστάσεις παραμενόντων στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • GRGSA-CA- ADM325.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1982

Το αρχείο σχετίζεται με την οικονομική διαχείριση του ΙΚΑ. Εκτός από τα υποκαταστήματα του Ιδρύματος, αφορά και Ταμεία που συγχωνεύθηκαν κατά καιρούς με το ΙΚΑ: Ταμείο Ασφαλίσεων Αρτεργατών, Μυλεργατών και Μακαρονοτεχνιτών (Τ.Α.Α.Μ.Μ.), Ταμείο Εργατών Κεραμοποιΐας, Ταμείο Ασφαλίσεως Αρτεργατών. Περιλαμβάνονται: α) Βιβλία: πρωτόκολλα αλληλογραφίας, συμφωνιών τραπεζών, γενικό καθολικό, δανείων, δαπανών διοικήσεως, εγκαταστάσεων, υπολόγων. Τα βιβλία τα σχετικά με το Τ.Α.Α.Μ.Μ. καλύπτουν την Αθήνα και την Περιφέρεια..β) Αλληλογραφία και έγγραφα : πρακτικά Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, εκθέσεις Επιθεωρήσεων (Διοικητικής και Υγειονομικής), κ.ά.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενική Διεύθυνση Οικονομοτεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Γενικής Διεύθυνσης Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Κεντρικής/Δυτικής Μακεδονίας

 • ADM094
 • Αρχείο
 • 1964 - 2002

Πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, ονομαστικές καταστάσεις καταβαλλόντων, δικαιολογητικά-βεβαιώσεις-πιστοποιητικά, διαγραφές-επανεγγραφές, εργατικά ατυχήματα, παραπεμπτικά-συνταγολόγια-λογαριασμοί, απορριπτικές αποφάσεις για νοσηλεία στο εξωτερικό, συμβάσεις του ΤΕΒΕ με ιδιωτικές και δημόσιες κλινικές, συμβάσεις φίλτρων αιμοκάθαρσης ατομικοί φάκελοι νοσηλείας στο εξωτερικό και ευρετήριο δημοσιευμάτων (Φ.Ε.Κ.) που αφορούν τον οργανισμό του ΤΕΒΕ. Εισπρακτική κίνηση τμημάτων, διαφόρων εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Βεβαιώσεις επαγγελματικής διακοπής και συνταξιοδότησης, διαγραφές-επανεγγραφές αυτοτελών Οργανικών Μονάδων.

Τ.Ε.Β.Ε., Διεύθυνση Κεν.Δυτ. Μακεδονίας

Αρχείο Γραμματείας Υγειονομικών Υπηρεσιών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης.

 • ADM213
 • Αρχείο
 • 1994 - 1996

Βιβλίο εξερχομένων 1994-95. Βιβλίο εξερχομένων ΟΓΑ 1996.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Γραμματεία Υγειονομικών Υπηρεσιών

Αρχείο Γραφείου Άργους Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.043.001
 • Αρχείο
 • 1958 - 2003

Έγγραφα δικαιολογητικών έκδοσης και παράτασης βιβλιαρίων ασθένειας, απαλλακτικών βεβαιώσεων κ.ά., στελέχη μπλοκ πράξεων επιβολής εισφορών, αποδείξεων πληρωμής, παραπεμπτικών κ.ά., ηλεγμένοι λογαριασμοί φαρμακείων, στατιστικά στοιχεία.

Γραφείο Άργους Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Αρχείο Γραφείου Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Κιλκίς

 • ADM112
 • Αρχείο
 • 1969 - 1990

7 Πρωτόκολλα Εισιτήρια νοσηλείας στα νοσοκομεία Κιλκίς και Γουμένισσας. Οικονομικές καταστάσεις. Καταστάσεις κίνησης ασθενών και προσωπικού. Καταστάσεις αριθμητικών στοιχείων ασθενών, παραπεμπτικών, συνταγών δικαιούχων. Αιτήσεις προσλήψεων/παραιτήσεων γιατρών.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Γραφείο Κιλκίς (412)

Αρχείο Διεύθυνσης Περίθαλψης ΤΕΒΕ

 • Αρχείο
 • 1981 - 1988

Ευρετήρια και βιβλία κίνησης ασθενών κλινικών και νοσοκομείου, φάκελοι ασφαλισμένων, φάκελοι ιατρών, βιβλία περίθαλψης, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1988-1989

Γραμμάτια είσπραξης, εντολές πληρωμής, ταμιακές καταστάσεις, καταστάσεις μισθοδοσίας.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο Ι.Κ.Α. Γρεβενών

 • ADM011.03
 • Αρχείο
 • 1993

Γραμμάτια είσπραξης και εντολές πληρωμής.

Ι.Κ.Α. Γρεβενών, Γραφείο Οικονομικό

Αρχείο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τρίπολης

 • GRGSA-ARK ADM25.1, 25.2
 • Αρχείο
 • 1986 - 2013

Βεβαιώσεις εργοδοτών (ΤΕΒΕ) ότι δεν απασχόλησαν ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, βεβαιώσεις απασχόλησης εργαζομένων σε οικοδομοτεχνικά έργα, πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Τρίπολης

Αρχείο ΙΚΑ Άνδρου

 • GR ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 2008

Αλληλογραφία, εγκύκλιοι, διαταγές κ.α.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ Άνδρου

Αρχείο ΙΚΑ Σύρου

 • GR ADM029.01
 • Αρχείο
 • 2001 - 2007

26 Βιβλία Ανοιχτής Περίθαλψης

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ Σύρου

Αρχείο ΙΚΑ Σύρου

 • GR ADM029.02
 • Αρχείο
 • 2003 - 2006

Βιβλία ανοιχτής περίθαλψης

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ Σύρου

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης, ΙΚΑ Σύρου

 • GR ADM029.03
 • Αρχείο
 • 1998 - 2011

7 βιβλία επίσκεψης ανοιχτής περίθαλψης και συγκεκριμένα:

 1. «Βιβλίο Καθολικό Κ. Κόκκαλη» 1/10/1998 – 20/12/2001
 2. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης κος Αληφραγκής 28/10/10» 28/12/2010 - 18/7/2011
 3. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης καρδιολόγου Σαραντόπουλου Θ. 22/6/10 – 3/8/11»
 4. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης Πιτσικάκης ΩΡΛ» 1/10/2009 – 22/11/2011
 5. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης Κος Κεραμιώτης 19/07/07» 19/7/2007 – 11/6/2008
 6. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης κος Κεραμιώτης Διευθυντής 11/06/2008» 11/6/2008 – 19/8/2009
 7. «Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης κος Κεραμιώτης 20/08/09» 20/8/2009 - 5/8/2010

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ Σύρου

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM025.02
 • Αρχείο
 • 1956-2005

β.117 Πρωτόκολλα, β.18 Ημερολόγια Καθυστερήσεων, β.14 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΤΕΑΜ, β.9 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΚΑΑ-ΤΑΕΚ, β.1Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΜΕΖ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ, β.1 χρέωσης ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.4 Ημερολόγια Καθυστερήσεων ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΠΕΠΑΕ, β.1 Ευρετήριο ΙΚΑ, β.1 Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργοδοτών, β.1 Ευρετήριο Κοινών Επιχειρήσεων, β.1 Γραμματείας Πρωτοκόλλου Τμήμα Εσόδων, β.1 Πρωτόκολλο Εμπιστευτικών Εγγράφων, β.1 Πρωτόκολλο Αποφάσεων Διευθυντού, β.1 Υπολοίπου Πινακίδων Εργοδοτών, β.1 Έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης, β.1 Ειδοποιήσεις Καθυστερήσεων, β.1 Ειδοποιήσεις Παραγγελίας Κατάσχεσης, β.1 Ημερολόγιο ΕΤΑΚΕΚ Πίστωση, β.1 Εισπράξεων ΕΛΔΕΟ, β.1 Ημερολόγιο Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.3 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΕΛΔΕΟ, β.4 Ατομικών Ειδοποιήσεων, β.2 ΕΞΤΡΕ, β.4 Καθολικά, β.1 Κινήσεως Εσόδων, β.4 Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας ΤΕΑΕΔΞΕ, β.8 Ημερολόγια Τακτοποιήσεως Καθυστερήσεων ΤΕΑΕΔΞΕ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Καλαμάτας (νυν ΕΦΚΑ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Μεσσηνίας)

 • GR GRGSA-MES ADM025.03
 • Αρχείο
 • 1980-2007

β.2 μητρώο και ευρετήριο συνταξιούχων, β.9 παρουσίας προσωπικού, β.1 πρωτόκολλο γενικό

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Καλαμάτας

Αρχείο Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1955-2004

β.40 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, β.4 καθυστερήσεων, β.1 ευρετήριο καθυστερήσεων,β.9 ημερολόγια τακτοποιήσεως καθυστερήσεων, β.4 ημερολόγια χρεοπιστώσεων, β.3 βιβλία χρεώσεως Π.Ε.Ε.-ΠΕΠΕΕ-ΠΕΠΤ-ΠΕΠΕΟ-ΕΕ, β.3 με υπόλοιπο πινακίδων καθυστερήσεων, β.1 με ατομικές ειδοποιήσεις

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Μεσσήνης

Αρχείο Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)

 • GRGSA-CA- ADM375.01
 • Αρχείο
 • 1930-1981

Υπηρεσιακά βιβλία: καθολικά, υπολόγων, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, αναλυτικά ημερολόγια εισπράξεων, αναλυτικά ημερολόγια συμψηφισμών, αναλυτικά ημερολόγια αξιών καταθέσεων, αναλυτικά καθολικά λογαριασμών, ημερήσια λογιστικών καταστάσεων, βιβλία ταχυδρόμου Πειραιώς, βιβλία ισοζυγίου δραχμών, κεφάλαια ανεργίας, κεφάλαιο ναυτικής εκπαιδεύσεως, κεφάλαιο προστασίας φυματικών ναυτικών, καταστάσεις μισθοδοσίας, βιβλία βοηθητικών λογαριασμών, χρεώσεων - πιστώσεων, μητρώα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως, χρηματικά εντάλματα, κ.ά. Εκτός από υπηρεσιακά βιβλία του ΝΑΤ περιλαμβάνονται και υπηρεσιακά βιβλία του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Προνοίας Κατωτέρου Προσωπικού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΤΠΚΠΕΝ).

Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)

Αρχείο Ο.Α.Ε.Ε.

 • GRGSA-ROD ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 2009

Στατιστικά στοιχεία.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Συντάξεων

Αρχείο Ο.Α.Ε.Ε.

 • GRGSA-ROD ADM017.01
 • Αρχείο

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων.

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πιερίας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα ΤΣΑ Κατερίνης ετών: 1973-1977, 1984-1995, Πρωτόκολλα ΤΕΒΕ Κατερίνης ετών: 1981-1983, 1993-1996, Εισερχόμενη Αλληλογραφία ΤΣΑ ετών 1967, 1969, 1973, 1976-1978.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.05
 • Αρχείο
 • 1987 - 2011

Καταστάσεις υπαλλήλων, αποφάσεις και δηλώσεις εργατικών ατυχημάτων, στατιστικά, βιβλίο εκδόσεως βιβλιαρίων ασθενείας και βιβλίο συντάξεων - αναγνωρίσεως προ και μετά εγγραφής προαιρετικής στρατιωτικής θητείας.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακό Τμήμα Σερρών

Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ελευσίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM308.01
 • Αρχείο
 • 1982 - 1995

1) Αρχείο Τμήματος Παροχών Ασθενείας – φάκελοι Ατυχημάτων (1982-1995). 2) Αρχείο Τμήματος Εσόδων – Φάκελοι εγγράφων Διευθυντή (1986-1989).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας

Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ελευσίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM308.02
 • Αρχείο
 • 1960, 1971, 1988

1) Τμήμα Μητρώου: Δελτία Απογραφής Ασφαλισμένων «Βελγικά». Φάκελοι Αποφάσεων καθορισμού ηλικίας. 2) Τμήμα Εσόδων: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας

Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Μισθωτών Θεσσαλονίκης

 • ADM330
 • Αρχείο
 • 1974 - 2010

Στατιστικά επιτόπιων ελέγχων. Βιβλία Προϋπολογισμού.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Εκκαθάρισης Αρχείων

Αρχείο Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM120.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1988

Φάκελοι: Υπηρεσίας Εφοδιασμού Διανομών Υπουργείου Εμπορίου-μισθοδοτικές καταστάσεις (1945), εισφορών κλάδων, απογραφικών δελτίων, αποφάσεων απώλειας βιβλιαρίων ασθενείας, αποφάσεων, αποφάσεως ασφαλιστικών ταμείων, εισερχομένων και στατιστικών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), Περιφερειακό Υποκατάστημα Σερρών

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων

 • GRGSA-IAK ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1938 - 1991

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας υπαλλήλων ΤΕΒΕ, ασφαλισμένων, εισπράξεων, ιατρών, κινήσεως ασθενών, μηνιαία στατιστικά στοιχεία γραφείου ασθενείας, μηνιαίες καταστάσεις κινήσεως ασθενών κατά θεράποντα ιατρό, καρτέλες κινήσεως ασθενών

Τ.Ε.Β.Ε. Χανίων

Αρχείο ΤΕΒΕ Κομοτηνής

 • ADM040
 • Αρχείο
 • 1966-1990

Δελτία στατιστικής, φάκελος γενικής αλληλογραφίας, δελτία εξέτασης.

Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος Κομοτηνής

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.02
 • Αρχείο
 • 1978 - 2004

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά πειθαρχικού συμβουλίου (1978-1996), βιβλία κινήσεως ασθενών (1982-1996), συγκεντρωτικές καταστάσεις συνταξιοδότησης, φάκελος πειθαρχικού.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.04
 • Αρχείο
 • 1967 - 2004

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας πρώην Τ.Ε.Β.Ε. (1995-2001), βιβλία τέως Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.) (1965-1996), συνήθης αλληλογραφία (2004), εκθέσεις δραστηριότητας ελεγκτού ιατρού (2000-2004).

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1993

Βιβλία (1959-1979): κίνησης ασθενών, έκδοσης εισιτηρίων νοσηλείας, συνεδριάσεων υγειονομικής επιτροπής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλα γραφείου ασθενείας, μητρώα έκδοσης βιβλιάριων ασθενείας.
Φάκελοι: Γεν. Συν. Ελλήνων Βιοτεχνών (1962-1969), μητρώου, εσόδων προσωπικού, λογιστικού, ακίνητης περιουσίας, φάκελοι υποκαταστήματος Βόρειας Ελλάδας, διαταγών νομαρχίας, τελετών, εντύπων(1954¬), νοσηλείας, συνδικαλιστικών θεμάτων, εγγραφών - διαγραφών, επανακατατάξεων, μηνύσεων, στατιστικών στοιχείων γιατρών. Καταστάσεις: επαγγελματοβιοτεχνών Σερρών, μισθοδοτικές καταστάσεις.

Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Τμήμα Σερρών

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) - Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1996

Στατιστικά στοιχεία ασφαλισμένων, γραφείου ασθενείας, θεραπόντων ιατρών, πίνακες συνταξιούχων.

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1985 - 1996

Τμήμα Οικονομικών (αρχείο αλληλογραφίας, χρηματικά εντάλματα).

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1985 - 2002

Τμήμα Περίθαλψης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.03
 • Αρχείο
 • 1962 - 2002

Καταστάσεις, αλληλογραφία, έντυπα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • GRGSA-ROD ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1965 - 2002

Βιβλία πρωτοκόλλου, στατιστικά δελτία διεύθυνσης, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.)

Αρχείο Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ)

 • Αρχείο
 • 1958 - 2003

Αποσπάσματα πρακτικών, ομόλογα δανείων δικαιούχων, μητρώα υπαλλήλων ΕΙΡΤ, προϋπολογισμός, αλληλογραφία με τράπεζες και υπουργεία, εγκύκλιες διαταγές.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης και Τουρισμού

Αρχείο Τμήματος Άργους Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.043.002
 • Αρχείο
 • 1970 - 2012

Βιβλία παρουσίας και φάκελοι προσωπικού, αλληλογραφίας, περίθαλψης, νοσηλείας, φαρμακείων, διαχειριστικών στοιχείων κ.ά., μηχανογραφημένα ευρετήρια ασφαλισμένων στο Τ.Ε.Β.Ε.

Τμήμα Άργους Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Αρχείο Τμήματος Αναλογιστικών Μελετών της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

 • Αρχείο
 • 1981 - 2001

Πίνακες ατυχημάτων, νόσου, μητρότητας και κηδείας (1981-1994), Πίνακες εργατικών ατυχημάτων Υποκαταστημάτων (1981-1987), Απογραφή εργατικών ατυχημάτων (1999-2001).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής, Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού - Μητρώου Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Ευόσμου

 • ADM297
 • Αρχείο
 • 1997 - 2007

Κλασέρ με αριθμούς ειδικού ευρετηρίου (ΑΕΠ). Βιβλίο με αριθμούς ειδικού ευρετηρίου (ΑΕΠ).

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Ευόσμου, Τμήμα Διοικητικού

Αρχείο Τμήματος Διοικητικού Ε΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Μισθωτών Θεσσαλονίκης

 • ADM334
 • Αρχείο
 • 1991 - 1999

Βιβλίο Ευρετήριο Αποφάσεων Συντάξεων. Βιβλίο Συγχωνευθέντων Ταμείων. Βιβλίο Αλληλογραφίας.

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Ε' Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης, Τμήμα Διοικητικού

Αρχείο Τμήματος Επιτροπών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Θεσσαλονίκης

 • ADM214
 • Αρχείο
 • 1997 - 1998

Βιβλία Προέδρων Ψ.Α. 1997-1998. Βιβλία Ειδικών Προέδρων 1997-1998.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιτροπών

Αρχείο Τμήματος Ναυπλίου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.042.002
 • Αρχείο
 • 1962 - 2011

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά, βιβλία παρουσίας κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας, περίθαλψης, νοσηλείας, φαρμακείων, διαχειριστικών στοιχείων κλπ., αρχεία των Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε.

Τμήμα Ναυπλίου Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Αρχείο Τοπικoύ Υποκαταστήματος Νέας Ιωνίας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM112.01
 • Αρχείο
 • 1957-1999

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια και μητρώα ατυχημάτων, βιβλία ενστάσεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων χωρών Ε.Ο.Κ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας

Αρχείο Τοπικής Υπηρεσίας Πειραιά / Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) 2 Πειραιά Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

 • GRGSA-CA- ADM452.03
 • Αρχείο
 • 1995-2008

Αιτήσεις - δηλώσεις δικαιούχων για χορήγηση Ειδικού Εποχιακού Βοηθήματος οικοδόμων. Αιτήσεις - δηλώσεις που αφορούν στην ειδική επιδότηση εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Καταστάσεις ασφαλίστρων που αφορούν την απόδοση εισφορών για τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία προς το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων στα Ελληνικά Λιπάσματα Επικουρική Ασφάλιση Λιπάσματα φορά στους εργαζόμενους στα Λιπάσματα και στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμής εισφορών προς το ΙΚΑ που αφορούν απολυμένους από τα Ελληνικά Ναυπηγεία βάσει του Ν. 2302/1995. Καταστάσεις και αποδείξεις πληρωμής εισφορών προς το ΙΚΑ για τους απολυμένους από τα Ελληνικά Λιπάσματα - SOFTEX (Ν. 2520/97). Καταστάσεις που αφορούν Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα για τους εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης 2 Πειραιά

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος - Τοπικής Μονάδας Υγείας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Πύλης Αξιού

 • ADM076
 • Αρχείο
 • 1962 - 2003

Αρχειακό υλικό από τα τμήματα: Οικοδομοτεχνικών Έργων (φάκελοι 10), Εσόδων (1 φάκελος), Μητρώου (1 κλασέρ), Διοικητικού (29 φάκελοι και 38 βιβλία πρωτοκόλλου), Οικονομικών (2 φάκελοι και 7 καταστάσεις υλικού), Συντάξεων (1 φάκελος), ΕΟΚ-Διεθνών Σχέσεων (3 κλασέρ, 1 μετάφραση και 3 ευρετήρια), Παροχών (8 κλασέρ), Τ.Μ.Υγείας (6 φάκελοι), Υγειονομικής Υπηρεσίας (21 φάκελοι και 2 κλασέρ), Μικροβιολογικών Εργαστηρίων (17 φάκελοι). Μηνιαία κατάσταση εμβολίων ηπατίτιδας. Δηλώσεις ατυχημάτων και σχετικές αποφάσεις, ετών 1990-1994.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ασπροπύργου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM309.01
 • Αρχείο
 • 1957-1996

Βιβλία ρυθμίσεων οφειλών. Βεβαιώσεις Μητρώου. Βιβλία Καθολικά – Βιβλία Ταμείου. Καταστάσεις Οφειλετών εισφορών. Βιβλία Δωροσήμου. Αποφάσεις Διευθύντριας. Πρακτικά Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Ατυχήματα. Καταγγελίαι Συμβάσεων Εργασίας. Βιβλίο Καταγγελιών. Τα παλαιότερα Βιβλία Πρωτοκόλλου. Βιβλίο Προγαμιαίων Εξετάσεων. Ευρετήριο επιχειρήσεων. Βιβλία Ευρετήρια Σωματείων. Βιβλίο Προκαταβολών Φαρμακείων. Πρωτόκολλο απεργιών. Απολογισμός ΙΚΑ. Μηνιαία Στατιστικά Υποκαταστήματος. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας εντός Ναυπηγείων. Φάκελος εκκ/νου έργου εντός Διϋλιστηρίων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας, Τοπικό Υποκατάστημα Ασπροπύργου

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 25ης Μαρτίου

 • ADM169
 • Αρχείο
 • 1977 - 1996

Α΄ και Β΄ Τμήμα Εσόδων: 8 ευρετήρια-βιβλία εργοδοτών. Τμήμα συντάξεων: 80 καταστάσεις πληρωμής συνταξιούχων ετών 1980-1982. 17 καταστάσεις παρακρατηθέντος φόρου ετών 1983-1988. Δικαιολογητικά καταβολής ΕΚΑΣ 96. Τμήμα Παροχών: Ταμειακές καταστάσεις 1993. Δηλώσεις ατυχημάτων 1977-1978. 6 φάκελοι απορριπτικών αποφάσεων έκτακτης περίθαλψης 1988-1993. 5 φάκελοι αποφάσεων έκτακτης περίθαλψης 1988-1993. Γενική αλληλογραφία 1992-1996. 400 πίνακες παροχών αποβιωσάντων ως 1993.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα 25ης Μαρτίου

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Κιλκίς

 • ADM056
 • Αρχείο
 • 1950 - 1996

Οφθαλμιατρικές συνταγές και διατακτικές για αγορά ιατρ. υλικού 1989. Στατιστικά δελτία λήξης επιδότησης ετών 1986-1989, υπηρεσιακά σημειώματα 1985-88. Γνωματεύσεις ανικανότητας 1989. Αποδείξεις είσπραξης εισφορών εκδοροσφαγέων 1984-1990 και εργατικών δικαιωμάτων 1980-1983. Πινακίδες καθυστερημένων εισφορών εργοδοτών. Αποδείξεις είσπραξης εργοδοτικής εισφοράς 1983-1989 και εργατικών φορτοεκφορτωτικών 1980-1988. 55 βιβλία πρωτοκόλλου 1950-1984. Πρακτικά ΤΔΕ 1965-1976. Στατιστικά παροχών 1991-1992. Αλληλογραφία διεθνών σχέσεων 1989-1991. Δαπάνες ΑΥΕ-ΟΓΑ 1984-1990. Γνωματεύσεις ανικανότητας1990-1992, λουτροθεραπείας 1988-1989, ανικανότητας ασφαλισμένων Γερμανικού Φορέα 1984-1987. Πίνακες αρχαιότητας γιατρών 1991. Φάκελος αγροτικών γιατρών 1978-1982. Αποφάσεις λουτροθεραπείας 1988. Μπλοκ οφθαλμιάτρων 1990-1991. Εισιτήρια νοσοκομείου, παραπεμπτικά εξετάσεων 1990-1992. Οικοδομικές εργασίες, αποδείξεις είσπραξης εργατικών εισφορών, νοσοκομειακά εισιτήρια-εξιτήρια, εντολές-εντάλματα-γραμμάτια. Συνταγολόγια και μπλοκ αποδείξεων. Από το Τμήμα Εσόδων: 16 βιβλία καταχώρησης ΠΕΠΤΠΕΕ, παρακολούθησης εισπράξεων, ελέγχου εργοδοτών, διάθεσης ενσήμων μέσω τραπεζών, ατομ.ειδοποιήσεων (1951-1981). Από το Τμήμα Παροχών/Γραφείο Μητρώου: 6 ντοσιέ αποφάσεων αλλαγής επωνύμου, ευρετήρια ασφαλισμένων, καταστάσεις ξένων ταμείων και 2 φάκελοι εντύπων GR15/3β, αλληλογραφίας Γερμανικού Φορέα (1978-1994). Από το Γρ.προσ/κού: 3 βιβλία γενικού πρωτοκόλλου, αποφάσεις πρακτικών ΤΔΕ, 6 μπλόκ πινάκων γιατρών (1986-1993). Από την Υγειονομική υπηρεσία: 9 ντοσιέ γνωματεύσεων ΑΥΕ ανικανοτήτων, λουτροθεραπείας και 1 βιβλίο προέδρου ΑΥΕ ανικανοτήτων (1990-91), 7 βιβλία Γενικού πρωτοκόλλου (1987-1988), 3 κλασέρ εγγράφων Γρ. Προσωπικού (199519-96), 2 κλασέρ εγγράφων Νομαρχίας Κιλκίς (1995-1996), 2 βιβλία Τ.Δ.Ε. (1987-1988), 1 βιβλίο ταχυδρομείου (1994), 7 φάκελοι Γρ. Συντάξεων (1992-1994), 2 μπλοκ συνταγολογίων ναρκωτικών (1994-1995), 137 μπλοκ αποφάσεων ανικανοτήτων (1994-95), 25 φάκελοι αρχείου νοσοκομείου (1996-1997), 4 ντοσιέ πρακτικών παραλαβής υλικού και αντιδραστηρίων (1987-1996), 2 φάκελοι κωδικών γιατρών-νόσων, 1 φάκελος στατιστική νοσοκομείων (1983-1996), 1 ντοσιέ αντίγραφα γνωματεύσεων Γερμανικού φορέα (1991), 1 βιβλίο Προέδρου/συνεδριάσεις Ανικανότητος, καταστάσεις δαπανών περίθαλψης.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Κιλκίς

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) Νεάπολης

 • ADM179
 • Αρχείο
 • 1988 - 1997

Βεβαιώσεις Ο.Ε.Κ. ετών 1988-1995, ένα κλασέρ κατ' έτος. Αιτήσεις για έκδοση β' οικογενειακού βιβλιαρίου 1988. Λεξικογραφικά-μητρώα. Έντυπα Ε111, Ε104, Ε125, Ε127, με όλες τις συνημμένες αιτήσεις και αυτές της Αυστρίας, 1997.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Νεάπολης

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών

 • GR ADM042.01
 • Αρχείο
 • 1994-2003

Συνταγολόγια κλπ.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου Πατρών

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) Αγίου Αλεξίου Πατρών

 • GR ADM042.02
 • Αρχείο
 • 1998-2005

Συνταγολόγια, διοικητικά έγγραφα.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου Πατρών

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Νέου Κόσμου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM306.01
 • Αρχείο
 • 1956-1989

1) Τμήμα Παροχών [Ασθένειας]: Φάκελοι ατυχημάτων. 2) Τμήμα Οικοδομών: Ημερολόγια χρεώσεων, ημερολόγια πιστώσεων, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 3) Τοπική Διοικητική Επιτροπή: Πρακτικά ΔΣ

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Νέου Κόσμου

Αρχείο Τοπικού Υποκαταστήματος Σαλαμίνας Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM451.01
 • Αρχείο
 • 1991 - 2004

Βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. Το ΤΥ Σαλαμίνας συγχωνεύθηκε το 2013 με το ΤΥ Περάματος

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Σαλαμίνας

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Μητρώου Ασφαλισμένων Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM318
 • Αρχείο
 • 1970 - 2010

Βιβλία-ευρετήρια καταγραφής και διαχείρισης αιτήσεων ασφαλισμένων. Δικαιολογητικά ασφαλιστικής ικανότητας. Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και αντίγραφα βεβαιώσεων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Μητρώου Ασφαλισμένων

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Οικονομικού Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM319
 • Αρχείο
 • 1984

Βιβλία πρωτοκόλλου και απολογισμών παρελθόντων ετών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Οικονομικού,

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών Ασθένειας Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) Θεσσαλονίκης

 • ADM320
 • Αρχείο
 • 1976 - 2005

Φάκελοι ασφαλισμένων με νοσηλεία στο εξωτερικό. Βιβλία πρωτοκόλλου και καταγραφής εμβασμάτων πληρωμής νοσοκομείων εξωτερικού. Βιβλία πρωτοκόλλου Έκτακτης Περίθαλψης και καταγραφής περιστατικών θεραπευτικού κοινωνικού τουρισμού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Υποδιεύθυνση Παροχών Ασθενείας,

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.011
 • Αρχείο
 • 2008 - 2016

Φάκελοι με πίνακες οργανικών συνθέσεων προσωπικού, πίνακες συμβάντων, ναυλοσύμφωνα και λίστες επιβατών καθώς και για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

Υπολιμεναρχείο Πορτοχελίου

Αρχείο του Β΄ Περιφερειακού ΚΕΑΟ Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM313.01
 • Αρχείο
 • 1991-2004

Το αρχείο περιλαμβάνει αποφάσεις απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα (1991-1998), πρωτόκολλα αλλληλογραφίας Β΄ Ταμείου Εισπράξεων Εσόδων (2001-2004), πρωτόκολλα αλληλογραφίας Γ΄ Ταμείου Εισπράξεων Εσόδων (1993-1996, 2002-2003).

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αθηνών

Αρχείο του Γραφείου Ανταποκριτή Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων του Δήμου Βόλου

 • GR DIKI ARCH M O4
 • Αρχείο
 • 1960-1974

Περιέχει κυρίως δικαιολογητικά δικαιούχων συνταξιοδότησης και αποζημειώσεων από γεωργικές καταστροφές, στατιστικά στοιχεία γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Ανταποκριτή Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

Σμπαρούνης, Νικόλαος

 • GR-ASKI- 0061
 • Αρχείο
 • 1912-1965
 • Τεκµήρια των ελληνικών εκστρατευτικών σωµάτων στα οποία ο Ν. Σµπαρούνης συµµετείχε ως στρατιωτικός γιατρός [Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Λαρίσης 1912, Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης 1913, Σερβία 1913-1914, Ουκρανία (Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Οδησσού) 1919, Σµύρνη 1919-1920, Σαγγάριος 1921]
 • Προσωπική αλληλογραφία (1920, 1936 –1937, 1940-1952)
 • Αλληλογραφία µε την UNRRA (1944)
 • Φάκελοι µε τεκµήρια από την ελληνική πολιτική ζωή (1940-1945, 1951)
 • Φυλλάδια, άρθρα και µελέτες του Ν. Σµπαρούνη, χειρόγραφοι πίνακες µε στατιστικά στοιχεία, διαλέξεις και άρθρα ιατρικού περιεχοµένου, ιατρικές γνωµατεύσεις, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά
 • Πρακτικά και αποφάσεις της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του ΙΚΑ (1954-1955)
 • Τεκµήρια για την Κλινική Σµπαρούνη (εκθέσεις για τη λειτουργία της Κλινικής, οικονοµικά στοιχεία, αλληλογραφία µε το Υπουργείο Πρόνοιας)
 • Γερουλάνειο Ίδρυµα (καταστατικό, πρακτικά συνεδριάσεων και εγκύκλιοι, υποµνήµατα και εκθέσεις, οικονοµικά στοιχεία και εκθέσεις)
 • Ιπποκράτειος Βιβλιοθήκη
 • Γενικό Νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός»

Σµπαρούνης-Τρίκορφος, Νικόλαος

Συλλογή Ραφαήλου Πρίντεζη

 • GR COL022.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1974
 1. Συλλογή Ασφαλιστικών Εφημερίδων της Ένωσης Συνταξιούχων Κλωστοϋφαντουργών Σύρου, α) " 1946 - 1967 ", περιέχονται φύλλα των εφημερίδων: Αγών Συνταξιούχων ΙΚΑ, Η Φωνή του Συνταξιούχου ΙΚΑ, Τα Νέα του ΙΚΑ, Ο Συνταξιούχους του ΙΚΑ, Το Βήμα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Εφημερίς των Κοινωνικών Ασφαλίσεων / των ετών 1956 - 1957. β) " 1949 - 1959 " Περιέχονται φύλλα των εφημερίδων: Αγών Συνταξιούχων ΙΚΑ, Η Φωνή του Συνταξιούχου ΙΚΑ, Τα Νέα του ΙΚΑ, Ο Συνταξιούχους του ΙΚΑ, Το Βήμα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Η Εφημερίς των Ησφαλισμένων και η Κοινωνική Ασφάλισις / των ετών 1947 - 1959.

 2. 15νθήμερες καταστάσεις ημερομισθίων Νηματουργικής Σύρου Α.Ε. α) 1973, β) 1974, γ) άγραφο

 3. Ταμειακή κατάσταση Νηματουργικής Σύρου Α.Ε., άγραφη

 4. Κάδρα. α) " Διοικητικόν Συμβούλιον Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Σύρου έτος 1949 - 1950 " / στο πίσω μέρος σημειωμένα τα ονόματα: Ιωάννης Συνοδινός, Νικόλαος Μονόπολις, Αλέκος Παπαγόννας, Νικόλαος Νικολιάς. β) Οικογενειακή φωτογραφία 4μελούς οικογενείας χ.χ. [ περ. 1950 - 1960 ; ]. γ) Οικογενειακή [;] φωτογραφία 5 ατόμων χ.χ. [α'μισό 20ού αιώνα; ]. δ) Πολυπρόσωπη φωτογραφία [ άνδρες, πιθανόν προσωπικό επιχείρησης (;), εργοστασίου (;) ] χ.χ. ε) Φωτογραφία προσώπων στο εξωτερικό σπιτιού, [μαζί και το προσωπικό] με χειρόγραφη σημείωση: 23 August 1925. στ) Επιζωγραφισμένη φωτογραφία άνδρα, χ.χ.

 5. 4 επιζωγραφισμένες φωτογραφίες. α) Σύμφωνα με τη χειρόγραφη σημείωση στο πίσω μέρος: Νικηφόρος Βαρθαλίτης Μοναχός χ.χ. β) Άνδρας, σύμφωνα με τον δωρητή πρόκειται για τον Βαρδαβά. γ) Άγνωστη γυναίκα χ.χ. δ) Άγνωστος στρατιώτης χ.χ.

Πρίντεζης , Ραφαήλος