Αρχείο EDU156.01 - Αρχείο Ελληνικού σχολείου Ανδρούσας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GRGSA-MES EDU156.01

Τίτλος

Αρχείο Ελληνικού σχολείου Ανδρούσας

Χρονολογία(ες)

  • 1889-1929 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

β.8 σε χαρτί

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας Παράδοσης: 1ο Λύκειο Μέσσηνης
Ημερομηνία εισαγωγής: 1997-02-26
ΑΒΕ: 138

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο κινητής περιουσίας.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Μέρος του αρχειακού υλικού του Ελληνικού σχολείου Ανδρούσας βρίσκεται στα αρχεία του Ημιγυμνασίου Ανδρούσας και του Γυμνασίου Μεσσήνης.

Σημείωση

Έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο το βιβλίο πράξεων των ετών 1921-1926.

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι