Αρχείο Α.4 - Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Α.4

Τίτλος

Αρχείο Θεολογικής Σχολής

Ημερομηνία(ες)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής, 1857-1967
Πρακτικά Εκλογής Καθηγητών, 1965
Υποβολή υποψηφιοτήτων για διδακτικές θέσεις, έτη 1957-1969
Διδακτορικές Διατριβές
Εξετάσεις, έτη 1893-1958
Μητρώα Φοιτητών, έτη 1922-1953
Αρχείο Γραμματείας, έτη 1924-1965
Σχέδια Πτυχίων, 1950-1964
Βιβλιάρια Σπουδών, 1922-1968
Πρωτότυπα Πτυχίων – Καθομολογήσεις

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ψηφιοποιημένα τα Πρακτικά των συνεδριάσεων των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/col_theologiki

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες