Γραφείο Πρωθυπουργού - Αιτήσεις πολιτών

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γραφείο Πρωθυπουργού - Αιτήσεις πολιτών

Αντίστοιχοι όροι

Γραφείο Πρωθυπουργού - Αιτήσεις πολιτών

Σχετικοί όροι

Γραφείο Πρωθυπουργού - Αιτήσεις πολιτών

3 Αρχειακή περιγραφή results for Γραφείο Πρωθυπουργού - Αιτήσεις πολιτών

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Γενικό Αρχείο Πρωθυπουργού Γεωργίου Α. Παπανδρέου

  • Αρχείο
  • 2009-2011

Πρόκειται για αλληλογραφία πολιτών με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, συγκροτείται από εκατόν πενήντα εννέα (159) φακέλους που περιέχουν αιτήσεις πολιτών κατά αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Παπανδρέου, Γεώργιος, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (6 Οκτωβρίου 2009 – 11 Νοεμβρίου 2011)