Εμφανίζει 15660 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.022.001
 • Αρχείο
 • 1925 - 1992

Ποινολόγια καταδίκων, υποδίκων και οφειλετών υποδίκων. Βιβλία ημερομισθίων κρατουμένων, πειθαρχικών αποφάσεων και πρωτόκολλου αλληλογραφίας. φάκελοι αποφυλακισθέντων κρατουμένων και αλληλογραφίας.

Αρχείο Φυλακής Παλαμηδίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.020.001
 • Αρχείο
 • 1886 - 1927

Ποινολόγια καταδίκων και πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Αρχείο Εφορείας Καπνού Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.018.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Βιβλία μισθοδοσίας υπαλλήλων, πωλητών καπνού. φάκελοι σιγαρόχαρτου, παραγωγών, προστίμων καπνού.

Αρχείο Οικονομικής Εφορίας Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.017.001
 • Αρχείο
 • 1922 - 1980

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών πρόσωπων, παρακρατούμενοι φόροι, πρόστιμα, φάκελοι κληρονομιών, δωρεών και προικών, εγκύκλιοι.

Οικονομική Εφορία Ναυπλίου

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.016.001
 • Αρχείο
 • 1964 ~ - 1992 ~

Φάκελοι αλληλογραφίας, επιδοτήσεις ελαιόλαδου, βιβλία ελαιοτριβείων, πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.014.001
 • Αρχείο
 • 1956 - 1990

Βιβλία εφοδιασμού ληξιαρχείων με έντυπα, παρακολούθησης βρεφών κ.ά., διάφορες απογραφές: γενικού πληθυσμού, κατοικιών, καταστημάτων με τη σχετική αλληλογραφία.

Υπηρεσία Στατιστικής Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητήριου Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.013.002
 • Αρχείο
 • 1966 - 1994

Φάκελοι αλληλογραφίας, τιμολόγια εισαγωγής και εξαγωγής, διάφορα περί εξαγωγών, ασφαλειομεσιτών, πιστοποιήσεων, οικονομικών, μισθοδοσίας, Ε.Ο.Κ., Τραπεζών κ.ά.

Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.004
 • Αρχείο
 • 1914 - 1989

Φάκελοι δασκάλων, Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Ν.Υ.Σ.Δ.Ε., μαθητικά συσσίτια, πράξεις Επιθεωρητή, φάκελοι σχολείων και Σχολικών Εφορειών, νυκτερινά σχολεία, μισθοδοτικές καταστάσεις, φάκελοι γενικής αλληλογραφίας και οικονομικών στοιχείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.012.001
 • Αρχείο
 • 1914 ~ - 1980 ~

Λυτά έγγραφα για μαθητικά συσσίτια και κατασκηνώσεις, για Σχολικές Εφορείες, λοιμώδη νοσήματα, εράνους, διάφορα σχολεία κ.λπ., φωτογραφίες.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.011.007
 • Αρχείο
 • 1995 - 2008

Αλληλογραφία με δήμους και κοινότητες, προϋπολογισμοί - απολογισμοί δήμων, Ν.Π.Δ.Δ. και κατανομές χρηματικών ποσών, φάκελοι διοικητικών, υπαλληλικών, εκλογικών, φορολογικών θεμάτων και βεβαιώσεων Τ.Υ.Δ.Κ. κ.λπ.

Διεύθυνση Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.011.001
 • Αρχείο
 • 1959 - 1980

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια, πρωτόκολλα διαβατηρίων, φάκελοι διαβατηρίων, φάκελοι με διάφορα έγγραφα.

Διεύθυνση Εσωτερικών Νομαρχίας Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.014
 • Αρχείο
 • 2007 - 2014

Φάκελοι υπολόγων, αρχεία εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων Π.Δ.Ε., κύριου διατάκτη και τακτικού προϋπολογισμού, καταστάσεις αποστολής χρηματικών ενταλμάτων σε Δ.Ο.Υ. και στην υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλληλογραφία.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.010
 • Αρχείο
 • 1977 - 2008

Αρχεία και στελέχη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι: υπολόγων, επιτροπικών ενταλμάτων και μηχανοργάνωσης, καταστάσεων αποστολής χρηματικών ενταλμάτων, ταμειακών εξοφλήσεων, αλληλογραφίας, ατομικών φακέλων υπαλλήλων και Ο.Δ.Δ.Υ.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.009
 • Αρχείο
 • 1988 - 2005

Αρχεία και στελέχη εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, φάκελοι: υπολόγων, επιτροπικών ενταλμάτων, μηχανοργάνωσης, καταστάσεων αποστολής χρηματικών ενταλμάτων, πληρωθέντων εξόδων και μηνιαίων εξόδων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.008
 • Αρχείο
 • 1986 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ημερολόγια και καθολικά υπόλογων, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων, προϋπολογισμών - απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά., εκποίηση αυτοκινήτων από τον Ο.Δ.Δ.Υ.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.005
 • Αρχείο
 • 1993 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αρχεία εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων, δημόσιες επενδύσεις, προϋπολογισμοί - απολογισμοί Ν.Π.Δ.Δ. κ.ά.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.002
 • Αρχείο
 • 1960 - 1998

Πρωτόκολλα εισερχομένων - εξερχόμενων, λογιστικά βιβλία, φάκελοι δημοσίων επενδύσεων και τακτικού προϋπολογισμού, χρηματικών ενταλμάτων κ.ά.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Νομού Αργολίδας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλόμενων Εξόδων Νομού Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.001
 • Αρχείο
 • 1968 - 1981

Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμής τακτικού προϋπολογισμού και Δ.Ε., υπόλογων Δ.Ε., ημερολόγια τακτικού προϋπολογισμού (κυρίου και δευτερεύοντα διατάκτη).

Υπηρεσία Εντελλόμενων Εξόδων Νομού Αργολίδας

Αρχείο Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ναυπλίου (Φαρμακείο)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.006.001
 • Αρχείο
 • 1930 - 1940

Βιβλίο φύλλων σκευασμάτων φαρμακείου, διαχείριση και απογραφές φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, διαταγές φαρμακείου.

Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ναυπλίου (Φαρμακείο)

Αρχείο Στρατιωτικής Λέσχης Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.005.001
 • Αρχείο
 • 1926 - 1940

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ημερήσιας αναφοράς, βιβλία ωνίων και συσσιτίου αξιωματικών, αποδείξεις και άλλα έγγραφα, καταστάσεις παράδοσης - παραλαβής υλικών κ.ά.

Στρατιωτική Λέσχη Ναυπλίου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.011
 • Αρχείο
 • 2010

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., αιτήσεις έκδοσης ερασιτεχνικών αδειών και ναυτικών φυλλαδίων και συμμετοχής σε διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.010
 • Αρχείο
 • 2004 - 2007

Αλληλογραφία, αιτήσεις για έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, αποδεικτικά εσόδων για το Μ.Τ.Ν.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.009
 • Αρχείο
 • 1982 - 2008

Φάκελοι κοινής αλληλογραφίας: δικαιολογητικών διαφόρων δαπανών, προμήθειας ανταλλακτικών, εκτέλεσης εργασιών, επιθεωρήσεων υπηρεσιακών οχημάτων, πρωτόκολλων παραλαβής χερσαίων και πλωτών μέσων, υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.008
 • Αρχείο
 • 1993 - 2008

Βιβλία ημερήσιας αναφοράς πληρώματος, πρωτόκολλου εισερχομένων σημάτων, ημερολογίων συμβάντων, φάκελοι κοινής αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.007
 • Αρχείο
 • 1982 - 2003

Βιβλία κατάπλου - απόπλου, ημερήσιας αναφοράς προσωπικού, πρωτόκολλων εισερχομένων εγγράφων και σημάτων, ημερολογίων συμβάντων, ημερολογίων γέφυρας, ημερολογίων μηχανής, διαχείρισης διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ., φάκελοι κοινής αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.006
 • Αρχείο
 • 1982 - 1996

Ημερολόγιο συμβάντων, ημερήσια αναφορά πληρώματος, πρωτόκολλα, φάκελοι ατομικοί και αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Τολού

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.004.005
 • Αρχείο
 • 1979 - 1990

Βιβλία ημερολογίων περιπολικών, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, ημερήσιων αναφορών πληρωμάτων, φάκελοι ατομικοί και αλληλογραφίας.

Λιμενικός σταθμός Τολού

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.007
 • Αρχείο
 • 1993 - 2007

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν., φάκελοι αιτήσεων για άδειες λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμενικών τελών.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.006
 • Αρχείο
 • 1994 - 2012

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν., φάκελοι ελέγχου καταπλεόντων πλοίων, τριμηνιαίας δραστηριότητας Π.Χ.Μ., αιτήσεων έκδοσης αδειών κ.ά., βιβλία εισερχομένων σημάτων, ssb, vhf κ.ά.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.005
 • Αρχείο
 • 2001 - 2009

Αποδεικτικά εσόδων για Μ.Τ.Ν. και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., αιτήσεις έκδοσης ερασιτεχνικών αδειών και ναυτικών φυλλαδίων και συμμετοχής σε διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.004
 • Αρχείο
 • 1974, 1981 - 2007

Έγγραφα που αφορούν πετρελεύσεις, μέτρα τάξης, καταγγελίες, διάφορες αιτήσεις, βεβαιώσεις, αναζητήσεις, κίνηση λιμανιού κ. ά., αιτήσεις για διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.003
 • Αρχείο
 • 1976 - 2009

Έγγραφα κοινής αλληλογραφίας που αφορούν το προσωπικό (άδειες, μετακινήσεις, συμμετοχή σε αγώνες κ.ά.), φάκελοι σχετικοί με τη θαλάσσια ρύπανση.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.003.002
 • Αρχείο
 • 1935 - 1997

Βιβλία ημερολογίων συμβάντων, ημερησίων αναφορών, πρωτοκόλλων αλληλογραφίας, κατάπλου, απόπλου, ποινολόγιων κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας.

Λιμεναρχείο Ναυπλίου

Αρχείο Δημοσίου Ταμείου Ναυπλίας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.002.003
 • Αρχείο
 • 1960 - 1989

Δελτία χρεών, βιβλία εσόδων - εξόδων, οφειλετών, μισθωμάτων, διαβατηρίων, χρηματιστικών λογαριασμών και χρηματικοί κατάλογοι.

Δημόσιο Ταμείο Ναυπλίας

Αρχείο Δημοσίου Ταμείου Ναυπλίας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.002.002
 • Αρχείο
 • 1898 ; - 1974 ;

Χωρίς πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Το αρχειακό υλικό δεν έχει καταγραφεί.

Δημόσιο Ταμείο Ναυπλίας

Αρχείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ)

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.001.001
 • Αρχείο
 • 1898 - 1970

Αλληλογραφία και αρχιτεκτονικά σχέδια που αφορούν κατασκευή και επισκευή σχολείων, άλλων δημόσιων κτιρίων καθώς και διαφόρων έργων στο νομό Αργολίδας.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), Τεχνικές Υπηρεσίες

Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.037.001
 • Αρχείο
 • 1838 - 1844

Βιβλία αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, στο οποίο περιλαμβάνονται πέντε (5) αποφάσεις του "εν Ναυπλίω Διοικητικού Δικαστηρίου ως Εφετείου" και μια (1) απόφαση του "εν Καλάμαις Εκκλήτου Διοικητικού Δικαστηρίου"

Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης

Αρχείο Γραμματείας Πταισματοδικείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.034.001
 • Αρχείο
 • 1899 - 1989

Πρωτόκολλα και βιβλία διεκπεραίωσης αλληλογραφίας, απολήψιμων Πταισματοδικείου, αναβλητικών, πινακίων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κ.ά.

Πταισματοδικείο Άργους, Γραμματεία

Αρχείο Ειρηνοδικείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.029.001
 • Αρχείο
 • 1870 - 1950

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, εκθέσεων κ.ά.

Ειρηνοδικείο Άργους

Αρχείο Διεύθυνσης Γραμματείας του Εφετείου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΚ.025.002
 • Αρχείο
 • 1835 - 1999

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ευρετήρια πολιτικών υποθέσεων κ.ά., πινάκια, φάκελοι διαγωνισμών, υποψηφίων συμβολαιογράφων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών.

Εφετείο Ναυπλίου, Διεύθυνση Γραμματείας

Αποτελέσματα 601 έως 700 από 15660