Αρχείο - Αρχείο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Ημερομηνία(ες)

  • 1863-1975 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

142 βιβλία και φάκελοι, 63 σταχωμένα κατάστιχα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1837-)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Στις 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανουαρίου 1837 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διάταγμα ίδρυσης του Σχολείου των Τεχνών, το οποίο αποτέλεσε τον πρόδρομο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1843 το Σχολείον των Τεχνών αποτελείται από :
Σχολείον των Κυριακών και Εορτών
Σχολείον Καθημερινόν των Βιομηχάνων Τεχνών
Σχολείον Ανώτερον Καθημερινόν των Ωραίων Τεχνών
Μέχρι το 1910 η μετέπειτα ΑΣΚΤ είναι Σχολή του ΕΜΠ και απαντάται σαν Σχολείον των Καλών Τεχνών
Το 1910 το Σχολείον των Καλών Τεχνών διαχωρίζεται διοικητικά από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και υπάγεται στο Υπουργείον Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεων.
Το 1930 μετονομάζεται σε Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ισότιμη του ΕΜΠ

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιλαμβάνει :
Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.
Οικονομικά (Έγγραφα λογιστηρίου/ Καθολικόν/Προυπολογισμοί/Ημερολόγιο εσόδων κ.α. ).
Μαθητολόγια / Μητρώα (1905-1973).
Πρακτικά συνεδριάσεων Επιτροπών.
Βιβλία που αφορούν στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της Σχολής.
Αρχείο του Προπαρασκευαστικού Τμήματος (Μητρώα, ευρετήρια φοιτησάντων, μαθητολόγια, ευρετήρια υποψηφίων).
Πρακτικά Συλλόγου Καθηγητών.
Διάφορα ( βραβεία – έπαινοι, βιβλία κατάστασης υπαλλήλων, Βιβλίο φροντιστηρίων-εργαστηρίων της Σχολής κ.α.).
Βαθμολογίες εργαστηρίων από το 1863-1907.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έχει γίνει καμμία εκκαθάριση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Θεματική (σε ένα μέρος του αρχείου)

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Πρόσβαση μετά από αίτηση

Όροι αναπαραγωγής

Μετά από έγκριση της Συγκλήτου

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Ευρετήριο καταγραφής

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Μέρος του αρχείου από το 1843-1910 βρίσκεται στο αρχείο του ΕΜΠ

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο (1863-1975) βρίσκεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου (2006) στη βιβλιοθήκη της Σχολής. Έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή αλλά ελλείψει προσωπικού δεν έχει γίνει περαιτέρω επεξεργασία

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες