Αρχείο ΚΝΕΟ - Αρχείο Αδελφάτου Κέντρου Νεότητος του Δήμου Αθηναίων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR HA-CA ΚΝΕΟ

Τίτλος

Αρχείο Αδελφάτου Κέντρου Νεότητος του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία(ες)

  • 1938-1982 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

30 φάκελοι και κλασέρ εγγράφων

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1937-)

Διοικητική ιστορία

Το Κέντρο Νεότητος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 (ΦΕΚ 406/14-10-1937), υπό την άμεση εξάρτηση και εποπτεία του δήμου Αθηναίων. Οι πόροι του προέρχονταν από επιχορήγηση του δήμου Αθηναίων, ενώ για τη διοίκησή του ορίστηκε Αδελφάτο με τετραετή θητεία, αποτελούμενο από τον εκάστοτε Δήμαρχο και επτά δημοτικούς Συμβούλους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού διατάγματος, σκοπός του Κέντρου Νεότητος ήταν «η μελέτη, προαγωγή και ανάπτυξις της σωματικής πνευματικής, ηθικής και καλαισθητικής αγωγής των κατοίκων και ιδία της εξωσχολικής νεότητος αμφοτέρων των φύλων της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων» (ΠΔΣ 3063/24-8-1937 "περί ιδρύσεως νομικού προσώπου υπό την επωνυμία Κέντρο Νεότητος για την προαγωγή και ανάπτυξη της πνευματικής και σωματικής αγωγής των κατοίκων του Δήμου", Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, βιβλίο 87, σ.139-143). Οι άξονες δράσεις του, με επίκεντρο πάντα τη διαπαιδαγώγηση των νέων, περιγράφονταν ακολούθως στα άρθρα 12-15 του ιδρυτικού διατάγματος (ΠΔΣ 3486/25-11-1937 "Έγκρισις Οργανισμού του δια του από 18 Σεπτεμβρίου ε.έ. Β. Δ/τος ιδρυθέντος εν τω Δήμω Αθηναίων Νομικού Προσώπου υπό την επωνυμίαν Κέντρον Νεότητος", Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, βιβλίο 88, σ. 195-212).

Στη διάρκεια των ετών το Κέντρο ή Αδελφάτο Κέντρου Νεότητος εξελίχθηκε σε Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης (Ο.Ν.Α) και μετέπειτα εντάχθηκε στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.). Τον Δεκέμβριο 2015 περιήλθε στο Ιστορικό Αρχείο τμήμα του παλαιότερου έως σήμερα σωζόμενου αρχείου, που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του έργου "Χαρτογράφηση αρχειακού υλικού δήμου Αθηναίων", ενώ αναμένεται η πρόσκτηση περισσότερων τεκμηρίων.

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1938-39-40 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1944 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1945 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1947 - 48 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Αλληλογραφία 1949 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εξερχόμενα 1949 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Αλληλογραφία 1950 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εισερχόμενα 1950 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Εξερχόμενα 1958 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Μισθολογικές καταστάσεις οργανικών υπαλλήλων 1963 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)
Καταστάσεις μισθοδοσίας συνταξιούχων, νομικών συμβούλων και δηλώσεις οικονομικής κατάστασης 1967 (1 φάκελος)
Αποφάσεις Προέδρου 1966-1967 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Φάκελοι προσωπικού Α-Δ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Κ-Λ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Μ-Ο (1 φάκελος με υποφακέλους)
Φάκελοι προσωπικού Π-Τ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Δ-Κ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Λ-Π (1 φάκελος με υποφακέλους)
Απολυθέντες Ρ-Σ (1 φάκελος με υποφακέλους)
Αρχείο ημερομισθίων 1981 – Α΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αρχείο ημερομισθίων 1981 – Β΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθοδοσία – Αρχείο οργανικών υπαλλήλων 1981 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθοδοσία – Αρχείο Συνταξιούχων 1981 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ 1981 – Α΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ 1981 – Β΄ εξάμηνο (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Μισθολογικές καταστάσεις για μηχανογράφηση 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
ΙΚΑ ημερομισθίων 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αρχείο ημερομισθίων 1982 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αποφάσεις 85, 1-240 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)
Αποφάσεις 86, 1-300 (1 φάκελος με λυτά έγγραφα)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη και γίνεται στο Αναγνωστήριο του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Αθηναίων.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες