Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές

Αντίστοιχοι όροι

Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές

Σχετικοί όροι

Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές

8 Αρχειακή περιγραφή results for Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές

8 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημήτρη Ταλαμπέκου

 • Αρχείο
 • 1903-1952

Βιβλία: Ευρετήριο (1915), Γραμματίων φορτωτικών (1951-52), Αποθήκης δερμάτων εισαγωγών-εξαγωγών (1933-35), Εσόδων- Εξόδων (1927-30), Γενικού Ισολογισμού Δούναι-Λαβείν (1903-05), Καθολικόν (1916-1920), Αποθήκης (1924), Ημερολόγια (1927-30, 1935-37), Εσόδων- Εξόδων (1931-47)
Φάκελοι: Δικαιολογητικών Ταμείου (1946-49), Αλληλογραφίας με διαφόρους.

Ταλαμπέκος, Δημήτρης

Αρχείο Δικηγόρου Βόλου Δημήτριου Παπαδόπουλου

 • GR GRGSA-MAG JUS42
 • Αρχείο
 • δεκ. 1940-1980

Φάκελοι δικογραφιών: υποθέσεις οίκου Παπαγεωργίου, οίκου Αποστολίδη, καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, Εμπορικής Τράπεζας, διανομής αγροκτήματος Ουζλάρ και άλλων αγροτικών εκτάσεων, δικαιοπραξιών Κατοχής, ιδρύματος Ιωάννη Μπάιλα (Πορταριά), Γερμανικής Εταιρείας Σέφελ-Παναγή κ.ά. Βιβλία βιομηχανίας Σταματόπουλου (Καθολικά, Χρεωστών-Πιστωτών, Πελατών, Αλληλογραφίας)

Παπαδόπουλος, Δημήτριος (Δικηγόρος Βόλου)

Αρχείο Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρεως

 • GRGSA_LAR BLA006.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 1992

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους της διοίκησης σχετικούς με την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου. Περιλαμβάνει βιβλία και λυτά έγγραφα που περιγράφουν τις διαδικασίες κατασκευής της μονάδας, παραγωγής, πώλησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικής διαχείρισης της βιομηχανίας. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι αλληλογραφία (εισερχόμενη και αντίγραφα εξερχόμενης), στην οποία σκιαγραφούνται οι ενέργειες κατασκευής, στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας του εργοστασίου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται προγράμματα εργασιών και εκθέσεις καμπάνιας, δελτία παραγωγής, χημικές αναλύσεις ζάχαρης και άλλων προϊόντων, προκηρύξεις και συμβάσεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΕΒΖ Λάρισας και της Κεντρικής Υπηρεσίας. Τμήμα του αρχείου προέρχεται από τις επιμέρους υπηρεσίες της βιομηχανίας, τη Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία, τη Γεωπονική, την Υπηρεσία Παραγωγής, την Ηλεκτρομηχανολογική, την Υπηρεσία Χημικών Εργαστηρίων και το Τμήμα Έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Ελληνική Βιομηχανία Ζαχάρεως, Παράρτημα Λάρισας

Αρχείο Εμμανουήλ Βαλασκατζή

 • Αρχείο
 • 1939-1952

Εμπορική αλληλογραφία, αλληλογραφία για υποθέσεις του κινηματογράφου ''Πανσαμιακόν''. Κατάλογοι ταινιών, εσόδων-εξόδων, τεχνικό ημερολόγιο, σημειώματα ανάλυσης, αναλύσεις αλεύρων, λογαριασμοί, τιμολόγια, εγκύκλιοι ταμείου ασφαλίσεως μυλεργατών κ.ά.. Τηλεγραφήματα, Δελτία συνδέσμου αλευροβιομηχάνων.

Βαλασκατζής, Εμμανουήλ

Αρχείο Επιμελητηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1954-2000

Λαζαρίδης Μάρμαρα ΑΕ πιστοποιητικά προέλευσης, τιμολόγια-βεβαιώσεις-δηλώσεις- εξαγωγών, πιστοποιητικά προέλευσης διαφόρων εταιρειών, τιμολόγια εξαγωγών διαφόρων εταιρειών, επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων, "Ντύσιμο" ΕΠΕ-πιστοποιητικά προέλευσης-εξαγωγές, πιστοποιητικά επωνυμίας διαφόρων επιχειρήσεων, έγγραφα Νομαρχίας Δράμας, ωράρια λειτουργίας καταστημάτων, διάφορα, Νομαρχία-τμήμα εμπορίου, αποφάσεις της Νομαρχίας Δράμας για τη λειτουργία της αγοράς, Δήμος Δράμας εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας, επιτροπές ελέγχου τιμολογίων εισαγωγών-εξαγωγών, διαιτησίες πραγματογνωμοσύνης, απόσπασμα πρακτικών, πιστοποιητικά-αιτήσεις, στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών, υπομνήματα-αναφορές, επιστολή προς αντικατάσταση Νομάρχη, αλληλογραφία με τράπεζες, πίνακες αιτήσεων επενδύσεων για υπαγωγή, προτάσεις Ε.Β.Ε για ανάπτυξη, νέον ειδικών μητρώον εξαγωγέων, πρωτόκολλο πιστοποιητικών προελεύσεως, εξαγωγικό μητρώο, πίνακας βιομηχανικών μονάδων 1974, κατάσταση εμπόρων κ.λ.π μη εγγεγραμμένων εις το μητρώον του Ε.Β.Ε Δράμας, Πιστοποιητικό εφορίας προς επαγγελματίες, ατομικό βιβλιάριο Τ.Ε.Β.Ε, αποδείξεις παραλαβής, νομοθετικό διάταγμα υπ.αρ.169/1969, μπλοκ αποδείξεων Ε.Β.Ε, προτάσεις για το προσχέδιο Νόμου για την εκμετάλλευση του μαρμάρου, αλληλογραφία Επιμελητηρίου (υπομνήματα, επιστολές διαμαρτυρίας), Ε.Β.Ε και ευρωπαϊκά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, αλληλογραφία-καταστατικό και διοικητικά συμβούλια Ε.Β.Ε Δράμας, αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. Ε.Β.Ε Δράμας, ενέργειαι προέδρου Ε.Β.Ε Δράμας, Επιμελητήριο Δράμας Κ.Ε.Κ.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας

Αρχείο Επιμελητηρίου Σάμου

 • Αρχείο
 • 1934-1980

Φάκελοι εγγράφων, επιχειρήσεων βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών.

Επιμελητήριο Σάμου

Αρχείο Εταιρείας ΛΑΜΙΝΑΤ Ο.Ε.

 • GR GRGSA-MAG BUS14
 • Αρχείο
 • 1930-1968

Λογιστικά βιβλία: ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, έγγραφα ισολογισμού, ισοζύγια, συγκεντρωτικό ημερολόγιο, απογραφών και ισολογισμού, ημερολόγιο ταμείου.

Λαμινάτ

Αρχείο Μεταλλουργίας Παπαρρήγα

 • GR GRGSA-MAG BUS2
 • Αρχείο
 • 1939-1989

Μητρώα προσωπικού (υπηρεσιακές μεταβολές, προσλήψεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων, άδειες, αποζημιώσεις). Τ.Ε.Μ. , αντίγραφα εσωτερικού κανονισμού, άδεια ανέγερσης αποθήκης, καταστάσεις πληρωμών, δημόσια θέματα, καταστάσεις προσωπικού, βιβλία καταβολής ημερομισθίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, βιβλία αδειών, αλληλογραφία, καταστάσεις απολυθέντων, καταστάσεις εκκαθαρίσεων, μισθοδοτικές καταστάσεις, στοιχεία οικονομικού ελέγχου, τιμολόγια εξαγωγών, βιβλία απογραφών, έγγραφα σχολής μαθητείας, ισοζύγια, ημερολόγια αναλυτικά, καταστάσεις επιδομάτων ασθένειας, καταστάσεις δώρου Χριστουγέννων, απογραφές, εκκαθαρίσεις, άδειες λειτουργίας εργοστασίων, ψηφοδέλτια ''Πανδημοκρατικής Συνεργασίας'', κενές φόρμες, ευρετήρια πελατών.

Μεταλλουργία Παπαρρήγα