Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αρκαδίας

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-ARK

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Αρκαδίας

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • ΓΑΚ Αρκαδίας
  • Γ.Α.Κ. - Τμήμα Αρκαδίας
  • Γ.Α.Κ. Αρκαδίας

Τύπος

  • Κρατικός αρχειακός φορέας

Περιοχή επαφής

 

Γιάννης Γεωργούλης

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Σοφοκλέους Καρύδη & Ομήρων

Τοποθεσία

Τρίπολη

Περιοχή

Αρκαδία

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

22132

Τηλέφωνο

2710- 239095, 2710 239095

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Τα Γ.Α.Κ. - Τμήμα Αρκαδίας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους και ιδρύθηκαν με το νόμο 1946/1991 ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. Είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σε μια εποχή κατά την οποία η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα, τα κρατικά Αρχεία δεν φυλάσσουν απλώς έγγραφα, αλλά διαχειρίζονται πληροφορίες αποθηκευμένες σε ποικίλα υποστρώματα. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στους τομείς της ιστορικής έρευνας, της πολιτιστικής δράσης, της διοικητικής πληροφόρησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ανάμεσα στους στόχους τους συγκαταλέγονται:

Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.
Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.
Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.
Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.
Η εποπτεία των ειδικών αρχείων που ιδρύονται και λειτουργούν σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.
Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Η Υπηρεσία λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2002 με έδρα την Τρίπολη και εποπτεύει αρχειακά το Νομό Αρκαδίας.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Ο Δήμος Τρίπολης αρχικά παραχώρησε στα Γ.Α.Κ. γραφειακό χώρο στο Πνευματικό Κέντρο, ενώ το αρχειακό υλικό συγκεντρώθηκε στο αρχειοστάσιο της Υπηρεσίας στην οδό 25ης Μαρτίου. Αργότερα στο χώρο του αρχειοστασίου μεταφέρθηκαν και τα γραφεία, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταστέγαση των γραφείων καθώς και της βιβλιοθήκης στη σημερινή διεύθυνση της οδού Καρύδη και Ομήρων, σε κεντρικό σημείο της πόλης, με το κυρίως αρχειακό υλικό να παραμένει στον χώρο του αρχειοστασίου.

Συλλογές

Από την έναρξη λειτουργίας των ΓΑΚ Αρκαδίας και μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 200 συνολικά εισαγωγές αρχείων, δημοσίων και ιδιωτικών, που καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα από το 1846 μέχρι σήμερα.

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Σοφοκλέους Καρύδη & Ομήρων
Τρίπολη, Αρκαδία 22132