Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Νομικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

2005-2012

Ιστορικό/Βιογραφικό

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας αποτελούνταν από τα Τμήματα: Αγορών και Απαλλοτριώσεων, Κληροδοτημάτων και Μισθώσεως Ακινήτων από τον Δήμο, Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας και τα Γραφεία Κτηματολογίου, Ελαιώνα.

Με τον οργανισμό του 2012 (ΦΕΚ Β΄58/25-01-2012) η Διεύθυνση καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων κατανεμήθηκαν ως εξής

Α. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας
Β. Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Α. Το Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά πάσης φύσεως μονίμων ή προχείρων εγκαταστάσεων αυτού.

Μεριμνά για τη σύνταξη διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Κτημάτων.

Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων-συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές.

Τηρεί βιβλία, από τα οποία φαίνονται κατά τάξη, οι μισθωτές για κάθε ένα από αυτά τα δημοτικά ακίνητα, το σκοπό της χρήσεως, το μίσθωμα του χρόνου ενάρξεως και λήξεως της μίσθωσης καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.

Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των καταστημάτων του Δήμου και την έγκαιρη ενέργεια για τη διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών.

Βεβαιώνει γενικά τα μισθώματα εκ των δημοτικών ακινήτων, καταστημάτων και χώρων.

Παρακολουθεί τις ενοικιοστατικές διατάξεις και σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση εφαρμόζει αυτές επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.

Παρακολουθεί τη χρήση μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωση σε τρίτους.

Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών και τη Νομική Δ/νση την αποβολή των μη συνεπών μισθωτών.

Β. Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας φροντίζει για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος και για τη βεβαίωση είσπραξης υποχρεώσεων τρίτων).

Επιμελείται της προσκύρωσης μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, κλπ).

Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή με τη διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο (εκτιμητική επιτροπή, ΣΟΕ, σύνταξη συμβολαίων, αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων).

Επιμελείται των παραχωρήσεων χρήσης ή κυριότητας του Δημοσίου.

Διεκπεραιώνει την εξόφληση των δικαστικών εσόδων, που αναφέρονται σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Τηρεί αρχείο φακέλων.

Συνεργάζεται με Δ/νσεις του Δήμου (Σχεδίου Πόλεως, Νομική) για τη συντέλεση και την αγορά ακινήτων.

Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, ΔΟΥ Αθηνών και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων (αντικειμενική και αγοραία αξία).

Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.

Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν εις τον Δήμον κληροδοτούμενα ακίνητα.

Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάσσει κάθε τέλος μηνός βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.

Συντάσσει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία τα σχετικά μισθωτήρια-συμφωνητικά.

Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει το σχετικό για κάθε ακίνητο σχεδιάγραμμα.

Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

Περιφρουρεί τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Καταρτίζει τους ιδιαίτερους φακέλους για κάθε ένα από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών δικαιώματα του Δήμου, ως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.

Καταρτίζει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου αστικά και μη κτήματα.

Φροντίζει για την ασφάλιση των ακινήτων του Δήμου.

Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής που έχουν συνταχθεί για την περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εισφορά γης, απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις).

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Απόφαση 72587 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1828/23-12-2005): Τροποποίηση εσωτερικού οργανισμού Δήμου Αθηναίων

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

α. Τμήμα Αγορών και Απαλλοτριώσεων
β. Τμήμα Κληροδοτημάτων και Μισθώσεως Ακινήτων από τον Δήμο
γ. Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
i. Γραφείο Κτηματολογίου
ii. Γραφείο Ελαιώνα

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Συνδεόμενη Οντότητα

Δήμος Αθηναίων (1834-)

Identifier of related entity

Κατηγορία σχέσεων

Ιεραρχική

Ημερομηνίες της σχέσης

Περιγραφή της σχέσης

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας υπάγεται στον Δήμο Αθηναίων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες