Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2005-2012

History

Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας αποτελούνταν από τα Τμήματα: Αγορών και Απαλλοτριώσεων, Κληροδοτημάτων και Μισθώσεως Ακινήτων από τον Δήμο, Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας και τα Γραφεία Κτηματολογίου, Ελαιώνα.

Με τον οργανισμό του 2012 (ΦΕΚ Β΄58/25-01-2012) η Διεύθυνση καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων κατανεμήθηκαν ως εξής

Α. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας
Β. Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας

Α. Το Τμήμα Εκμεταλλεύσεως Δημοτικής Περιουσίας μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά πάσης φύσεως μονίμων ή προχείρων εγκαταστάσεων αυτού.

Μεριμνά για τη σύνταξη διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Κτημάτων.

Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων-συμβολαίων και την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους υπόχρεους μισθωτές.

Τηρεί βιβλία, από τα οποία φαίνονται κατά τάξη, οι μισθωτές για κάθε ένα από αυτά τα δημοτικά ακίνητα, το σκοπό της χρήσεως, το μίσθωμα του χρόνου ενάρξεως και λήξεως της μίσθωσης καθώς και ιδιαίτερο φάκελο για κάθε μίσθωση.

Παρακολουθεί τον χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των καταστημάτων του Δήμου και την έγκαιρη ενέργεια για τη διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών.

Βεβαιώνει γενικά τα μισθώματα εκ των δημοτικών ακινήτων, καταστημάτων και χώρων.

Παρακολουθεί τις ενοικιοστατικές διατάξεις και σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση εφαρμόζει αυτές επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.

Παρακολουθεί τη χρήση μισθωμένων ακινήτων από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωση σε τρίτους.

Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές του μισθώματος στο Δημοτικό Ταμείο και ενεργεί σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών και τη Νομική Δ/νση την αποβολή των μη συνεπών μισθωτών.

Β. Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας φροντίζει για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων (συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος και για τη βεβαίωση είσπραξης υποχρεώσεων τρίτων).

Επιμελείται της προσκύρωσης μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, σύνταξη συμβολαίων, κλπ).

Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή με τη διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο (εκτιμητική επιτροπή, ΣΟΕ, σύνταξη συμβολαίων, αποστολή δικαιολογητικών για έκδοση χρηματικών ενταλμάτων).

Επιμελείται των παραχωρήσεων χρήσης ή κυριότητας του Δημοσίου.

Διεκπεραιώνει την εξόφληση των δικαστικών εσόδων, που αναφέρονται σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Τηρεί αρχείο φακέλων.

Συνεργάζεται με Δ/νσεις του Δήμου (Σχεδίου Πόλεως, Νομική) για τη συντέλεση και την αγορά ακινήτων.

Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών, ΔΟΥ Αθηνών και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων (αντικειμενική και αγοραία αξία).

Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.

Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν εις τον Δήμον κληροδοτούμενα ακίνητα.

Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντάσσει κάθε τέλος μηνός βεβαιώσεις για τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.

Συντάσσει σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία τα σχετικά μισθωτήρια-συμφωνητικά.

Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει το σχετικό για κάθε ακίνητο σχεδιάγραμμα.

Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.

Περιφρουρεί τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

Καταρτίζει τους ιδιαίτερους φακέλους για κάθε ένα από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών δικαιώματα του Δήμου, ως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.

Καταρτίζει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου αστικά και μη κτήματα.

Φροντίζει για την ασφάλιση των ακινήτων του Δήμου.

Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής που έχουν συνταχθεί για την περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εισφορά γης, απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις).

Places

Legal status

Απόφαση 72587 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 1828/23-12-2005): Τροποποίηση εσωτερικού οργανισμού Δήμου Αθηναίων

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

α. Τμήμα Αγορών και Απαλλοτριώσεων
β. Τμήμα Κληροδοτημάτων και Μισθώσεως Ακινήτων από τον Δήμο
γ. Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας
i. Γραφείο Κτηματολογίου
ii. Γραφείο Ελαιώνα

General context

Relationships area

Related entity

Δήμος Αθηναίων (1834-)

Identifier of related entity

Category of relationship

hierarchical

Dates of relationship

Description of relationship

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Δελτίο περιγραφής Ιστορικού Αρχείου Δήμου Αθηναίων

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places