Αρχείο NOT005.01 - Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ζίχνης

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR GRGSA-SER NOT005.01

Τίτλος

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ζίχνης

Ημερομηνία(ες)

  • 1894 -1911, 1914 - 1947, 1976 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 βιβλία, 871 λυτά έγγραφα, 9 φ. εφημερίδων, 26 αποκόμματα εφημερίδας.

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παρακαταθήκη
Φορέας παράδοσης: Υποθηκοφυλακείο Νέας Ζίχνης
Ημερομηνία εισαγωγής: 28/12/2001
ΑΒΕ: 411

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Βιβλία εκθέσεων κατασχέσεων της περιφέρειας Ειρηνοδικείου Ζίχνης, βιβλία εκθέσεων υποθηκών. Φάκελοι σταχμένων εγγράφων: Υποθήκες-Εκθέσεις, δικαιολογητικά κατασχέσεων, αγωγαί διεκδικητικαί, κατασχέσεις. Φάκελοι με λυτά έγγραφα: καταθέσεις εγγράφων εκτελέσεως συμβολαιογράφου Κων/νου Παπαδήμα, συμβόλαια, τίτλοι διανομών Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων, Αλληλογραφία συμβολαιογράφου Ταμβακά με το Πρωτοδικείο, πιστοποιητικά προέδρων κοινοτήτων, δηλώσεις μεταβίβασης περιουσίας, αιτήσεις μετεγγραφής και αιτήσεις προς το Υποθηκοφυλακείο Ζίχνης. Αποκόμματα εφημερίδων "Αλήθεια", "Αμερόληπτος", "Πρωϊα", Αποκόμματα εφημερίδος «Ελληνικός Βορράς» (1976) που αφορούν την εισβολή στην Κύπρο.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες