Αρχείο ADM061.01 - Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Χονγκ - Κονγκ

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- ADM061.01

Τίτλος

Αρχείο Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου στο Χονγκ - Κονγκ

Ημερομηνία(ες)

  • 2006-2011 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 κιβώτιο

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Το Προξενικό Λιμεναρχείο Χονγκ Κονγκ συστάθηκε με το ΒΔ 233 της 19 Φεβρ./27 Μαρτ. 1970 (ΦΕΚ Α΄ 71) "Περί συστάσεως μιας Λιμενικής Αρχής εν τη Αλλοδαπή".
Η λειτουργία της Έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου Χονγκ Κονγκ ανεστάλη τον Νοέμβριο του 2013.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΠΔ 242 της 21/30 Σεπτεμβρίου 1999 (ΦΕΚ Α΄201) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» και το μεταγενέστερο Π.Δ. 320 της 24/28 Σεπτεμβρίου 2001 (ΦΕΚ Α΄217) οι Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού (όπως ονομάζονται γενικά τα Προξενικά Λιμεναρχεία) εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας των Ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευθύνης τους, επιλύουν ναυτεργατικές διαφορές, παρεμβαίνουν, όταν απαιτείται, στις οικείες Τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων σχετικών με τα Ελληνικά πλοία και τα πληρώματά τους. Επίσης, οι ναυτιλιακοί ακόλουθοι ενέχουν θέση ανακριτή στις υποθέσεις που αφορούν ναυτιλιακά θέματα Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι προξενικοί λιμενάρχες / ναυτιλιακοί ακόλουθοι ασκούν αρμοδιότητες εμπορικής ναυτιλίας αναφορικά με τα πλοία με ελληνική σημαία στις περιοχές όπου βρίσκονται.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα διακρίνονται σε τρεις τομείς
1) Τομέας ελέγχου πλοίων και πληρωμάτων
α) Στατιστικά κατάπλου και απόπλου
β) Έλεγχος πλοίων για: ναυτιλιακά έγγραφα, κανονικότητα σύνθεσης πληρωμάτων, κατοχή αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
γ) Τήρηση κανόνων ασφάλειας ναυσιπλοΐας,
δ) Επιθεωρήσεις ελληνικών πλοίων από τοπικές αρχές
ε) Κατάρτιση δικογραφιών για ασθένειες - τραυματισμό ναυτικών
στ) Αντικατάσταση, επικύρωση ναυτολογίων
ζ) Επιθεωρήσεις για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος
η) Διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων (θεωρήσεις - επικυρώσεις) για διευκόλυνση ναυτικών ελλήνων και αλλοδαπών
θ) Ανανεώσεις πιστοποιητικών ναυτικών
ι) Ελέγχους πλοίων εκτός έδρας
ια) Συμμετοχή στις συμφωνίες μεταβίβασης κυριότητας σε νεότευκτα πλοία σε έλληνες πλοιοκτήτες και ολοκλήρωση διαδικασίας νηολόγησης και ύψωσης ελληνικής σημαίας
ιβ) Ύπαρξη ΠΕΑΕΠ και άλλων εγγράφων και ασφαλή διάθεσή τους
ιγ) Επίδοση ΠΕΑΕΠ σε νεότευκτα πλοία
2) Τομέας διεθνών συναντήσεων, συμμετοχών, ναυτικών πληροφοριών
α) Αναφορές για θέματα εθνικού ενδιαφέροντος
β) Αναφορές για θέματα ναυτιλιακών πληροφοριών
3) Τομέας διοικητικών και οικονομικών θεμάτων
α) Διοικητικά - προσωπικό
β) Προξενικές εισπράξεις (προξενικά ένσημα, ένσημα ΕΚΟΕΜΝ (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού)
Το γενικό πλαίσιο που διέπει τη ναυτιλία είναι κυρίως τα θεσπίσματα: Ν. 4473 της 29/31 Μαΐου 1965 «Περί ελέγχου ναυσιπλοΐας, Επιθεωρήσεως Εμπορικών Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 102 Α΄) και το Νομοθετικό Διάταγμα 187 29/3 Οκτωβρίου 1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 261).

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Νομοθεσίας, Τμήμα Α΄, Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου Χονγκ-Κονγκ
Ημερομηνία εισαγωγής: 2014-05-09
ΑΒΕ: 1921

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει υλικό σχετικό με τις αρμοδιότητες του ναυτιλιακού ακολούθου στο Χονγκ Κονγκ. Δηλώσεις κατάπλου-απόπλου, θέματα ελλήνων ναυτικών (ασφαλιστικά, πειθαρχικά), εκθέσεις δραστηριότητας του ναυτιλιακού ακολούθου, ετήσιοι απογραφικοί έλεγχοι, διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Η περιγραφή αφορά την εισαγωγή.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης