Τράπεζες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τράπεζες

Αντίστοιχοι όροι

Τράπεζες

Σχετικοί όροι

Τράπεζες

99 Αρχειακή περιγραφή results for Τράπεζες

99 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία" (Κ297)

 • GRGSA-CA- PRI028.50
 • Αρχείο
 • 1925

"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία, Αθήναι 1925". Έκδοση με σύντομες περιγραφές βιομηχανικών μονάδων, τραπεζών και επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα. Οι περιγραφές συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό.

Αρχείο Alpha Τραπέζης Πίστεως

 • GR Α1
 • Αρχείο
 • 1924-1999

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1924-1999) Α1Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό και οι διαδοχικές προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί στην μακρά διαδρομή της Τραπέζης (1924-1999).

 • Κανονισμοί Λειτουργίας των κεντρικών Υπηρεσιών (1924-1968), Οργανισμοί Συμβουλίων (1926-1949) και γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Τραπέζης (1971-1990).

 • Εσωτερικοί Κανονισμοί Προσωπικού, όπως τροποποιήθηκαν την περίοδο 1951-1990.

Διοίκηση (1924-1990) Α1Σ2

 • Βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου αποτελούν τον συνδετικό ιστό που επιτρέπει την ανασύνθεση όλων των σημαντικών γεγονότων που διαδραματίσθηκαν κατά την μακρόχρονη ιστορία του Τραπεζικού Ιδρύματος (1924-1989).

 • Βιβλία πρακτικών τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις σελίδες των οποίων μαζί με την έγκριση της απολογιστικής εκθέσεως του Δ.Σ., του γενικού ισολογισμού, της διαθέσεως των ετήσιων κερδών και τον καθορισμό των μερισμάτων, καταγράφονται αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τη σύνθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τροποποιήσεις διατάξεων του Καταστατικού κ.ά. (1924-1989).

 • Πρακτικά των Συμβουλίων και Επιτροπών, που κατά καιρούς συστήνονται από τη Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης (1974-1990).

 • Εισηγητικά σημειώματα, προτάσεις και υπομνήματα που υποβλήθηκαν προς τη Γενική Διεύθυνση σχετικά με θέματα που άπτονται του εκσυγχρονισμού των εργασιών και υπηρεσιών της Τραπέζης (1942-1990).
  Αρχείο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικής Διευθύνσεως - Διευθυντών (1924-1990) Α1Σ3

 • Προσωπικά και υπηρεσιακά αρχεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διευθύνσεως και Διευθυντών της Τραπέζης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αναφέρονται σε προσωπική αλληλογραφία και υπηρεσιακά έγγραφα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περιέχονται και γενικότερης φύσεως τεκμήρια που αποτυπώνουν την ευρύτερη δραστηριότητά τους.

Αρχείο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικής Διευθύνσεως - Διευθυντών (1924-1990) Α1Σ3

 • Προσωπικά και υπηρεσιακά αρχεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διευθύνσεως και Διευθυντών της Τραπέζης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αναφέρονται σε προσωπική αλληλογραφία και υπηρεσιακά έγγραφα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περιέχονται και γενικότερης φύσεως τεκμήρια που αποτυπώνουν την ευρύτερη δραστηριότητά τους.

Μέτοχοι - Μετοχές
(1962-1990) Α1Σ4

 • Μηχανογραφικές καταστάσεις με τα μητρώα Μετόχων και μετοχών που διατηρεί η Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τραπέζης
  (1973-1985).

 • Αλφαβητικοί πίνακες με τους Μετόχους της Τραπέζης
  (1962-1990).

 • Πιστοποιητικά καταθέσεως και τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης (1980-1990).
  Γραμματεία (1928-1990) Α1Σ5

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (1965-1989).

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων (1965-1990).

 • Αλληλογραφία σχετικά με την οργάνωση των Συμβουλίων Διευθυντών (1974-1990).

 • Αλληλογραφία, υπηρεσιακού κυρίως χαρακτήρα, που διακινείται μεταξύ των Υπηρεσιών του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων καθώς και αλληλογραφία με Ανταποκριτές (1938-1942), τραπεζικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού (1930-1944), την Τράπεζα της Ελλάδος (1941-1946, 1968-1981), τη Νομισματική Επιτροπή (1972- 1980) και το Ελληνικό Δημόσιο (1938-1942).
  Εγκύκλια Έγγραφα (1924-1990) Α1Σ6

 • Εγκύκλια έγγραφα, γενικής ή μερικής κυκλοφορίας, καθώς και συνοδευτικά σημειώματα, επιστολές, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλες κατηγορίες εγγράφων που συνυφαίνονται εμμέσως ή αμέσως με τις εργασίες και τη δράση που αναπτύσσει η Τράπεζα κατά τη μακρά ιστορική της διαδρομή (1926-1988).

 • Ευρετήρια Εγκυκλίων Τραπέζης (1923-1978).

 • Πράξεις Γενικής Διευθύνσεως (1980-1990).

 • Εγκύκλια έγγραφα και ειδικές διαταγές που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στo πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων (1954-1988).

 • Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών τόσο των συνεδριάσεων της Νομισματικής Επιτροπής όσο και των επιμέρους Υποεπιτροπών της (1955-1982).

 • Αποφάσεις Υπουργείων που αφορούν ζητήματα φορολογικής φύσεως, ειδικών όρων χορηγήσεως δανείων κ.ά. (1968-1990).
  Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Δελτία Εταιρικής Χρήσεως (1924-1999) Α1Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης, (ελληνικά 1924-1999, γαλλικά 1924-1939 και αγγλικά 1962-1999). Τα πρώτα έτη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, οι απολογισμοί περιορίζονται σε μία μικρή εισαγωγή, όπου γίνονται κάποιες σύντομες αναφορές στην πολιτική της Τραπέζης, ενώ ολοκληρώνονται με την παράθεση της κινήσεως των οικονομικών της μεγεθών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ισολογισμοί, οι οποίοι συνοδεύονται από τις εκθέσεις των ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Τραπέζης. Με την πάροδο του χρόνου, οι απολογισμοί αποκτούν μία πρόσθετη πληροφοριακή ιδιότητα παρέχοντας στοιχεία για την κίνηση των τραπεζικών και άλλων οικονομικών μεγεθών προσφέροντας παράλληλα συστηματικές αναλύσεις της οικονομικής συγκυρίας. Εμπλουτίζονται συνεχώς με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και διαγραμματικών απεικονίσεων των μεγεθών της Τραπέζης καθώς και με την προβολή φωτογραφιών που απαθανατίζουν πτυχές από την καθημερινή της ζωή.

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1984-2000).
  Λογιστικά (1924-1957) Α1Σ8

 • Κύρια και βοηθητικά λογιστικά βιβλία που διατηρούσε η Υπηρεσία Λογιστηρίου της Τραπέζης. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται γενικά καθολικά (1924-1936), αναλυτικά ημερολόγια (1944-1957), ημερολόγια ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων (1948-1949) και βιβλία καταγραφής τόκων (1947-1953).

Χορηγήσεις - Χρεόγραφα (1924-1990) Α1Σ9

 • Λογιστικά βιβλία και έγγραφα σχετικά με τις εμπορικές και προεξοφλητικές πιστώσεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα, τα πρώτα κυρίως έτη λειτουργίας της. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται προκαταβολές επί φορτωτικών και εμπορευμάτων (1923-1927), δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων και χρεογράφων (1924-1929), χορηγήσεις μέσω ανοικτών λογαριασμών εγγυημένων διά γραμματίων και συναλλαγματικών (1926-1929) και ενέγγυες πιστώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (1940-1964).

 • Έγγραφα σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών που παρέχει η Τράπεζα προς τρίτους για λογαριασμό των πελατών της (1926-1963) καθώς και τις εισπράξεις αξιών τρίτων κυρίως συναλλαγματικών και γραμματίων (1949-1990).

 • Πρακτικά Συμβουλίου Χορηγήσεων (1951-1952,
  1972-1979) και φάκελοι με την κατανομή των χορηγήσεων της Τραπέζης ανά κατηγορία δανείων (1968- 1977).

 • Έγγραφα σχετικά με τη διάθεση, μέσω της Τραπέζης, λαχειοφόρων δανείων Οικονομικής Αναπτύξεως που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο (1964-1971).
  Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1935-1990) Α1Σ10

 • Λογιστικά βιβλία, μητρώα, καρτέλες και αναλυτικές καταστάσεις με την ημερήσια κίνηση και σύνθεση των καταθέσεων ταμιευτηρίου, επί προθεσμία, όψεως και σε συνάλλαγμα (1938-1990).

 • Καταστάσεις με την κίνηση των θυρίδων θησαυροφυλακίου του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης (1935-1980).
  Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1924-1990) Α1Σ11

 • Λογιστικά βιβλία, έγγραφα αλληλογραφίας, ημερήσιες και συγκεντρωτικές καταστάσεις που απεικονίζουν την απόκτηση και διάθεση συναλλάγματος τόσο του Κεντρικού Καταστήματος όσο και των Υποκαταστημάτων της Τραπέζης (1924-1990).

 • Ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις με την καταγραφή λεπτομερών ποσοτικών στοιχείων για τη μέση μεταβολή των διαθεσίμων και τοποθετήσεων που διατηρεί η Τράπεζα σε συνάλλαγμα (1971-1977).
  Ανάπτυξη Εργασιών (1963-1973) Α1Σ12

 • Αλληλογραφία της Τραπέζης με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού σχετικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνικών, την προσέλκυση ξένων επενδυτών και την προώθηση πελατών της Τραπέζης που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού
  (1963-1973).

 • Αλληλογραφία της Τραπέζης με ξένες εταιρίες που επιθυμούν να δράσουν επιχειρηματικά στην Ελλάδα καθώς και με πελάτες της που έχουν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό(1963-1973).

Κεντρικό Κατάστημα - Διευθύνσεις Καταστημάτων
(1977-1990) Α1Σ13

 • Έγγραφα και φάκελοι που προέρχονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος και το σύνολο των Καταστημάτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της και καλύπτουν τη γεωγραφική περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνεται η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1977-1990), οι φάκελοι χρηματοδοτήσεων (1979-1990) καθώς και τα εισηγητικά σημειώματα των Καταστημάτων σχετικά με την έγκριση πιστώσεων (1979-1990).

Καταστήματα
(1925-1990) Α1Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, υπηρεσιακά έγγραφα, αλληλογραφία και μισθοδοτικές καταστάσεις των είκοσι πέντε πρώτων Καταστημάτων που ιδρύει η Τράπεζα κατά τα έτη του Μεσοπολέμου και των πρώτων δεκαετιών της Μεταπολεμικής περιόδου (1925-1990).

 • Αρχειακό υλικό που αναφέρεται στη δραστηριότητα των κινητών Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1976-1979).

Επιθεώρηση
(1954-1986) Α1Σ15

 • Αλληλογραφία της Υποδιευθύνσεως Επιθεωρήσεως με το σύνολο των Κεντρικών Υπηρεσιών και Καταστημάτων της Τραπέζης κυρίως για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρησιακών ελέγχων (1954-1986).

 • Εκθέσεις με τους γενικούς και ειδικούς ελέγχους που διεξήχθησαν από τους επιθεωρητές και οι οποίες κατά κανόνα συνοδεύονται από υπηρεσιακά σημειώματα που αποστέλλονται στις Μονάδες που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι (1969-1985).
  Δικαστικό - Νομικό
  (1941-1980) Α1Σ16

 • Γνωματεύσεις επί νομικών συμβουλών και δικαστικών ζητημάτων τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είτε απασχολούν τη Γενική Διεύθυνση είτε αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών (1941-1980).

 • Γνωματεύσεις και πληροφοριακά δελτία σχετικά με τη νομιμοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, την κήρυξη τίτλων ανίσχυρων και τη διάρρηξη θυρίδων (1953-1979).
  Προσωπικό (1924-1990) Α1Σ17

 • Έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού όπως προέρχονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσιακές Μονάδες, Συμβούλια και Επιτροπές της Τραπέζης (1924-1990).

 • Έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο της επιδόσεως του Προσωπικού, την προπαρασκευή και εισήγηση των προαγωγών, την τήρηση της εσωτερικής τάξεως και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας (1946-1990).

 • Καταστάσεις μισθοδοσίας με πλήθος ποσοτικών στοιχείων για τον τρόπο που διαμορφώνεται, στη διάρκεια του χρόνου, η μισθολογική κλίμακα του Προσωπικού της Τραπέζης (1924-1990).
  Εκπαίδευση
  (1964-1990) Α1Σ18

 • Φάκελοι σχετικά με τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει η Τράπεζα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και τα οποία σταδιακά θα αποκτήσουν τη μορφή ενός σταθερού προγράμματος εκπαιδεύσεως (1964-1990).

 • Καταστάσεις με ποσοτικά στοιχεία για την εκπαίδευση του Προσωπικού και την εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως (1978-1990).
  Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (1972-1999) Α1Σ19

 • Διαγράμματα, πίνακες και χρηματοοικονομικοί δείκτες που απεικονίζουν την εξέλιξη βασικών μεγεθών της Τραπέζης (1972-1990).

 • Έγγραφα, μελέτες και υπομνήματα σχετικά με την εφαρμογή του έργου μετρήσεως και αναλύσεως της αποδοτικότητας των Καταστημάτων (1980-1990).

 • Δημοσιευμένες μελέτες που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και οι οποίες, κατά κανόνα, πραγματεύονται επίκαιρα θέματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας (1975-1999).
  Οργάνωση (1932-1990) Α1Σ20

 • Αλληλογραφία της Υποδιευθύνσεως Οργανώσεως σχετικά με την εκπόνηση και παρακολούθηση του τρόπου ενσωματώσεως των νέων μηχανογραφικών τεχνολογιών στη γενικότερη λειτουργία και τις επιμέρους εργασίες της Τραπέζης (1970-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και εργασιών της Τραπέζης
  (1962-1987).

 • Κανονισμοί και Οδηγοί Εργασιών (1932-1990).

 • Φάκελοι ανασχεδιασμένων εντύπων που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της (1955-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την εισαγωγή καινοτομικών τραπεζικών προϊόντων που καθιερώνει η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1970-1978).

Περιουσία (1970-1990) Α1Σ21

 • Αλληλογραφία της Υπηρεσίας Επιμελητείας με τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα, προκειμένου για τον εφοδιασμό τους με αναλώσιμο υλικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό (1970-1972).

 • Φάκελοι σχετικά με θέματα αγοράς ή μισθώσεως ακινήτων της Τραπέζης (1975-1984).
  Δημόσιες Σχέσεις
  (1957-1999) Α1Σ22

 • Φάκελοι σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα με αφορμή, κυρίως, την τελετή εγκαινίων για την ίδρυση νέων Καταστημάτων (1957-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της νέας εταιρικής ταυτότητας που υιοθετεί η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1972-1978).

 • Δελτία Τύπου (1967-1999).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1970-1999).
  Ιδρύματα - Οργανισμοί (1935-1990) Α1Σ24

 • Τεκμήρια της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών η οποία ιδρύθηκε το έτος 1928. Η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως υπήρξε από τα πρώτα μέλη που προσχώρησαν στους κόλπους της. Ένα μέρος των τεκμηρίων αναφέρεται στην αλληλογραφία, ετερόκλητου περιεχομένου, που διακινείται μεταξύ της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών και των Μελών της (1966-1990). Επίσης περιέχονται αποσπάσματα πρακτικών των διαφόρων Επιτροπών, Υποεπιτροπών και Ομάδων εργασίας που συστήνονται κατά καιρούς από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών που υπήρξαν Μέλη της (1965-1985).
  Alpha Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία (1940-2006) Α1Σ25

 • Ιδρυτικό καταστατικό και επερχόμενες τροποποιήσεις(1940-1952).

 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1940-1990).

 • Πρακτικά τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
  (1940-1990).

 • Πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής (1940-1982).

 • Πρακτικά του Συμβουλίου Διευθύνσεως (1963-1971).

 • Έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού (1976-1990).

 • Απολογισμοί - ισολογισμοί
  (ελληνικά 1940-2005, αγγλικά 1962-2005).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1995-1997).
  Alpha Αστικά Ακίνητα A.E. (1942-2009) Α1Σ26

 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1958-1972).

 • Πρακτικά τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
  (1942-1970).

 • Αλληλογραφία, ετερόκλητης φύσεως, με Κεντρικές Διευθύνσεις της Τραπέζης (1988-1990).

 • Ταμιακά παραστατικά (1942-1958), εντάλματα πληρωμής (1942-1958) και γραμμάτια εισπράξεως (1942-1958).

 • Απολογισμοί - ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις (ελληνικά 1995-2009, αγγλικά 2002-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (1999).

 • Δημοσιευμένα περιοδικά (1998-2009).

Alpha Λήζινγκ Α.Ε.
(1981-2009) Α1Σ27

 • Απολογισμοί-ισολογισμοί (ελληνικά 1981-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1989-2004).

Alpha Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
(1984-2003) Α1Σ28

 • Απολογισμοί-ισολογισμοί
  (ελληνικά 1985-2002, αγγλικά 1990-1999).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1987-1999).

Δέλτα Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πληροφορικής
(1984-2004) Α1Σ29

 • Απολογισμοί-Ισολογισμοί
  (ελληνικά 1985-2004, αγγλικά 1998-2000).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1994-2000).

Alpha Finance Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (1988-2009) Α1Σ30

 • Απολογισμοί - Ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις.
  (ελληνικά 1989-2009 και αγγλικά 1998-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου(1995).

 • Δημοσιευμένες μελέτες χρηματοοικονομικής αναλύσεως εταιριών (2001-2002).

 • Μηνιαίες επισκοπήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2001-2002).

Alpha Χρηματιστηριακή Α.Ε. (1989-2001) Α1Σ31

 • Ισολογισμοί (ελληνικά 1995-2001).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1995).

 • Δημοσιευμένες μελέτες χρηματοοικονομικής αναλύσεως εταιριών (1994-2001).

 • Μηνιαίες επισκοπήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1995-2001).

Alpha Τράπεζα Πίστεως

Αρχείο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

 • Α2
 • Αρχείο
 • 1928 - 1945

Το αρχειακό υλικό της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που βρίσκεται στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας αποτελείται από την εξερχόμενη αλληλογραφία (1929-1941), τις εγκυκλίους (1929-1944) και φακέλους υποθέσεων.

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος - Παράρτημα Σάμου

 • Αρχείο
 • 1950-1991
 1. Εργατικά ναύλοι κόμιστρα,
 2. Κατανομές γεωργικών εφοδίων,
 3. Εφόδια,
 4. Συμφωνητικά Μ/Υ,
 5. Χρέη νέας αποκαστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών,
 6. Γεωργικά εφόδια,
 7. Διαγραφή αγροτικών χρεών Δικτατορίας.

Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος - Υποκαταστήματος Σύρου

 • GR BAN003.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1951

Αρχείο Αγροτικής Τράπεζας .
Αιτήσεις και γνωμοδοτήσεις σχετικά με δάνεια, Δελτία κινήσεως εφοδίων, εξαγωγής ειδών και αποθήκης, Καταστάσεις λογιστηρίου,κ.α.
(κι ένα «Δελτίον ΕΓΣΣ τόμος 4ος 1969-1973 τεύχη Νο 109-134)

Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος - Υποκατάστημα Σύρου

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1945 - 1957

Έγγραφα σχετικά με λογοκρισία του εγχώριου Τύπου, εθιμοτυπία, αστυνόμευση και χωροφυλακή, διοίκηση Δήμων και Κοινοτήτων, εμπόριο και λαθρεμπόριο, αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία, εκπαίδευση, σχολικές εφορείες και διδακτήρια, μαθητικά συσσίτια, φυσική αγωγή και οργανώσεις νέων, θύματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λειτουργία της Επιτροπής Ηθών, ταχυδρομεία, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Επιμελητήρια, Γεωργική Τράπεζα, απογραφή και δημογραφικά στατιστικά, βοήθεια προς πυροπαθείς, πλημμυροπαθείς, παλλινόστηση προσφύγων, δημόσια υγεία, εργατικά ζητήματα, μεταλλεία, ηλεκτροφωτισμός, τυπογραφεία, λειτουργία ξενοδοχείων.

Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος

Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

 • Α1
 • Αρχείο
 • 1825 - 1966

Το αρχειακό υλικό καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών της Εθνικής Τράπεζας από την εποχή της ίδρυσής της. Μεταξύ άλλων, περιέχονται καταστατικά, οργανισμοί, κανονισμοί, αρχεία διοικητών, διευθυντών και στελεχών της ΕΤΕ, πρακτικά συνεδριάσεων, απολογισμοί - ισολογισμοί - ετήσια δελτία εταιρικής χρήσης, λογαριασμοί, πιστώσεις, δάνεια, καταθέσεις, νομισματικά, αλληλογραφία, προσωπικό, Τράπεζα Αθηνών, τεχνικές υπηρεσίες, Τμήμα Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, Διεύθυνση Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής, Διαχείριση Περιουσίας Λαυρίου, κ.ά.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λιμίτεδ

 • Α45
 • Αρχείο
 • 1924-2004

Υπάρχουν κατάστιχα και φάκελοι από την περίοδο που η Τράπεζα Αθηνών δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο (1924-1952), υλικό της ΕΤΕΑ (διάδοχος οργανισμός που δημιουργήθηκε από τη συνένωση της Τράπεζας Αθηνών και ΕΤΕ), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κύπρου της ΕΤΕ (1960-1993) και υλικό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λιμίτεδ (1993- ). Περιλαμβάνει κυρίως λογιστικά στοιχεία της ΕΤΕ στην Κύπρο.​

Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας Σερρών

 • GR GRGSA-SER COL103.01
 • Αρχείο
 • 1957 - 1959

Εκθέσεις και εμπιστευτικές επιστολές του Υποκαταστήματος Σερρών της Εμπορικής Τράπεζας. Επισκοπήσεις εργασιών και προσαρτήματα.

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος - Υποκατάστημα Σερρών

Αρχείο Ιονικής Τραπέζης Λίμιτεδ

 • GR Α3
 • Αρχείο
 • 1839-1957

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1839-1957) Α3Σ1

 • Νομικά έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με την ίδρυση και το καθεστώς λειτουργίας της Τραπέζης
  (1839-1841).

 • Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως αναθεωρήθηκε το έτος 1922.

 • Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τροποποιήθηκε το έτος 1949.

Διοίκηση (1873-1925) Α3Σ2

 • Εκθέσεις με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου όπως υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ελληνικά 1909-1919, αγγλικά 1910-1925). Ως προς τη διάρθρωσή τους, ξεκινούν με μία εκτεταμένη ανάλυση της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας, συνεχίζουν με την παρουσίαση των λογαριασμών του Ισολογισμού και ολοκληρώνονται με την παράθεση των εργασιών του Ιδρύματος.

 • Εμπιστευτική αλληλογραφία και υπομνήματα της Διοικήσεως της Τραπέζης με ελληνικές κυβερνήσεις (1873-1877, 1917).

Εγκύκλια Έγγραφα (1923-1957) Α3Σ6

 • Εγκύκλιοι γενικής κυκλοφορίας μέσω των οποίων η Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης διαβιβάζει τις οδηγίες και εντολές της σε όλο τo Δίκτυο των Καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Επίσης περιέχονται εξειδικευμένες κατηγορίες Εγκυκλίων όπως εσωτερικής υπηρεσίας (1923-1954) και λογιστικών καταστάσεων (1953-1957).

 • Εγκύκλιοι οδηγιών Τραπέζης Ελλάδος που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων (1955-1957).

Απολογισμοί - Ισολογισμοί (1888-1957) Α3Σ7

 • Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης (Αγγλικά, 1888-1957). Για τα έτη 1889-1900 η δημοσίευσή τους γίνεται σε εξάμηνη βάση ενώ από το έτος 1901 και εξής η παρουσίασή τους γίνεται ετησίως. Ως προς το περιεχόμενό τους περιορίζονται σε μια σύντομη και λιτή αναφορά των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τραπέζης και ολοκληρώνονται με την παράθεση των ισολογισμών. Από το έτος 1945, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποκτούν αναλυτικότερο χαρακτήρα με κύρια αναφορά στην τακτική που ακολουθεί η Τράπεζα στη διαχείριση της κερδοφορίας της.

 • Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο, (ελληνικά 1933-1957).

Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1895-1957) Α3Σ11

 • Λογιστικά βιβλία που καταγράφουν την αγορά και πώληση συναλλάγματος και χρυσών νομισμάτων που πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Καταστημάτων που διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο (1911-1957).

 • Βιβλία διαθεσίμων στα οποία αποτυπώνεται, σε ημερήσια βάση, η κίνηση των τραπεζογραμματίων και νομισμάτων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης στην Ελλάδα (1895-1912).

Κεντρικό Κατάστημα στην Ελλάδα (1851-1957) Α3Σ13

 • Βιβλία γενικών ημερολογίων (1851-1923).

 • Βιβλία γενικών καθολικών (1869-1957).

 • Βιβλία πρόχειρων ημερολογίων στα οποία καταγράφονται οι πιστωτικοί και χρεωστικοί λογαριασμοί που διατηρεί το Κεντρικό Κατάστημα τόσο σε δραχμές όσο και συνάλλαγμα (1924-1940).

 • Βιβλία εμπορικών προεξοφλήσεων (1874-1909).

 • Βιβλία προκαταβολών επί ενεχύρω χρεογράφων
  (1881-1910).

 • Βιβλία υποχρεώσεων πελατών από ενέγγυες πιστώσεις (1955).

 • Βιβλία προεξοφλήσεων προς τους Ανταποκριτές (1906-1911).

 • Βιβλία πιστούχων (1881-1903).

Καταστήματα (1914-1957) Α3Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, κυρίως, γενικά καθολικά (1916-1957) και ημερολόγια (1914-1957), αλληλογραφία (1933-1935), προθεσμιακές καταθέσεις (1914-1937) και προεξοφλήσεις (1927-1955) για ορισμένα από τα Καταστήματα που διατηρούσε η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Επιθεώρηση (1945-1957) Α3Σ15

 • Εκθέσεις με τους ετήσιους γενικούς ελέγχους που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως για το σύνολο των Καταστημάτων της Τραπέζης που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο
  (1945-1957).

Δικαστικό - Νομικό (1950-1957) Α3Σ16

 • Φακέλους σχετικά με δικαστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Τράπεζα προς έγερση ή απόκρουση δικών (1950-1957).

Προσωπικό (1900-1957) Α3Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και σύνολα εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων που εργάζονται στα Καταστήματα τα οποία διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο (1900-1957).

 • Μισθολογικά δελτία με την καταγραφή πλήθους στοιχείων για τη μισθολογική εξέλιξη των Υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται στα Καταστήματα που διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο
  (1900-1957).

Ιονική Τράπεζα Λίμιτεδ

Αρχείο Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης

 • GR Α2
 • Αρχείο
 • 1958-1999

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1958-1990) Α2Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό και οι διαδοχικές προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ιστορική διαδρομή της Τραπέζης (1958-1990).

 • Εσωτερικοί Κανονισμοί Προσωπικού όπως τροποποιήθηκαν την περίοδο 1959-1975.

Διοίκηση (1958-1990) Α2Σ2

 • Βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου αποτελούν τον συνδετικό ιστό που επιτρέπει την ανασύνθεση όλων των σημαντικών γεγονότων που διαδραματίζονται κατά την ιστορική διαδρομή του Τραπεζικού Ιδρύματος (1958-1990).

 • Βιβλία πρακτικών τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις σελίδες των οποίων μαζί με την έγκριση της απολογιστικής εκθέσεως του Δ.Σ., του γενικού ισολογισμού, της διαθέσεως των ετήσιων κερδών και τον καθορισμό των μερισμάτων, καταγράφονται αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τη σύνθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τροποποιήσεις διατάξεων του Καταστατικού κ.ά.
  (1958-1990).

Γραμματεία (1958-1990) Α2Σ5

 • Έγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  (1958-1990).

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης (1958-1990).

Εγκύκλια Έγγραφα (1958-1990) Α2Σ6

 • Εγκύκλια έγγραφα, γενικής ή μερικής κυκλοφορίας, καθώς και τα συνοδευτικά σημειώματα, επιστολές, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλες κατηγορίες εγγράφων που αποστέλλονται στις Κεντρικές Μονάδες και το Δίκτυο της Τραπέζης για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή τους (1958-1990).

 • Πράξεις και Εγκύκλιοι Διοικήσεως (1977-1990).

 • Αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής
  (1972-1982).

 • Εγκύκλια έγγραφα, ειδικές Διαταγές και Πράξεις Διοικητού που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (1983-1990).

Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Δελτία Εταιρικής Χρήσεως (1957-1999) Α2Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης, (ελληνικά 1957-1999, αγγλικά 1982-1999). Ως προς τη διάρθρωσή τους, ξεκινούν με μία επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουν με την ανάλυση των εργασιών της Τραπέζης και ολοκληρώνονται με την παράθεση πληροφοριών για την εν γένει δραστηριότητά της. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ισολογισμοί, οι οποίοι συνοδεύονται από τις εκθέσεις των ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο. Με την πάροδο του χρόνου, οι απολογισμοί εμπλουτίζονται συνεχώς με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και διαγραμματικών απεικονίσεων των μεγεθών της Τραπέζης καθώς και με την προβολή φωτογραφιών που απαθανατίζουν πτυχές από την καθημερινή της ζωή.

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1994-1999).

Λογιστικά (1958-1981) Α2Σ8

 • Λογιστικά βιβλία που διατηρούσε η Διεύθυνση Λογιστικού της Τραπέζης. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται γενικά καθολικά (1962-1981) και αναλυτικά ημερολόγια (1958-1967).

Χορηγήσεις - Χρεόγραφα (1961-1979) Α2Σ9

 • Καρτέλες πελατών με καταχωρίσεις των προκαταβολών και βραχυπρόθεσμων προεξοφλήσεων (1964-1975).

 • Καρτέλες πελατών με καταχωρίσεις των πιστώσεων προς ανοικτό λογαριασμό (1961-1977).

 • Λογιστικά βιβλία με την καταγραφή συμψηφιστικών εγγραφών για την κίνηση των εισαγόμενων αξιών σε συναλλαγματικές και γραμμάτια (1964-1979).

 • Καρτέλες πελατών σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών (1962-1968).

 • Καρτέλες πελατών σχετικά με το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων (1964-1972).

 • Λογιστικά βιβλία με καταχωρίσεις, ανά πελάτη, των πιστώσεων που χορηγούνται στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1962-1976).

Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1962-1983) Α2Σ10

 • Καρτέλες με την ημερήσια κίνηση των καταθέσεων όψεως ιδιωτών (1963-1979) και των καταθέσεων όψεως ταμιακής διαχειρίσεως Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (1963-1983).

 • Καρτέλες πελατών με την ημερήσια κίνηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου (1963-1979).

 • Λογιστικές καταστάσεις με τις υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος (1962-1979).

Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1958-1979) Α2Σ11

 • Λογιστικά βιβλία και ημερήσιες καταστάσεις που απεικονίζουν την απόκτηση και διάθεση συναλλάγματος τόσο του Κεντρικού Καταστήματος όσο και των Υποκαταστημάτων της Τραπέζης (1958-1979).

 • Λογιστικά βιβλία με χρεοπιστωτικές εγγραφές των κερδών και ζημιών που προέκυψαν από τις εργασίες συναλλάγματος
  (1964-1976).

Κεντρικό Κατάστημα - Διευθύνσεις Καταστημάτων
(1958-1979) Α2Σ13

 • Βιβλία Γενικών Καθολικών (1958-1962).

 • Λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι πιστωτικοί λογαριασμοί του Κεντρικού Καταστήματος (1962-1979).

Καταστήματα
(1958-1984) Α2Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, κυρίως, γενικά καθολικά
  (1958-1978), ημερολόγια (1958-1979) και βιβλία ταμείου (1959-1984) για έναν μικρό αριθμό του συνόλου των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Επιθεώρηση
(1958-1979) Α2Σ15

 • Εκθέσεις με τους ετήσιους τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως στα Καταστήματα της Τραπέζης (1958-1979).

Δικαστικό - Νομικό
(1958-1982) Α2Σ16

 • Φακέλους σχετικά με δικαστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Τράπεζα προς έγερση ή απόκρουση δικών (1958-1982).

 • Φακέλους σχετικά με νομιμοποιήσεις εκπροσωπήσεως φυσικών προσώπων καθώς και των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους (1959-1982).

Προσωπικό (1958-1990) Α2Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και το σύνολο εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων (1958-1990).

 • Μηχανογραφικές καταστάσεις με τις ετήσιες μισθολογικές μεταβολές του Προσωπικού (1970-1990).

Εκπαίδευση
(1986-1990) Α2Σ18

 • Έντυπα, επιστημονικού - εκπαιδευτικού περιεχομένου, που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση του Προσωπικού και καλύπτουν όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών (1986-1990).

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (1978-1990) Α2Σ19

 • Ετήσιες εκθέσεις-αναλύσεις οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων-πελατών της Τραπέζης σχετικά με την εκτίμηση της αποδοτικότητας, φερεγγυότητας και του πιστωτικού κινδύνου (1980-1985).

 • Οικονομικοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νέων επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων (1978-1990).

 • Πρακτικά συνεδριάσεων γνωμοδοτικών επιτροπών σχετικά με την αξιολόγηση της σκοπιμότητας - βιωσιμότητας νέων επενδυτικών προγραμμάτων
  (1988-1990).

 • Δελτία με συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία κλαδικών εξελίξεων (1987-1989).

 • Μηνιαίες αναλύσεις χρηματιστηριακών εξελίξεων
  (1987-1988).

Οργάνωση (1962-1990) Α2Σ20

 • Φάκελος σχετικά με τα ανασχεδιασμένα έντυπα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της (1962-1990).

Περιουσία (1958-1990) Α2Σ21

 • Φάκελοι σχετικά με μελέτες που εκπονήθηκαν από το κλιμάκιο Τεχνικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος για την κατασκευή ή ανάπλαση νέων κτηρίων, ιδιόκτητων ή σε μισθωμένους χώρους, καθώς και για την ανακαίνιση ή ανάπλαση παλαιών Καταστημάτων (1979-1990).

 • Λογιστικές καταστάσεις με τις δαπάνες και προσόδους των ακινήτων της Τραπέζης (1964-1980).

 • Έγγραφα σχετικά με τις προμήθειες χρηματοκιβωτίων, θυρών και θυρίδων θησαυροφυλακίου (1958-1979).

Δημόσιες Σχέσεις
(1982-1998) Α2Σ22

 • Πρακτικά της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων σχετικά με την έγκριση δαπανών για θέματα προβολής και επικοινωνίας της Τραπέζης (1982-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα με αφορμή, κυρίως, την τελετή εγκαινίων για την ίδρυση νέων Καταστημάτων (1986 - 1990).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1993-1998).

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε
(1957-2009) Α2Σ25

 • Ιδρυτικό καταστατικό και οι επερχόμενες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις (1957-1990).

 • Οικονομικές καταστάσεις και ετήσια δελτία χρήσεως
  (1985-2009).

Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος

Αρχείο Κώστα Σοφούλη

 • Αρχείο
 • 1977-1997

Προσωπικό αρχείο, με υλικό σχετικό με την θητεία του στην ΕΤΒΑ, στην εταιρία Αλουμίνα, στην Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τη βουλευτική του θητεία.

Σοφούλης, Κώστας

Αρχείο Λαϊκής Τραπέζης

 • GR Α4
 • Αρχείο
 • 1905-1957

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1905-1957) Α4Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό καθώς επίσης και ορισμένες από τις προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Τραπέζης (1905-1957).

Διοίκηση (1955-1957) Α4Σ2

 • Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Τραπέζης (1955-1957).

 • Βιβλίο πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης (1955-1957).
  Απολογισμοί - Ισολογισμοί (1906-1957) Α4Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης
  (ελληνικά 1906-1957).

Λογιστικά (1940-1957) Α4Σ8

 • Λογιστικά βιβλία απογραφής των περιουσιακών στοιχείων (1940-1957).

Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1924-1957) Α4Σ10

 • Λογιστικά βιβλία Ταμιευτηρίου (1933-1943).

 • Λογιστικά βιβλία κινήσεως των χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων του Κεντρικού Καταστήματος
  (1924-1957).

Καταστήματα
(1935-1944) Α4Σ14

-Λογιστικά βιβλία, κυρίως Γενικά Καθολικά και Προεξοφλήσεις (1935-1944) καθώς και βιβλία Μητρώου Προσωπικού (1913-1938) για έναν μικρό αριθμό των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Δικαστικό - Νομικό (1950-1957) Α4Σ16

 • Φάκελοι με περαιωμένες ή εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Τραπέζης (1950-1957).

 • Φάκελοι με εγγραφές προσημειώσεων υπέρ της Τραπέζης (1949-1957).

Προσωπικό (1905-1957) Α4Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και σύνολα εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων της Τραπέζης (1905-1957).

 • Μισθολογικά δελτία με την καταγραφή πλήθος στοιχείων για τη μισθολογική εξέλιξη των Υπαλλήλων (1905-1957).

Περιουσία (1950-1957) Α4Σ21

 • Βιβλία ταμείου στα οποία καταγράφεται η είσπραξη ενοικίων μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας Τραπέζης καθώς και οι καταβολές ενοικίων μισθωμένων ακινήτων τρίτων για χρήση υπηρεσιών της Τραπέζης (1950-1957).

Λαϊκή Τράπεζα

Αρχείο Νομισματικής Επιτροπής

 • GRGSA-CA- ADM142.01
 • Αρχείο
 • 1946-1965

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες της Νομισματικής Επιτροπής αναφορικά με τον έλεγχο του νομίσματος και την πίστη προς την οικονομία. Αποτελείται από βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, φακέλους αποφάσεων Νομισματικής Επιτροπής και της Υποεπιτροπής Πιστώσεων και "αρχεία" - σειρές φακέλων αλληλογραφίας της Νομισματικής Επιτροπής ανά πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα), ιδιώτες, Υπουργεία.

Νομισματική Επιτροπή

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA ADM. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4
 • Αρχείο
 • 1982-2003

Αιτήσεις, Καταστάσεις, Αποδείξεις, Εγκύκλιοι Απωλειών, Δελτία Στατιστικής - Αταξινόμητο

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ηρακλείου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΤΡΑΠ.001.001
 • Αρχείο
 • 1955 - 1996

Φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων διατάξεων, αποταμίευσης κ.ά., διάφοροι πίνακες, στελέχη και καταστάσεις.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας, κατάστημα Ναυπλίου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.01
 • Αρχείο
 • 1993-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Μηνιαία Δελτία Στατιστικής, Μπλοκ Αποδείξεων Καταστάσεις πληρωμών και εντάλματα πληρωμών, Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Μηχανογραφημένη κατάσταση αντικατασταθέντων βιβλιαρίων,Ταμειακές καταστάσεις, Κατάσταση καταθέσεων αποσβέσεων- αποδόσεων, Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων ομολόγων (ειδικές προθεσμιακές),
Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων (παιδική προστασία),
Αποδείξεις παράδοσης, Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.04
 • Αρχείο
 • 1994-2002

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων (Α1) (δείγματα), Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων (δείγματα), Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου (δείγματα), Ταμειακή Κατάσταση (Α78), Δελτία Στατιστικής (Α9), Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών (δείγματα), Αποδείξεις καταθέσεων στην ΕΤΕ (δείγματα).

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.02
 • Αρχείο
 • 1996-1999

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών έτους 1996, Αιτήσεις χορηγήσεως υλικού έτους 1998, Δελτία Στατιστικής με ταμειακές καταστάσεις έτους 1996,
Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 1999, Καταστάσεις καταθέσεων-αποδόσεων έτους 1996, Στελέχη Ε.Π.Κ. προεξοφλήσεων έτους 1996.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.03
 • Αρχείο
 • 1995-2003

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων Α1 έτους 1995 (δείγματα), Καταστάσεις καταθέσεων Α3 (δείγματα) 2000, Καταστάσεις αποδόσεων Α4 2000, Δελτία Στατιστικής Α9 2000, Ταμειακή καταστάση Α78 2000 και Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 2003.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN002.05
 • Αρχείο
 • 1993-2002

50 φάκελοι με αιτήσεις αρχικής κατάθεσης, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, ημερήσεις καταστάσεις αποδόσεων κ.ά

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Σύρου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN002.01
 • Αρχείο
 • 1994-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Αιτήσεις εκδόσεις νέων βιβλιαρίων, Ημερολόγιο ταμείου, Μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, Αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, Δελτία στατιστικής και ταμειακές καταστάσεις, Ανακοινώσεις εισερχομένων, Πρωτόκολλα, Πινάκιο τραπεζικών επιταγών Αιτήσεις χορήγησεις υλικού, Γραμμάτιο είσπραξης εντολής, Πίνακες απολεσθέντων βιβλιαρίων, Βιβλιάρια αντ/ντα ή μεταπ/ντα και Καταστάσεις ορφανικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Κατάστημα Κατερίνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΤΡΑΠ.002.001
 • Αρχείο
 • 1989 - 2003

Στελέχη μπλοκ μηνιαίων ταμειακών καταστάσεων, αποδείξεων χρηματικού εφοδιασμού, καταστάσεων καταθέσεων και αποδόσεων κ.ά., πίνακες απολεσθέντων βιβλιαρίων και ορφανικά επιδόματα.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας, κατάστημα Άργους

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άργους

 • GRGSA-ARG ΤΡΑΠ.002.002
 • Αρχείο
 • 1999 - 2004

Στελέχη μπλοκ ημερολόγιου ταμείου, δελτίων στατιστικής, μηνιαίας ταμειακής κατάστασης, ειδικών προθεσμιακών καταθέσεων κ.ά., ορφανικά επιδόματα.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδας, κατάστημα Άργους

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Αμπελοκήπων

 • ADM253
 • Αρχείο
 • 2000 - 2003

Α5-Αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, 2000. Α9-Δελτίο στατιστικής, 2003. Α48-Πρόχειρο ταμείο, 2003. Α78-Ταμειακή κατάσταση, 2003.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Αμπελοκήπων

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Διοικητηρίου

 • ADM270
 • Αρχείο
 • 2002 - 2003

Α7-Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων, 2002. Α9-Δελτίο στατιστικής, 2003. Α78-Μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις, 2003.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Διοικητηρίου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.06
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, Στελέχη Ημερήσιας Κατάστασης, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.08
 • Αρχείο
 • 1999-2002

Καταστάσεις καταθέσεων, Καταστάσεις αποδόσεων, αποδείξεις δαπανών

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1980-1989

Καταστάσεις Καταθέσεων, Αποδόσεων, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Δελτίο Μηνιαίας Κίνησης Κουμπαράδων, Δελτίο Στατιστικής, Αποδείξεις Δαπανών, Πινάκια Επιστροφής Φόρου, Έντυπο Υποβολής Φόρων, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλο Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Έγγραφα, Δελτίο Δαπανών, Αποδείξεις Καταθέσεων στην ΕΤΕ

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.05
 • Αρχείο
 • 1995-2000

Καταχώρηση καταθέσεων, Πληρωμές Δανείου, Καταχώρηση Αποδόσεων, Αποδείξεις Δαπανών

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1995-1998

Καταχώρηση καταθέσεων και αποδόσεων (μπλόκ), δάνεια πληρωμών (μπλόκ)

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Μηνιαίο Δελτίο Στατιστικής, Ταμειακής Κατάστασης Υποκαταστημάτων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Δράμας

 • GRGSA-DRA ADM002.09
 • Αρχείο
 • 1993-2004

Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, Ημερήσιες Καταστάσεις Καταθέσεων-Αποδόσεων και Αποσβέσεων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Δράμας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.06
 • Αρχείο
 • 1993-1996

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.04
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, δελτίο στατιστικής, Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.07
 • Αρχείο
 • 1994-1998

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1989, 1992

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο πληρωμής στεγαστικών δανείων, αναλυτικό ημερολόγιο.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.08
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο χορήγησης κανονικών αδειών, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, καταστάσεις πληρωμής στεγαστικών δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1992-1995

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις πληρωμής δανείων, βιβλίο αγοράς κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καστοριάς

 • ADM159
 • Αρχείο
 • 1975 - 2000

Δελτίο στατιστικής (1994-1996, 1999, 2000). Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων (1993-1995, 1997-2000). Μηνιαία ταμειακή κατάσταση (1995-1996, 1998). Δελτία αποστολής συντάξεων Δημοσίου (1993-1995). Στελέχη και καταστάσεις πληρωμής δανείων (1975-1994). Καταστάσεις εξαιρέσιμων-υπερωριών (1995). Καταστάσεις ομολόγων προθεσμιακών καταθέσεων (1997). Καταστάσεις καταθέσεων 1995. Καταστάσεις αποδόσεων 1995. Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου 1995, 1998. Ανακοινώσεις δοσοληψιών εξερχόμενες 1997. Ανακοινώσεις δοσοληψιών εισερχόμενες 1997. Ανακοινώσεις τόκων αντικ. βιβλιαρίων 1999. Πρόχειρο ταμείου 1998, 1999. Πίνακας απολεσθέντων βιβλιαρίων 2000. Εγκύκλιοι απολεσθέντων βιβλιαρίων 2000. Μηνιαίο δελτίο στατιστικής 1998. Α5-Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου,1996, 1997. Α78-Ταμειακή κατάσταση, 1999. Ω14-Αιτήσεις προμήθειας υλικών, 1999.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καστοριάς

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Λευκού Πύργου

 • ADM271
 • Αρχείο
 • 1995 - 2003

Α9-Δελτία στατιστικής, 2002. Α78-Μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις, 2003. Α7-Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων, 2002. Α5-Αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, 2000. Πρωτόκολλο εγγράφων, 1995.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Λευκού Πύργου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ντεπώ

 • ADM248
 • Αρχείο
 • 2002 - 2003

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, 2002. Δελτίο στατιστικής, 2002. Μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις, 2003.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ντεπώ

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Πατρών

 • GR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1987-1996

Μηνιαία δελτία στατιστικής, βιβλία παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής, αιτήσεις αδειών προσωπικού, αλφαβητικές καταστάσεις υπαλλήλων - επετηρίδα, βιβλίο πρωτοκόλλου ετών 1987-1991 κλπ.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Πατρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.03
 • Αρχείο
 • 1997 - 1999

Μηνιαία στατιστικά δελτία κίνησης ταμείου, πληρωμή επιδομάτων απόρων παιδιών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.09
 • Αρχείο
 • 1966 - 2005

Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων-αποσβέσεων, βιβλίο περιουσίας προσωπικού και υπευθύνου καταστήματος. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.04
 • Αρχείο
 • 1996 - 1999

Δελτία στατιστικής, αναλυτικά ημερολόγια, ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.07
 • Αρχείο
 • 1999 - 2003

Καταστάσεις καταθέσεων, Καταστάσεις πληρωμής σε οικογένειες απροστάτευτων παιδιών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 1992

Βιβλία: αιτήσεων χορήγησης υλικού (1 βιβλία1985-87), ημερήσιων καταστάσεων καταθέσεων (2 βιβλία 1986, 1987), αποδόσεων (2 βιβλία1988), αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου (1βιβλία 1987). Διπλότυπα αποδείξεων πληρωμής (3 βιβλιάρια 1987,1988), δελτίο στατιστικής διακίνησης ποσών (1990). Φάκελοι: φάκελος καταστάσεων πληρωμής επιδομάτων, φάκελος αλληλογραφίας (εγκύκλιοι, κλοπές, απώλειες, ενημερωτικοί πίνακες).

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM004.08
 • Αρχείο
 • 2002 - 2004

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποσβέσεων, καταστάσεις βιβλιαρίων, καταστάσεις πιστώσεων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Κατάστημα Σερρών

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Τούμπας

 • ADM250
 • Αρχείο
 • 1995 - 2000

Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου, 2000. Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων, 2002. Δελτίο στατιστικής, 2002. Μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις, 2003. Πρωτόκολλα εγγράφων,1995.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Τούμπας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Τρίπολης

 • GRGSA-ARK ADM8.1
 • Αρχείο
 • 1963 - 2004

Αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, δελτία μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων, δελτία στατιστικής, καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τρίπολης

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Χανίων

 • GRGSA-IAK BAN001.03
 • Αρχείο
 • 2000 - 2003

Αποδείξεις προεξοφλήματος ομόλογου, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, δελτίο στατιστικής

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Χανίων

Αρχείο Τράπεζας Ανατολής

 • BAN001
 • Αρχείο
 • 1905 - 1913

Κώδικες και φάκελοι οικονομικών θεμάτων των Υποκαταστημάτων Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου: εκκαθαρίσεις γραμματίων, τρεχούμενοι λογαριασμοί, φάκελοι πελατών και ανταποκριτών, αλληλογραφία.

Τράπεζα Ανατολής

Αρχείο Τράπεζας Θεσσαλονίκης

 • Α5
 • Αρχείο
 • 1937 - 1946

Το αρχείο της Τράπεζας Θεσσαλονίκης αποτελείται από κατάστιχα τρεχούμενων λογαριασμών, τίτλων, ταμείου, πελατών, ημερολόγια, καθολικά, και φακέλους με εισερχόμενη αλληλογραφία, εγγυητικές επιστολές, παραστατικά ταμείου και διαφόρων υποθέσεων.

Τράπεζα Θεσσαλονίκης

Αρχείο Τραπέζης Καλαμών

 • GR Α5
 • Αρχείο
 • 1918-1924

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1918-1924) Α5Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό και οι διαδοχικές προσθήκες και τροποποιήσεις όπως προκύπτουν από την εξέλιξη των εργασιών της Τραπέζης.

Διοίκηση (1918-1924) Α5Σ2

 • Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες του οποίου καταγράφονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις για θέματα οικονομικής στρατηγικής και αντιμετωπίσεως των απαιτήσεων που δημιουργούσε η καθημερινή διαχείριση της Τραπέζης. Μάλιστα, ορισμένες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν, αποδείχθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για το μέλλον του πιστωτικού Ιδρύματος, όπως η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσέφερε η ιστορική συγκυρία
  (1918-1924).

 • Βιβλίο πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης. Τα θέματα, που κατά κανόνα συζητούνται στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, αφορούν την έγκριση της απολογιστικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού ισολογισμού, τη διάθεση των ετήσιων κερδών και τον καθορισμό του ύψους των μερισμάτων, την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τραπέζης (1918-1924).

 • Εμπιστευτική αλληλογραφία της Διοικήσεως (1924).

Μέτοχοι - Μετοχές
(1918-1924) Α5Σ3

 • Ονομαστικές καταστάσεις με τους Μετόχους που παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης είτε αυτοπροσώπως είτε δυνάμει πληρεξουσίου
  (1918-1924).

 • Προσωρινοί τίτλοι μετοχών που εκδίδει η Τράπεζα κατά την ίδρυσή της και οι οποίοι στη συνέχεια θα ανταλλαχθούν με τους οριστικούς τίτλους (1918-1919).

Απολογισμοί - Ισολογισμοί (1918-1924) Α5Σ4

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης (ελληνικά 1918-1924). Ως προς τη διάρθρωσή τους, αρχίζουν με μία μικρή εισαγωγή, όπου γίνονται κάποιες σύντομες αναφορές στη φυσιογνωμία της Τραπέζης και την πολιτική που ακολουθεί, ενώ ολοκληρώνονται με την παράθεση της κινήσεως των οικονομικών της μεγεθών. Τέλος περιλαμβάνονται οι ισολογισμοί, οι οποίοι συνοδεύονται από τις εκθέσεις της εξελεγκτικής επιτροπής σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο της Τραπέζης.

Προσωπικό (1918-1924) Α5Σ5

 • Φύλλα ατομικού μητρώου Προσωπικού με πληροφορίες για τα ατομικά στοιχεία των Υπαλλήλων που στρατολογεί η Τράπεζα κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας της (1920-1924).

 • Χειρόγραφες μισθολογικές καταστάσεις στις οποίες καταγράφεται η κίνηση των μισθών και των συνολικών αποδοχών των Υπαλλήλων της Τραπέζης (1923-1924).

Τράπεζα Καλαμών

Αρχείο Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής - Τοπική Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM032.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1927

1 βιβλίο πράξεων της Τοπικής Επιτροπής Βισαλτίας που συνέστησε η Εθνική Τράπεζα, διαχειρίστρια εκείνη την περίοδο τμήματος της ανταλλάξιμης περιουσίας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Υπηρεσία Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής, Τοπική Επιτροπή Βισαλτίας Σερρών

Αρχείο Υποκαταστήματος Σερρών της Τράπεζας της Ελλάδος

 • GR GRGSA-SER ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1961

Ομιλία του διευθυντή, στατιστικά στοιχεία προσωπικού, υπηρεσιακή έκθεση βαθμολόγηση υπαλλήλων, δελτία ελέγχων διαχείρισης υποκαταστημάτων Νιγρίτας, Ζίχνης .

Τράπεζα της Ελλάδος, Υποκατάστημα Σερρών

Αρχείο τραπεζιτών Αφών Ρούμπα

 • BAN002
 • Αρχείο
 • 1880 - 1928

Πρόχειρα Βιβλία Ταμείου, στελέχη διαταγών πληρωμών, βιβλία συναλλαγών με τράπεζες, ημερολόγια.

Τραπεζίτες Καστοριάς Αφοί Ρούμπα

Βαλαωρίτη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 028
 • Αρχείο
 • 1824-1960

Το αρχείο του Αριστοτέλη Ι. Βαλαωρίτη αποτελείται από πέντε (5) φακέλους και περιλαμβάνει το λογοτεχνικό του έργο (χειρόγραφα ποιημάτων και άρθρων), την πολιτική και εθνική του δράση (αγορεύσεις, ομιλίες, πολιτικά κείμενα), την προσωπική αλληλογραφία του και τις ελληνικές και ξενόγλωσσες εφημερίδες που αφορούσαν τον ίδιο και το έργο του.
Το αρχείο της Ελοϊσίας Α. Βαλαωρίτη αποτελείται από τρεις (3) φακέλους με οικογενειακή κυρίως αλληλογραφία, επιστολές του συζύγου της και των παιδιών της καθώς και μικρό αριθμό επιστολών φιλικών προσώπων.
Το αρχείο του Αιμίλιου Α. Βαλαωρίτη, δευτερότοκου και πρόωρα χαμένου γιου του Αριστοτέλη και της Ελοϊσίας Βαλαωρίτη αποτελείται από έναν (1) φάκελο με την οικογενειακή αλληλογραφία του, τις επιστημονικές μελέτες και χειρόγραφα ποιημάτων καθώς και προσωπικά έγγραφα. Το αρχείο αυτό προτάχθηκε στο οικογενειακό διάγραμμα, παρότι ανήκει στο δευτερότοκο γιο, λόγω του μικρού του όγκου και γιατί η σύνδεση του αρχείου του πρωτότοκου Ιωάννη με της συζύγου του και του γιου του, θα απομάκρυνε τον Αιμίλιο από τους πρώτου βαθμού συγγενείς του.
Το αρχείο του πρωτότοκου Ιωάννη Α. Βαλαωρίτη αποτελείται από τριάντα (30) φακέλους και περιλαμβάνει την οικογενειακή και προσωπική αλληλογραφία του, τις οικονομικές και νομικές μελέτες του και την ενότητα των κτηματικών, οικονομικών και δικαστικών εγγράφων και καταστίχων της οικογένειας Βαλαωρίτη.
Το αρχείο της Ζωής Ι. Βαλαωρίτη αποτελείται από τρεις (3) φακέλους που περιλαμβάνουν την οικογενειακή αλληλογραφία της, κληρονομικές και δικαστικές υποθέσεις της οικογένειας Μουρούζη καθώς και τα αφορώντα το θάνατό της, ενώ στον ένα (1) φάκελο που αποτελεί το αρχείο του γιου του Ιωάννη και της Ζωής, Αριστοτέλη περιέχονται έγγραφα σχετικά με αναμνηστικές εκδηλώσεις για τον πάππο του ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και μικρό τμήμα ομιλιών, αλληλογραφίας και προσωπικών εγγράφων του ίδιου.
Το αρχείο του Σπυρίδωνος Ευστ. Βαλαωρίτη, πρώτου εξαδέλφου του Αριστοτέλη, αποτελείται από έναν (1) φάκελο με πολιτικά και οικογενειακά έγγραφα που αφορούν τον ίδιο και τον πατέρα του Ευστάθιο Χαρ. Βαλαωρίτη.
Τέλος το αρχείο του Αιμίλιου Τυπάλδου, πατέρα της Ελοϊσίας Α.Βαλαωρίτη, αποτελείται από δύο (2) φακέλους κυρίως με την αλληλογραφία του με λογίους φίλους του, χειρόγραφα μελετών του και τα διπλώματά του ως μέλους επιστημονικών συλλόγων.
Στο αρχείο της οικογένειας Βαλαωρίτη λογοτεχνία, φιλολογία, πολιτική, πατριωτική δράση, τραπεζική και αγροτική οικονομία, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, ευγενείς και λόγιοι συναντώνται πληθωρικά σ’ ένα οικογενειακό αρχείο που καλύπτει τον 18ο αιώνα και ολόκληρο τον 19ο αιώνα στην Ελλάδα, στα Επτάνησα και στις σχέσεις τους με τον υπόλοιπο ελληνισμό και την Ιταλία.

Βαλαωρίτη, οικογένεια

Βουρλούμης, Παναγής

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 20/03
 • Αρχείο
 • 1903-1949

Το αρχείο του Παναγή Βουρλούμη αποτελείται από αλληλογραφία, υπομνήματα, σημειώσεις, σχέδια νόμων, πρακτικά συνεδριάσεων Βουλής, αποκόμματα εφημερίδων, οικονομικές καταστάσεις, έντυπα κ.λπ. που αφορούν κυρίως το νομοθετικό έργο της περιόδου 1928-1932 στον οικονομικό τομέα και την πολιτική και οικονομική ζωή (κυρίως το σταφιδικό ζήτημα) στην Ελλάδα την περίοδο 1918-1949.

Βουρλούμης, Παναγής

Βούρου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 067
 • Αρχείο
 • 1660-1951 κυρίως 1830-1880

Εμπορική και τραπεζική αλληλογραφία του Σταμάτη και Κωνσταντίνου Βούρου με το συγγενικό δίκτυο και μέλη του χιώτικου εμπορικού δικτύου στην Ευρώπη και στη Μαύρη θάλασσα (Λεονάρδος, Ζαννής, Ιωάννης Βούρος, Μαυρογορδάτοι, Ροδοκανάκη, Ζαρίφη, Σεβαστόπουλοι, Νεγρεπόντη, Στεφάνοβικ, Σκαραμαγκά, Σκαναβή, Σαράντη, Γαλάτη κ.ά. καθώς και με γαλλικές, ιταλικές και οθωμανικές τράπεζες που καλύπτει το δεύτερο μισό 19ου αιώνα. Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αγορές και μεταφορές συναλλάγματος, εμπορευμάτων, πληρωμές, λογαριασμοί, μεσιτείες που καλύπτουν τις δραστηριότητες ενός από τους πρώτους εμπόρους-τραπεζίτες στην Αθήνα, ήδη από τη δεκαετία του 1830.
Η αλληλογραφία περιλαμβάνει αρκετά ονόματα εμπόρων στην Πελοπόννησο, στα Ιόνια νησιά, στη Θεσσαλονίκη με τους οποίους ο Βούρος συναλλασσόταν για την εμπορία και μεταφορά κυρίως μεταξιού, κουκουλιών, σιτηρών, υφασμάτων δερμάτων, ζάχαρης, καφέ, κεριών, σπαρματσέτων κλπ.
Περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα δικαστικά, φορολογικά, συμβόλαια αγοραπωλησιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του στην Αθήνα, που κληρονομήθηκε από την οικογένεια του.
Σώζονται επίσης κάποια προσωπικά έγγραφα που αφορούν μέλη της οικογένειας, κυρίως τον γιο του Αλέξανδρο Βούρο που ήταν πρεσβευτής και αφιέρωσε τη ζωή του στη σταδιοδρομία του αλλά και στην οικογένεια του, φροντίζοντας τα περιουσιακά και κληρονομικά θέματα καθώς και την ιστορία και γενεαλογία της οικογένειας των Βούρων.

Βούρου, οικογένεια

Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας (Κ214)

 • GRGSA-CA- PRI067.01
 • Αρχείο
 • 1971

Ομολογίες Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδας (πεντακοσίων και δύο χιλιάδων δραχμών).

Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος

Εμπεδοκλής, Πέτρος και Γρηγόριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/00
 • Αρχείο
 • 1869 -1972 (κυρίως 1880 - 1920)

Οικονομική και τραπεζική αλληλογραφία Πέτρου και Γρηγορίου Εμπεδοκλή (ιδρυτών της Τραπέζης Εμπεδοκλέους), της Τραπέζης Εμπεδοκλέους και της διαδόχου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (επιστολές και βιβλία αντιγραφής επιστολών 1883-1921), μητρώα προσωπικού Τραπέζης Εμπεδοκλέους, ισολογισμοί, συναλλαγματικές, δικαστικά έγγραφα (υποθέσεις οφειλετών), τίτλοι μετοχών (1883-1989).

Εμπεδοκλής, Πέτρος

Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 191
 • Αρχείο
 • 1917-1967

Αρχειακό υλικό που αφορά την πολιτική του δραστηριότητα

Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος

Λεκατζάς, Θεόδωρος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 25/03
 • Αρχείο
 • 1861-1947

Περιλαμβάνονται διορισμοί, προαγωγές, διαταγές σχετικά με τις δραστηριότητες του Θ.Λεκατζά στις οικονομικές υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και τη θέση του διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου (1898-1920), διακρίσεις και οικογενειακά έγγραφα, εκθέσεις και μελέτες για συστήματα οικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών του Ναυτικού, έγγραφα σχετικά με τη συμμετοχή του στην Ελληνική Οικονομική Αποστολή στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι (μαζί με τους Τσουδερό και Κέπετζη) στη Διεθνή Οικονομική Διάσκεψη στις Βρυξέλλες (1918-1920) και περιορισμένα έγγραφα για αξιολογήσεις προσωπικού της Ιονικής Τράπεζας (1940-1947). Επίσης υπομνήματα, εκθέσεις Εθνικής Τραπέζης, ομιλίες επί οικονομικών και νομισματικών θεμάτων.

Λεκατζάς, Θεόδωρος

Λογιστικά βιβλία Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας (Κ17β)

 • GRGSA-CA- PRI174.01
 • Αρχείο
 • 1830-1833

Δύο (2) βιβλία λογιστικά της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας της περιόδου Καποδίστρια:

 1. "Ταμείον της Εθνικής Τραπέζης", που αναγράφει μερίδες Δούναι και Λαβείν (από 1 Μαρτίου 1830-27 Ιανουαρίου 1833),
 2. Βιβλίο συναλλαγματικών Εθνικής Τράπεζας, περιέχον αντίγραφα αυτών (από 15 Φεβρουαρίου 1830-30 Ιουνίου 1831).

Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα

Ομιλία επί τη συμπληρώσει εικοσιπενταετίας από της ιδρύσεως της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος

 • GRGSA-DRA COL002.01
 • Συλλογή
 • 1955-1955

Επετειακή ομιλία επί τη συμπληρώσει εικοσιπενταετίας από της ιδρύσεως της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Συλλογή Δημητρίου Ζαχαριάδη

 • GR GRGSA-SER COL082.01
 • Συλλογή
 • 1933 - 1949

Έγγραφα υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου, εκθέσεις λειτουργίας της Τράπεζας (1948-1949) στην περιοχή των Σερρών.

Ζαχαριάδης, Δημήτριος

Φωκάς, Αντώνης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 408
 • Αρχείο
 • 1892-1982

Αλληλογραφία, προσωπικά και επαγγελματικά έγγραφα, χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα κείμενα, αποκόμματα Τύπου, αναμνηστικά.

Φωκάς, Αντώνης