Τράπεζες - Λογαριασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τράπεζες - Λογαριασμοί

Αντίστοιχοι όροι

Τράπεζες - Λογαριασμοί

Σχετικοί όροι

Τράπεζες - Λογαριασμοί

33 Αρχειακή περιγραφή results for Τράπεζες - Λογαριασμοί

33 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Alpha Τραπέζης Πίστεως

 • GR Α1
 • Αρχείο
 • 1924-1999

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1924-1999) Α1Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό και οι διαδοχικές προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί στην μακρά διαδρομή της Τραπέζης (1924-1999).

 • Κανονισμοί Λειτουργίας των κεντρικών Υπηρεσιών (1924-1968), Οργανισμοί Συμβουλίων (1926-1949) και γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας της Τραπέζης (1971-1990).

 • Εσωτερικοί Κανονισμοί Προσωπικού, όπως τροποποιήθηκαν την περίοδο 1951-1990.

Διοίκηση (1924-1990) Α1Σ2

 • Βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου αποτελούν τον συνδετικό ιστό που επιτρέπει την ανασύνθεση όλων των σημαντικών γεγονότων που διαδραματίσθηκαν κατά την μακρόχρονη ιστορία του Τραπεζικού Ιδρύματος (1924-1989).

 • Βιβλία πρακτικών τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις σελίδες των οποίων μαζί με την έγκριση της απολογιστικής εκθέσεως του Δ.Σ., του γενικού ισολογισμού, της διαθέσεως των ετήσιων κερδών και τον καθορισμό των μερισμάτων, καταγράφονται αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τη σύνθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τροποποιήσεις διατάξεων του Καταστατικού κ.ά. (1924-1989).

 • Πρακτικά των Συμβουλίων και Επιτροπών, που κατά καιρούς συστήνονται από τη Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης (1974-1990).

 • Εισηγητικά σημειώματα, προτάσεις και υπομνήματα που υποβλήθηκαν προς τη Γενική Διεύθυνση σχετικά με θέματα που άπτονται του εκσυγχρονισμού των εργασιών και υπηρεσιών της Τραπέζης (1942-1990).
  Αρχείο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικής Διευθύνσεως - Διευθυντών (1924-1990) Α1Σ3

 • Προσωπικά και υπηρεσιακά αρχεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διευθύνσεως και Διευθυντών της Τραπέζης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αναφέρονται σε προσωπική αλληλογραφία και υπηρεσιακά έγγραφα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περιέχονται και γενικότερης φύσεως τεκμήρια που αποτυπώνουν την ευρύτερη δραστηριότητά τους.

Αρχείο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικής Διευθύνσεως - Διευθυντών (1924-1990) Α1Σ3

 • Προσωπικά και υπηρεσιακά αρχεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διευθύνσεως και Διευθυντών της Τραπέζης. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αναφέρονται σε προσωπική αλληλογραφία και υπηρεσιακά έγγραφα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περιέχονται και γενικότερης φύσεως τεκμήρια που αποτυπώνουν την ευρύτερη δραστηριότητά τους.

Μέτοχοι - Μετοχές
(1962-1990) Α1Σ4

 • Μηχανογραφικές καταστάσεις με τα μητρώα Μετόχων και μετοχών που διατηρεί η Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τραπέζης
  (1973-1985).

 • Αλφαβητικοί πίνακες με τους Μετόχους της Τραπέζης
  (1962-1990).

 • Πιστοποιητικά καταθέσεως και τα πληρεξούσια αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Τραπέζης (1980-1990).
  Γραμματεία (1928-1990) Α1Σ5

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (1965-1989).

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων (1965-1990).

 • Αλληλογραφία σχετικά με την οργάνωση των Συμβουλίων Διευθυντών (1974-1990).

 • Αλληλογραφία, υπηρεσιακού κυρίως χαρακτήρα, που διακινείται μεταξύ των Υπηρεσιών του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων καθώς και αλληλογραφία με Ανταποκριτές (1938-1942), τραπεζικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού (1930-1944), την Τράπεζα της Ελλάδος (1941-1946, 1968-1981), τη Νομισματική Επιτροπή (1972- 1980) και το Ελληνικό Δημόσιο (1938-1942).
  Εγκύκλια Έγγραφα (1924-1990) Α1Σ6

 • Εγκύκλια έγγραφα, γενικής ή μερικής κυκλοφορίας, καθώς και συνοδευτικά σημειώματα, επιστολές, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλες κατηγορίες εγγράφων που συνυφαίνονται εμμέσως ή αμέσως με τις εργασίες και τη δράση που αναπτύσσει η Τράπεζα κατά τη μακρά ιστορική της διαδρομή (1926-1988).

 • Ευρετήρια Εγκυκλίων Τραπέζης (1923-1978).

 • Πράξεις Γενικής Διευθύνσεως (1980-1990).

 • Εγκύκλια έγγραφα και ειδικές διαταγές που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος στo πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων (1954-1988).

 • Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών τόσο των συνεδριάσεων της Νομισματικής Επιτροπής όσο και των επιμέρους Υποεπιτροπών της (1955-1982).

 • Αποφάσεις Υπουργείων που αφορούν ζητήματα φορολογικής φύσεως, ειδικών όρων χορηγήσεως δανείων κ.ά. (1968-1990).
  Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Δελτία Εταιρικής Χρήσεως (1924-1999) Α1Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης, (ελληνικά 1924-1999, γαλλικά 1924-1939 και αγγλικά 1962-1999). Τα πρώτα έτη λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, οι απολογισμοί περιορίζονται σε μία μικρή εισαγωγή, όπου γίνονται κάποιες σύντομες αναφορές στην πολιτική της Τραπέζης, ενώ ολοκληρώνονται με την παράθεση της κινήσεως των οικονομικών της μεγεθών. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ισολογισμοί, οι οποίοι συνοδεύονται από τις εκθέσεις των ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Τραπέζης. Με την πάροδο του χρόνου, οι απολογισμοί αποκτούν μία πρόσθετη πληροφοριακή ιδιότητα παρέχοντας στοιχεία για την κίνηση των τραπεζικών και άλλων οικονομικών μεγεθών προσφέροντας παράλληλα συστηματικές αναλύσεις της οικονομικής συγκυρίας. Εμπλουτίζονται συνεχώς με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και διαγραμματικών απεικονίσεων των μεγεθών της Τραπέζης καθώς και με την προβολή φωτογραφιών που απαθανατίζουν πτυχές από την καθημερινή της ζωή.

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1984-2000).
  Λογιστικά (1924-1957) Α1Σ8

 • Κύρια και βοηθητικά λογιστικά βιβλία που διατηρούσε η Υπηρεσία Λογιστηρίου της Τραπέζης. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται γενικά καθολικά (1924-1936), αναλυτικά ημερολόγια (1944-1957), ημερολόγια ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων (1948-1949) και βιβλία καταγραφής τόκων (1947-1953).

Χορηγήσεις - Χρεόγραφα (1924-1990) Α1Σ9

 • Λογιστικά βιβλία και έγγραφα σχετικά με τις εμπορικές και προεξοφλητικές πιστώσεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα, τα πρώτα κυρίως έτη λειτουργίας της. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνονται προκαταβολές επί φορτωτικών και εμπορευμάτων (1923-1927), δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων και χρεογράφων (1924-1929), χορηγήσεις μέσω ανοικτών λογαριασμών εγγυημένων διά γραμματίων και συναλλαγματικών (1926-1929) και ενέγγυες πιστώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (1940-1964).

 • Έγγραφα σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών που παρέχει η Τράπεζα προς τρίτους για λογαριασμό των πελατών της (1926-1963) καθώς και τις εισπράξεις αξιών τρίτων κυρίως συναλλαγματικών και γραμματίων (1949-1990).

 • Πρακτικά Συμβουλίου Χορηγήσεων (1951-1952,
  1972-1979) και φάκελοι με την κατανομή των χορηγήσεων της Τραπέζης ανά κατηγορία δανείων (1968- 1977).

 • Έγγραφα σχετικά με τη διάθεση, μέσω της Τραπέζης, λαχειοφόρων δανείων Οικονομικής Αναπτύξεως που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο (1964-1971).
  Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1935-1990) Α1Σ10

 • Λογιστικά βιβλία, μητρώα, καρτέλες και αναλυτικές καταστάσεις με την ημερήσια κίνηση και σύνθεση των καταθέσεων ταμιευτηρίου, επί προθεσμία, όψεως και σε συνάλλαγμα (1938-1990).

 • Καταστάσεις με την κίνηση των θυρίδων θησαυροφυλακίου του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης (1935-1980).
  Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1924-1990) Α1Σ11

 • Λογιστικά βιβλία, έγγραφα αλληλογραφίας, ημερήσιες και συγκεντρωτικές καταστάσεις που απεικονίζουν την απόκτηση και διάθεση συναλλάγματος τόσο του Κεντρικού Καταστήματος όσο και των Υποκαταστημάτων της Τραπέζης (1924-1990).

 • Ημερήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις με την καταγραφή λεπτομερών ποσοτικών στοιχείων για τη μέση μεταβολή των διαθεσίμων και τοποθετήσεων που διατηρεί η Τράπεζα σε συνάλλαγμα (1971-1977).
  Ανάπτυξη Εργασιών (1963-1973) Α1Σ12

 • Αλληλογραφία της Τραπέζης με πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού σχετικά με τη σύναψη εμπορικών συμφωνικών, την προσέλκυση ξένων επενδυτών και την προώθηση πελατών της Τραπέζης που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού
  (1963-1973).

 • Αλληλογραφία της Τραπέζης με ξένες εταιρίες που επιθυμούν να δράσουν επιχειρηματικά στην Ελλάδα καθώς και με πελάτες της που έχουν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό(1963-1973).

Κεντρικό Κατάστημα - Διευθύνσεις Καταστημάτων
(1977-1990) Α1Σ13

 • Έγγραφα και φάκελοι που προέρχονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος και το σύνολο των Καταστημάτων που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της και καλύπτουν τη γεωγραφική περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνεται η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία (1977-1990), οι φάκελοι χρηματοδοτήσεων (1979-1990) καθώς και τα εισηγητικά σημειώματα των Καταστημάτων σχετικά με την έγκριση πιστώσεων (1979-1990).

Καταστήματα
(1925-1990) Α1Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, υπηρεσιακά έγγραφα, αλληλογραφία και μισθοδοτικές καταστάσεις των είκοσι πέντε πρώτων Καταστημάτων που ιδρύει η Τράπεζα κατά τα έτη του Μεσοπολέμου και των πρώτων δεκαετιών της Μεταπολεμικής περιόδου (1925-1990).

 • Αρχειακό υλικό που αναφέρεται στη δραστηριότητα των κινητών Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1976-1979).

Επιθεώρηση
(1954-1986) Α1Σ15

 • Αλληλογραφία της Υποδιευθύνσεως Επιθεωρήσεως με το σύνολο των Κεντρικών Υπηρεσιών και Καταστημάτων της Τραπέζης κυρίως για ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρησιακών ελέγχων (1954-1986).

 • Εκθέσεις με τους γενικούς και ειδικούς ελέγχους που διεξήχθησαν από τους επιθεωρητές και οι οποίες κατά κανόνα συνοδεύονται από υπηρεσιακά σημειώματα που αποστέλλονται στις Μονάδες που διενεργήθηκαν οι έλεγχοι (1969-1985).
  Δικαστικό - Νομικό
  (1941-1980) Α1Σ16

 • Γνωματεύσεις επί νομικών συμβουλών και δικαστικών ζητημάτων τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που είτε απασχολούν τη Γενική Διεύθυνση είτε αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών (1941-1980).

 • Γνωματεύσεις και πληροφοριακά δελτία σχετικά με τη νομιμοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων, την κήρυξη τίτλων ανίσχυρων και τη διάρρηξη θυρίδων (1953-1979).
  Προσωπικό (1924-1990) Α1Σ17

 • Έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού όπως προέρχονται από τις αντίστοιχες Υπηρεσιακές Μονάδες, Συμβούλια και Επιτροπές της Τραπέζης (1924-1990).

 • Έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο της επιδόσεως του Προσωπικού, την προπαρασκευή και εισήγηση των προαγωγών, την τήρηση της εσωτερικής τάξεως και την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας (1946-1990).

 • Καταστάσεις μισθοδοσίας με πλήθος ποσοτικών στοιχείων για τον τρόπο που διαμορφώνεται, στη διάρκεια του χρόνου, η μισθολογική κλίμακα του Προσωπικού της Τραπέζης (1924-1990).
  Εκπαίδευση
  (1964-1990) Α1Σ18

 • Φάκελοι σχετικά με τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οργανώνει η Τράπεζα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και τα οποία σταδιακά θα αποκτήσουν τη μορφή ενός σταθερού προγράμματος εκπαιδεύσεως (1964-1990).

 • Καταστάσεις με ποσοτικά στοιχεία για την εκπαίδευση του Προσωπικού και την εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως (1978-1990).
  Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (1972-1999) Α1Σ19

 • Διαγράμματα, πίνακες και χρηματοοικονομικοί δείκτες που απεικονίζουν την εξέλιξη βασικών μεγεθών της Τραπέζης (1972-1990).

 • Έγγραφα, μελέτες και υπομνήματα σχετικά με την εφαρμογή του έργου μετρήσεως και αναλύσεως της αποδοτικότητας των Καταστημάτων (1980-1990).

 • Δημοσιευμένες μελέτες που εκδίδει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και οι οποίες, κατά κανόνα, πραγματεύονται επίκαιρα θέματα της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας (1975-1999).
  Οργάνωση (1932-1990) Α1Σ20

 • Αλληλογραφία της Υποδιευθύνσεως Οργανώσεως σχετικά με την εκπόνηση και παρακολούθηση του τρόπου ενσωματώσεως των νέων μηχανογραφικών τεχνολογιών στη γενικότερη λειτουργία και τις επιμέρους εργασίες της Τραπέζης (1970-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και εργασιών της Τραπέζης
  (1962-1987).

 • Κανονισμοί και Οδηγοί Εργασιών (1932-1990).

 • Φάκελοι ανασχεδιασμένων εντύπων που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της (1955-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την εισαγωγή καινοτομικών τραπεζικών προϊόντων που καθιερώνει η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1970-1978).

Περιουσία (1970-1990) Α1Σ21

 • Αλληλογραφία της Υπηρεσίας Επιμελητείας με τις Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα, προκειμένου για τον εφοδιασμό τους με αναλώσιμο υλικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό (1970-1972).

 • Φάκελοι σχετικά με θέματα αγοράς ή μισθώσεως ακινήτων της Τραπέζης (1975-1984).
  Δημόσιες Σχέσεις
  (1957-1999) Α1Σ22

 • Φάκελοι σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα με αφορμή, κυρίως, την τελετή εγκαινίων για την ίδρυση νέων Καταστημάτων (1957-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος της νέας εταιρικής ταυτότητας που υιοθετεί η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (1972-1978).

 • Δελτία Τύπου (1967-1999).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1970-1999).
  Ιδρύματα - Οργανισμοί (1935-1990) Α1Σ24

 • Τεκμήρια της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών η οποία ιδρύθηκε το έτος 1928. Η Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως υπήρξε από τα πρώτα μέλη που προσχώρησαν στους κόλπους της. Ένα μέρος των τεκμηρίων αναφέρεται στην αλληλογραφία, ετερόκλητου περιεχομένου, που διακινείται μεταξύ της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών και των Μελών της (1966-1990). Επίσης περιέχονται αποσπάσματα πρακτικών των διαφόρων Επιτροπών, Υποεπιτροπών και Ομάδων εργασίας που συστήνονται κατά καιρούς από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών που υπήρξαν Μέλη της (1965-1985).
  Alpha Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία (1940-2006) Α1Σ25

 • Ιδρυτικό καταστατικό και επερχόμενες τροποποιήσεις(1940-1952).

 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1940-1990).

 • Πρακτικά τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
  (1940-1990).

 • Πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής (1940-1982).

 • Πρακτικά του Συμβουλίου Διευθύνσεως (1963-1971).

 • Έγγραφα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού (1976-1990).

 • Απολογισμοί - ισολογισμοί
  (ελληνικά 1940-2005, αγγλικά 1962-2005).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1995-1997).
  Alpha Αστικά Ακίνητα A.E. (1942-2009) Α1Σ26

 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1958-1972).

 • Πρακτικά τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων
  (1942-1970).

 • Αλληλογραφία, ετερόκλητης φύσεως, με Κεντρικές Διευθύνσεις της Τραπέζης (1988-1990).

 • Ταμιακά παραστατικά (1942-1958), εντάλματα πληρωμής (1942-1958) και γραμμάτια εισπράξεως (1942-1958).

 • Απολογισμοί - ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις (ελληνικά 1995-2009, αγγλικά 2002-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (1999).

 • Δημοσιευμένα περιοδικά (1998-2009).

Alpha Λήζινγκ Α.Ε.
(1981-2009) Α1Σ27

 • Απολογισμοί-ισολογισμοί (ελληνικά 1981-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1989-2004).

Alpha Επενδύσεων Ανώνυμος Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου
(1984-2003) Α1Σ28

 • Απολογισμοί-ισολογισμοί
  (ελληνικά 1985-2002, αγγλικά 1990-1999).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1987-1999).

Δέλτα Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Πληροφορικής
(1984-2004) Α1Σ29

 • Απολογισμοί-Ισολογισμοί
  (ελληνικά 1985-2004, αγγλικά 1998-2000).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1994-2000).

Alpha Finance Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (1988-2009) Α1Σ30

 • Απολογισμοί - Ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις.
  (ελληνικά 1989-2009 και αγγλικά 1998-2009).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου(1995).

 • Δημοσιευμένες μελέτες χρηματοοικονομικής αναλύσεως εταιριών (2001-2002).

 • Μηνιαίες επισκοπήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2001-2002).

Alpha Χρηματιστηριακή Α.Ε. (1989-2001) Α1Σ31

 • Ισολογισμοί (ελληνικά 1995-2001).

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1995).

 • Δημοσιευμένες μελέτες χρηματοοικονομικής αναλύσεως εταιριών (1994-2001).

 • Μηνιαίες επισκοπήσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1995-2001).

Alpha Τράπεζα Πίστεως

Αρχείο Ιονικής Τραπέζης Λίμιτεδ

 • GR Α3
 • Αρχείο
 • 1839-1957

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1839-1957) Α3Σ1

 • Νομικά έγγραφα και αποφάσεις σχετικά με την ίδρυση και το καθεστώς λειτουργίας της Τραπέζης
  (1839-1841).

 • Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως αναθεωρήθηκε το έτος 1922.

 • Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας όπως τροποποιήθηκε το έτος 1949.

Διοίκηση (1873-1925) Α3Σ2

 • Εκθέσεις με τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου όπως υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (ελληνικά 1909-1919, αγγλικά 1910-1925). Ως προς τη διάρθρωσή τους, ξεκινούν με μία εκτεταμένη ανάλυση της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας, συνεχίζουν με την παρουσίαση των λογαριασμών του Ισολογισμού και ολοκληρώνονται με την παράθεση των εργασιών του Ιδρύματος.

 • Εμπιστευτική αλληλογραφία και υπομνήματα της Διοικήσεως της Τραπέζης με ελληνικές κυβερνήσεις (1873-1877, 1917).

Εγκύκλια Έγγραφα (1923-1957) Α3Σ6

 • Εγκύκλιοι γενικής κυκλοφορίας μέσω των οποίων η Γενική Διεύθυνση της Τραπέζης διαβιβάζει τις οδηγίες και εντολές της σε όλο τo Δίκτυο των Καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Επίσης περιέχονται εξειδικευμένες κατηγορίες Εγκυκλίων όπως εσωτερικής υπηρεσίας (1923-1954) και λογιστικών καταστάσεων (1953-1957).

 • Εγκύκλιοι οδηγιών Τραπέζης Ελλάδος που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων (1955-1957).

Απολογισμοί - Ισολογισμοί (1888-1957) Α3Σ7

 • Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τραπέζης (Αγγλικά, 1888-1957). Για τα έτη 1889-1900 η δημοσίευσή τους γίνεται σε εξάμηνη βάση ενώ από το έτος 1901 και εξής η παρουσίασή τους γίνεται ετησίως. Ως προς το περιεχόμενό τους περιορίζονται σε μια σύντομη και λιτή αναφορά των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τραπέζης και ολοκληρώνονται με την παράθεση των ισολογισμών. Από το έτος 1945, οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποκτούν αναλυτικότερο χαρακτήρα με κύρια αναφορά στην τακτική που ακολουθεί η Τράπεζα στη διαχείριση της κερδοφορίας της.

 • Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις με τα αποτελέσματα των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο, (ελληνικά 1933-1957).

Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1895-1957) Α3Σ11

 • Λογιστικά βιβλία που καταγράφουν την αγορά και πώληση συναλλάγματος και χρυσών νομισμάτων που πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Καταστημάτων που διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο (1911-1957).

 • Βιβλία διαθεσίμων στα οποία αποτυπώνεται, σε ημερήσια βάση, η κίνηση των τραπεζογραμματίων και νομισμάτων του Κεντρικού Καταστήματος της Τραπέζης στην Ελλάδα (1895-1912).

Κεντρικό Κατάστημα στην Ελλάδα (1851-1957) Α3Σ13

 • Βιβλία γενικών ημερολογίων (1851-1923).

 • Βιβλία γενικών καθολικών (1869-1957).

 • Βιβλία πρόχειρων ημερολογίων στα οποία καταγράφονται οι πιστωτικοί και χρεωστικοί λογαριασμοί που διατηρεί το Κεντρικό Κατάστημα τόσο σε δραχμές όσο και συνάλλαγμα (1924-1940).

 • Βιβλία εμπορικών προεξοφλήσεων (1874-1909).

 • Βιβλία προκαταβολών επί ενεχύρω χρεογράφων
  (1881-1910).

 • Βιβλία υποχρεώσεων πελατών από ενέγγυες πιστώσεις (1955).

 • Βιβλία προεξοφλήσεων προς τους Ανταποκριτές (1906-1911).

 • Βιβλία πιστούχων (1881-1903).

Καταστήματα (1914-1957) Α3Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, κυρίως, γενικά καθολικά (1916-1957) και ημερολόγια (1914-1957), αλληλογραφία (1933-1935), προθεσμιακές καταθέσεις (1914-1937) και προεξοφλήσεις (1927-1955) για ορισμένα από τα Καταστήματα που διατηρούσε η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Επιθεώρηση (1945-1957) Α3Σ15

 • Εκθέσεις με τους ετήσιους γενικούς ελέγχους που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως για το σύνολο των Καταστημάτων της Τραπέζης που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο
  (1945-1957).

Δικαστικό - Νομικό (1950-1957) Α3Σ16

 • Φακέλους σχετικά με δικαστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Τράπεζα προς έγερση ή απόκρουση δικών (1950-1957).

Προσωπικό (1900-1957) Α3Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και σύνολα εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων που εργάζονται στα Καταστήματα τα οποία διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο (1900-1957).

 • Μισθολογικά δελτία με την καταγραφή πλήθους στοιχείων για τη μισθολογική εξέλιξη των Υπαλλήλων οι οποίοι εργάζονται στα Καταστήματα που διατηρεί η Τράπεζα στον ελλαδικό χώρο
  (1900-1957).

Ιονική Τράπεζα Λίμιτεδ

Αρχείο Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης

 • GR Α2
 • Αρχείο
 • 1958-1999

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1958-1990) Α2Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό και οι διαδοχικές προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ιστορική διαδρομή της Τραπέζης (1958-1990).

 • Εσωτερικοί Κανονισμοί Προσωπικού όπως τροποποιήθηκαν την περίοδο 1959-1975.

Διοίκηση (1958-1990) Α2Σ2

 • Βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου αποτελούν τον συνδετικό ιστό που επιτρέπει την ανασύνθεση όλων των σημαντικών γεγονότων που διαδραματίζονται κατά την ιστορική διαδρομή του Τραπεζικού Ιδρύματος (1958-1990).

 • Βιβλία πρακτικών τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις σελίδες των οποίων μαζί με την έγκριση της απολογιστικής εκθέσεως του Δ.Σ., του γενικού ισολογισμού, της διαθέσεως των ετήσιων κερδών και τον καθορισμό των μερισμάτων, καταγράφονται αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, τη σύνθεση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τις τροποποιήσεις διατάξεων του Καταστατικού κ.ά.
  (1958-1990).

Γραμματεία (1958-1990) Α2Σ5

 • Έγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
  (1958-1990).

 • Έγγραφα σχετικά με τη σύγκληση και οργάνωση των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης (1958-1990).

Εγκύκλια Έγγραφα (1958-1990) Α2Σ6

 • Εγκύκλια έγγραφα, γενικής ή μερικής κυκλοφορίας, καθώς και τα συνοδευτικά σημειώματα, επιστολές, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλες κατηγορίες εγγράφων που αποστέλλονται στις Κεντρικές Μονάδες και το Δίκτυο της Τραπέζης για την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή τους (1958-1990).

 • Πράξεις και Εγκύκλιοι Διοικήσεως (1977-1990).

 • Αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής
  (1972-1982).

 • Εγκύκλια έγγραφα, ειδικές Διαταγές και Πράξεις Διοικητού που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (1983-1990).

Απολογισμοί - Ισολογισμοί - Δελτία Εταιρικής Χρήσεως (1957-1999) Α2Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης, (ελληνικά 1957-1999, αγγλικά 1982-1999). Ως προς τη διάρθρωσή τους, ξεκινούν με μία επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής οικονομίας, συνεχίζουν με την ανάλυση των εργασιών της Τραπέζης και ολοκληρώνονται με την παράθεση πληροφοριών για την εν γένει δραστηριότητά της. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ισολογισμοί, οι οποίοι συνοδεύονται από τις εκθέσεις των ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο. Με την πάροδο του χρόνου, οι απολογισμοί εμπλουτίζονται συνεχώς με την παράθεση ποσοτικών στοιχείων και διαγραμματικών απεικονίσεων των μεγεθών της Τραπέζης καθώς και με την προβολή φωτογραφιών που απαθανατίζουν πτυχές από την καθημερινή της ζωή.

 • Ενημερωτικά δελτία για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου (1994-1999).

Λογιστικά (1958-1981) Α2Σ8

 • Λογιστικά βιβλία που διατηρούσε η Διεύθυνση Λογιστικού της Τραπέζης. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνονται γενικά καθολικά (1962-1981) και αναλυτικά ημερολόγια (1958-1967).

Χορηγήσεις - Χρεόγραφα (1961-1979) Α2Σ9

 • Καρτέλες πελατών με καταχωρίσεις των προκαταβολών και βραχυπρόθεσμων προεξοφλήσεων (1964-1975).

 • Καρτέλες πελατών με καταχωρίσεις των πιστώσεων προς ανοικτό λογαριασμό (1961-1977).

 • Λογιστικά βιβλία με την καταγραφή συμψηφιστικών εγγραφών για την κίνηση των εισαγόμενων αξιών σε συναλλαγματικές και γραμμάτια (1964-1979).

 • Καρτέλες πελατών σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών (1962-1968).

 • Καρτέλες πελατών σχετικά με το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων (1964-1972).

 • Λογιστικά βιβλία με καταχωρίσεις, ανά πελάτη, των πιστώσεων που χορηγούνται στη βιομηχανία και τη βιοτεχνία (1962-1976).

Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1962-1983) Α2Σ10

 • Καρτέλες με την ημερήσια κίνηση των καταθέσεων όψεως ιδιωτών (1963-1979) και των καταθέσεων όψεως ταμιακής διαχειρίσεως Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου (1963-1983).

 • Καρτέλες πελατών με την ημερήσια κίνηση των καταθέσεων ταμιευτηρίου (1963-1979).

 • Λογιστικές καταστάσεις με τις υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος (1962-1979).

Συνάλλαγμα - Διαθέσιμα (1958-1979) Α2Σ11

 • Λογιστικά βιβλία και ημερήσιες καταστάσεις που απεικονίζουν την απόκτηση και διάθεση συναλλάγματος τόσο του Κεντρικού Καταστήματος όσο και των Υποκαταστημάτων της Τραπέζης (1958-1979).

 • Λογιστικά βιβλία με χρεοπιστωτικές εγγραφές των κερδών και ζημιών που προέκυψαν από τις εργασίες συναλλάγματος
  (1964-1976).

Κεντρικό Κατάστημα - Διευθύνσεις Καταστημάτων
(1958-1979) Α2Σ13

 • Βιβλία Γενικών Καθολικών (1958-1962).

 • Λογιστικά βιβλία στα οποία καταχωρίζονται οι πιστωτικοί λογαριασμοί του Κεντρικού Καταστήματος (1962-1979).

Καταστήματα
(1958-1984) Α2Σ14

 • Λογιστικά βιβλία, κυρίως, γενικά καθολικά
  (1958-1978), ημερολόγια (1958-1979) και βιβλία ταμείου (1959-1984) για έναν μικρό αριθμό του συνόλου των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Επιθεώρηση
(1958-1979) Α2Σ15

 • Εκθέσεις με τους ετήσιους τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως στα Καταστήματα της Τραπέζης (1958-1979).

Δικαστικό - Νομικό
(1958-1982) Α2Σ16

 • Φακέλους σχετικά με δικαστικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Τράπεζα προς έγερση ή απόκρουση δικών (1958-1982).

 • Φακέλους σχετικά με νομιμοποιήσεις εκπροσωπήσεως φυσικών προσώπων καθώς και των καθολικών και ειδικών διαδόχων τους (1959-1982).

Προσωπικό (1958-1990) Α2Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και το σύνολο εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων (1958-1990).

 • Μηχανογραφικές καταστάσεις με τις ετήσιες μισθολογικές μεταβολές του Προσωπικού (1970-1990).

Εκπαίδευση
(1986-1990) Α2Σ18

 • Έντυπα, επιστημονικού - εκπαιδευτικού περιεχομένου, που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση του Προσωπικού και καλύπτουν όλο το εύρος των τραπεζικών εργασιών (1986-1990).

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (1978-1990) Α2Σ19

 • Ετήσιες εκθέσεις-αναλύσεις οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων-πελατών της Τραπέζης σχετικά με την εκτίμηση της αποδοτικότητας, φερεγγυότητας και του πιστωτικού κινδύνου (1980-1985).

 • Οικονομικοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νέων επενδυτικών προγραμμάτων των επιχειρήσεων (1978-1990).

 • Πρακτικά συνεδριάσεων γνωμοδοτικών επιτροπών σχετικά με την αξιολόγηση της σκοπιμότητας - βιωσιμότητας νέων επενδυτικών προγραμμάτων
  (1988-1990).

 • Δελτία με συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία κλαδικών εξελίξεων (1987-1989).

 • Μηνιαίες αναλύσεις χρηματιστηριακών εξελίξεων
  (1987-1988).

Οργάνωση (1962-1990) Α2Σ20

 • Φάκελος σχετικά με τα ανασχεδιασμένα έντυπα που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά τη διεκπεραίωση των εργασιών της (1962-1990).

Περιουσία (1958-1990) Α2Σ21

 • Φάκελοι σχετικά με μελέτες που εκπονήθηκαν από το κλιμάκιο Τεχνικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος για την κατασκευή ή ανάπλαση νέων κτηρίων, ιδιόκτητων ή σε μισθωμένους χώρους, καθώς και για την ανακαίνιση ή ανάπλαση παλαιών Καταστημάτων (1979-1990).

 • Λογιστικές καταστάσεις με τις δαπάνες και προσόδους των ακινήτων της Τραπέζης (1964-1980).

 • Έγγραφα σχετικά με τις προμήθειες χρηματοκιβωτίων, θυρών και θυρίδων θησαυροφυλακίου (1958-1979).

Δημόσιες Σχέσεις
(1982-1998) Α2Σ22

 • Πρακτικά της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων σχετικά με την έγκριση δαπανών για θέματα προβολής και επικοινωνίας της Τραπέζης (1982-1990).

 • Φάκελοι σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα με αφορμή, κυρίως, την τελετή εγκαινίων για την ίδρυση νέων Καταστημάτων (1986 - 1990).

 • Δημοσιευμένα έντυπα εσωτερικής επικοινωνίας
  (1993-1998).

Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε
(1957-2009) Α2Σ25

 • Ιδρυτικό καταστατικό και οι επερχόμενες τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις (1957-1990).

 • Οικονομικές καταστάσεις και ετήσια δελτία χρήσεως
  (1985-2009).

Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος

Αρχείο Λαϊκής Τραπέζης

 • GR Α4
 • Αρχείο
 • 1905-1957

Καταστατικά - Κανονισμοί - Οργανισμοί (1905-1957) Α4Σ1

 • Ιδρυτικό Καταστατικό καθώς επίσης και ορισμένες από τις προσθήκες, τροποποιήσεις και κωδικοποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Τραπέζης (1905-1957).

Διοίκηση (1955-1957) Α4Σ2

 • Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της
  Τραπέζης (1955-1957).

 • Βιβλίο πρακτικών των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της Τραπέζης (1955-1957).
  Απολογισμοί - Ισολογισμοί (1906-1957) Α4Σ7

 • Ετήσιοι απολογισμοί και ισολογισμοί της Τραπέζης
  (ελληνικά 1906-1957).

Λογιστικά (1940-1957) Α4Σ8

 • Λογιστικά βιβλία απογραφής των περιουσιακών στοιχείων (1940-1957).

Καταθέσεις - Θυρίδες Θησαυροφυλακίου (1924-1957) Α4Σ10

 • Λογιστικά βιβλία Ταμιευτηρίου (1933-1943).

 • Λογιστικά βιβλία κινήσεως των χρηματοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων του Κεντρικού Καταστήματος
  (1924-1957).

Καταστήματα
(1935-1944) Α4Σ14

-Λογιστικά βιβλία, κυρίως Γενικά Καθολικά και Προεξοφλήσεις (1935-1944) καθώς και βιβλία Μητρώου Προσωπικού (1913-1938) για έναν μικρό αριθμό των Καταστημάτων που διατηρούσε η Τράπεζα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Δικαστικό - Νομικό (1950-1957) Α4Σ16

 • Φάκελοι με περαιωμένες ή εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Τραπέζης (1950-1957).

 • Φάκελοι με εγγραφές προσημειώσεων υπέρ της Τραπέζης (1949-1957).

Προσωπικό (1905-1957) Α4Σ17

 • Ατομικά φύλλα Μητρώου και σύνολα εγγράφων που αποτυπώνουν την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων της Τραπέζης (1905-1957).

 • Μισθολογικά δελτία με την καταγραφή πλήθος στοιχείων για τη μισθολογική εξέλιξη των Υπαλλήλων (1905-1957).

Περιουσία (1950-1957) Α4Σ21

 • Βιβλία ταμείου στα οποία καταγράφεται η είσπραξη ενοικίων μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας Τραπέζης καθώς και οι καταβολές ενοικίων μισθωμένων ακινήτων τρίτων για χρήση υπηρεσιών της Τραπέζης (1950-1957).

Λαϊκή Τράπεζα

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.01
 • Αρχείο
 • 1993-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Μηνιαία Δελτία Στατιστικής, Μπλοκ Αποδείξεων Καταστάσεις πληρωμών και εντάλματα πληρωμών, Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Μηχανογραφημένη κατάσταση αντικατασταθέντων βιβλιαρίων,Ταμειακές καταστάσεις, Κατάσταση καταθέσεων αποσβέσεων- αποδόσεων, Ημερήσια κατάσταση προεξοφλημάτων ομολόγων (ειδικές προθεσμιακές),
Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου, Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων (παιδική προστασία),
Αποδείξεις παράδοσης, Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.04
 • Αρχείο
 • 1994-2002

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων (Α1) (δείγματα), Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων (δείγματα), Αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου (δείγματα), Ταμειακή Κατάσταση (Α78), Δελτία Στατιστικής (Α9), Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών (δείγματα), Αποδείξεις καταθέσεων στην ΕΤΕ (δείγματα).

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.02
 • Αρχείο
 • 1996-1999

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις χορηγήσεων αδειών έτους 1996, Αιτήσεις χορηγήσεως υλικού έτους 1998, Δελτία Στατιστικής με ταμειακές καταστάσεις έτους 1996,
Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 1999, Καταστάσεις καταθέσεων-αποδόσεων έτους 1996, Στελέχη Ε.Π.Κ. προεξοφλήσεων έτους 1996.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN001.03
 • Αρχείο
 • 1995-2003

Το αρχείο αποτελείται από δείγματα: Αιτήσεις έκδοσης νέων βιβλιαρίων Α1 έτους 1995 (δείγματα), Καταστάσεις καταθέσεων Α3 (δείγματα) 2000, Καταστάσεις αποδόσεων Α4 2000, Δελτία Στατιστικής Α9 2000, Ταμειακή καταστάση Α78 2000 και Καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων έτους 2003.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN002.05
 • Αρχείο
 • 1993-2002

50 φάκελοι με αιτήσεις αρχικής κατάθεσης, ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, ημερήσεις καταστάσεις αποδόσεων κ.ά

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Σύρου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN002.01
 • Αρχείο
 • 1994-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Αιτήσεις εκδόσεις νέων βιβλιαρίων, Ημερολόγιο ταμείου, Μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, Αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, Δελτία στατιστικής και ταμειακές καταστάσεις, Ανακοινώσεις εισερχομένων, Πρωτόκολλα, Πινάκιο τραπεζικών επιταγών Αιτήσεις χορήγησεις υλικού, Γραμμάτιο είσπραξης εντολής, Πίνακες απολεσθέντων βιβλιαρίων, Βιβλιάρια αντ/ντα ή μεταπ/ντα και Καταστάσεις ορφανικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Κατάστημα Κατερίνης

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1998-2003

Περιέχει : καταστάσεις καταθέσεων, καταστάσεις αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο, δελτίο στατιστικής, πρόχειρα ταμεία, αποδείξεις δαπανών γραφείων, βιβλίο παρουσιών υπαλλήλων, μπλοκ αποδόσεων τόκων ΕΠΚ, καταστάσεις καταθέσεων ΕΠΚ, καταστάσεις αποδόσεων ΕΠΚ, μπλοκ αποδόσεων προεξοφλημάτων, πινάκια αγοράς ξένων τραπεζικών επιταγών, καταστάσεις υπερωριών υπαλλήλων, μπλοκ πληρωμής στεγαστικών δανείων, καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων, μπλοκ αιτήσεων αδειών προσωπικού, αιτήσεις προμήθειας υλικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Περιέχει παρουσιολόγια υπαλλήλων, 1 πρωτόκολλο, στατιστικά στοιχεία ταμείων, εφοδιασμός καταστήματος, βιβλιάρια, πληρωμές δανείων, ημερήσιες καταστάσεις και μηνιαίες κινήσεις, ειδικές προθεσμιακές καταθέσεις - ομόλογα.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.05
 • Αρχείο
 • 1996-2005

Περιέχει: ένα βιβλίο πρωτοκόλλου, τρία βιβλία παρουσίας προσωπικού, αιτήσεις χορήγησης αδειών προσωπικού και υλικού, Δελτία στατιστικής και ταμειακής κατάστασης, Ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων - αποσβέσεων - καταθέσεων, Ημερολόγιο ταμείου, Ειδικές προθεσμιακές καταστάσεις εισπράξεων, πληρωμών και προεξοφλημάτων, Αποδείξεις πληρωμής τόκων, δαπανών γραφείου, χρηματικού εφοδιασμού, μηνιαίο δελτίο κίνησης κουμπαράδων και ανακοινώσεις αντικατάστασης βιβλιαρίων

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1990-1999

Περιλαμβάνει : καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικά ημερολόγια ταμείου, Δελτία στατιστικής, Βιβλία παρουσίας υπαλλήλων, μπλοκ αποδείξεων προεξοφλήματος ΕΠΚ, καταστάσεις προεξοφλημάτων ΕΠΚ, Ταμειακή Κατάσταση Γραφείου, Μπλοκ αποδείξεων πληρωμών στεγαστικών δανείων, αλληλογραφία, στεγαστικών δανείων, καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων, μηχανογραφημένες καταστάσεις αντικατασταθέντων βιβλιαρίων, βιβλία πρωτοκόλλου Γραφείου, Πίνακας αρχαιότητας υπαλλήλων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Βέροιας

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1995

Περιλαμβάνει : Καταστάσεις καταθέσεων (Α3) 1989, Καταστάσεις αποδόσεων (Α4) 1989, Αποδείξεις προεξοφλήματος ομολόγου ειδικής προθεσμιακής κατάθεσης Ε.Π.Κ. (Α79) 1988-1990, Καταστάσεις προεξοφλήματος ομολόγου Ε.Π.Κ. (Α81) 1989, Δελτίο μηνιαίας κίνησης κουμπαράδων ( Α7) 1989-1992, Μπλόκ αποδείξεων αγοράς κουμπαράδων (Α8) 1991, Στελέχη μπλοκ δαπανών γραφείου (Α52) 1992, Στελέχη αποδείξεων πληρωμής στεγαστικών δανείων (Δ1) 1990-1992, Αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου (Α5) 1989, Βιβλία παρουσιών προσωπικού (Α67) 1991, Βιβλίο Πρωτοκόλλου Γραφείου 1981-1984 και καταστάσεις πληρωμής ορφανικών επιδομάτων 1990-1992.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Βέροιας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1990-1994

Βιβλίο στατιστικής, βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής στεγαστικού δανείου κ.ά.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.06
 • Αρχείο
 • 1993-1996

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, βιβλίο στατιστικής.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.04
 • Αρχείο
 • 1991-1994

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, δελτίο στατιστικής, Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.07
 • Αρχείο
 • 1994-1998

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, αποδείξεις πληρωμής δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.09
 • Αρχείο
 • 1996, 2000-2002

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων, αποδόσεων και αποσβέσεων, δελτία παρουσίας προσωπικού, μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, ημερολόγιο ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1989, 1992

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο πληρωμής στεγαστικών δανείων, αναλυτικό ημερολόγιο.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.08
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Ημερήσιες καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, βιβλίο χορήγησης κανονικών αδειών, αναλυτικό Ημερολόγιο Ταμείου.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1988-1991

Καταστάσεις καταθέσεων και αποδόσεων, αναλυτικό ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, καταστάσεις πληρωμής στεγαστικών δανείων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM010.05
 • Αρχείο
 • 1992-1995

Βιβλία καταθέσεων και αποδόσεων, Ημερολόγιο Ταμείου, αποδείξεις πληρωμής δανείων, βιβλίο αγοράς κουμπαράδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Καλαμάτας

Αρχείο οικογένειας Μαυροκορδάτου (1839-1906)

 • Αρ.Εισ. 440
 • Αρχείο
 • 1839-1906

Φάκελος Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου (π. 1839-1881)
Επιστολές προς Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (1839-1853) και (1894-1902). Επιστολές προς Χαρίκλεια Αλ. Μαυροκορδάτου (1855-1881).

Φάκελος Νικολάου και Ελένης Μαυροκορδάτου (1857-1906)
Επιστολές διαφόρων προς τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο (1878-1893) και 1894-1902). Επιστολές μελών της οικογένειάς του προς τον ίδιο: Σοφία και Αλέξανδρος Σούτσος (1885-1887), Ελένη Ν. Μαυροκορδάτου (1900-1902).
Επιστολές μελών της οικογένειας και άλλων προς την Ελένη Μαυροκορδάτου (1876-1903).
Τραπεζικοί λογαριασμοί της Ελένης Μαυροκορδάτου (1902-1906).
Αλληλογραφία ανάμεσα σε τρίτους (1857-1906).
Έγγραφα σχετικά με τη Ρουμανία: τοπογραφικό σχέδιο συνοικίας Ιασίου (αρχές 19ου αι.)· αγοραπωλησία τσιγγάνων (1842)· κατάστιχο κινητής περιουσίας της εκκλησίας Zvoristea (1863, 1884-1892).
Κτηματικά της Ελένης Μαυροκορδάτου των ετών (1893-1899): λογαριασμοί εξόδων κτήματος Halaucesti στη Μολδαβία (1893). Υποθήκευση του κτήματος για τη σύναψη δανείου (1894), φορολογικά του ίδιου κτήματος (1894-1898)· διαβουλεύσεις σχετικά με την πώλησή του (1895, 1898, 1899). Έγγραφα σχετικά με τη δίκη για το κτήμα στο Broesti, (1894-1898).
Λογαριασμοί των αδελφών Νικολάου και Γεωργίου Μαυροκορδάτου (1890-1897).

Μαυροκορδάτου, οικογένεια

Θεοδωράκη, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 4/98
 • Αρχείο
 • 1848-1986 (κυρίως 1973-1984)

Το αρχείο της οικογένειας Θεοδωράκη περιλαμβάνει στον πρώτο (1ο) φάκελο το αρχειακό υλικό που σχετίζεται με την οικογένεια Θεοδωράκη (γενεαλογικά δένδρα), τους Θεόδωρο και Αναστάσιο Θεοδωράκη (έντυπες διατριβές 1848, 1854) και τον Δημήτριο και Αναστασία Θεοδωράκη (εφημερίδες με λόγους και άρθρα του Δημητρίου, βιογραφικά στοιχεία και ψηφίσματα για το θάνατό του κ.ά.)
Στον δεύτερο (2ο) φάκελο συγκεντρώθηκε το υλικό που αφορά τον Αναστάσιο και την Άννα Θεοδωράκη (τραπεζικοί λογαριασμοί, κατάλογοι βιβλίων και οικοσκευών, αλληλογραφία, προσωπικά έγγραφα, οικογενειακός τάφος Τομπάζη κλπ.)
Στον τρίτο (3ο) φάκελο συγκεντρώθηκαν τα τεκμήρια που αφορούν την αγορά, πώληση, κατασκευή οικίας, διαχείριση και εκμετάλλευση του οικογενειακού αγροκτήματος Καρελά στο Κορωπί Αττικής καθώς και τα φορολογικά και κληρονομικά ζητήματα που προέκυπταν από τις ιδιοκτησίες του κτήματος.
Στον τέταρτο (4ο) φάκελο συγκεντρώθηκε η αλληλογραφία και λογαριασμοί με τους δικηγόρους Μιχαηλίδη και Στράτη σχετικά με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας στην Αίγυπτο και ορισμένων οικονομικών ζητημάτων της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.
Στους πέμπτο (5ο) και έκτο (6ο) φάκελο συγκεντρώθηκαν τα τεκμήρια που αφορούν τον Δημήτριο Θεοδωράκη (προσωπικά, οικογενειακή αλληλογραφία, φροντίδες για Ευάγγ. Αβέρωφ, σημειώσεις και οδηγίες για την οργάνωση και ταξινόμηση των εγγράφων του αρχείου του καθώς και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί για την παρακολούθηση των εισοδημάτων, της φορολογίας εκ κληρονομιών κλπ.

Θεοδωράκη, οικογένεια