Αεροσκάφη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροσκάφη

Equivalent terms

Αεροσκάφη

Σχετικοί όροι

Αεροσκάφη

6 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροσκάφη

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM315.01
 • Αρχείο
 • 1998 - 2006

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που προέρχεται από τις παρακάτω υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αερολιμένα Αθηνών ["Ελευθέριος Βενιζέλος"]: Τμήμα Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Ασφάλειας Αερολιμένα Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. Περιέχονται υπηρεσιακά βιβλία: Καταχωρήσεων Deportee [απελαυνόμενοι], αεροσκαφών αφίξεων, αεροσκαφών αναχωρήσεων, αεροσκαφών ιδιωτικά, Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, απελάσεων, κρατηθέντων – απολεσθέντων διαβατηρίων, γενικής αεροπλοΐας.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών

Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM348.01
 • Αρχείο
 • 1960-1999 (κατά προσέγγιση)

Αρχείο που προήλθε από τη συγχώνευση των αρχείων των προκατόχων υπηρεσιών Θ΄ και Ι΄ Τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών. Περιέχει ημερολόγια Ταμείου, τεκμήρια σχετικά με πραγματογνωμοσύνες, βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα αεροσκαφών κά.

Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Εσόδων και Εκμισθώσεων του Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM159.01
 • Αρχείο
 • 1974-1989

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη - εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του Τμήματος Εσόδων και Εκμεταλλεύσεων / (από 1989) Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Φάκελος 1 ΥΠΑ, ΚΑΑ, Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Υποφ. 1.1 Μηχανογραφικό πρόγραμμα τελών διαδρομής (1974-1981)

 • Αλληλογραφία με: Διεύθυνση Αναπτύξεως, Τμήμα Μελετών (Δ2/Β) της ΥΠΑ, Εναερίου Κυκλοφορίας ΚΑΑ (Ε3), Λογιστικό – Εφοδιαστικό Κέντρο της ΥΠΑ, Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη διαδικασία μηχανογραφικής χρέωσης τελών διαδρομής, που περιλαμβάνει την κωδικοποίηση νέων διαδρομών, τη σύντμηση / κωδικοποιήσεις αεροσκαφών, καθορισμό βαρών αεροσκαφών με στόχο την είσπραξη των αεροπορικών τελών. Στην ΥΠΑ τηρούνταν μηχανογραφικά αρχεία: βαρών αεροσκαφών και διαδρόμων τελών διαδρομής. Πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία μηχανογράφησης, πίνακες τελών διαδρομής, αλληλογραφία με τις υπηρεσίες.
 • Πίνακες βαρών αεροσκαφών, έγγραφο με πληροφορίες για τα τέλη αεροσκαφών και επιβατών και φόρμα κατάστασης δεδομένων τελών διαδρομής.
  Τα αεροπορικά τέλη καθορίζονται από τα βάρη των αεροσκαφών, και την απόσταση που διανύουν στο FIR της χώρας.

Υποφ. 1.2 Εξερχόμενη αλληλογραφία Τμήματος ( 1981-1984, 1986)
Εξερχόμενη αλληλογραφία προς τη Διεύθυνση Αναπτύξεως, Τμήμα Μελετών της ΥΠΑ και τη Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού, Τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων σχετικά με την ενημέρωση αρχείου βαρών αεροσκαφών, καταστάσεις στοιχείων τελών διαδρομής, πρόγραμμα ελέγχου εγγραφών τελών διαδρομής, χειρόγραφες καταστάσεις τελών διαδρομής. Πρόκειται για τα συνοδευτικά έγγραφα του Τμήματος. Λείπουν οι καταστάσεις

Υποφ. 1.3 Άδειες διέλευσης στρατιωτικών αεροσκαφών (1983, 1989)
Εισερχόμενη αλληλογραφία από την Δ3 Διεύθυνση Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την παροχή άδειας διέλευσης στρατιωτικών αεροσκαφών
Υποφ. 1. Ποικίλα

 • Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
 • ΥΠΑ, Διεύθυνση Αερολιμενική: Δρομολόγια αεροπορικών εταιρειών (κυρίως Ολυμπιακής Αεροπορίας). Συντάκτης των εγγράφων: Διεύθυνση Αεροπορικής Εκμετάλλευσης.

Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών (Κ.Α.Α.), Διεύθυνση Διοικητικού – Οργανωτικού, Τμήμα Εσόδων και Εκμισθώσεων

Αρχείο Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM300.01
 • Αρχείο
 • 1949-2014

Το αρχειακό υλικό τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων της ΥΠΑ : Τήρηση μητρώων και βιβλίων ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών (Εθνικό Νηολόγιο, Βιβλίο Υποθηκών Αεροσκαφών κλπ) και χορήγησης στοιχείων ελληνικού νηολογίου σε πολιτικά αεροσκάφη. Περιλαμβάνει: συμφωνίες, πιστοποιητικά νηολογίων, αεροπορικά τέλη, εγγραφές και κυριότητα κινητήρων, ελληνικών αεροσκαφών, ιδιωτική αεροπορία και πινακίδες ταυτότητας αεροσκαφών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ICAO.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, Τμήμα Νηολογίων, Υποθηκών και Κωδικοποίησης

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM299.01
 • Αρχείο
 • 1965-1980

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους που αφορούν, κυρίως την αρμοδιότητα εγγραφής πολιτικών αεροσκαφών στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών. Περιλαμβάνονται δικαιολογητικά για την εγγραφή αεροσκαφών (συνήθως προσωρινή άδεια) στα βιβλία ξένων πολιτικών αεροσκαφών (ΒΞΠΑ), διαγραφής αεροσκαφών. Επίσης περιλαμβάνονται φάκελοι αεροσκαφών για αεροψεκασμούς (εγγραφή σε βιβλία ξένων και ελληνικών πολιτικών αεροσκαφών, άδειες κ.ά.). Σε γενικές γραμμές οι φάκελοι περιέχουν τα απαιτούμενα για τις άδειες δικαιολογητικά: αντίγραφα πιστοποιητικών νηολόγησης και πτητικής ικανότητας, ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αεροσκαφών, συμβάσεις, διάφορα πιστοποιητικά, αλληλογραφία του Γραφείου με οργανικές μονάδες της ΥΠΑ και άλλων οργανικές μονάδες άλλων συναρμόδιων, κατά περίπτωση Υπουργείων (Γεωργίας, Εμπορίου κ.ά) και το τελικό σχέδιο άδειας από τον εκάστοτε Διοικητή της ΥΠΑ.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Φωτογραφίες άφιξης του αεροσκάφους «Γεράκι» του Στέφανου Ζώτου (Οπτικ. 09)

 • GRGSA-CA- AUV002.06
 • Αρχείο
 • 1935 - 1936 περ.

Πέντε (5) φωτογραφίες. Οι τρεις (3) απεικονίζουν την άφιξη του αεροσκάφους «Γεράκι» (τύπου de Havilland DH 82 Hornet Moth) της Εταιρείας Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις στο Τατόι. Δύο πορτρέτα του Στέφανου Ζώτου, ιδιοκτήτη της εταιρείας και αεροπόρου. Το αεροσκάφος φέρει αριθμό νηολογίου SX-AAA.