Αεροπορία - Ατυχήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροπορία - Ατυχήματα

Αντίστοιχοι όροι

Αεροπορία - Ατυχήματα

Σχετικοί όροι

Αεροπορία - Ατυχήματα

4 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροπορία - Ατυχήματα

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κέντρου Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM158.01
  • Αρχείο
  • 1984-1988

Ένας φάκελος με επιλογή εγγράφων (εξερχόμενη εισερχόμενη αλληλογραφία) από τη δραστηριότητα του ΚΗΕΕ.
Φάκελος 1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών
Υποφ. 1.1 Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ (1984, 1987)
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (1988)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ.
Υποφ. 1.3 Εκθέσεις επιθεωρήσεων κρατικών αερολιμένων (1984)
Εκθέσεις επιθεωρήσεων Κρατικών Αερολιμένων Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Ρόδου (ΚΑΡ), Πρέβεζας (ΚΑΠΡ).
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.
Υποφ. 1.5 Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) (1988)
Προγράμματα μαθημάτων ΣΠΟΑ, επιμόρφωσης υπαλλήλων και στελεχών ΥΠΑ, πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα αρμοδιότητας ΚΗΕΕ.
Υποφ. 1.6 Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ένα έντυπο-φόρμα παραγγελίας υλικού για τη Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ)

Αρχείο Τμήματος Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών της Διευθύνσεως Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ

  • GRGSA-CA- ADM351.01
  • Αρχείο
  • 1985 - 1987

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (ορισμός διερευνητών), Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων), διάφορες υπηρεσίες (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων) Εξερχόμενη αλληλογραφία: Σήματα του Τμήματος (επιτεύγματα Τμήματος) κ.ά

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Εναερίου Κυκλοφορίας, Διεύθυνσις Ηλεκτρονικών, Τμήμα Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών (1981-1989)

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM376.01
  • Αρχείο
  • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγραμμα του 1981)
Φάκελος 1 Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων
Υποφ. 1.1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (1988)
Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (ΚΑΑ) (1987)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
Υποφ. 1.3 Κεντρικός Αερολιμένας Χανίων (ΚΑΧ) (1987)
Προβλήματα – Θέματα ΚΑΧ (δελτία)
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984-1987)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Υποφ. 1.5 Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2) (1989-1990)
Πρακτικό 31 του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
1990-1992 ελληνοσοβιετικής συνεργασίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων