Εμφανίζει 449 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Εκπαίδευση - Μεσσηνία
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU114.02
 • Αρχείο
 • 1921-1969

β.4 μαθητολόγια, β.6 γενικοί έλεγχοι, β.11 πιστοποιητικών σπουδής

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Αστικού σχολείου Κορώνης

 • GRGSA-MES EDU165.01
 • Αρχείο
 • 1937-1942

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Αστικό σχολείο Κορώνης

Αρχείο Αστικού σχολείου Χώρας

 • GRGSA-MES EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1939-1946

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας κ.ά.

Αστικό σχολείο Χώρας

Αρχείο Β΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU026.01
 • Αρχείο
 • 1921-1933

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικός έλεγχος.

Β΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Β΄Ελληνικού σχολείου Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1908-1929

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, ειδικός έλεγχος, βιβλίο πράξεων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου σχολικής επιτροπής.

Β΄Ελληνικό σχολείο αρρένων Μεσσήνης

Αρχείο Γυμνασίου Δωρίου

 • GRGSA-MES EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1956-1986

ειδικός έλεγχος, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλίο βαθμολογίας, βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχη, ημερολόγια σχολείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας.

Γυμνάσιο Δωρίου

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU027.01
 • Αρχείο
 • 1933-1976

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μισθολόγια.

Γυμνάσιο θηλέων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU089.02
 • Αρχείο
 • 1932-1975

γενικοί έλεγχοι, βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο προσωπικού, βιβλίο μισθοδοσίας, τίτλοι σπουδής.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου Καλαμάτας - Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνασίου αρρένων Καλαμάτας

 • GRGSA-MES EDU089.01
 • Αρχείο
 • 1889-1974

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία βοηθητικά ειδικών ελέγχων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία πράξεων εξεταστικής επιτροπής, μισθολόγια, βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, βιβλία απουσιών, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλίο επίπλων.

Γυμνάσιο Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο Καλαμάτας - Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας - Α΄Γυμνάσιο αρρένων Καλαμάτας

Αρχείο Γυμνασίου Κυπαρισσίας

 • GRGSA-MES EDU119.01
 • Αρχείο
 • 1891-1954

γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο περιουσίας.

Γυμνάσιο Κυπαρισσίας

Αρχείο Γυμνασίου Μελιγαλά

 • GRGSA-MES EDU005.01
 • Αρχείο
 • 1919-1973

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία υλικού.

Γυμνάσιο Μελιγαλά

Αρχείο Γυμνασίου Μεσσήνης

 • GRGSA-MES EDU154.01
 • Αρχείο
 • 1890-1964

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο διμήνων, βιβλίο υλικού.

Γυμνάσιο Μεσσήνης

Αρχείο γυμνασίου Πλάτσας (Γυμνασιακό Παράρτημα)

 • GRGSA-MES EDU287.01
 • Αρχείο
 • 1955-1957, 1964-1997

μαθητολόγιο (1955-1957, 1964-1979), ευρετήριο μαθητών (1979-1997), βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1964-1979), ειδικός έλεγχος (1971-1973), γενικός έλεγχος (1964-1979), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1964-1979), βιβλίο επαλήθευσης τίτλων (1965-1975), βιβλίο εισαγωγικών εξετάσεων (1967-1977), βιβλίο ανεξεταστέων (1971-1976),βιβλίο αιτήσεων-δηλώσεων (1979-1996), βιβλίο επιβολής κυρώσεων (1981-1996), βιβλίο πράξεων διδασκόντων (1964-1997), βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1974-1979), βιβλίο πράξεων διευθυντή (1976-1977), ημερολόγιο σχολείου (1970-1997), βιβλίο πράξεων γενικής συνέλευσης συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1981-1986), βιβλίο πράξεων διοικητικού συμβουλίου γονέων και κηδεμόνων (1981-1985), βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας (1966-1986), βιβλίο πράξεων εφορίας σχολείων κοινότητας Πλάτσας (1987-1988), βιβλίο ταμείου σχολικής εφορίας/επιτροπής (1976-1997), πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορίας (1973-1976), σχολική εφορία-εντάλματα (1965), βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων εφορίας μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλίο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), βιβλία αποθήκης μαθητικού συσσιτίου (1964-1965),βιβλίο ταμείου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1980-1984), βιβλίο ταμείου αυτοκινήτου (1982-1983), βιβλίο κίνησης σχολικού λεωφορείου (1985-1986), βιβλίο βιβλιοθήκης (1981-1993), βιβλίο επίπλων, οργάνων, σκευών και βιβλίων (1960-1979), βιβλίο διεκεραιώσεως (1964-1978), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1964-1997), μισθολόγιο (1964-1996), βιβλία διδασκόμενης ύλης (1981-1982), απουσιολόγια (1979-1980), τίτλοι σπουδής εγγραφής στο Γυμνάσιο (1988-1995), ενδεικτικά τάξεων Γυμνασίου (1968-1974), φάκελος μαθητικού συσσιτίου (1964-1965), φάκελος επισκευής διδακτηρίου (κτηρίου) (1973).

Γυμνάσιο Πλάτσας

Αρχείο Γυμνασίου Πύλου

 • GRGSA-MES EDU034.02
 • Αρχείο
 • 1921-1961

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ειδικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ημερολόγιο, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Γυμνάσιο Πύλου

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου - Λυκείου Κορώνης

 • GRGSA-MES EDU166.02
 • Αρχείο
 • 1944-1968

πρόχειρος γενικός έλεγχος, βοηθητικός ειδικός έλεγχος, βιβλίο εισιτηρίων εξετάσεων, μερικές πράξεις συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, ημερολόγιο σχολείου, ποινολόγια μαθητών, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο σχολικής εφορείας, εγκύκλιοι.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο - Λύκειο Κορώνης

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος - Γυμνασίου εξαταξίου Αρφαρών

 • GRGSA-MES EDU031.01
 • Αρχείο
 • 1955-1982

μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βοηθητικά βιβλία ειδικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ανεξεταστέων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία βαθμολογίας, βιβλία μισθοδοσίας.

Γυμνασιακό Παράρτημα - Γυμνάσιο Εξατάξιο Αρφαρών

Αρχείο Γυμνασιακού Παραρτήματος Πλάτσας

 • GRGSA-MES EDU286.01
 • Αρχείο
 • 1955-1964

βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1955-1959, 1962-1963), βοηθητικό ειδικού ελέγχου (1963-1964), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1960-1963), βιβλίο πράξεων επιτροπής γονέων και κηδεμόνων (1956-1960), βιβλίο σχολικού ταμείου - εντάλματα (1960), βιβλίο διεκπεραιώσεως (1963-1967), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1959-1963).

Γυμνασιακό Παράρτημα Πλάτσας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Ίκλαινας

 • GRGSA-MES EDU174.02
 • Αρχείο
 • 1907-1986

4 μαθητολόγια, 5 γενικοί έλεγχοι, 4 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλία με εντάλματα πληρωμής, 7 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο δημοτικού σχολείο Πλάτανου

 • GRGSA-MES EDU353.01
 • Αρχείο
 • 1942-1978

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 2 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο παρουσίας προσωπικού, 1 φάκ. με δελτία ατομικότητας μαθητών, 1 βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο βιβλιοθήκης, 2 βιβλία υλικού, 4 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλάτανου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Άνω Βούταινας

 • GRGSA-MES EDU237.02
 • Αρχείο
 • 1958-1992

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Άνω Βούταινας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

 • GRGSA-MES EDU174.03
 • Αρχείο
 • 1946-1986

φάκελοι με εκθέσεις του διευθυντή σχετικές με τη λειτουργία του σχολείου, στατιστικοί πίνακες με εγγραφές-μεταγραφές μαθητών, εγγραφές μαθητών σε μαθητικές κατασκηνώσεις, γυμναστικές επιδείξεις, εγκρίσεις απολογισμών, εκπαιδευτικές εγκύκλιοι, τίτλοι σπουδών, μαθητικά διαγωνίσματα κ.ά.

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αβραμιού

 • GRGSA-MES EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1909-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, φάκελος με βεβαιώσεις κοινότητας Αβραμιού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αβραμιού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

 • GRGSA-MES EDU188.01
 • Αρχείο
 • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Αγριλόβουνου

 • GRGSA-MES EDU069.02
 • Αρχείο
 • 1915-1984

3 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 5 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό σχολείο Αγριλόβουνου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αετοφωλιάς

 • GRGSA-MES EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1913-1987

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αετοφωλιάς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 449