Αρχείο Α.Ε. 7/01 - Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/01

Τίτλος

Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Ημερομηνία(ες)

  • 1891-1934 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος RB

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το υλικό φαίνεται ότι συγκεντρώθηκε για να χρησιμεύσει στις μελέτες για την αναδιοργάνωση του τραμ της Αθήνας και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας-Κηφισιάς στη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Το υλικό προέρχεται από τη συλλογή του Χρήστου Παπουτσάκη.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά του Χρήστου Παπουτσάκη με την ευγενική φροντίδα της Άντειας Φραντζή, Μάρτιος 2001.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από μελέτες που αφορούν τη σύνταξη του νέου σχεδίου πόλεως των Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων μέσων μεταφοράς και την ύδρευση της πόλης κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες και έντυπα: - Ύδρευση Αθηνών-Πειραιώς (1891-1902): Mission Francaise des Ponts et Chaussées, Rapport sur l’adduction des eaux de Stymphale  Athènes. Alimentation d’ eau et assainissement des villes d’ Athènes et du Pirée. Irrigation des plaines de Corinthe et d’ Attique, Athènes 1891. Έκθεσις αιτιολογική του νομοσχεδίου περί υδραυλικών έργων, 1902. - Νέο σχέδιο πόλεως Αθηνών (1924-1925): Έκθεσις της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] 1924. Διαγράμματα της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] Ιούνιος 1924. Στυλιανού Λελούδα, Επί του σχεδίου πόλεως Αθηνών. Ομιλία γενομένη εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας την 10 Απριλίου 1925. - Τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (1930-1934): Electric Transport Company Ltd. Survey & Construction Department, Reconstruction of Athens-Kephissia Railway (details), Athens, the 19th January 1934 (πρόκειται για διαγράμματα σχετικά με την αναδιοργάνωση της γραμμής ηλεκτρικού σιδηροδρόμουΑθήνας-Κηφισιάς). Περιέχεται επίσης το κείμενο και ο άτλαντας διαγραμμάτων της μελέτης: Etude critique des conditions actuelles du roulement des véhicules sur rails. Exposé des perfectionnements à y apporter pour améliorer celles-ci, réduire les frais d’ exploitation et créer des matériels économiques à plus grande capacité. Description du matériel brevets P. Algrain. (Κείμενο και άτλαντας διαγραμμάτων).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

ΕΛΙΑ: Αρχείο Σταμάτη Μερκούρη: Χαρτογραφικό υλικό σχετικά με τις εργασίες για τη σύνταξη σχεδίου πόλεως Αθηνών την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα (Φάκελος 3). Αρχείο Γεωργίου Στρέιτ: Έκθεσις της Επιτροπής προς επεξεγασίαν του νομοσχεδίου περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και προαστίων (στον υποφάκελο 8.2, σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινόμηση. Το αρχείο αναταξινομείται) Αρχείο Δημήτριου Καλλιμασιώτη: Διαγράμματα και μελέτες για τα έργα διαρρύθμισης του λιμένα Πειραιώς.

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σε τρία τεκμήρια υπάρχει η υπογραφή του Αντώνιου Σαρηγιάννη. Η έκθεση της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, έχει χειρόγραφες σημειώσεις στις σελίδες που αναφέρονται στο τραμ και τον ηλεκτρικό και γι΄ αυτό υποθέτουμε ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Σαρηγιάννη στις μελέτες για τα έργα αυτά.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

14/3/2001

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες