Αρχείο Α.Ε. 7/01 - Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

GR ELIA-MIET Α.Ε. 7/01

Τίτλος

Αθήνα - Σχέδιο πόλεως

Χρονολογία(ες)

  • 1891-1934 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

1 φάκελος RB

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Το υλικό φαίνεται ότι συγκεντρώθηκε για να χρησιμεύσει στις μελέτες για την αναδιοργάνωση του τραμ της Αθήνας και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθήνας-Κηφισιάς στη διάρκεια του μεσοπολέμου.

Το υλικό προέρχεται από τη συλλογή του Χρήστου Παπουτσάκη.

Διαδικασία πρόσκτησης

Δωρεά του Χρήστου Παπουτσάκη με την ευγενική φροντίδα της Άντειας Φραντζή, Μάρτιος 2001.

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Το αρχείο αποτελείται από μελέτες που αφορούν τη σύνταξη του νέου σχεδίου πόλεως των Αθηνών, τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων μέσων μεταφοράς και την ύδρευση της πόλης κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής μελέτες και έντυπα: - Ύδρευση Αθηνών-Πειραιώς (1891-1902): Mission Francaise des Ponts et Chaussées, Rapport sur l’adduction des eaux de Stymphale  Athènes. Alimentation d’ eau et assainissement des villes d’ Athènes et du Pirée. Irrigation des plaines de Corinthe et d’ Attique, Athènes 1891. Έκθεσις αιτιολογική του νομοσχεδίου περί υδραυλικών έργων, 1902. - Νέο σχέδιο πόλεως Αθηνών (1924-1925): Έκθεσις της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] 1924. Διαγράμματα της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλήρων και Πειραιώς (νόμοι 1709 και 2841). Επί τη υποβολή προς έγκρισιν του νέου σχεδίου Αθηνών, [Αθήνα] Ιούνιος 1924. Στυλιανού Λελούδα, Επί του σχεδίου πόλεως Αθηνών. Ομιλία γενομένη εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας την 10 Απριλίου 1925. - Τραμ, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (1930-1934): Electric Transport Company Ltd. Survey & Construction Department, Reconstruction of Athens-Kephissia Railway (details), Athens, the 19th January 1934 (πρόκειται για διαγράμματα σχετικά με την αναδιοργάνωση της γραμμής ηλεκτρικού σιδηροδρόμουΑθήνας-Κηφισιάς). Περιέχεται επίσης το κείμενο και ο άτλαντας διαγραμμάτων της μελέτης: Etude critique des conditions actuelles du roulement des véhicules sur rails. Exposé des perfectionnements à y apporter pour améliorer celles-ci, réduire les frais d’ exploitation et créer des matériels économiques à plus grande capacité. Description du matériel brevets P. Algrain. (Κείμενο και άτλαντας διαγραμμάτων).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση.

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

ΕΛΙΑ: Αρχείο Σταμάτη Μερκούρη: Χαρτογραφικό υλικό σχετικά με τις εργασίες για τη σύνταξη σχεδίου πόλεως Αθηνών την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα (Φάκελος 3). Αρχείο Γεωργίου Στρέιτ: Έκθεσις της Επιτροπής προς επεξεγασίαν του νομοσχεδίου περί υδρεύσεως και κατασκευής υπονόμων των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και προαστίων (στον υποφάκελο 8.2, σύμφωνα με την ισχύουσα ταξινόμηση. Το αρχείο αναταξινομείται) Αρχείο Δημήτριου Καλλιμασιώτη: Διαγράμματα και μελέτες για τα έργα διαρρύθμισης του λιμένα Πειραιώς.

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Σε τρία τεκμήρια υπάρχει η υπογραφή του Αντώνιου Σαρηγιάννη. Η έκθεση της Επιτροπής Εκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, έχει χειρόγραφες σημειώσεις στις σελίδες που αναφέρονται στο τραμ και τον ηλεκτρικό και γι΄ αυτό υποθέτουμε ότι χρησιμοποιήθηκε από τον Σαρηγιάννη στις μελέτες για τα έργα αυτά.

Σημείωση

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

ΔΙΠΑΠ 2η έκδοση

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

14/3/2001

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Γιώργος Χαρωνίτης

Περιοχή εισαγωγών

Σχετιζόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σχετιζόμενα είδη

Σχετιζόμενοι τόποι