Αρχείο - Αρχείο Δήμου Δραπετσώνας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Δήμου Δραπετσώνας

Ημερομηνία(ες)

  • 1951 - 1980 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτό αφορά το ανενεργό τμήμα του δημοτικού αρχείου της περιόδου 1951-1980, το οποίο εντοπίστηκε στοιβαγμένο, σε κακή κατάσταση, σε αποθήκη του 2ού ορόφου του Δημαρχείου, μετά από παρατεταμένες έρευνες.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο περιέχει υλικό για την ιστορία του συνοικισμού, όπως η σύσταση του Δήμου, τα πρώτα έργα, τα προβλήματα της ζωής στα παραπήγματα, η έλλειψη πόσιμου νερού και ηλεκτρικού, η ανεπάρκεια οικονομικών πόρων, τα προβλήματα με τη Νομαρχία και τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες, ο καθορισμός των ορίων του Δήμου, το γκρέμισμα των αυθαιρέτων, τα συνεχή αιτήματα για την απομάκρυνση των εργοστασίων, κ.ά. Το αρχείο δεν καλύπτει μόνο τη λειτουργία του Δήμου αλλά και τη ζωή των κατοίκων του.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το ευρετήριο αποτελεί προϊόν της ταξινόμησης και καταγραφής του αρχείου του Δήμου Δραπετσώνας που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Οκτώβριο του 2009, στο πλαίσιο του προγράμματος της «Ιστορίας των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αιώνας» που διενεργείται στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΝΕ/ΕΙΕ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή Δημήτρη Δημητρόπουλο.

Το ταξινομικό δέντρο, βάση του οποίου επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η δομή του αρχείου, ακολουθεί τη λογική του οργανογράμματος των δημοτικών υπηρεσιών και αρθρώνεται στις ακόλουθες τέσσερις βασικές ενότητες και σειρές:
A) Διοικητική Υπηρεσια
Ι. Διοίκηση
ΙΙ. Ληξιαρχείο - Δημοτολόγιο
ΙΙΙ. Εκλογικά
ΙV. Δικαστικά
V. Στρατιωτικά
VI. Αστυνομία
VII. Ποικίλα
Β) Οικονομικη Υπηρεσια
I. Οικονομικά
II. Φορολογικά
III. Μισθολογικά υπαλλήλων
IV. Ύδρευση - Αποχέτευση - Φωτισμός - Καθαριότητα
Γ) Τεχνικη Υπηρεσια
I. Τεχνικά Έργα
Δ) ΕκπαιΔεΥση - Προνοια
I. Εκπαίδευση
II. Πρόνοια
Οι δυο κεντρικοί άξονες που διέπουν το ταξινομικό δέντρο είναι ο θεματικός και ο χρονικός. Το αρχειακό υλικό διαχωρίστηκε στις κατηγορίες και στις επιμέρους σειρές με βάση το περιεχόμενό του, ενώ για την ταξινόμηση των φακέλων κριτήριο αποτέλεσε η χρονική τους διάρκεια, ξεκινώντας από τον παλαιότερο προς τον νεότερο. Παρότι ο όγκος του διαφέρει ανά κατηγορία, όπως και η πυκνότητά του από περίοδο σε περίοδο, δεν γίνεται λόγος για σημαντικά κενά του αρχειακού υλικού. Οι περισσότερες από τις σειρές είναι –χρονικά τουλάχιστον– πλήρεις καλύπτοντας την περίοδο 1951-1980. Εντούτοις, υπήρξαν περιπτώσεις που διαπιστώθηκε είτε μη συστηματική τήρηση είτε και απουσία υλικού επιμέρους κατηγοριών. Η σημαντικότερη έλλειψη συνολικά στο αρχειακό υλικό αφορά τα βιβλία των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εντοπίστηκαν παρά τις συστηματικές έρευνες. Το κενό που δημιουργείται μπορεί εν μέρει να καλυφθεί με τις μεμονωμένες
αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες εντοπίστηκαν. Από το 1967 και μετά, εμφανίζεται μεγαλύτερη σχολαστικότητα και επιμέλεια στη συλλογή του υλικού. Η Διοικητική υπηρεσία συνιστά τη μεγαλύτερη κατηγορία, τόσο ως προς
τον όγκο του υλικού όσο και ως προς τις επιμέρους σειρές. Ακολουθούν η Οικονομική και η Τεχνική υπηρεσία, ενώ η κατηγορία Εκπαίδευση-Πρόνοια αποτελεί την μοναδική κατηγορία που δεν ταυτίζεται με κάποια δημοτική υπηρεσία αλλά συνδέεται με παροχές πρόνοιας που παρείχε ο Δήμος. Εντοπίστηκαν επίσης και κάποιοι φάκελοι της τεχνικής σχολής «Άγιος
Παύλος», στην οποία φοιτούσαν μαθητές από την Δραπετσώνα. Το υλικό αυτό είναι περιορισμένο ως προς τον όγκο και τη χρονική του διάρκεια.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Ευρετήριο Δημοτικού Αρχείου Δραπετσώνας 1951-1980/Κυραμαργιού, Ελένη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε.-113, Δήμος Δραπετσώνας, Αθήνα, 2010

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες